Teis­mas sa­vi­val­dy­bei at­vė­rė ke­lius per­im­ti avia­to­rių nau­do­ja­mą tur­tą: ae­ro­dro­mo Aly­tu­je ga­li ne­lik­ti (16)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Alytaus aerodromas
Da­bar Aly­taus ae­ro­klu­bas pa­gal pa­nau­dos su­tar­tį tu­ri tei­sę Pir­ma­ja­me Aly­tu­je esan­čio ae­ro­dro­mo daugiau kaip 100 hektarų skly­pą val­dy­ti iki 2078-ųjų. Avia­to­riams netekus savivaldybei perduotino turto, Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai at­si­ve­ria erd­vė im­tis veiks­mų nu­trauk­ti ae­ro­dro­mo skly­po pa­nau­dos su­tar­tį su ae­ro­klu­bu. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Ko­vo 2-ąją Kau­no apy­gar­dos teis­mas pri­ėmė nu­tar­tį, ku­ria pa­lik­tas ne­pa­keis­tas Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mų spren­di­mas. Pas­ta­ra­sis bu­vo ne­pa­lan­kus aso­cia­ci­jai Aly­taus ae­ro­klu­bui, nes vie­ti­nia­me teis­me jam ne­pa­vy­ko Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai už­draus­ti per­im­ti Vy­riau­sy­bės per­duo­to tur­to, esan­čio ae­ro­dro­me, Pir­ma­ja­me Aly­tu­je. Šis tur­tas – 8 pa­sta­tai ir 15 or­lai­vių. Ka­dan­gi Kau­no apy­gar­dos teis­mo nu­tar­tis įsi­tei­sė­ja jos pri­ėmi­mo die­ną, teis­mas sa­vi­val­dy­bei at­vė­rė ke­lius per­im­ti avia­to­rių nau­do­ja­mą tur­tą, ne­pai­sant, kad nu­tar­tis ga­li bū­ti skun­džia­ma Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­jam Teis­mui.

Avia­to­riai dėl nau­do­ja­mo tur­to ko­vo­ja nuo per­nykš­čio ba­lan­džio pa­bai­gos

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba per­nykš­čio va­sa­rio pa­bai­go­je pri­ėmė spren­di­mą dėl su­ti­ki­mo per­im­ti Aly­taus ae­ro­klu­bo nau­do­ja­mą tur­tą, esan­tį ae­ro­dro­me, Pir­ma­ja­me Aly­tu­je, sa­va­ran­kiš­koms funk­ci­joms įgy­ven­din­ti – kū­no kul­tū­ros ir spor­to plė­to­ji­mui, gy­ven­to­jų po­il­sio or­ga­ni­za­vi­mui, są­ly­gų ver­slui ir tu­riz­mui su­da­ry­mui.

Per­nykš­čio ba­lan­džio pa­bai­go­je Vy­riau­sy­bė pa­lai­mi­no mies­to ta­ry­bos su­ti­ki­mą, sa­vi­val­dy­bei per­duo­da­ma ae­ro­dro­me esan­tį, Lie­tu­vos spor­to cen­tro pa­ti­kė­ji­mo tei­se val­do­mą, Aly­taus ae­ro­klu­bo pa­nau­dos pa­grin­dais nau­do­ja­mą tur­tą – 8 pa­sta­tus ir 15 or­lai­vių. Vi­so šio tur­to li­ku­ti­nė ver­tė, per­nykš­čio kovo pa­bai­gos duo­me­ni­mis, yra 2 tūkst. 212 eu­rų. Di­džio­sios da­lies tur­to ver­tė – tik eu­ras. Pa­vyz­džiui, to­kia li­ku­ti­nė ver­tė yra vi­sų or­lai­vių, dvie­jų lėk­tu­vų an­ga­rų, ben­dra­bu­čio, ad­mi­nist­ra­ci­nio pa­sta­to.

Vie­ti­niai avia­to­riai ke­lis kar­tus yra tvir­ti­nę, kad kai ku­riuos or­lai­vius ga­li­ma par­duo­ti net už ke­lias de­šim­tis tūks­tan­čių eu­rų.

