Tarp tur­tin­giau­sių sa­vi­val­dos po­li­ti­kų – bu­vę ir esa­mi Aly­taus mies­to ir ra­jo­no ta­ry­bų na­riai ir jų su­tuok­ti­niai (10)

Alytaus rotuse
Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja in­ter­ne­ti­nė­je sve­tai­nė­je pa­skel­bė me­ti­nių gy­ven­to­jų (šei­mos) tur­to de­kla­ra­ci­jų duo­me­nis už 2022 me­tus. Šie­met gy­ven­to­jai ga­li su­si­pa­žin­ti su 47 tūkst. vie­šai skel­bia­mų tur­to de­kla­ra­ci­jų iš­ra­šų.

Ko­kį tur­tą de­kla­ra­vo po­li­ti­kai, 2022 me­tais bu­vę Aly­taus mies­to ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­riais?

Tur­tin­giau­sių Lie­tu­vos sa­vi­val­dos po­li­ti­kų šim­tu­ko aukš­čiau­sio­je po­zi­ci­jo­je – pra­ėju­sios ka­den­ci­jos Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys Čes­lo­vas Dau­gė­la, ku­ris de­kla­ra­vo 2 mln. 868 tūkst. 908 Eur tur­tą. 1 mln. 619 tūkst. 590 Eur yra de­kla­ruo­tas bu­vu­sio Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­rio Si­gi­to Le­o­na­vi­čiaus tur­tas. Dar vie­nas bu­vęs Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys To­mas Pa­čė­sas de­kla­ra­vo 1 mln. 351 tūkst. 635 Eur tur­tą.

To­liau tur­tin­giau­sių­jų sa­vi­val­dos po­li­ti­kų šim­tu­ko są­ra­še – du Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai. Tai – Min­dau­gas Al­do­nis (1 mln. 323 tūkst. 440 Eur) ir ra­jo­no eks­me­ras, da­bar­ti­nės ta­ry­bos na­rys Al­gir­das Vrub­liaus­kas (1 mln. 44 tūkst. 200 Eur de­kla­ruo­tas tur­tas).

To­liau są­ra­še – tur­tin­giau­sias da­bar­ti­nės Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys Va­lius Mi­ce­vi­čius, ku­ris de­kla­ra­vo 850 tūkst. 892 Eur tur­tą.

Dar pen­ki Aly­taus mies­to ar­ba ra­jo­no sa­vi­val­dos po­li­ti­kai pa­ten­ka į tur­tin­giau­sių­jų du­šim­tu­ką. Tai – bu­vę Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­riai Ge­di­mi­nas Dauk­šys (468 tūkst. 491 Eur), Da­nu­tė Re­mei­kie­nė (459 tūkst. 928 Eur), da­bar­ti­nės ta­ry­bos na­rė Lai­ma Vin­cė Kir­kliaus­kie­nė (319 tūkst. 560 Eur) ir Aly­taus ra­jo­no ta­ry­bos na­rys Al­gis Žė­kas (459 tūkst. 771 Eur).

Ant­rą­jį tur­tin­giau­sių sa­vi­val­dos po­li­ti­kų šim­tu­ką už­bai­gia Ne­ri­jus Ce­siu­lis – 318 tūkst. 48 Eur de­kla­ruo­tas tur­tas.

Į VMI skel­bia­mą pa­rei­gas, ku­rias ėju­siems 2022 me­tais bu­vo pri­va­lu de­kla­ruo­ti tur­tą, tur­tin­giau­sių­jų su­tuok­ti­nių są­ra­šą taip pat pa­ten­ka Gied­rė Al­do­nie­nė (1 mln. 385 tūkst. 823 Eur) ir Lai­ma Pa­čė­sie­nė, de­kla­ra­vu­si 1 mln. 167 tūkst. 998 Eur tur­tą.

