Tau­to­dai­li­nin­kė Ri­ta Ge­gu­žie­nė: „Anuo­met bū­čiau ne­pa­ti­kė­ju­si, kad bus lai­kas, kai il­gam įmerk­siu pli­kas ran­kas į mo­lį” (0)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
Rita Gegužienė
Įvairiose Dzūkijos regiono šventėse bei festivaliuose tautodailininkė Rita Gegužienė ne tik pristato savo rankų darbus, bet ir edukuoja su moliu. Susirinkusieji žavisi Ritos darbais, ypač gėrisi angelais.
Kau­no gat­vė­je gy­ve­nan­ti tau­to­dai­li­nin­kė Ri­ta Ge­gu­žie­nė (nuotr.) įvai­rio­se Aly­taus re­gio­no šven­tė­se at­sto­vau­ja ra­jo­no ama­ti­nin­kams. Nuo ma­žų die­nų Ri­tą trau­kė puo­dai, ąso­čiai, mer­gai­tė jais de­ko­ruo­da­vo kie­mą, se­nas tvo­ras, ta­čiau, at­ėjus lai­kui gal­vo­ti apie spe­cia­ly­bę, pa­si­rin­ko flo­ris­ti­kos ir ap­žel­di­ni­mo moks­lus. Bet prieš vie­nuo­li­ka me­tų ėmė ją ir su­vi­lio­jo ke­ra­mi­ka, ku­rios sub­ti­ly­bių nu­spren­dė pa­si­mo­ky­ti Aly­taus dai­lių­jų ama­tų mo­kyk­lo­je, da­bar­ti­nia­me Kau­no tai­ko­mo­sios dai­lės mo­kyk­los Aly­taus fi­lia­le. Po še­še­rių jau kaip ama­ti­nin­kės dar­bo me­tų ga­bi ir kū­ry­bin­ga mo­te­ris pri­si­jun­gė prie Tau­to­dai­li­nin­kų są­jun­gos. R.Ge­gu­žie­nė ak­ty­viai ve­da ke­ra­mi­kos už­si­ė­mi­mų edu­ka­ci­jas, yra kvie­čia­ma į mo­kyk­las, dar­že­lius, sto­vyk­las, kur žais­min­gai ma­žy­lius su­pa­žin­di­na su ke­ra­mi­kos me­nu ir ama­tu. Šio­je sri­ty­je jai nė­ra są­vo­kos, kad man ne­ap­si­mo­ka. Ren­gia sa­vo ke­ra­mi­kos dar­bų pa­ro­das, ku­rias daž­niau­siai pa­va­di­na „Po an­ge­lo spar­nu“. Me­ni­nin­kė mėgs­ta ar­tis­tiš­kai pri­sta­ty­ti sa­vo kū­ri­nius, su­pa­žin­din­ti su jų gi­mi­mo is­to­ri­jo­mis, var­dais. Jau lip­dant jie, pa­sak me­ni­nin­kės, pa­si­ren­ka sau var­dą.

„Vi­sa­da bū­kit po An­ge­lo sar­go spar­nu“

Sa­ko­ma, kad ke­ra­mi­ka – tai žmo­gaus ir ug­nies kū­ri­nys. R.Ge­gu­žie­nė pa­ste­bė­ji­mui pri­ta­ria, tei­gia, kad žmo­gaus pri­si­lie­ti­mas, jo tei­kia­ma ener­gi­ja, ši­lu­ma pri­si­de­da prie kū­ri­nio gi­mi­mo.

„Ma­no ran­ko­se ke­ra­mi­kos kū­ri­niai gims­ta sa­vai­me, ste­bint gam­tą, dan­gų, min­tys kar­tais kaž­ką pa­dik­tuo­ja, kaip aš juo­kau­da­ma sa­kau, iš aukš­čiau. Nuo pat ma­žų die­nų my­lė­jau gė­les, ste­bė­jau jų ne­pa­pras­tai gra­žius žie­dus. Su­kau paukš­tu­kams liz­de­lius, nai­viai ti­kė­da­ma, kad jie į tuos liz­de­lius at­skris. Apie ke­ra­mi­kos ama­tą tuo me­tu dar nie­ko ne­ži­no­jau. Gy­ve­nau pa­sau­ly­je, pil­na­me gra­žių da­ly­kų, gam­tos ste­buk­lų, sva­jo­nių. Ir dar­bų. Kaip kiek­vie­nam kai­mo vai­kui rei­kė­jo pri­kas­ti bul­vių va­ka­rie­nei, pri­neš­ti van­dens…“ – la­bai šil­tai Ri­ta kal­ba apie Van­ge­lio­nių kai­me pra­leis­tą vai­kys­tę.

