Tre­čią de­šimt­me­tį sa­va­no­riau­jan­ti In­ga: „Sa­va­no­rys­tė – gy­ve­ni­mo bū­das, pa­dėk tu – pa­dės ir tau. Jau iš aukš­čiau” (1)

Aly­tiš­kė In­ga Ra­kaus­kie­nė anks­ti su­pra­to, kad jos gy­ve­ni­mo mi­si­ja – sa­va­no­rys­tė.
Aly­tiš­kė In­ga Ra­kaus­kie­nė anks­ti su­pra­to, kad jos gy­ve­ni­mo mi­si­ja – sa­va­no­rys­tė.
Įvai­riais gy­ve­ni­mo tarps­niais žmo­gui bū­din­ga mąs­ty­ti apie sa­vo gy­ve­ni­mo pras­mę, na­tū­ra­lu svars­ty­ti, ku­rio­je veik­lo­je bū­si la­biau pa­ten­kin­tas tuo, ką da­rai. Aly­tiš­kė In­ga Ra­kaus­kie­nė anks­ti su­pra­to, kad jos gy­ve­ni­mo mi­si­ja – sa­va­no­rys­tė. Sa­va­no­riš­ka veik­la su­stip­ri­no ne tik pras­mės jaus­mą, lei­džia su­si­pa­žin­ti su įvai­riais žmo­nė­mis ir pla­čiai iš­plės­ti pa­žin­čių tin­klą už sa­vo „bur­bu­lo“ ri­bų. „Pa­dė­da­mi ki­tiems, pa­de­da­me ir sau. Su­pra­ti­mas, kad da­rai kaž­ką reikš­min­gą, kas pa­de­da ki­tiems bū­ti lai­min­ges­niems, ir pa­čiai pa­de­da pa­jaus­ti ge­res­nę nuo­tai­ką“, – yra sa­kiu­si In­ga, apie ku­rią jos ben­dra­min­čiai at­si­lie­pia taip: „Kur tik rei­kia, ten ir bė­ga In­ga.“ I.RA­KAUS­KIE­NĘ kal­bi­na Al­do­na KU­DZIE­NĖ.

– Pir­miau­sia pa­si­džiau­giau, kad esa­te to­kia ak­ty­vi, tiks­lin­gai mo­ty­vuo­ta, su rim­tu bei at­sa­kin­gu po­žiū­riu. Pri­sta­ty­ki­te sa­ve ir ke­lius, ku­rie at­ve­dė Jus į sa­va­no­rių gre­tas.

– Kaž­ka­da te­ko su­si­dur­ti su ne­pri­tek­liu­mi pa­čiai, tuo­met pa­gal­bą ga­vau iš sa­va­no­rės Ka­zy­tės Mor­ke­liū­nie­nės, ku­ri va­do­vau­ja Aly­taus ne­įga­lių­jų sa­vi­tar­pio pa­gal­bos sa­va­no­rių gru­pei „Ga­ja“. Jos pa­ska­tin­ta 2002 me­tais pra­dė­jau lan­ky­ti šiai gru­pei pri­klau­san­čias se­no­les. Taip pra­si­dė­jo ma­no sa­va­no­rys­tė.

2007 me­tais bu­vau pa­kvies­ta tuo­me­tės va­do­vės Ro­mu­tės Var­ne­lie­nės sa­va­no­riau­ti Rau­do­no­jo Kry­žiaus drau­gi­jos Aly­taus sky­riu­je. Iki šios die­nos ne­si­ski­riu su šio­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis.

– Kiek sa­vęs ski­ria­te sa­va­no­rys­tei? Ko­kią pa­tir­tį ji Jums at­ne­šė?

– Kiek­vie­ną die­ną sa­va­no­rys­tei ati­duo­du nors ke­le­tą va­lan­dų, o kar­tais ten­ka ir dau­giau lai­ko pa­au­ko­ti spren­džiant pro­ble­mas. Šiuo me­tu kaip Rau­do­no­jo Kry­žiaus sa­va­no­rė lan­kau 5 se­no­lius.

Sa­va­no­rys­tė iš­mo­kė pla­nuo­ti lai­ką, įsi­klau­sy­ti į ap­lin­ki­nius, džiaug­tis sa­vo ir se­no­lio gy­ve­ni­mu.

– Ko­kio­se sri­ty­se, pro­jek­tuo­se daž­niau­siai ten­ka sa­va­no­riau­ti? Ko­kia sa­va­no­rys­tės for­ma Jums pri­im­ti­niau­sia?