Kai Vy­riau­sy­bė pri­ėmė nu­ta­ri­mą dėl mi­nė­to tur­to per­da­vi­mo sa­vi­val­dy­bei, o ši jau bu­vo su­ti­ku­si jį per­im­ti, vie­ti­nei val­džiai be­li­ko or­ga­ni­zuo­ti pe­rė­mi­mo pro­ce­są. Ta­čiau jis ne­bu­vo sėk­min­gas. Ae­ro­klu­bo at­sto­vai ge­ra­no­riš­kai ne­ati­da­vė pa­sta­tų rak­tų, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai te­ko net pa­si­telk­ti po­li­ci­jos ir ant­sto­lio pa­gal­bą sie­kiant pa­keis­ti per­im­ti­nų pa­sta­tų du­rų rak­tus.

Ne­tru­kus si­tu­a­ci­ja su­si­klos­tė taip, kad sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos at­sto­vai ae­ro­klu­bui grą­ži­no pa­sta­tų du­rų pa­keis­tų spy­nų rak­tus, nu­ė­mė pa­sam­dy­tą ap­sau­gą. Mat Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mai pa­ten­ki­no ae­ro­klu­bo pra­šy­mą tai­ky­ti lai­ki­ną­sias ap­sau­gos prie­mo­nes Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu sa­vi­val­dy­bei per­duo­ti­nam tur­tui. Šios prie­mo­nės pri­tai­ky­tos, iki bus iš­nag­ri­nė­tas avia­to­rių pre­ven­ci­nis ieš­ki­nys dėl ne­tei­sė­tų sa­vi­val­dy­bės veiks­mų pe­ri­mant tur­tą ir įsi­tei­sės teis­mo spren­di­mas ci­vi­li­nė­je by­lo­je.

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja jai ne­pa­lan­kią Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mų nu­tar­tį skun­dė Kau­no apy­gar­dos teis­mui, ta­čiau lai­ki­nų­jų ap­sau­gos prie­mo­nių pa­nai­kin­ti ne­pa­vy­ko.

Ae­ro­klu­bas ne­pa­lan­kaus teis­mo spren­di­mo su­lau­kė per­nykš­čio spa­lio vi­du­ry­je

Per­nykš­čio spa­lio vi­du­ry­je Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mai pri­ėmė ae­ro­klu­bui ne­pa­lan­kų spren­di­mą, ku­riuo at­mes­tas jo pre­ven­ci­nis ieš­ki­nys mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai.

Aly­taus ae­ro­klu­bas pre­ven­ci­niu ieš­ki­niu sie­kė už­draus­ti sa­vi­val­dy­bei per­im­ti tur­tą, tai grin­dė da­bar jau prieš pen­ke­rius me­tus pa­si­ra­šy­ta tur­to pa­nau­dos su­tar­ti­mi su jau lik­vi­duo­tu Kū­no kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­tu, ku­rio val­dy­tas ir sa­vi­val­dy­bei per­duo­tas tur­tas pa­ti­kė­ji­mo tei­se pri­klau­sė Lie­tu­vos spor­to cen­trui.

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja to­kį ae­ro­klu­bo ar­gu­men­tą teis­me at­rė­mė tvir­ti­ni­mu, kad tur­to pa­nau­dos ter­mi­nas pa­si­bai­gęs, ne­pra­tęs­tas, to­dėl jis tu­ri bū­ti per­duo­tas sa­vi­val­dy­bei pa­gal Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mą.

Teis­mas kon­sta­ta­vo, kad 2016-ųjų sau­sio vi­du­ry­je tarp Aly­taus ae­ro­klu­bo ir tuo­me­čio Kū­no kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­to bu­vo su­da­ry­ta tur­to pa­nau­dos su­tar­tis dėl jo nau­do­ji­mo vie­ne­riems me­tams. Nors prieš bai­gian­tis to­kiai su­tar­čiai, 2017-ųjų sau­sį, ae­ro­klu­bas krei­pė­si dėl tur­to pa­nau­dos su­tar­ties pra­tę­si­mo, at­sa­ky­mas ne­bu­vo gau­tas.

Su ana­lo­giš­ku pra­šy­mu avia­to­riai dar kar­tą krei­pė­si į bu­vu­sį de­par­ta­men­tą dau­giau kaip po me­tų ir gau­tas at­sa­ky­mas, jog at­si­sa­ko­ma pra­tęs­ti pa­nau­dos su­tar­tį. Ta­čiau pa­nau­dos da­vė­jas tur­to nie­ka­da ne­pa­rei­ka­la­vo grą­žin­ti.

