Tė­ve­lių ben­dri­ja An­zel­mo Ma­tu­čio par­ke siū­lo su­kur­ti uni­ka­lią erd­vę vai­kams

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (0)
2020 Balandis 7
Anzelmo Matučio parke galėtų atsirasti ir ilgiausias Lietuvoje Kneipo takas. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Anzelmo Matučio parke galėtų atsirasti ir ilgiausias Lietuvoje Kneipo takas. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Tarp „Aly­tiš­kių ini­cia­ty­vų“ di­džių­jų pro­jek­tų – ir ak­ty­vių Dzū­ki­jos tė­vų ben­dri­jos ini­ci­juo­tas siū­ly­mas, kaip ga­li­ma bū­tų įveik­lin­ti An­zel­mo Ma­tu­čio par­ką. Šis par­kas yra įsi­kū­ręs pa­čia­me mies­to cen­tre, prie­šais po­eto A. Ma­tu­čio me­mo­ria­li­nį mu­zie­jų, ir ap­ima vals­ty­bei nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­tį že­mės skly­pą, įrė­min­tą A. Ma­tu­čio, J. Ba­sa­na­vi­čiaus, Mai­ro­nio ir Pu­šy­no gat­vė­mis.

Tė­vai no­ri da­ly­tis vai­kys­tės pri­si­mi­ni­mais

Po­eto A. Ma­tu­čio me­mo­ria­li­nį na­mą prieš ke­le­rius me­tus sa­vi­val­dy­bė įsi­gi­jo ben­druo­me­nės reik­mėms, ša­lia įreng­tas skulp­tū­rų par­kas pu­šy­ne, ta­čiau iki šiol jo plėt­ra ne­tu­rė­jo aiš­kios stra­te­gi­jos. Nors su­ma­ny­mų bū­ta, bet jie li­ko vi­zu­a­li­za­ci­jų sta­di­jo­je.

„Mes, kaip šio pro­jek­to ren­gė­jai, la­bai džiau­gia­mės už­si­mez­gu­siu ben­drys­tės jaus­mu. Mus vie­ni­ja tiks­las – su­kur­ti kū­ry­biš­ką ap­lin­ką šei­moms, su­sie­ti ją su sa­vo vai­kys­tės pri­si­mi­ni­mais ir po­eto An­zel­mo Ma­tu­čio kū­ry­ba. Di­džiuo­ja­mės sa­vo mies­tu ir no­ri­me da­ly­tis šiuo jaus­mu, ug­dy­ti jį sa­vo vai­kuo­se“, – sa­ko Kle­men­ti­na Gruz­die­nė ir Ra­min­ta Vai­tie­kū­nie­nė, ak­ty­vių tė­vų ben­dri­jos at­sto­vės.

Kaip at­si­ra­do šis pro­jek­tas? Jį pa­ren­gę tė­vai sa­ko, jog su­si­vie­ni­jo dėl to, kad jau­tė – to­kių veik­lų la­bai rei­kia. Bū­da­mi skir­tin­gų sri­čių spe­cia­lis­tai, pra­de­dant žmo­nių, tu­rin­čių ne­ga­lią, or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vais ir bai­giant ar­chi­tek­tais, tei­si­nin­kais, pe­da­go­gais, – ak­ty­viai rin­ko­si į su­si­rin­ki­mus, tei­kė pa­siū­ly­mus ir ben­dra­dar­bia­vo, o vie­toj ini­cia­ty­vai teik­ti rei­ka­lin­gų 20 pa­ra­šų be di­de­lių pa­stan­gų at­si­ra­do 250 ją pa­lai­kan­čių.

Knei­po ta­kas Aly­tu­je – be­veik pu­sės ki­lo­met­ro il­gio

A. Ma­tučio par­kas sa­vo var­dą ga­vo ne taip se­niai, o pre­teks­tu tam ta­po Kęs­tučio Be­ne­di­ko 2015 me­tais ini­ci­juo­ta pe­ti­ci­ja. Kęs­tučio or­ga­ni­zuo­ja­mų me­džio dro­žė­jų ple­ne­rų me­tu ir bu­vo su­kur­tos skulp­tū­ros, ku­rios įkur­din­tos pu­šy­ne ne­to­li „Dai­na­vos“ ki­no te­at­ro, Spor­to mo­kyk­los pu­sė­je.

