Švietimas. Ką jau­ti, kai pyks­ti, ką jau­ti, kai esi lai­min­gas?..

Gytė Augustinaitytė
Komentarai (0)
2020 Rugsėjis 24
Svietimas
Zitos Stankevičienės nuotr.
Švie­ti­mas – vie­na iš Lie­tu­vos sri­čių, ku­rios pro­ble­mas daž­niau­siai ak­cen­tuo­ja po­li­ti­kai, mo­ky­to­jai ir moks­lei­viai. Vi­si no­ri su­kur­ti ge­rą švie­ti­mo sis­te­mą, šiuo me­tu tai at­ro­do kaip dram­bliu­ko sva­jo­nė. Kas yra ge­ra sis­te­ma? Tai sau­giai ir emo­ciš­kai tei­gia­mai be­si­jau­čian­tys mo­ki­niai, pa­kan­ka­mą at­ly­gi­ni­mą gau­nan­tys ir mo­ky­ti nu­si­tei­kę mo­ky­to­jai, vi­sad pa­dė­ti pa­si­ruo­šę tė­vai. Vi­sam ši­tam apa­ra­tui smar­kiai ko­ją ki­ša vyk­do­mos nau­jos ne­ap­skai­čiuo­tos re­for­mos ar­ba ne­vyk­do­mi po­ky­čiai to­se sri­ty­se, ku­rio­se jų be ga­lo rei­kia.

Mokytojas – prestižinė profesija iki 2025-ųjų. Įdomus teiginys, tačiau ne visai realus. Dažnai girdžiu politikų pasisakymus, kad didėja mokytojų atlyginimai, keliama jų kompetencija ir panašiai. Paklausiau mokytojų, kaip jie galvoja, ko reikia, kad mokytojas taptų prestižine profesija jau 2025 metais. Įvairiausių atsakymų sulaukiau, kad reikia kelti atlyginimus, tramdyti valdančiuosius, visiems padaryti vienodas galimybes gauti papildomas darbo valandas, esą dabar yra taip, kad nuo direktorių priklauso, ar gausi tu jas, ar ne.

Ir išgirdau tokią frazę: kai politikoje neliks prostitucijos, tada bus gerai. „Kokia dar prestižinė profesija, kai mokytojas išėjęs į pensiją prie parduotuvės braškes pardavinėja, nes neturi iš ko išgyventi?“ – sako man mokytojai.

Tokia realybė, jei taip eisime prestižinės profesijos pavadinimo link, mokytojas prestižine profesija netaps net 2030-aisiais.

Vyk­do­mos įvai­rios ana­li­zės, kaip mo­ki­niai ir mo­ky­to­jai emo­ciš­kai jau­čia­si mo­kyk­lo­je, ko­kio so­cia­li­nio sta­tu­so yra mo­ki­nių šei­mos ir pa­na­šiai. Jei­gu jūs ma­no­te, kad tai vei­kia – tu­riu jums blo­gų ži­nių.

Gau­na­me be­ga­les ap­klau­sų, ku­rių ne­no­ri­me at­lik­ti. Ir taip kiek­vie­nais me­tais. Ten klau­sia­ma, kiek te­le­fo­nų tu­ri­te na­muo­se, kiek kny­gų su­da­ro ta­vo bib­lio­te­ką, ar tu­ri in­dap­lo­vę na­muo­se, dar tei­rau­ja­ma­si, ką jau­ti, kai pyks­ti, ką jau­ti, kai esi lai­min­gas.

Klau­siu mo­ky­to­jų, ko­dėl mums tai rei­kia da­ry­ti, at­sa­ky­mas – įsa­ky­mas nu­leis­tas iš aukš­čiau. At­sa­ky­da­mi į klau­si­mus mo­ki­niai pri­ra­šo ne­są­mo­nių, ne­tik­rų duo­me­nų. Ir tai yra sta­tis­ti­ka.

Dar vie­na pro­ble­ma – pail­gin­ti moks­lo me­tai. Taip, vi­siems pa­bo­du­si te­ma, bet ji tu­ri bū­ti gvil­de­na­ma. Ne­tu­riu nie­ko prieš, kad dviem sa­vai­tė­mis ei­na­me į mo­kyk­lą il­giau, bet jūs man pa­sa­ky­ki­te, ko­kio tiks­lo ve­da­mi mes ten ei­na­me?

Ži­no­te, kad bent jau pas­ku­ti­nes tris sa­vai­tes nor­ma­lus moks­las ne­vyks­ta, kad mo­ki­niai yra pri­vers­ti sė­dė­ti kla­sė­se ir žiū­rė­ti fil­mus, esant 27 laips­nių tem­pe­ra­tū­rai? Sa­ky­sit: „Įsi­jun­ki­te kon­di­cio­nie­rius“, ta­da aš pa­klau­siu: „Mi­nist­re, kur kon­di­cio­nie­riai?“ Jų nė­ra.

2018–2019 moks­lo me­tų pa­bai­go­je pa­si­ro­dė vaiz­do įra­šai, kaip mo­ki­niai mo­ko­si rū­siuo­se ant že­mės, val­gyk­lo­je, ko­ri­do­riuo­se, kad ne­bū­tų taip karš­ta. Jei jums tai ne­at­ro­do pro­ble­ma, tai man jū­sų gai­la.