Teis­mas nu­sta­tė, jog vi­sa tai pa­nei­gė ae­ro­klu­bo ar­gu­men­tus, kad ne­ga­vus at­sa­ky­mo iš bu­vu­sio Kū­no kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­to dėl pa­nau­dos su­tar­ties pra­tę­si­mo, ne­pa­rei­ka­la­vus jo grą­žin­ti, su­tar­tis pa­gal vals­ty­bės tur­to nau­do­ji­mą reg­la­men­tuo­jan­čius tei­sės ak­tus yra ga­lio­jan­ti de­šimt me­tų nuo jos su­da­ry­mo pra­džios – iki 2026-ųjų sau­sio vi­du­rio.

To­dėl Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mai, įver­ti­nę ae­ro­klu­bo nau­do­ja­mo tur­to tei­si­nius pa­grin­dus ir jais va­do­vau­jan­tis pri­im­tą Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mą, nu­spren­dė, kad sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ta­po ae­ro­klu­bo nau­do­ja­mo tur­to sa­vi­nin­ke ir tu­rė­jo tei­sę jį per­im­ti.

Aly­taus ae­ro­klu­bas jam ne­pa­lan­kų Aly­taus teis­mo spren­di­mą skun­dė Kau­no apy­gar­dos teis­mui ir pra­šė jį pa­nai­kin­ti. Taip pat prašyta ten­kin­ti jo pre­ven­ci­nį ieš­ki­nį – už­draus­ti sa­vi­val­dy­bei per­im­ti tur­tą.

Ko­vo 2-ąją pri­im­ta nu­tar­ti­mi Kau­no apy­gar­dos teis­mas pa­li­ko ne­pa­keis­tą Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mų spren­di­mą, o nu­tar­tis įsi­tei­sė­jo nuo jos pri­ėmi­mo die­nos, ne­pai­sant, kad ji per tris mė­ne­sius ga­li bū­ti skun­džia­ma Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­jam Teis­mui.

Pri­ėmus to­kią nu­tar­tį, ne­be­li­ko ga­lio­jan­čių ir lai­ki­nų­jų ap­sau­gos prie­mo­nių sa­vi­val­dy­bei per­duo­ti­nam ae­ro­klu­bo tur­tui.

„Iš­ki­lo re­a­li grės­mė iš­nyk­ti ae­ro­dro­mui Aly­tu­je“

Aly­taus ae­ro­klu­bo vir­ši­nin­kas Da­lius Sin­ke­vi­čius sa­kė, kad šiuo me­tu yra nag­ri­nė­ja­ma Kau­no apy­gar­dos teis­mo nu­tar­tis, dar kol kas ne­tu­ri­ma spren­di­mo, ar ji bus skun­džia­ma Lie­tu­vos Aukš­čiau­sia­jam Teis­mui: „Ae­ro­klu­bas tu­ri sa­vo ke­lis or­lai­vius, veik­lą vyk­do ir ga­li vyk­dy­ti, sa­vi­val­dy­bei per­duo­ti­ni or­lai­viai šiuo me­tu be­veik ne­nau­do­ja­mi. Yra su­da­ry­ta su­tar­tis su vie­na vai­kų sklan­dy­mo mo­kyk­la, to­dėl pas mus tre­ni­ruo­ja­si vai­kai. Su­pran­tu, kad po to­kios teis­mo nu­tar­ties iš­ki­lo re­a­li grės­mė iš­nyk­ti ae­ro­dro­mui Aly­tu­je, nes sa­vi­val­dy­bė, pe­rė­mu­si tur­tą, tu­ri tei­sę kreip­tis į Na­cio­na­li­nę že­mės tar­ny­bą dėl dau­giau kaip 100 hek­ta­rų ae­ro­dro­mo skly­po pa­nau­dos su­tar­ties su ae­ro­klu­bu nu­trau­ki­mo. Bet Lie­tu­vo­je yra pa­vyz­džių, kai sa­vi­val­dy­bės, pe­rė­mu­sios avia­to­rių tur­tą, vėl jį pa­gal pa­nau­dą per­duo­da ae­ro­klu­bams. Gal­būt sa­vi­val­dy­bė tu­ri min­čių mū­sų nau­do­tą tur­tą per­duo­ti ki­toms avia­to­rių vie­šo­sioms įstai­goms, ku­rių yra ir Aly­tu­je.“