Erd­vė pa­si­žy­mi gra­žia gam­ta, bet nė­ra įveik­lin­ta. Aly­tiš­kiams ji pa­trauk­li kaip ža­lio­ji zo­na ne­to­li mies­to cen­tro, bet veik­lų aiš­kiai trūks­ta. Ak­ty­vių tė­ve­lių ben­dri­ja siū­lo pri­tai­ky­ti par­ką vai­kų, taip pat ir tu­rin­čių in­di­vi­du­a­liuo­sius po­rei­kius, už­im­tu­mui, nes pa­na­šios rek­re­a­ci­nės zo­nos Aly­tu­je kol kas nė­ra.

Pa­siū­ly­ta įreng­ti apie 456 met­rų il­gio Knei­po ta­ką, jis bū­tų pro­jek­tuo­ja­mas ly­gia­gre­čiai A. Ma­tu­čio par­ke nu­ma­ty­tam pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­kui. Gam­tos pa­vir­šių (ak­me­nų, kan­ko­rė­žių, sa­ma­nų, skied­rų ir t. t.) at­kar­to­jan­tys, ma­ži­nan­tys stre­są ir ne­ri­mą, tei­gia­mai vei­kian­tys psi­chi­nę ir fi­zi­nę svei­ka­tą Knei­po ta­kai yra rek­re­a­ci­nės trau­kos ob­jek­tai – tai ro­do jų po­pu­lia­ru­mas Anykš­čiuo­se ar Birš­to­ne.

Ta­ko pri­va­lu­mas – ne­su­dė­tin­ga ir pi­gi prie­žiū­ra, ku­ria ga­li pa­si­rū­pin­ti pa­ti ben­druo­me­nė. Pa­vyz­džiui, rink­ti na­tū­ra­lios gam­to­je ran­da­mas me­džia­gas, rei­ka­lin­gas jam už­pil­dy­ti.

Knei­po ta­ko te­ra­pi­ja di­di­na pa­žin­ti­nes funk­ci­jas per ly­tė­ji­mą (pa­vyz­džiui, ėji­mas ba­so­mis per skir­tin­gus ak­me­nų, kan­ko­rė­žių, skal­dos, sa­ma­nų pa­klo­tas ir  t. t.), ji itin nau­din­ga rai­dos su­tri­ki­mus tu­rin­tiems vai­kams. Slo­pi­na ne­ri­mą, įtam­pą, su­tei­kia daug nau­jų po­jū­čių, o vai­kams tai dar yra ir itin sma­gus už­si­ė­mi­mas.

Am­fi­te­at­re žiū­ro­vai ga­lės sė­dė­ti ir gu­lė­ti

Pro­jek­te taip pat nu­ma­ty­ta A. Ma­tu­čio par­ke įreng­ti ino­va­ty­vų am­fi­te­at­rą, ku­ria­me bū­tų ga­li­ma or­ga­ni­zuo­ti su­si­ti­ki­mus, pa­si­ro­dy­mus ir edu­ka­ci­jas, o žiū­ro­vai ga­lė­tų ne tik sė­dė­ti, bet ir gu­lė­ti, kas itin ak­tu­a­lu tu­rin­tiems ju­dė­ji­mo ne­ga­lią. Am­fi­te­at­rui yra nu­ma­ty­ta par­ko vie­ta be me­džių, siū­lo­ma jį įreng­ti 20 met­rų sker­smens.

Aly­tu­je iki šiol nė­ra vei­kian­čių sū­py­nių ne­įga­lie­siems – pir­mą­sias to­kio ti­po sū­py­nes ža­da­ma įreng­ti A. Ma­tu­čio par­ke. Pra­dė­jus vie­šin­ti „Aly­tiš­kių ini­cia­ty­vas“, in­ter­ne­te pa­si­py­lė ko­men­ta­rai: o kas yra sū­py­nės ne­įga­lie­siems ir kam jų rei­kia?

