Tė­vams, no­rin­tiems ves­ti vai­kus į „Sa­ka­lė­lio” prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pę, pa­siū­ly­ta rink­tis ne­to­lie­se esan­čias pro­gim­na­zi­jas (5)

Meras Nerijus Cesiulis, vicemerė Jurgita Šukevičienė ir mero patarėja komunikacijai Vija Kudzienė susitiko su tėvų atstovais.
Meras Nerijus Cesiulis, vicemerė Jurgita Šukevičienė ir mero patarėja komunikacijai Vija Kudzienė susitiko su tėvų atstovais.
„Mes, mo­ki­nių tėvai, tei­kėme pra­šy­mus į Aly­taus „Sa­ka­lėlio“ pra­di­nės mo­kyk­los prieš­mo­kyk­li­nę gru­pę to­dėl, kad mo­kyk­lo­je su­da­ry­tos pui­kios ir ko­ky­biš­kos sąly­gos vai­kams mo­ky­tis, sau­gi ap­lin­ka, pro­fe­sio­na­lus ug­dy­mas, mo­kyk­la iš­skir­ti­nę dėl iš for­ma­lųjį ir ne­for­ma­lųjį švie­ti­mą in­teg­ruo­ja­mos et­ni­nės kul­tūros“, – tai ci­ta­ta iš raš­to, ku­rį šią sa­vai­tę iš­pla­ti­no „Sa­ka­lė­lio“ bū­si­mų prieš­mo­kyk­li­nu­kų tė­vai.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba ge­gu­žės 25 die­ną pri­ėmė spren­di­mą ne­for­muo­ti prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pės „Sa­ka­lėlio“ pra­di­nė­je mo­kyk­lo­je. Tėvai su to­kiu spren­di­mu ne­su­tin­ka ir yra įsi­ti­ki­nę, kad taip yra pa­žei­džia­mi mo­ki­nių ir jų tė­vų in­te­re­sai lais­vai rink­tis no­ri­mą mo­kyk­lą.

 Tė­vai krei­pė­si į pre­zi­den­tą Gin­ta­ną Nau­sėdą, Vy­riau­sy­bės at­sto­vą, So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ją, Vai­kų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bą, Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­rę, Et­ni­nės kul­tūros glo­bos ta­ry­bą bei Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą. Taip pat ant­ra­die­nį su­siti­ko su mies­to me­ru Ne­ri­ju­mi Ce­siu­liu. Kom­pro­mi­so, de­ja, su­sti­ki­me ras­ti ne­pa­vy­ko. Tė­vams bu­vo pa­siū­ly­ta vai­kus leis­ti mo­ky­tis ten, kur yra lais­vų vie­tų, ta­čiau, pa­sak tė­vų, toks pa­siū­ly­mas jų ne­ten­ki­na.

 

„A.N.“ inf.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ko­men­ta­ras

Su tė­vais, no­rin­čiais leis­ti sa­vo vai­kus į pra­di­nės mo­kyk­los „Sa­ka­lė­lis“ prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pę, ap­tar­ti su­si­klos­čiu­sios si­tu­a­ci­jos ir at­sa­ky­ti į rū­pi­mus klau­si­mus, su­si­ti­ko Aly­taus mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis ir vi­ce­me­rė, ku­ruo­jan­ti švie­ti­mo klau­si­mus, Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė.

Bir­že­lio 6-ąją įvy­ku­si dis­ku­si­ja bu­vo at­vi­ra ir kon­struk­ty­vi, abi pu­sės iš­sa­kė sa­vo po­zi­ci­ją ir ar­gu­men­tus.

 Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė rū­pi­na­si vi­sų vai­kų in­te­re­sais, ne­iš­skir­da­ma vie­nos ar ki­tos ug­dy­mo įstai­gos ar at­ski­ros kla­sės.

Vi­si aly­tiš­kiai, au­gi­nan­tys vai­kus, tu­rė­jo ga­li­my­bę iki ba­lan­džio 30 d. pa­teik­ti pra­šy­mus pri­im­ti jų vai­kus į pa­si­rink­tą Aly­taus mo­kyk­lą. Tuo tar­pu, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis, ku­ria­me bu­vo spręs­tas pra­di­nės mo­kyk­los „Sa­ka­lė­lis“ klau­si­mas, pa­gal nu­sta­ty­tą tvar­ką, įvy­ko ge­gu­žės 25 d., kai vi­si tė­vų  pra­šy­mai dėl švie­ti­mo įstai­gų jau bu­vo pa­teik­ti.

Ta­ry­ba pri­ėmė spren­di­mą Aly­taus „Sa­ka­lė­lio“ pra­di­nė­je mo­kyk­lo­je ne­tvir­tin­ti prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pės. 

 Taip nu­spręs­ta dėl ke­lių prie­žas­čių. Vie­na jų ta, jog mo­kyk­la įsi­kū­ru­si vai­kų dar­že­lio pa­tal­po­se. Jos pri­tai­ky­tos ma­žes­nių vai­kų po­rei­kiams. Pa­tal­po­se nė­ra mo­kyk­lai rei­ka­lin­gos spor­to sa­lės, sta­dio­no, ki­tų mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kams rei­ka­lin­gų erd­vių.

Taip pat la­bai svar­bu efek­ty­viai pa­nau­do­ti sa­vi­val­dy­bės lė­šas. Jos bus nau­do­ja­mos op­ti­ma­liam kla­sių kom­plek­ta­vi­mui.

 Tė­vams, no­rin­tiems ves­ti vai­kus  į „Sa­ka­lė­lio“ prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pę, pa­siū­ly­ta at­ža­las leis­ti į ne­to­lie­se esan­čias pro­gim­na­zi­jas („Vo­lun­gės“, Dai­na­vos ir Li­kiš­kė­lių), ku­rio­se ne tik yra tin­ka­mai moks­lei­viams pri­tai­ky­tos erd­vės, bet už­tik­ri­na­ma ir ak­ty­ves­nė vai­kų so­cia­li­nė rai­da.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Kam tas tėvų šaršalas? Dėl vienerių metų?
  Juk į pirmą klasę vistiek teks leisti į kitą mokyklą. Tai ar ne išmintingiau, jei vaikai iš anksto adaptuosis jose? Mažiau streso pirmokučiams bus.

  Komentaras

  -------------------------------------------------------------

  D E M E S I O !!!
  Alytuje prie Alytaus PGT 2 komanda pastato esancio adresu Naujoji 146 , salia metalines tvoros pievoje yra palikti PENKI ATVIRI SULINIAI!!!
  B U K I T E A T S A R G U S !!!

  ------------------------------------------------------------------

  Komentaras

  Štai stotų visi vieningai, kad savivaldybė kaip priklauso pilnai rinktų mokesčius į biudžetą nuo aerodromo virš 100 ha ant valstybės žemės ir gal užtektų, kad nekelt mokesčių nuo silpniausių, ar retint perteklines švietimo įstaigas, bet? Kur milijonų neišnaudoti potencialai nemato, o į apačias dėl mažėjančių centukų erzinas su kaupu?

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.