D.Sin­ke­vi­čius pa­ste­bė­jo, kad ae­ro­dro­me esan­tys pa­sta­tai ga­li bū­ti nau­do­ja­mi vi­suo­me­nės po­rei­kiams ar ki­taip įveik­li­na­mi, pats ae­ro­dro­mas pri­tai­ko­mas, pa­vyz­džiui, avia­tu­riz­mui, jau­ni­mo ruo­ši­mui sklan­dy­mui, pri­va­čių as­me­nų ruo­ši­mui įsi­gy­ti la­kū­nų li­cen­ci­jas, or­lai­vių re­mon­tui, avia­ci­jos spor­to ir li­tų tech­ni­nių spor­to ša­kų plė­to­ji­mui: „Kar­tu su sa­vi­val­dy­be per re­gio­ni­nę po­li­ti­ką daug ką ga­li­me pa­da­ry­ti, mes tu­ri­me vi­zi­ją dėl ae­ro­dro­mo, in­ves­ti­ci­jų pri­trau­ki­mo. Bet rei­kia, kad bū­tų kal­ba­ma­si, o svar­biau­sia – gir­di­ma. Ar ši vie­ta tin­ka­ma lais­va­jai eko­no­mi­nei zo­nai (LEZ) – dau­ba ir ne­to­li mies­to cen­tro – sa­vo nuo­mo­nę tu­ri pa­reikš­ti vi­suo­me­nė. Už­pra­ė­ju­sią va­sa­rą dau­giau kaip 2 tūks­tan­čiai gy­ven­to­jų pa­si­ra­šė pe­ti­ci­ją dėl ae­ro­dro­mo iš­sau­go­ji­mo.“

Da­bar Aly­taus ae­ro­klu­bas pa­gal pa­nau­dos su­tar­tį tu­ri tei­sę Pir­ma­ja­me Aly­tu­je esan­čio ae­ro­dro­mo skly­pą val­dy­ti iki 2078-ųjų. Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai ne­pa­vy­ko vie­na­ša­liš­kai nu­trauk­ti že­mės pa­nau­dos su­tar­ties, – ae­ro­klu­bas sa­vo in­te­re­sus dėl ae­ro­dro­mo skly­po ap­si­gy­nė per teis­mus. Ta­čiau tuo­met ae­ro­klu­bas val­dė ir da­bar sa­vi­val­dy­bei per­duo­ti­nus pa­sta­tus ae­ro­dro­me. Avia­to­riams nu­sto­jus val­dy­ti šį tur­tą, iš tie­sų Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai at­si­ve­ria erd­vė im­tis veiks­mų nu­trauk­ti ae­ro­dro­mo skly­po pa­nau­dos su­tar­tį su ae­ro­klu­bu.

Pa­gal sa­vi­val­dy­bės ini­cia­ty­va pa­reng­tą LEZ stei­gi­mo mies­te ga­li­my­bių stu­di­ją ae­ro­dro­mo te­ri­to­ri­ja ver­ti­na­ma kaip la­biau­siai tin­kan­ti šiai zo­nai dėl vien­ti­so skly­po, o svar­biau­sia – šis skly­pas pri­klau­so vals­ty­bei, ne pri­va­tiems as­me­nims. Jei LEZ bū­tų stei­gia­ma pas­ta­rie­siems as­me­nims pri­klau­san­čio­je te­ri­to­ri­jo­je, vals­ty­bei tek­tų iš jų skly­pus nu­pirk­ti.

Ta­čiau kol kas mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba dar ne­pri­ėmu­si spren­di­mo dėl LEZ kū­ri­mo. Dėl to­kios zo­nos kū­ri­mo Aly­tu­je ati­tin­ka­mus spren­di­mus tu­rė­tų pri­im­ti ir ša­lies val­džios ins­ti­tu­ci­jos.

Ka­dan­gi dar per­nykš­čio va­sa­rio pa­bai­go­je pri­im­ta­me mies­to ta­ry­bos spren­di­me dėl sutikimo per­imti aviatorių naudojamą turtą bu­vo nu­ma­ty­ta, jog jis bus nau­do­ja­mas kū­no kul­tū­rai, spor­tui, gy­ven­to­jų po­il­siui or­ga­ni­zuo­ti, mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės Onos Ba­le­vi­čiū­tės pa­si­tei­ra­vo­me, ka­da ad­mi­nist­ra­ci­ja ke­ti­na per­im­ti tur­tą iš avia­to­rių ir kam nu­ma­to­ma jį nau­do­ti. „Tur­tą per­im­si­me ar­ti­miau­siu me­tu, gal net šią sa­vai­tę. Ta­da su mies­to ta­ry­ba sprę­si­me dėl jo pa­nau­do­ji­mo“, – tvir­ti­no ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė.