„Ju­dė­ji­mo ne­ga­lią tu­rin­tys žmo­nės ne­ga­li pa­jus­ti ne­sva­ru­mo, nes jų ju­de­siai yra ap­ri­bo­ti,  o tai ne­igia­mai vei­kia emo­ci­jas. Sū­py­nės ne tik su­teik­tų ge­rų įspū­džių, bet ir pra­plės­tų jų fi­zi­nių po­ty­rių am­pli­tu­dę“, – sa­ko pro­jek­tą ren­gę tė­vai.

Siū­lo­mos dvie­jų ti­pų sū­py­nės, vie­no­se jų bus ga­li­ma sup­tis net­gi įva­žia­vus ne­įga­lio­jo ve­ži­mė­liu. Sū­py­nes pla­nuo­ja­ma įreng­ti ne ato­kiau, o tarp vi­sų pra­mo­gi­nių ob­jek­tų, tuo sie­kiant so­cia­li­nės įtrauk­ties.

A. Ma­tučio par­ke taip pat siū­lo­ma įreng­ti lau­ko mu­zi­kos in­stru­men­tus, ku­rie bū­tų įmon­tuo­ti skir­tin­gais aukščC. iais, to­dėl ir pri­ei­na­mi skir­tin­gų po­rei­kių vai­kams.

Pla­nuo­ja­ma įkur­din­ti šio­je erd­vė­je ir miš­ko eks­po­zi­ci­nį-mu­zi­ki­nį na­me­lį par­ke au­gan­čių pu­šų ap­sup­ty­je, su pri­tai­ky­tais už­va­žia­vi­mo ne­įga­lie­siems ta­kais, ku­ria­me vyks­tan­čios veik­los su­ar­ti­nan­tų A. Ma­tu­čio kū­ry­bą su šiuo­lai­ki­niu klau­sy­to­ju per tech­no­lo­gi­nius spren­di­mus.

Pa­vyz­džiui, bū­tų įreng­ti gar­sia­kal­biai, ku­rie iš­tran­sliuo­tų pa­si­rink­tą A.Ma­tu­čio ei­lė­raš­tį, ku­ris ga­li bū­ti įra­šy­tas pa­ties po­eto bal­su. Ar­ba ki­ta­me įren­gi­ny­je ga­li­ma bū­tų įra­šy­ti į dik­to­fo­ną ir pa­lik­ti ži­nu­tę.

„Mes ti­ki­me, kad A. Ma­tu­čio par­ko įveik­li­ni­mo pro­jek­tas su­lauks aly­tiš­kių pa­lai­ky­mo, nes at­si­ras­tų jis lai­ku, yra gei­džia­mas ir reikš­min­gas mies­tui, įkū­ni­jan­tis Aly­taus mies­to kon­cep­ci­ją „Aly­tus – šei­mų mies­tas, Aly­tus – My­liu“. Mies­to ap­lin­kos pri­tai­ky­mas žmo­nėms, tu­rin­tiems ne­ga­lią, tap­tų ge­ro­sios prak­ti­kos pa­vyz­džiu vi­so­je Lie­tu­vo­je. Ben­druo­me­nių stip­ri­ni­mas, įtrau­kiant jas į par­ko įveik­li­ni­mą, prie­žiū­rą ir tęs­ti­nu­mo kū­ri­mą – ben­druo­me­nių su­si­tel­ki­mo ir ben­druo­me­niš­ku­mo stip­ri­ni­mo pa­vyz­džiu“, – sa­ko K.Gruz­­­­die­nė ir R.Vai­tie­kū­nie­nė, ak­ty­vių tė­vų ben­dri­jos at­sto­vės.

Pro­jek­tas „A. Ma­tu­čio par­kas – vai­kų erd­vė“ yra pa­teik­tas di­de­lės ap­im­ties pro­jek­tų (iki 150 tūkst. eu­rų ver­tės) Aly­tiš­kių ini­cia­ty­vų ka­te­go­ri­jai, tei­kė­jas – Da­lia Ma­tu­kie­nė. Bal­suo­ti ka­ran­ti­no lai­ko­tar­piu ga­li­ma tik in­ter­ne­tu www.aly­tus.lt

 

 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.