„Te­lia” stip­rins Lie­tu­vos skait­me­ni­nį imu­ni­te­tą – stei­gia Skait­me­ni­nės pa­žan­gos cen­trą (0)

telia
Ke­le­tą pas­ta­rų­jų de­šimt­me­čių vyks­ta spar­tus pa­sau­lio skait­me­ni­ni­mas, o pa­žan­ga dirb­ti­nio in­te­lek­to, duo­me­nų ana­li­ti­kos, de­be­sų kom­piu­te­ri­jos, daik­tų in­ter­ne­to ir dau­ge­ly­je ki­tų sri­čių vys­to­si ne­įti­kė­ti­nu grei­čiu. Ta­čiau kar­tu su jo­mis at­si­ran­da ir nau­jų grės­mių, su ku­rio­mis su­si­du­ria tiek gy­ven­to­jai, tiek ver­slas ar vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos. To­dėl di­džiau­sia Lie­tu­vos te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų ben­dro­vė „Te­lia“ ima­si mi­si­jos stip­rin­ti Lie­tu­vos skait­me­ni­nį imu­ni­te­tą ir šiuo tiks­lu stei­gia Skait­me­ni­nės pa­žan­gos cen­trą.

Lie­tu­vos vi­suo­me­nę šian­dien tik­rai ga­li­ma va­din­ti skait­me­ni­ne. Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, 88 proc. na­mų ūkių tu­ri in­ter­ne­to pri­ei­gą ir nau­do­ja­si in­for­ma­ci­nė­mis tech­no­lo­gi­jo­mis. In­ter­ne­tas yra 82 proc. gy­ven­to­jų kas­die­ny­bė.

Ver­slai nuo skait­me­ni­nių tech­no­lo­gi­jų pri­klau­so­mi dar la­biau – vi­sos įmo­nės Lie­tu­vo­je tu­ri kom­piu­te­rius ir in­ter­ne­to pri­ei­gas. Dau­giau nei trys ket­vir­ta­da­liai jų yra su­si­kū­rę in­ter­ne­to sve­tai­nes, 89 proc. nau­do­ja iš val­džios ins­ti­tu­ci­jų in­ter­ne­to sve­tai­nių gau­tą in­for­ma­ci­ją, o 54 proc. veik­lai pa­si­tel­kia gar­so ir vaiz­do skam­bu­čių pro­gra­mas in­ter­ne­te.

Ta­čiau di­dė­jant vi­suo­me­nės skait­me­ni­za­ci­jos ly­giui, taip pat au­ga ir ri­zi­kos – tą pa­tvir­ti­na Lie­tu­vos po­li­ci­jos sta­tis­ti­ka, ji ro­do, kad per­nai, ly­gi­nant su 2021 m., už­re­gist­ruo­tų nu­si­kals­ta­mų veik­lų elek­tro­ni­nė­je erd­vė­je skai­čius iš­au­go net 52 proc., o to­kio po­bū­džio nu­si­kal­ti­mai su­da­rė 12 proc. vi­sų Lie­tu­vo­je už­re­gist­ruo­tų nu­si­žen­gi­mų.

Ki­ber­ne­ti­nių grės­mių ly­gis Lie­tu­vo­je pas­ta­rai­siais me­tais taip pat tik au­go. Na­cio­na­li­nio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo cen­tro (NKSC) duo­me­ni­mis, per­nai ša­ly­je fik­suo­ta dau­giau nei 4 tūkst. ki­ber­ne­ti­nių in­ci­den­tų. Lie­tu­vos ban­kų aso­cia­ci­jos duo­me­ni­mis, 2022 m. fi­nan­si­niai suk­čiai iš Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ir įmo­nių iš­vi­lio­jo be­veik 12 mln. eu­rų. Pa­ly­gi­ni­mui, 2020 m. šis su­ma sie­kė 5 mln. eu­rų.

 

Eks­per­tiš­ku­mą pa­nau­dos vi­suo­me­nės švie­ti­mui

„Kom­piu­te­ris, mo­bi­lu­sis te­le­fo­nas, in­ter­ne­tas, so­cia­li­niai tin­klai ir ki­tos šiuo­lai­ki­nės tech­no­lo­gi­jos smar­kiai pa­kei­tė pa­sau­lį, ku­ria­me gy­ve­na­me, o pas­ta­rai­siais me­tais dėl pan­de­mi­jos bu­vo ga­li­ma ste­bė­ti tik­rą skait­me­ni­ni­mo spur­tą, kai vis dau­giau kas­die­nio gy­ve­ni­mo as­pek­tų ne­at­sie­ja­mai per­si­py­nė su ki­ber­ne­ti­ne erd­ve. Tai at­ve­ria nau­jas ga­li­my­bes kur­ti pa­žan­gą, ta­čiau tuo pa­čiu le­mia ir nau­jas grės­mes. At­spa­ru­mas joms yra vie­na iš vi­suo­me­nės ge­ro­vės ir ša­lies sta­bi­lu­mo są­ly­gų“, – sa­ko „Te­lia“ Skait­me­ni­nės pa­žan­gos cen­tro va­do­vas An­drius Še­meš­ke­vi­čius.