 

„A.N.“ inf.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Įdomiausia, kad Alytaus prokuratūros nutrauktam tyrime Br.03-2-00215-17 nekonkretinant iki šiol, - tų komentarų serijoj tokio turinio. - Ubagą užvaikysim po teismus nes neturės pinigų gintis, už teismą pirmą laiko aiškina kokias baudas dės.. - Iš kart aišku kas rašo. O čia iš teisėsaugos tyčiojas ir dangsto ta pati teisėsauga. Paslėpta po moters darbo ir namų kompais, atsisakė duot parodymus. Pripažinkim iki tiek nužmogėt, kad prisidengt po moters kompais..- ar gi ne kaip atviri nužmogėjimai? Kur net sunku patikėt, kad tsip gsli vykt. Ir vyr. prokuroras tuo met norėjo konkretint, jei leis ikiteisminio tyrimo teisėjai. Kur kreipusis gal 6 teisėjos neleido. Rodo, kaip užkuliusį organizuoti..Pamynę bent kokį žmoniškumą ir jokių aiškinimų visuomenei apie tai. Reiškia demonstruoja- bijokit..Didina visuomenėj įtampas.

  Komentaras

  Įdomiausia, kad viešoj erdvėj vengiama pastebėt atskirų viešų pomėgius per teisėsaugą manipuliuojant slopint neįtinkančius. Kad neprileist prie rinkimų be atsakomybės šmeižinėjant per teisėsaugos samoningai paliktas landas, pinigautis per falšifikuotus privačius ieškinius. Kur teisėsauga samoningai nevertina jų kaip politikų- čia sisteminių pažeidimų tasa. Pasirriškianti per organizuotą samoningą veiklą ir ką tai primens- alytiškiai žino. Todėl tų metodų veikėjų per ronkimus alytiškiai nerinko į būsimą tarybą. Nepabūgo jų kombinacijų per teisėsaugą manipuliuojant. Deja, ko iki šiol išsigandę rinkimus laimėję meras su taryba.

  Komentaras

  Iki šiandien viešas asmuo S.Leonavičius vietoj to, kad aiškint žmonėms apie savo nekeisto elgesio motyvus net teismo salėj, prinešęs teisėsaugai tomus skundų. Kad nuslooint alytiškį, drystantį kelt į viešumą jam nepstogias temas. Kur Konst. 33 str.- galima kritikuot viešus. Drsudžiama persekiot už viešų kritiką. Tad įvertinsnt tsi, prokuroras pagal Konst. 118 str.- prokuroras gina asmens, visuomenės, valstybės teisėtus interesus, turi. Dėl šių atsiradusių nsujų aplinkybių atnaujint nutrauktą ikiteisminį tyrimą Nr.03-2-00215-17 iki konkretinimo ir viešint visuomenei. Kartu vertint viešo asmens elgesį Alytaus teismo civ. byloj Nr.2-952-292/2017 ir savivaldybės Etikos komisijos vykdytam tyrime pagal spr. Nr.KPPn-16 kur kolegi kviestas politikas į posėdį pasiškint dalyvaujant ir alytiškiui- neatėjo. Nors kaip davęs priesaiką politikas turėjo atrit ir pasiškint kolegoms. Kur politikai rinkti ir atskaitingi. O teisėsauga nerinkti ir žmonėm neatskaitingi, tik informuot apie veikas turi, jei žmonės klausia. Štai ką turintys atlikt perteklinė Alytaus teisėsauga kol kas nepadaro ir žmonėm neviešina. Nors eiliniai slytiškiai patys išsitiria, o gaudami valdiškus atlyginimus teisėsauga ir politikai nesugeba, bijo..- visi atvejai blogi. Reiškia nėra rimtų politikų ir miesto valdžios.