Daug šio­je bran­džio­je mo­te­ry­je jau­nat­viš­ko po­lė­kio, net vai­kiš­ko ža­ve­sio. Gal to­dėl šven­tė­je ją, edu­kuo­jan­čią su mo­liu, ap­sto­ja ke­lios ei­lės vai­kų. Net dvi­me­tu­kai il­gai ne­si­trau­kia nuo Ri­tos dirb­tu­vė­lių, min­ko mo­lį kaip di­de­li.

Mie­las dre­bu­liu­kas pa­lie­čia me­ni­nin­kės šir­dies gel­mę, ma­tant, kai net ir ma­žiau­sia ran­ke­lė įpi­na su­šil­dy­tą mo­lio ga­ba­lė­lį į ben­druo­me­niš­kai lip­do­mą Ben­drys­tės in­dą. To­kių in­dų per pas­ta­ruo­sius me­tus jau sep­ty­nio­li­ka nu­lip­dy­ta.

Ri­ta da­bar jau ne­įsi­vaiz­duo­ja sa­vo gy­ve­ni­mo be ke­ra­mi­kos, mėgs­ta eks­pe­ri­men­tuo­ti ir ku­ria uni­ka­lius, ori­gi­na­lius ga­mi­nius iš mo­lio. Jai ne­pa­tin­ka ma­si­nė ga­my­ba. Mėgs­ta im­pro­vi­zuo­ti. Jos ku­ria­mi an­ge­liu­kai tik iš pir­mo žvilgs­nio at­ro­do pa­na­šūs, ta­čiau jie vi­si skir­tin­gi sa­vo emo­ci­ja: vie­ni rim­ti, su­si­kau­pę, ki­ti links­mi, net pa­dū­kę, ran­ku­tes į ki­še­nes su­sig­rū­dę.

Mo­te­ris jau­čia­si pa­lai­min­gai, kai jos kur­tais an­ge­liu­kais žmo­nės džiau­gia­si bei ti­ki­na, kad jie tu­ri kaž­ką, kas ne tik tei­gia­mai nu­tei­kia, bet tar­si sau­go, jų žvilgs­niai pa­de­da ap­si­spręs­ti įvai­rio­se si­tu­a­ci­jo­se.

Da­bar Ri­ta įni­ku­si į an­ge­lo spar­nų kū­ri­mą. Vie­niems no­ri juos par­duo­ti, ki­tiems pa­do­va­no­ti. Ir ne bet kam no­ri par­duo­ti, bet tam, kas jos dar­bu džiaug­sis. Ji at­vi­rai sa­ko, kad tiek ne­pa­ga­mi­nan­ti, kiek no­rin­čių­jų yra, nes neš­tam­puo­ja, ku­ria įdė­da­ma šir­dies, ti­kė­ji­mo, kad jie pil­dys sva­jo­nes. An­ge­lo spar­nus do­va­no­ja kaip amu­le­tus, ta­lis­ma­nus, kar­tu su ran­ka ra­šy­tu pa­lin­kė­ji­mu: „Vi­sa­da bū­kit po An­ge­lo sar­go spar­nu“.

„Vy­ras – ma­no dar­bų kri­ti­kas. Dar ir vai­kai. Vy­ro nuo­mo­nė man svar­bi, jis ap­dai­li­nin­kas, nu­si­ma­no apie gro­žį. Jei lie­ku ne­pa­ten­kin­ta, sa­ky­kim, ką tik nu­lip­dy­ta gė­le, Pet­ras ras kaip nuo­tai­ką pa­kel­ti, pa­sa­kys – vis­kas ge­rai, ši gė­lė juk pa­vė­sy­je au­gu­si“, – ma­lo­niai kal­ba Ri­ta.

 

Jei ne­šio­sie­si vai­kys­tę su sa­vi­mi, nie­ka­da ne­sen­si

R.Ge­gu­žie­nė įsi­ti­ki­nu­si, kad ke­ra­mi­ką į jos gy­ve­ni­mą pa­mė­tė­jo li­ki­mas. Mo­te­ris ne tik bai­gė ke­ra­mi­kos moks­lus, bet ir iš­lai­kė vai­ra­vi­mo eg­za­mi­nus. Aly­tiš­kė di­džiuo­ja­si sa­vi­mi, kad nu­ga­lė­jo bai­mę vai­ruo­ti ir da­bar ga­li pa­siek­ti ato­kius Dzū­ki­jos kam­pe­lius, nu­va­žiuo­ti bet kur su sa­vais rei­ka­lais.

