Trū­ki­nė­jan­tys šo­kiai sank­ci­jo­mis (0)

Rytas Staselis
Agentūros RIA nuotr.
Agentūros RIA nuotr.

Sau­do Ara­bi­jos ža­lios naf­tos eks­por­tas į pa­sau­lio rin­kas š. m. lie­pą iš­au­go iki aukš­čiau­sio ly­gio nuo 2020 m. ba­lan­džio mėn., ka­da naf­tą eks­por­tuo­jan­čių ša­lių kar­te­lis OPEC nu­spren­dė su­tram­dy­ti iš­au­gu­sias naf­tos kai­nas ir pa­di­din­ti glo­ba­lią pa­siū­lą.

Ver­slo ži­nių agen­tū­ros „Blo­om­berg“ su­rink­ti tan­klai­vių se­ki­mo in­ter­ne­tu duo­me­nys ro­do, kad pra­ėju­sį mė­ne­sį iš ka­ra­lys­tės jū­ra ga­be­na­ma maž­daug 7,5 mln. ba­re­lių per die­ną, ka­da bir­že­lį šis skai­čius sie­kė 6,6 mln. ba­re­lių per die­ną. San­ty­ki­nai dar la­biau sau­die­tiš­kos naf­tos eks­por­tas iš­au­go pir­mo­sio­mis rug­pjū­čio die­no­mis.

Tai – ge­ra ži­nia rin­koms ir ap­mau­di – Ru­si­jai. Nors Sau­dų ša­lies pa­rei­gū­nai „Blo­om­berg“ pa­teik­tų duo­me­nų nie­kaip ne­ko­men­tuo­ja, yra įta­ri­mų, kad tai gal­būt yra ban­dy­mas iš­lai­ky­ti glo­ba­lios naf­tos pa­siū­los ly­gį svar­biau­sioms Va­ka­rų eko­no­mi­koms sie­kiant at­si­sa­ky­ti ru­siš­kos naf­tos. Apie tai prieš ke­le­tą sa­vai­čių JAV pre­zi­den­tas Joe Bi­de­nas kal­bė­jo­si su Sau­do Ara­bi­jos va­do­vais at­vy­kęs vi­zi­to į šią ša­lį.

Nors kai ku­rie ge­rai in­for­muo­ti sek­to­riaus ana­li­ti­kai sa­kė ma­ną, kad JAV ly­de­riui ne­pa­vy­ko iš­peš­ti jo­kių kon­kre­čių ara­bų pa­ža­dų, „Blo­om­berg“ pa­teik­ti po­žy­miai ga­li ro­dy­ti, kad tos de­ry­bos ne­bu­vo vien ma­li­mas lie­žu­viais.

Va­ka­rų ša­lims iš tik­rų­jų yra ne­leng­va stai­giai at­si­sa­ky­ti ru­siš­kų ener­gi­jos iš­tek­lių po to, ka­da Mask­va š. m. va­sa­rio 24 d. pra­dė­jo ka­ri­nę in­va­zi­ją į Uk­rai­ną. Tą­syk Va­ka­rų pa­sau­lis su­si­vie­ni­jo, Eu­ro­pos Są­jun­ga (ES) vos per 44 die­nas (iki ba­lan­džio 8 d.) pri­ėmė pen­kis eko­no­mi­nių-po­li­ti­nių sank­ci­jų pa­ke­tus ir tie­siog švy­tė­jo vie­ny­bės žen­klais.

Ta­čiau ka­da sank­ci­jų rei­ka­lai pri­ar­tė­jo prie ru­siš­kos kil­mės ener­gi­jos iš­tek­lių im­por­to ri­bo­ji­mo, tuo­se vie­ny­bės žen­kluo­se ėmė ras­tis rim­tų įtrū­kių – tam, kad su­de­rin­tų šeš­tą­jį ri­bo­ji­mų pa­ke­tą, ku­ria­me nu­ma­ty­tas laips­niš­kas at­si­sa­ky­mas naf­tos ir jos pro­duk­tų im­por­to ri­bo­ji­mas iš Ru­si­jos, ES pri­rei­kė dar maž­daug 55 die­nų (iki bir­že­lio 2–3 d.).

Tie­siog vie­nu spren­di­mu at­si­sa­ky­ti apie 100–107 mln. to­nų ža­lios naf­tos ir maž­daug 70–74 mln. to­nų naf­tos pro­duk­tų per me­tus im­por­to – Eu­ro­pai pa­si­ro­dė ne­įvei­kia­ma už­duo­tis. Spren­di­mas – su reikš­min­go­mis iš­ly­go­mis ir ati­dė­tu įgy­ven­di­ni­mu.

Ka­da sank­ci­jų pri­ėmi­mo Eu­ro­po­je spar­ta krin­ta vos ne arit­me­ti­ne pro­gre­si­ja, vi­so pa­sau­lio ana­li­ti­kai spė­lio­ja: jei­gu į sep­tin­tą­jį sank­ci­jų Ru­si­jai pa­ke­tą bus ap­si­spręs­ta įtrauk­ti ir drau­di­mą im­por­tuo­ti ru­siš­kas gam­ti­nes du­jas, ka­da ga­li­ma ti­kė­tis jo pa­tvir­ti­ni­mo ir ar iš­vis ver­ta ti­kė­tis, kad su du­jų em­bar­gu su­tik­tų vi­sos ES ša­lys-na­rės.