Tech­no­lo­gi­jų ži­no­vo tei­gi­mu, bū­da­ma vie­na di­džiau­sių tech­no­lo­gi­jų ben­dro­vių Lie­tu­vo­je, „Te­lia“ tie­sio­giai pri­si­de­da prie mi­nė­tų skait­me­ni­ni­mo pro­ce­sų ir juos įga­li­na. Tuo pa­čiu ben­dro­vė ma­to ki­ber­ne­ti­nes grės­mes, ku­rios ly­di tech­no­lo­gi­jų vys­ty­mą­si, ir pui­kiai su­vo­kia ne­ap­si­sau­go­ji­mo nuo jų kai­ną. Jaus­da­ma sa­vo at­sa­ko­my­bę, ben­dro­vė su­bū­rė jo­je dir­ban­čius skir­tin­gų sri­čių eks­per­tus, kad di­din­tų Lie­tu­vos žmo­nių ir ver­slų at­spa­ru­mą skait­me­ni­nėms grės­mėms.

„Te­lia“ Skait­me­ni­nės pa­žan­gos cen­tras kurs, sis­te­mins ir teiks ša­lies žmo­nėms bei ver­slams skir­tą in­for­ma­ci­ją ir ži­nias, bū­ti­nas stip­ri­nant skait­me­ni­nį ša­lies imu­ni­te­tą bei no­rint pa­si­nau­do­ti tech­no­lo­gi­jų tei­kia­mo­mis ga­li­my­bė­mis. Cen­tro veik­lo­je be tech­no­lo­gi­jų sri­tį ku­ruo­sian­čio A. Še­meš­ke­vi­čiaus da­ly­vaus Da­rius Po­vi­lai­tis, ku­ris bus at­sa­kin­gas už ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo sri­tį, Dia­na Gold, ku­ri gi­li­na­si į skait­me­ni­za­ci­jos ir ana­li­ti­kos te­mas, tva­ru­mo ir so­cia­li­nės at­sa­ko­my­bės sri­ty­je be­si­spe­cia­li­zuo­jan­ti In­drė Bim­bi­ry­tė-Yun bei dirb­ti­nio in­te­lek­to eks­per­tas, tei­sės pro­fe­so­rius dr. Pau­lius Pa­ku­tins­kas.

 

Gi­lin­sis į pen­kias svar­biau­sias te­mas

A. Še­meš­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, cen­tras šiuo me­tu svar­biau­sio­mis lai­ko skait­me­ni­nės įtrauk­ties, duo­me­nų ap­sau­gos ir pri­va­tu­mo, ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo, vai­kų sau­gu­mo in­ter­ne­te bei dirb­ti­nio in­te­lek­to plėt­ros te­mas. Jų ak­tu­a­lu­mą liu­di­ja „Te­lia“ ini­cia­ty­va at­lik­to ty­ri­mo duo­me­nys ku­rie ro­do, kad 60 proc. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų nau­do­da­mie­si in­ter­ne­tu ne­si­jau­čia vi­siš­kai sau­gūs. 16 proc. gy­ven­to­jų tei­gė su­si­dū­rę su ki­ber­ne­ti­nė­mis ata­ko­mis. Iš jų 71 proc. at­sklei­dė, kad to­kias ata­kas pa­ty­rė per pas­ku­ti­nius me­tus.

Pu­sė (51 proc.) gy­ven­to­jų pri­pa­ži­no sa­vo duo­me­nų ap­sau­gai ski­rian­tys ma­žai dė­me­sio, o tik 46 proc. lie­tu­vių ma­no tiks­liai ži­nan­tys, kas yra duo­me­nų ap­sau­ga ir pri­va­tu­mas. Pro­ble­ma yra ir vai­kų sau­gu­mas in­ter­ne­te. Fak­tas, kad 60 proc. gy­ven­to­jų bent ret­kar­čiais į in­ter­ne­tą ke­lia sa­vo vai­kų nuo­trau­kas, tą pui­kiai iliust­ruo­ja.

Be to, ty­ri­mo duo­me­nys iš­ryš­ki­na ir vis dar eg­zis­tuo­jan­čią skait­me­ni­nės at­skir­ties pro­ble­mą. Pa­aiš­kė­jo, kad 3 iš 5 Lie­tu­vos gy­ven­to­jų nau­do­da­mie­si skait­me­ni­nė­mis pa­slau­go­mis su­si­du­ria su iš­šū­kiais. Ži­nių, kaip nau­do­tis tam tik­ro­mis skait­me­ni­nė­mis pa­slau­go­mis, la­biau­siai trūks­ta vy­res­niems – 55-64 me­tų am­žiaus – Lie­tu­vos gy­ven­to­jams.

Ty­ri­mą šių me­tų ba­lan­dį „Te­lia“ už­sa­ky­mu at­li­ko KOG ins­ti­tu­tas, Lie­tu­vo­je ap­klau­sus 1010 16-64 me­tų am­žiaus gru­pės žmo­nių.

 

Užs. Nr. 061

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.