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Norėčiau pasakyti tiems, kurie prisidengdami savo liberalioms idėjoms skelbiasi viešai, kad įgyvendins savo rinkiminės programas, taip pat visiems tarybos nariams, priešakyje su meru. Jūsų balsavimas perimti aerodromo turtą, neva čia bus įkurtas LEZ, buvo išanksto suplanuotas aerodromo sunaikinimas. Tokiais veiksmais nei vienas nepagalvojote, kad jūs naikinate istorinį aerodromą, kad atemate iš vaikų galimybę svajonę pakilti į dangų, kad ardote ilgametes bendruomenės tradicijas, kurių dėka šis aerodromas gyvavo, kad atemate turtą, prie kurio jūs niekada neprisidėjote prie jo išlaikymo, turtą, kurį aviatoriai paslėpė nuo sovietų, išsaugojo ir prižiūrėjo. Tad šiandien galiu pasakyti, kad dėl jūsų kvailaus užsispyrimo ir nenoro turėti aerodromo perspektyvos į ateitį, nenoro sėsti prie bendro stalo ir kalbėtis, esate kalti tai kas įvyko. Klubas, su visuomenės palaikymu, pakankamai ilgai stovėjo už aerodromo išsaugojimą, o jūs net nepajudinote nei piršto. Atvirkščiai, pasiimat turtą su kuriuo nežinote ką daryti, dabar spręsite kaip gauti žemės panaudos sutartį, nes turtas be žemės yra niekinis, o žemė pagal panaudos sutartį priklauso aeroklubui, spręsime taryboje ką toliau daryti. Ar tam reikėjo tiek eikvoti energijos, kad dabar jau nežinote ką daryti?
  Aerodromas turi išlikti ir jokių LEZ čia neturi būti. Plotuose, kurie nemaišo aviacijos skrydžiams, pagal nustatytus pastatų aukštingumus, gali kurtis verslo įmonės ar vadinami inkubatoriai, gali tuos plotus išnaudoti ir kitos techninės sporto šakos ir manau, kad bendrai susėdus prie stalo galima rasti bendrą visiems priimtiną sprendimą, o negalvoti tik apie asmenines ambicijas.
  Aerodromas turi išlikti ir dėl jo egzistavimo dar pakovosime arba išspręsime diplomatiniu būdu.

  Komentaras

  liberalas, tris dešimtmečius už juos balsuoju, tačiau jeigu 19:57 komentaras yra vietinių liberalų "matymas", eisu pas komunistus. Baikit tas fantazijas su n tūkstančiais darbo vietų ir pritrauktais n+1000 mln. eurų investicijų, bet koks sveikai mąstantis žmogus jums pasakys, kad šiame Nemuno slėnyje jokios pramonės nei žalios, nei raudonos, nei rudos vystyti negalima. Jeigu jau taip maga sunaikinti istorinį aerodromą, liberaliai pasiūlykite šią teritoriją užsėti ramunėlėmis gydomajai arbatai auginti

  Komentaras

  Džiaugiamės matydami progresą mūsų politinių tikslų įgyvendinimo link. LEZ, su nedideliu moderniu mažųjų orlaivių uostu, miesto rytinio pramonės rajone esančio aerodromo teritorijoje įkūrimas - buvo mūsų rinkimų programos dalis ir tebėra mums vienas svarbiausių darbų. Be to, į naujai formuojamos sav.tarybos koalicijos darbų programą mūsų iniciatyva buvo įtraukta “Žaliojo LEZ” idėja! Tai reiškia, kad čia galėtų įsikurti tik aplinkai draugiškos įmonės.
  Atliktų studijų duomenimis, Alytaus LEZ'e būtų sukurta ne mažiau 2500 naujų darbo vietų, pritraukta apie 600mln.EUR investicijų, atnaujinti transporto koridoriai į Vilnių, Kauną, Lenkiją bei atsivertų naujos galimybes miesto verslui... Mes tikime sėkme!