– Rau­do­no­jo Kry­žiaus or­ga­ni­za­ci­jo­je yra ne­ma­žai pro­gra­mų, aš da­ly­vau­ju tri­jo­se – „Šil­ti ap­si­lan­ky­mai“, „Stip­ri šei­ma“ ir „Pir­mo­ji pa­gal­ba“.

Pro­gra­ma „Šil­ti ap­si­lan­ky­mai“ skir­ta vie­ni­šiems vy­res­nio am­žiaus žmo­nėms. Jo­je da­ly­vau­jan­tys sa­va­no­riai ma­ži­na sen­jo­rams vie­ni­šu­mo jaus­mą, ku­ria drau­gys­tę, da­li­ja­si ver­tin­ga in­for­ma­ci­ja apie vie­ni­šu­mo įvei­ki­mo bū­dus, sa­vi­pa­gal­bą, svei­ką gy­ven­se­ną, ju­dė­ji­mo nau­dą.

Stip­rios šei­mos pro­gra­mos tiks­las – at­liep­ti ne­ga­lios pa­lies­tų šei­mų in­te­re­sus, pa­dė­ti ir pa­tiems ne­ga­lią tu­rin­tiems as­me­nims, ir jų ar­ti­mie­siems. Per įvai­rias veik­las sie­kia­ma pa­dė­ti šei­moms leng­viau in­teg­ruo­tis vie­tos ben­druo­me­nė­se.

Pir­mo­sios pa­gal­bos pro­gra­mos tiks­las – mo­ky­ti vi­suo­me­nę pir­mo­sios pa­gal­bos įgū­džių, švies­ti apie jos svar­bą.

Ka­dan­gi vi­so­se pro­gra­mo­se vyks­ta kon­tak­tas su žmo­nė­mis, ben­dra­vi­mas – svar­biau­sia, tik taip ga­li to­bu­lė­ti, stip­rė­ti ir ki­tiems pa­dė­ti.

– Ko­kias įdo­miau­sias veik­las, už­da­vi­nius te­ko at­lik­ti sa­va­no­riau­jant?

– Te­ko reng­ti sto­vyk­las ne­įga­liam jau­ni­mui, ly­dė­ti se­no­lius prie jū­ros, reng­ti ren­gi­nius pi­lie­tiš­ku­mui stip­rin­ti.

Su sa­va­no­re Ug­ne Stel­mo­kie­ne ve­da­me pir­mo­sios pa­gal­bos įgū­džių pro­gra­mą.

– Ar ten­ka pa­dė­ti į Lie­tu­vą at­vyks­tan­tiems uk­rai­nie­čiams?

– Su ka­ro pa­bė­gė­liais uk­rai­nie­čiais ten­ka su­si­dur­ti, kaip su kai­my­nais, ka­dan­gi vie­no­je laip­ti­nė­je gy­ve­na­me, da­li­na­mės in­for­ma­ci­ja. Pa­de­da­me jiems, kuo tik ga­li­me. Sma­gu, kad jie džiau­gia­si aly­tiš­kių drau­giš­ku­mu ir ra­my­be.

– Sa­va­no­rių gre­tos au­ga, bet dar ne taip gau­siai kaip no­rė­tų­si. Kaip ma­no­te, jei sa­va­no­rys­tė bū­tų įskai­to­ma į dar­bo sta­žą, gal no­rin­čių įsi­jung­ti bū­tų dar dau­giau?

– Be abe­jo – taip. Tuo­met dau­giau žmo­nių įsi­jung­tų į sa­va­no­riš­ką veik­lą.

– Pa­pras­tai de­kla­ruo­ja­ma taip, kad sa­va­no­rys­tė – veik­la, ku­ri įpras­mi­na žmo­gaus lai­ką ir su­tei­kia jaus­mą, jog pri­si­de­dama prie ki­tų ge­ro­vės. Kas yra sa­va­no­rys­tė pa­gal In­gą, tai yra – pa­gal Jus?

– Sa­va­no­rys­tė – gy­ve­ni­mo bū­das, pa­dėk tu – pa­dės ir tau. Jau iš aukš­čiau.

– Ir klau­si­mas, ku­rio ne­pa­klau­siau, o no­ri­si apie tai kal­bė­ti, nes tu­ri­te ką pa­sa­ky­ti.

– Kuo dau­giau kal­bė­si­me apie sa­va­no­rys­tę, aiš­kin­si­me, kiek ga­li­ma pa­gel­bė­ti, tai taps mū­sų gy­ve­ni­mo ver­ty­be.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.