Šven­te­že­rio mo­kyk­los di­rek­to­riaus kon­kur­są lai­mė­jo Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­rys (14)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Ed­mun­das Če­čė­ta:
Ed­mun­das Če­čė­ta: „Stip­ri Šven­te­že­rio mies­te­lio ir mo­kyk­los ben­druo­me­nė, My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­te stu­di­juo­ju švie­ti­mo ir moks­lo po­li­ti­kos bei va­dy­bos ma­gist­ran­tū­rą, to­dėl nu­spren­džiau da­ly­vau­ti kon­kur­se.“ Zitos Stankevičienės nuotr.
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys so­cial­de­mok­ra­tas Ed­mun­das Če­čė­ta lai­mė­jo Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos skelb­tą kon­kur­są ei­ti Šven­te­že­rio mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­rei­gas. Jis va­do­vau­ti šiai mo­kyk­lai tu­rė­tų pra­dė­ti va­sa­rio pa­bai­go­je.

Nuo pra­ėju­sių me­tų rug­pjū­čio vi­du­rio Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ben­dro­jo ug­dy­mo sky­riaus vy­riau­sio­ju spe­cia­lis­tu dir­ban­tis E.Če­čė­ta lai­mė­jo Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos skelb­tą Šven­te­že­rio mo­kyk­los di­rek­to­riaus kon­kur­są.

„Stip­ri šio mies­te­lio ir mo­kyk­los ben­druo­me­nė, My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­te stu­di­juo­ju švie­ti­mo ir moks­lo po­li­ti­kos bei va­dy­bos ma­gist­ran­tū­rą, to­dėl nu­spren­džiau da­ly­vau­ti kon­kur­se. Pa­vy­ko lai­mė­ti, bu­vau vie­nas pre­ten­den­tas į šias pa­rei­gas, be to, no­rint da­ly­vau­ti mo­kyk­los di­rek­to­riaus kon­kur­se, rei­kia iš­si­lai­ky­ti pa­kan­ka­mai su­dė­tin­gus kom­pe­ten­ci­jų eg­za­mi­nus. Ma­nau, lau­kia tik­rai įdo­mus dar­bas“, – sa­kė an­tra ka­den­ci­ja Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riu esan­tis so­cial­de­mok­ra­tas 43-ejų E.Če­če­ta.

Šven­te­že­rio mo­kyk­lo­je ug­do­mi iki­mo­kyk­li­nu­kai, prieš­mo­kyk­li­nu­kai ir 1–10 kla­sių mo­ki­niai.

E.Če­čė­ta bu­vu­sia­me Šiau­lių uno­ver­si­te­te yra įgi­jęs lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros mo­ky­to­jo spe­cia­ly­bę. Prieš iš­vyk­da­mas dirb­ti į sos­ti­nę bu­vo Aly­taus šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jos lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­ju, va­do­va­vo jau­nų­jų šau­lių bū­re­liui.

Jis Šven­te­že­rio mo­kyk­los direktoriumi tu­rė­tų pra­dė­ti dirbti va­sa­rio pa­bai­go­je. Va­do­vau­jan­tis Švie­ti­mo įsta­ty­mu, mo­kyk­lų va­do­vai į pa­rei­gas ski­ria­mi pen­ke­rių me­tų lai­ko­tar­piui.

Šven­te­že­rio mo­kyk­los vadovu yra buvęs Aly­taus Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Ar­tū­ras Čiur­lio­nis.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Hire Online Writing Services For The British Dissertation Help.British Dissertation Help has hired professional and highly qualified writers who can write any type of dissertation you want and with the best quality. Hire ...
  Looking for legit dissertation writing services? Our team of experienced academic dissertation services team assist students with university thesis.
  https://dissertationwritingservicess.co.uk/

  Komentaras

  soap2dayto Some free web-based film locales have thrillers that you can stream from the solace of your home, so you can turn the lights down, or up, however much you like.

  We've had the option to utilize these destinations to observe full-length, 100% legitimate and free blood and gore films like The Exorcism of Emily Rose, Children of the Corn, Texas Chainsaw Massacre: The Next Generation, Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street, After.Life, and Ax Giant: The Wrath Of Paul Bunyan.

  Komentaras

  Ar gali kas išgelbėti miestą nuo šitų nesąmonių ? Kada baigsis to malūno cirkai ? Padarė ponas rokiruotę. Iš Šventežerio atsivežė į Vidzgirio progimnaziją direktorių, o iš Alytaus nusiuntė į Šventežerį delegatą. Puikus pavyzdys socdemų ir konservatorių bendradarbiavimo :) Ranka ranką plauna

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.