  Komentaras

  iš rotušės, kam jums tie niekiniai 8 pastatai ir 15 orlaivių po vieną eurą, jei dar net nežinote, kur ir kaip juos panaudoti? Duodu jums už juos 5(penkis) tūkstančius eurų, sukertam rankom ir skirstomės. Aš jau žinau, kaip juos panaudosiu

  Komentaras

  Na, skubotai pūsti burbulus dėl aerodromo išnykimo neišmintinga, geriau pagalvokime kaip jame kokias veiklas tikslinga vykdyti, o ne šaukti gelbėkite. Aišku viena, tokia aeroklubo veiklos imitacija nepriimtina nei aviatoriams nei miesto bendruomenėms. Šiandiena jau neuztenka pasižadejimų - kažką darysime, kursime, steigsime ir šiaip visokie marazminiai aeroklubo vadovų svaičiojmai. Aišku ir tai, kad taip tęstis toliau negali, gal pagaliau savivaldybė apsispręs kokių veiksmų imtis iš ras geriausius sprendimus dėl aerodromo racionalaus panaudojimo aviacijai, turizmui plėtoti.

  Komentaras

  Trumparegių politika.Ir Nida ir Druskininkai turi aerouostus, tik "paspirtukininkams" per sunku suvokti, kad reikia galvoti ne 3 metus bet 30 metų į priekį, planuojant miesto vystymąsį. Aerodromas -Alytaus paveldas, todėl, sunaikinę jį, nuskurdinsite miestą. O gal politikams elementariai trūksta miesto planavimo žinių-juk yra tokia disciplina universitetuose. O kas iš mūsų politikų jos mokėsi?

  Komentaras

  Pagaliau dirvonai pavirs darbo vietomis alytiškiams, kurie išvyko mokintis į didmiesčius ir nebegali sugrįžti, nes nėra Alytaus mieste ir rajone gerai apmokamo darbo, kurie važinėja dirbti į Kauną, Marijampolę, Kalvariją..., kurie darbo išvis neturi. Įsikurs čia LEZ ir nuo to visiems bus tik geriau

  Komentaras

  yra dar vienas puikus zemes slypas.Salia upe tinkama ir kruiziniams laivams,puikus susisiekimas su sostine it dar daug pliusu Tai POLIGONAS . puikus mikrorajonas iseitu ir nebutu triuksmo per iseigines dienas

  Komentaras

  Paliktumėte avarinį pakilimo/nusileidimo taką ir tiek. Gana dideliems netgi laineriams, kaip jau rašėme anksčiau, galėtų būti tuo pačiu ir paupinė gatvė, tarkime, Tiesiojii, kuri jungtų du tiltus Rytų pusėje net ir su greičiu 80. Iš centro ir Senojo Alytaus į Pramonę - šast.

  Komentaras

  Ta­čiau kol kas mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba dar ne­pri­ėmu­si spren­di­mo dėl LEZ kū­ri­mo. Dėl to­kios zo­nos kū­ri­mo Aly­tu­je ati­tin­ka­mus spren­di­mus tu­rė­tų pri­im­ti ir ša­lies val­džios ins­ti­tu­ci­jos.

  Ka­dan­gi dar per­nykš­čio va­sa­rio pa­bai­go­je pri­im­ta­me mies­to ta­ry­bos spren­di­me dėl sutikimo per­imti aviatorių naudojamą turtą bu­vo nu­ma­ty­ta, jog jis bus nau­do­ja­mas kū­no kul­tū­rai, spor­tui, gy­ven­to­jų po­il­siui or­ga­ni­zuo­ti,,,
  Klausimas: tai velniam reikėjo kalbėti garsiai, kad čia yra numatomas LEZ? Ruošti studiją už gyventojų pinigus ir prašyti turto, jeigu dar taryba nėra apsisprendusi dėl LEZ?
  Eilinis žmonių smegenų plovimas !!!!!

  Komentaras

  Matysime ką čia mūsų valdžiukė nuspręs . Manau yra keletas variantų : ekonominė zona , privačių namų rajonas , aeroklubas . Aišku labai gaila jei neliktų aerodromo ir daugelį metų gyvuojančio dėka entuziastų sporto. Tačiau privatūs interesai ir dideli pinigai padarys taip , kad po kelių metų alytiškiai užmirš kas tas aerodromas ir kur jis buvo.

  Komentaras

  Nesuprantu kodėl mano darbe savivaldybės turtas dešimtmečiais nenuvertėja net puse kainos o kitur net iki 1 €. Prastai dirba kai kas ,kas turėtų gaudyti tuos gudručius is savivaldybės....

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.