Po­ne švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­re, ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai, pa­mė­gin­ki­te iš­si­jung­ti oro kon­di­cio­nie­rius esant 30 laips­nių tem­pe­ra­tū­rai, pa­ken­tė­ki­te taip, kaip ken­čia­me mes.

To­liau, mie­lie­ji, trūks­ta mo­ky­to­jų. Tai jau yra mil­ži­niš­ka pro­ble­ma. Ma­no gal­va, mo­ky­to­jų trū­ku­mas – vals­ty­bės de­gra­da­vi­mo po­žy­mis. Sa­ky­si­te, kad Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­ja (ŠMSM) įstei­gė ska­ti­na­mą­sias sti­pen­di­jas tiems, ku­rie pa­si­rinks mo­ky­to­jo pro­fe­si­ją. Ži­no­te re­a­lią si­tu­a­ci­ją? Bu­vo at­lik­ti ana­li­ti­kų ty­ri­mai,  pa­vyz­dys – į kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­jo spe­cia­ly­bę įsto­jo 90, į ma­te­ma­ti­kos mo­ky­to­jo – 6.

Vėl­gi skai­čiai šo­ki­ruo­ja, bet juk vis­kas su­per, svar­biau­sia yra pa­sa­ky­ta, kad mo­ky­to­jo pro­fe­si­ją be­si­ren­kan­tys moks­lei­viai gaus 300 eu­rų sti­pen­di­ją. Mie­li šio spren­di­mo pri­ėmė­jai, ap­gau­di­nė­ja­te ne tik stu­den­tus, bet ir pa­tys sa­ve.

Vi­sų šių pro­ble­mų spren­di­mas – adek­va­čių re­for­mų pri­ėmi­mas. Ne­ga­liu va­din­ti mi­nis­te­ri­jos spren­di­mų adek­va­čiais tuo­met, kai li­kus la­bai ne­daug lai­ko iki moks­lo me­tų pra­džios pan­de­mi­jos me­tu yra siun­čia­mos re­ko­men­da­ci­jos mo­kyk­loms dėl to, kaip tu­rė­tų bū­ti or­ga­ni­zuo­ja­mi moks­lo me­tai, kad iš­veng­tu­me CO­VID-19 pro­trū­kių ug­dy­mo įstai­go­se.
Nuo­sta­bi sis­te­ma, tik­rai la­bai sau­gi, tik pa­sa­ky­siu, jei ne­ži­no­te, kad jau 65-io­se mo­kyk­lo­se yra nu­sta­ty­ti li­gos at­ve­jai.

Ži­nau, kad yra mo­kyk­lų, ku­rios dar vis nesu­si­tvar­kė su srau­tų val­dy­mu, kau­kių dė­vė­ji­mu, mo­ki­niai mig­ruo­ja po kla­ses, per pa­mo­kas lei­džia­ma vi­siems nau­do­tis pa­gal­bi­ne me­džia­ga, ku­ri nė­ra vė­liau dez­in­fe­kuo­ja­ma. Bet kur tau, vis­kas juk ge­rai.

Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tas tu­ri bū­ti skirs­to­mas tei­sin­gai. Vie­toj Aly­tu­je ant kiek­vie­no kam­po sta­to­mų vo­ve­riu­kų skulp­tū­rė­lių ar kaž­ko­kių sta­tu­lų bū­tų ga­li­ma pa­si­rū­pin­ti mo­ki­nių ge­res­niu mai­ti­ni­mu, mo­ki­nių ir mo­ky­to­jų ge­ra emo­ci­ne ap­lin­ka mo­kyk­lo­je, mo­ki­nių ap­rū­pi­ni­mu mo­ko­mą­ja me­džia­ga.

Iš­kel­ki­te sau klau­si­mą, kas svar­biau ir ko mies­tui la­biau rei­kia – vis­kuo ap­rū­pin­tų ir ge­rą ug­dy­mą gau­nan­čių moks­lei­vių, ku­rie vė­liau ga­lė­tų tap­ti pui­kiais sa­vo sri­ties spe­cia­lis­tais, ar gro­jan­čių suo­liu­kių?

Jau ki­tą­met į Lie­tu­vą at­plauks mi­li­jo­ni­nės lė­šos iš Eu­ro­pos Są­jun­gos CO­VID-19 pa­sek­mėms pa­deng­ti, tiek sa­vi­val­dy­bė, tiek ŠMSM pri­va­lo ak­ty­viai da­ly­vau­ti šių pi­ni­gų da­ly­bo­se, kad jie ne­nu­plauk­tų že­myn upe ar­ba ne­nu­sės­tų į pa­na­šų re­mon­tą kaip Upės gat­vės as­fal­ta­vi­mas.

Ko no­rė­čiau kaip mo­ki­nė iš mies­to sa­vi­val­dy­bės? Di­des­nio tar­pu­sa­vio ben­dra­dar­bia­vi­mo, pa­si­ti­kė­ji­mo. Pro­ble­mų švie­ti­mo sri­ty­je tiek Aly­tu­je, tiek vi­so­je vals­ty­bė­je yra dar dau­giau, jas lais­vai ga­li­ma iš­spręs­ti ben­dra­dar­biau­dami, tik, aiš­ku, rei­kia abi­pu­sio no­ro. Iš moks­lei­vių pu­sės tas no­ras tik­rai yra, rei­kia, kad at­si­ras­tų ir iš val­džios.

 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.