Tap­ti krau­jo do­no­ru mo­ty­vuo­ja ne bi­lie­tas į ki­ną (0)

Saulė Pinkevičienė
Do­man­tas Me­dze­vi­čius
Na­cio­na­li­nio krau­jo cen­tro at­sto­vas Do­man­tas Me­dze­vi­čius Jot­vin­gių gim­na­zi­joje vedė neįprastą pamoką apie kraujo donorystę. Vilijos Dranginytės nuotr.
Na­cio­na­li­nio krau­jo cen­tro at­sto­vas Do­man­tas Me­dze­vi­čius praėjusią sa­vai­tę su­si­ti­ko su Jot­vin­gių, Pu­ti­nų ir Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jų moks­lei­viais po­kal­bio apie krau­jo do­no­rys­tę. Pokalbiai jau vyko Alytaus „Volungės“ progimnazijoje ir Daugų Vlado Mirono gimnazijoje. Ben­dros kal­bos jaut­ria te­ma ieš­ko­ta dis­ku­tuo­jat, ko­dėl žmo­nės vis dėl­to ryž­ta­si (ar­ba ne) duo­ti krau­jo, ko­kia jų tik­ro­ji mo­ty­va­ci­ja ir net­gi… kaip įveik­ti ada­tų bai­mę.

„Ki­to­kia eti­kos pa­mo­ka apie tai, kad žmo­gus ki­tam žmo­gui ga­li do­va­no­ti ne tik ma­te­ria­lius da­ly­kus, bet ir da­le­lę sa­vęs“, – taip Jot­vin­gių gim­na­zi­jos eti­kos mo­ky­to­ja Da­nu­tė Sas­naus­kie­nė api­bū­di­no su­si­ti­ki­mą su Na­cio­na­li­nio krau­jo cen­tro spe­cia­lis­tu.

D.Me­dze­vi­čius pri­mi­nė, kad šiuo me­tu Lie­tu­vo­je yra trys krau­jo cen­trai, ta­čiau tik vie­nas iš jų, Na­cio­na­li­nis krau­jo cen­tras, yra at­sa­kin­gas už 80-im­ties li­go­ni­nių ap­rū­pi­ni­mą krau­jo at­sar­go­mis.

„Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja re­ko­men­duo­ja, kad, no­rint vi­siš­kai ap­si­rū­pin­ti krau­jo at­sar­go­mis, ša­lis tu­ri tu­rė­ti ma­žiau­siai 2 pro­cen­tus do­no­rų nuo gy­ven­to­jų skai­čiaus. Lie­tu­vo­je 2020 me­tais bu­vo 1,9 pro­cen­to do­no­rų, o tai reiš­kia, kad krau­jo sty­gius me­di­ci­no­je yra nuo­la­ti­nis, nes jų per ma­žai, ir šį ma­no su­si­ti­ki­mą su ju­mis ga­li­ma su­pras­ti kaip pa­gal­bos šauks­mą bei kvie­ti­mą duo­ti krau­jo“, – kal­bė­jo D.Me­dze­vi­čius.

Pa­gal da­bar­ti­nį ak­ty­vių do­no­rų skai­čių, Lie­tu­vo­je krau­jo iš 1000 duo­da 20 žmo­nių. Ak­ty­viau­sia čia pras­me – Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė, ta­čiau ša­ly­je yra bent trys sa­vi­val­dy­bės, ku­rio­se do­no­rų nė­ra nė vie­no. Na­cio­na­li­nis krau­jo cen­tras at­lie­ka ap­klau­sas, ku­rių me­tu pa­aiš­kė­jo, jog di­džiau­sia do­no­rų mo­ty­va­ci­ja yra tai, kad ši do­no­rys­tė pa­de­da iš­sau­go­ti žmo­nių gy­vy­bę ir svei­ka­tą. Ta­čiau ly­giai taip pat ak­tu­a­lus ir mo­ra­li­nis as­pek­tas – tam tik­ra „do­no­ro gar­bė“, nes žmo­gus jau­čia da­ran­tis iš­skir­ti­nį, kil­nų da­ly­ką.

„Tik 5 pro­cen­tai do­no­rų nu­ro­do, kad krau­jo do­no­rys­tė jiems svar­bi tuo, jog do­no­rai ap­do­va­no­ja­mi įvai­riais pri­zais, šo­ko­la­dais, kvie­ti­mais į ki­ną ir pa­na­šiai. Be­je, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai ne pir­mą kar­tą duo­dan­tys krau­jo mums net­gi iš­ke­lia sce­nų, kad pri­zai jau ma­ty­ti, o nei­eš­ko­me nau­jų“, – pa­sa­ko­ja D.Me­dze­vi­čius.