Jos au­to­mo­bi­lis vi­suo­met pa­krau­tas… meš­ki­nų. Ša­lia jos prie­ki­nę sė­dy­nę vi­suo­met už­ima Ru­dol­fas, su­lig pa­čia di­du­mo meš­ki­nas. Už­pa­ka­li­nė­je sė­dy­nė­je įsi­tai­sę Al­bi­nu­kas, Ram­tam­tu­kas, Jo­nu­kas, iš vi­so aš­tuo­ni rud­no­siu­kai.

Toks eki­pa­žas ne vien to­dėl, kad Ri­tos kaž­kur daž­niau­siai lau­kia vai­kai, bet kad meš­ki­nas – tvir­ty­bės ir sau­gu­mo sim­bo­lis.

„Pa­pras­tai vi­sa­da sku­bu, va­žiuo­ju su sa­vo min­ti­mis ir, žiū­rėk, vin­giuo­tuo­se ke­liuo­se ta­ve stab­do, pra­šo pa­vė­žė­ti. O ma­no kiek­vie­na mi­nu­tė su­skai­čiuo­ta. Da­bar va­žiuo­ju ra­miai, nes vi­sos ke­lei­vių vie­tos už­im­tos. Gal ir keis­tai kai kam nu­skam­bės, bet aš ga­liu iš­va­žiuo­ti be vai­ruo­to­jo tei­sių, bet be Ru­dol­fo – nie­ka­da. Jis rim­to snu­ku­čio, kaip koks vai­ra­vi­mo ins­pek­to­rius“ – daug mie­lai šyp­so­si mo­te­ris.

Vai­ruo­to­ja su meš­ki­nais Dzū­ki­jo­je pa­si­tin­ka­ma ir­gi su šyp­se­na.

Va­sa­ros Ri­tai – dar­by­me­čio me­tas. Kal­ba, kad rim­tes­nių atos­to­gų ne­tu­rė­ju­si jau tris va­sa­ras.

„Bet ir mal­dos ne­ap­lei­džiu. Aš ti­kiu, ir mū­sų su vy­ru Pet­ru už­au­gin­ti vai­kai ti­ki ma­no pa­lai­mi­ni­mais, pra­šo juos pa­lai­min­ti prieš ke­lio­nes, at­sa­kin­gus mo­men­tus. Tu­riu sa­vų mal­de­lių. Pa­si­mel­džiu ir au­to­mo­bi­ly­je, ir kur nors ei­da­ma.

Ei­lė­raš­čių ne­ku­riu, bet juos no­riai de­kla­muo­ju, ant sce­nos drą­siai li­pu. Skai­tau ei­lė­raš­čius apie an­ge­lus. Tu­riu ak­to­rys­tės do­va­ną, Die­vu­lis ge­rą bal­są da­vė. O ir ma­no an­ge­lai pa­de­da bū­ti drą­siai prieš au­di­to­ri­ją“, – at­vi­rai kal­ba me­ni­nin­kė.

Toks jau jos gy­ve­ni­mo bū­das, sti­lius. Ir tik­rai ne kiek­vie­nam tik­tų, ne kiek­vie­nam to­kios min­tys gim­tų, o Ri­tą toks jau­nat­viš­ku­mas da­ro ža­vią. Juk ne vel­tui tei­gia­ma, jei ne­šio­sie­si vai­kys­tę su sa­vi­mi, nie­ka­da ne­sen­si.

Ji ne­įsi­vaiz­duo­ja gy­ve­ni­mo be gė­lių. Ža­vi­si nuo dil­gė­lės iki gau­sios žie­dų be­ga­ly­bės. Tei­gia, kad gė­lės me­ni­nin­kui yra jė­ga, o jis tos jė­gos da­lis.

Ir pa­ti aly­tiš­kė jų daug au­gi­na, vi­sa­da na­mų erd­ves puo­šia puokš­tės. Kur­ti kom­po­zi­ci­jas mo­te­riai pa­tin­ka, tik lai­ko sto­ko­ja. Ta­čiau jau an­tri me­tai ją, kaip pa­ti sa­ko, ve­ža pie­nės pū­kas. Jo vaiz­dų pa­gau­sė­jo ant lėkš­čių, va­zų, ap­ran­gos. Net ir dai­ną apie pie­nės pū­ką iš­mo­ko.

„Di­dži­ą­ją sa­vo gy­ve­ni­mo da­lį aš vis­ką da­riau su pirš­ti­nė­mis. Anuo­met bū­čiau ne­pa­ti­kė­ju­si, kad bus lai­kas, kai il­gam įmerk­siu pli­kas ran­kas į mo­lį“, – pa­šne­ke­sį bai­gia tau­to­dai­li­nin­kė R.Ge­gu­žie­nė.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.