  Komentaras

  Štai vieno turtingiausio viešo asmens S.Leonavičiaus elgsena Alytaus teismo civ. byloj Nr.2-952-292/2017 net teismo salėj. Kadangi kaip politikas bijo aiškint nepatogių klausimų, tai per falšifikuotą privatų ieškinį tyčiojas teismo salėj. Pradžioj iš alytiškio reikalauja leidimo ginklui ir psichinės pažymos. Po to girias, jo misija stabdyt alytiškį. Girias, kad kaip politikas dėl žmonių už atliekas kovoja. Tik alytiškis užklausia, kur ksip tarybos nario teikti raštu siūlymai tarybai dėl atliekų, prapliumpa banditiniu žargonu.- Kas ubagui davė teisę klaust aiškint, klykdamas nurodinėja teisėjai dėt ubagui dideles baudas kad jis ir jo šeima neišsomokėtų. Po to stovėdamas prieš kitoj stalo pusėj sėdintį alytiškį vadindamas žmogysta- pats pabala ir drimba ant kėdės. Tik parodo pirštu advokatei į švarko kišenę, iš kurios ana ištraukia tabletę ir į burną jam įmeta. Po to veikėjas kaip apdribęs š.. sėdi paklaikusiom akim perbalęs. O ir teisėja perbalus nesidomi, kokia tabletės kilmė, nes taip čiūdinos. Ir pradinį ieškinį nuo 10 tūkstančių eurų, kaip už pono asmens įžeidimą, alytiškiui skiria 2600 eurų. Nors išsityčiojo iš alytiškio, kaip Konst. 22 str.- teismas ir įstatymas saugo asmens ir šeimos garbę. 114 str.- draudžiama nurodinėt teidėjsi. 29 str. - prieš įstatymą visi lygūs. 109 str.- teisėja klauso tok įstatymo. 110 str.- atveju kaip vertint politiką, kur davęs priesaiką laikytis įstatymų, teisėja kreipias į Konstitucinį teismą aiškinimo. - Viso to nepaisoma. Nes, pasirodo liguistai susirrikšminęs veikėjas advokatei mokėjo 1300 eurų. Teisėja speciaia nevertina alytiškio prašymo, kartu vertint ir Alytaus prokuratūros nutrsukto ikiteisminio tyrimo Nr.03-2-00215-17 nekonkrrtinant leksikos atitikimą, nuo kurios teisme politikas alpo. O tyrime nuststyta, alytiškis įžeidinėtas per komentarus po moters darbo ir namų kompiuteriais. Moteris atsisakė duot parodymus. - Nekonkretinant eilė pažeidimų, ksip įžeidinėta, gaujoj po kitų asmens duomenimis, iki šiol dangstantys kaip bendrininksi. Reiškia specialiai pslikta landa be atsakomybės slopint įžeidinėjant tuos, kurie drysta prabilt nepatogiom trmom dėl aerodromo-orlsivio sasajų, pramonės parko. Klaust, kiek ksinavo firmsi orlaivio laikymas aerodrome, kur politokas pats teismui pridėjo pažymą dėl tuomet jo vadovaujamai firmsi priklausiusio orlaivio. Štai jų tikri mentalitetai ir būdai,kaip uždirbinėja. Viešinama, kad alytiškiai žinotų jų metodus. Kurių dėka užstabdytas galėjęs būt sėkmingas miesto vystymas pilnai išnaudojant galingus pramonės parko ir aerodromo potencoalus. Kur iki šiandien aerodromo virš 100 ha ant valstybės žemės ir vertės apie 40 milijonų, nei patys daro, nei kitiems leidžia. O lėšų stygių bando dengt keldami mokesčius nuo vaikų darželiuose. Kur rimtesni klaudimai, net prabilt nedrysta.

  Komentaras

  Taigi pats parašei kitame portale, kad tave teismas už šmeižtą nubaudė tik 2600 eurų bauda. Mažai už kelių metų žmogaus nuolatinį šmeižimą. Aš tai būčiau toliau davęs į teismus. Tau pasisekė kvietkeli, kad tik tiek priteisė ir kad tas žmogus toks tolerantiškas

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.