Ver­ti­nant pa­gal ly­tis, krau­jo do­no­rais tam­pa maž­daug apy­ly­giai vy­rų ir mo­te­rų. Krau­jo duo­ti ga­li vi­si svei­ki 18–65 me­tų am­žiaus žmo­nės, nors tam tik­rų ap­ri­bo­ji­mų vis dėl­to yra. Svar­bu, kad bū­si­ma­sis do­no­ras sver­tų ne ma­žiau kaip 50 ki­log­ra­mų, ne­bū­tų per pas­ta­rą­jį pus­me­tį pa­si­da­ręs ta­tui­ruo­tės ar įsi­vė­ręs aus­ka­rų, pa­ty­ręs ope­ra­ci­jos.

Vie­na daž­niau­sių su svei­ka­ta su­si­ju­sių prie­žas­čių, dėl ku­rios ne­įma­no­ma tap­ti krau­jo do­no­ru – že­mas he­mog­lo­bi­no kie­kis krau­jy­je, nes jis sun­kiai at­si­sta­to ir krau­jo per­py­li­mo ga­li pri­reik­ti pa­čiam do­no­rui.

„Na­cio­na­li­niam krau­jo cen­trui la­bai ak­tu­a­lu skleis­ti mo­kyk­lo­se ži­nią apie krau­jo do­no­rys­tę, nes 20–24 me­tų am­žiaus do­no­rai Lie­tu­vo­je do­mi­nuo­ja, tai­gi gal­būt jais ap­si­sprę­si­te tap­ti ir jūs“, – kal­bė­jo D.Me­dze­vi­čius, klaus­da­mas gim­na­zis­tų, ko­kia, jų ma­ny­mu, ga­lė­tų bū­ti prie­žas­tis ne­tap­ti krau­jo do­no­ru. „Bi­jom ada­tų“, – to­kį ar­gu­men­tą spe­cia­lis­tas sa­ko gir­din­tis tik­rai ne pir­mą kar­tą, nors per pus­me­tį, kai dir­ba Na­cio­na­li­nia­me krau­jo cen­tre, gai­vin­ti apal­pu­sių­jų dar ne­te­ko.

Pa­si­ro­do, nu­ga­lė­ti ada­tų bai­mei bū­dų yra įvai­rių, ir ji tik­rai nė­ra sva­ri prie­žas­tis at­si­sa­ky­ti do­no­rys­tės. „Ei­da­mi duo­ti krau­jo, pa­si­kvies­ki­te drau­gą kar­tu, kad bū­tų drą­siau, dau­giau ben­drau­ki­te su per­so­na­lu, ku­ris vi­sa­da pa­si­ruo­šęs pa­dė­ti ir pa­tar­ti. Kar­tais ga­li pra­vers­ti ir pa­pras­tas au­si­nu­kas, taip pat – pa­skai­ty­ki­te tik­ras is­to­ri­jas Na­cio­na­li­nio krau­jo cen­tro pus­la­py­je apie tai, iš ko­kių su­dė­tin­gų si­tu­a­ci­jų žmo­nes gel­bė­ja do­no­rų krau­jas. Aš ga­ran­tuo­ju, kad ada­tų bai­mė iš­nyks be pėd­sa­ko, kai pa­ly­gin­si­te ši­tas pa­tir­tis su sa­vo bai­me“, – pa­ta­ria spe­cia­lis­tas.

Ar Lie­tu­vo­je šiuo me­tu trūks­ta krau­jo at­sar­gų ir ku­rios gru­pės? Pa­si­ro­do, apie tai nau­jau­sią in­for­ma­ci­ją ga­li­ma su­ži­no­ti at­si­ver­tus in­ter­ne­to pus­la­pį krau­jo­do­no­rys­te.lt. Pa­sak D.Me­dze­vi­čiaus, ne­rei­kė­tų pa­mirš­ti, kad dėl pan­de­mi­jos yra iš da­lies su­stab­dy­tos pla­ni­nės pa­slau­gos, o re­a­ly­bė to­kia, kad krau­jo trūks­ta nuo­lat ir krau­jo do­no­rai la­bai lau­kia­mi.

Fi­nan­suo­ja­ma iš pro­jek­ti­nės ini­cia­ty­vos „Tau, Aly­tau“ pro­jek­to ,,Ne­at­ly­gin­ti­na do­no­rys­tė 2021“

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.