Be­je, sep­tin­ta­sis sank­ci­jų pa­ke­tas Briu­se­ly­je jau pri­im­tas, ta­čiau ja­me nė­ra jo­kių ri­bo­ji­mų du­jų im­por­tui iš Ru­si­jos.

Traš­ka ir ki­tos bra­vū­riš­kai su­siū­tos sank­ci­jų siū­lės. Pa­va­sa­rį vi­sos trys Bal­ti­jos ša­lys pa­skel­bė ne­pirk­sian­čios du­jų iš Ru­si­jos, ta­čiau š. m. lie­pos pa­bai­go­je Lat­vi­jos na­cio­na­li­nė du­jų įmo­nė „Lat­viu­jas ga­ze“ ofi­cia­liai pra­ne­šė pirk­sian­ti gam­ti­nes du­jas iš Ru­si­jos, tik esą ne iš „Gaz­prom“.

Ta­čiau, anot pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės, dėl ener­gi­jos iš­tek­lių iš Ru­si­jos krūp­čio­ja ne tik ne­di­de­lės ša­lys. Ke­le­tą mė­ne­sių man įdo­mu, ko­dėl sank­ci­jų Ru­si­jai są­ra­šuo­se po­li­ti­kai nie­kaip ne­ran­da vie­tos bran­duo­li­nių tech­no­lo­gi­jų kon­cer­nui „Ro­sa­tom“.

Eu­ro­po­je dėl jų bū­tų su­dė­tin­giau: „Ro­sa­tom“ įgy­ven­di­na bran­duo­li­nių re­ak­to­rių sta­ty­bą be­igi prie­žiū­rą Veng­ri­jo­je (Pa­kšo jė­gai­nė­je vei­kia du ru­siš­ki re­ak­to­riai, su­si­tar­ta dėl dar dvie­jų sta­ty­bos), Če­ki­jo­je (Du­ko­va­nų jė­gai­nė­je vei­kia ke­tu­ri ru­siš­ki re­ak­to­riai), Slo­va­ki­jo­je (Bo­hu­ni­cės jė­gai­nė­je te­be­vei­kia du ru­siš­ki re­ak­to­riai), Bul­ga­ri­jo­je (Koz­lo­du­jaus elek­tri­nė­je vei­kia du ru­siš­ki re­ak­to­riai). Ta­čiau dau­giau­siai bran­duo­li­nių re­ak­to­rių tu­rin­čio­je ša­ly­je – JAV ru­siš­kų tech­no­lo­gi­jų nė­ra.

Ta­čiau, pa­si­ro­do, – ne vis­kas taip pa­pras­ta. Po to, kai dar š. m. ko­vą JAV už­drau­dė į ša­lį im­por­tuo­ti kai ku­riuos ener­gi­jos iš­tek­lius iš Ru­si­jos – naf­tą, naf­tos pro­duk­tus, su­skys­tin­tas gam­ti­nes du­jas, ak­mens an­glis ir jų per­dirb­tus pro­duk­tus, Ru­si­jos vy­riau­sy­bė pa­skel­bė svars­tan­ti ga­li­my­bę už­draus­ti par­duo­ti JAV sod­rin­tą ura­ną (ku­rą bran­duo­li­niams re­ak­to­riams).

Ki­ta ži­nių agen­tū­ra – „Reu­ters“ tą­syk pra­ne­šė, kad po šios Ru­si­jos ener­ge­ti­kos mi­nist­ro Alek­san­dro No­va­ko vie­šos užuo­mi­nos (net ne gąs­di­ni­mo) iš ame­ri­kie­tiš­ko sank­ci­ji­nio są­ra­šo din­go ei­lu­tė, ku­rio­je tarp im­por­tuo­ti drau­džia­mų me­džia­gų bu­vo įra­šy­tas ura­nas.

Rei­ka­las tas, kad XX am­žiaus pa­bai­go­je, pri­ėmus stra­te­gi­nį spren­di­mą in­teg­ruo­ti Ru­si­ją į glo­ba­lios eko­no­mi­kos gran­di­nes, ame­ri­kie­čiai iš es­mės at­si­sa­kė vys­ty­ti bei to­bu­lin­ti sa­vo ura­no sod­ri­ni­mo tech­no­lo­gi­jas. To­dėl be­ne pu­sė vi­sa­me pa­sau­ly­je iš­ka­sa­mos ura­no rū­dos (taip pat ir iš po­so­vie­ti­nių Vi­du­rio Azi­jos ša­lių) nuo ta­da li­gi­ šiol ke­lia­vo į Ru­si­ją ir jos dar šal­to­jo ka­ro lai­kais Už­bai­ka­lė­je pa­sta­ty­to­se ga­myk­lo­se bu­vo sod­ri­na­mas ir gau­na­mas bran­duo­li­nis ku­ras.

Taip dau­ge­liui at­ro­dė pi­giau. Net kai Uk­rai­na pa­si­ra­šė bran­duo­li­nio ku­ro tie­ki­mo su­tar­tį su ame­ri­kie­čių „Wes­ting­hou­se“ sa­vo pen­kio­li­kai vei­kian­čių re­ak­to­rių, ku­ro rin­klė­se (Ma­de in USA) esan­tis ura­nas (Ma­de in Rus­sia) bu­vo pri­sod­rin­tas Ru­si­jos Už­bai­ka­lė­je.

To­dėl at­ro­do, kad ar­ti­miau­siu me­tu „Ro­sa­tom“ – svar­biai Mask­vos tech­no­lo­gi­jų pra­mo­nės ša­kai – sank­ci­jų są­ra­še neišvy­si­me.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai