Šven­tė­je Dau­guo­se – ne­re­gė­ta mi­nia žmo­nių ir ne­pa­mirš­ta­mos aki­mir­kos    (2)

Dovilės BALČIŪNAITĖS nuotr.
Dovilės BALČIŪNAITĖS nuotr.
Svar­biau­sia­me Aly­taus ra­jo­no me­tų Vals­ty­bės ir Tau­tiš­kos gies­mės die­nos ren­gi­ny­je lie­pos 6-ąją Dau­gų mies­tas vi­są die­ną al­sa­vo šven­tiš­ka nuo­tai­ka, žmo­nių šur­mu­liu ir įsi­min­ti­no­mis aki­mir­ko­mis. Iš­kil­min­go­je va­ka­ro ce­re­mo­ni­jo­je aš­tuo­nio­lik­tą kar­tą bu­vo įteik­tos Aly­taus ra­jo­no gar­bės pi­lie­čio re­ga­li­jos, o ly­giai 21 val. Dau­gai su­skam­bo Tau­tiš­kos gies­mės akor­dais, ku­rie vil­ni­jo ne tik per vi­są Lie­tu­vą, bet ir pa­sau­lį.

Dė­me­sys – ir šimt­me­čio kul­mi­na­ci­jai

„Pa­sa­ky­siu at­vi­rai, šian­dien ma­no šir­dis dai­nuo­ja. Ši­tiek žmo­nių, ma­žų ir di­de­lių, ši­tiek pla­čių šyp­se­nų Dau­guo­se kas­dien ne­pa­ma­ty­si. Kar­tu su Dau­gais šian­dien dai­nuo­ja vi­sa Lie­tu­va. Kaip tik da­bar sos­ti­nė­je, Vin­gio par­ke, pra­si­dė­jo Dai­nų šven­tės šimt­me­čio kul­mi­na­ci­ja. Šia­me is­to­ri­nia­me ren­gi­ny­je mū­sų ra­jo­nui at­sto­vau­ja net 7 ko­lek­ty­vai. Be ga­lo džiau­gia­mės ir di­džiuo­ja­mės, tad nu­siųs­ki­me jiems daug gar­sių aplo­dis­mentų! Mie­li dau­giš­kiai ir sve­čiai, di­džiuo­ki­mės sa­vo šak­ni­mis, sau­go­ki­me tai, kas bran­giau­sia, ir švęs­ki­me Lie­tu­vą. Dai­nuo­ki­me šian­dien taip gar­siai, taip vie­nin­gai, kad ai­das pa­siek­tų Vin­gio par­ką ir kiek­vie­ną lie­tu­vį bet ku­ria­me pa­sau­lio kraš­te. Skam­bios ir įspū­din­gos šven­tės Jums vi­siems!“, – svei­kin­da­ma Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jus ir sve­čius, šven­tės da­ly­vius kal­bė­jo Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­rė Ra­sa Vit­kaus­kie­nė.Šven­tė­je da­ly­va­vo ir Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­ce­me­ras Au­ri­mas Trun­cė, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vy­tas Ar­ba­čiaus­kas. At­vy­ko daug gar­bių sve­čių – Eu­ro­pos ko­mi­sa­ras Vir­gi­ni­jus Sin­ke­vi­čius, Sei­mo na­rys Kęs­tu­tis Ma­žei­ka, Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai, už­sie­nio de­le­ga­ci­jos iš Uma­nės (Uk­rai­na), Ru­čia­nos-Ni­dos (Len­ki­ja), Bia­la Pis­ka (Len­ki­ja), Pisz (Len­ki­ja). Šven­ti­nį pa­si­ro­dy­mą Aly­taus ra­jo­nui do­va­no­jo Lat­vi­jos me­no ko­lek­ty­vai.


Gar­bės pi­lie­čio var­das – žy­miam gy­dy­to­jui

Šie­met Aly­taus ra­jo­no gar­bės pi­lie­čio var­das po mir­ties su­teik­tas Sim­no iš­ki­liai as­me­ny­bei – žy­miam kar­dio­lo­gui, pa­lia­ty­vio­sios pa­gal­bos pra­di­nin­kui, dau­gy­bės kny­gų apie gim­tą­jį Sim­ną au­to­riui, pro­fe­so­riui Ar­vy­dui Šeš­ke­vi­čiui. 


Pro­fe­so­rius spe­cia­li­za­vo­si pa­lia­ty­vio­sios me­di­ci­nos, ser­gan­čių­jų lė­ti­nė­mis li­go­mis sri­ty­se ir at­si­da­vu­siai rū­pi­no­si ne­įga­lių­jų psi­cho­lo­gi­niais, so­cia­li­niais, so­ma­ti­niais bei dva­si­niais po­rei­kiais. Jis bu­vo Lie­tu­vos pa­lia­ty­vio­sios me­di­ci­nos drau­gi­jos ir Pa­gal­bos on­ko­lo­gi­niams pa­cien­tams aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas.


Sa­vo pa­sie­ki­mais moks­li­nė­je veik­lo­je A.Šeš­ke­vi­čius pel­nė tarp­tau­ti­nį pri­pa­ži­ni­mą. Pro­fe­so­rius bu­vo Cen­tri­nės ir Ry­tų Eu­ro­pos pa­lia­ty­vio­sios pa­gal­bos val­dy­bos na­riu, va­do­va­vo Eu­ro­pos Są­jun­gos pro­jek­tams slau­gos sri­ty­je.


A.Šeš­ke­vi­čiui už nuo­pel­nus Lie­tu­vos Res­pub­li­kai ir už Lie­tu­vos var­do gar­si­ni­mą pa­sau­ly­je LR Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė įtei­kė Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Ge­di­mi­no or­di­no Ri­te­rio kry­žių. 


A.Šeš­ke­vi­čiui su­teik­tas LR nu­si­pel­niu­sio svei­ka­tos ap­sau­gos dar­buo­to­jo gar­bės var­das, įteik­tas Gar­bės žen­klas. Jis bu­vo Lie­tu­vos gar­bės no­mi­na­ci­jos „Me­tų pa­šau­ki­mas“ lau­re­a­tas, už in­dė­lį į gy­vy­bės kul­tū­ros puo­se­lė­ji­mą ta­po Gy­vy­bės kul­tū­ros ap­do­va­no­ji­mo lau­re­a­tu. Prieš 12 me­tų jis bu­vo pa­skelb­tas Sim­no mies­to Me­tų žmo­gu­mi. 


A.Šeš­ke­vi­čius mi­rė ei­da­mas 84-uo­sius gy­ve­ni­mo me­tus. Vals­ty­bės ir Tau­tiš­kos gies­mės die­nos iš­va­ka­rė­se bu­vo jo 85-osios gi­mi­mo me­ti­nės. Pro­fe­so­rius pa­lai­do­tas Sim­no ka­pi­nė­se. Jo at­mi­ni­mą gė­lė­mis ant ka­po pa­ger­bė Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vai. 


Aly­taus ra­jo­no gar­bės pi­lie­čio re­ga­li­jas at­si­im­ti at­vy­ko A. Šeš­ke­vi­čiaus duk­te­rė­čia Dai­va Pu­ši­nai­tie­nė.


„No­rė­čiau pa­dė­ko­ti Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei už su­teik­tą gar­bę. Taip pat dė­ko­ju Sim­no žmo­nėms, ku­rie dau­gy­bę kar­tų bu­vo nu­spren­dę, kad jis tik­rai ver­tas bū­ti jų žmo­gu­mi, kad bū­tų įver­ti­nas jo pri­si­mi­ni­mas. Pri­si­me­nu 2016 me­tus, kai Pre­zi­den­tū­ro­je jis ėjo at­si­im­ti gar­bin­go kry­žiaus iš Pre­zi­den­tės D.Gry­baus­kai­tės ran­kų. Ta­da la­bai jau­di­no­mės abu. Šian­dien jau jau­di­nuo­si tik aš vie­na. Gai­la, li­ki­mas ne­gai­les­tin­gas – bū­tų ma­lo­niau, kad jis pats bū­tų ga­lė­jęs at­si­im­ti šį ap­do­va­no­ji­mą sa­vo ran­ko­mis ir iš­sa­ky­ti daug min­čių, idė­jų, ku­rias tu­ri dar įgy­ven­din­ti. Te­bū­nie tai bus jam ju­bi­lie­ji­nio gim­ta­die­nio do­va­na. Va­kar jis bū­tų šven­tęs 85-ąjį gim­ta­die­nį. Ačiū“, – kal­bė­jo Gar­bės pi­lie­čio re­ga­li­jas at­si­ė­mu­si pro­fe­so­riaus A.Šeš­ke­vi­čiaus duk­te­rė­čia D.Pu­ši­nai­tie­nė.


Di­džiu­lio eže­re – šven­ti­nis pa­ra­das ir čem­pio­na­tas

Šven­tė Dau­guo­se pra­si­dė­jo šv. Mi­šio­mis už Lie­tu­vos vals­ty­bę Dau­gų Die­vo ap­vaiz­dos baž­ny­čio­je. Po jų skam­bė­jo sak­ra­liš­kas sop­ra­no vir­tuo­zės In­drės Anan­kai­tės ir pia­nis­tės Ni­jo­lės Ba­ra­naus­kai­tės kon­cer­tas.


Daug pa­ki­lios nuo­tai­kos bu­vo Di­džiu­lio eže­re, kur vy­ko šven­ti­nis van­dens trans­por­to pa­ra­das ir at­vi­ras bai­da­rių, ka­no­jų čem­pio­na­tas, skir­tas Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­rės R.Vit­kaus­kie­nės tau­rei lai­mė­ti. Taip pat eže­re vi­sų lau­kė van­dens pra­mo­gos – pa­si­plau­kio­ji­mai van­dens plaus­tais.


Pra­mo­gų ir veik­lų – dau­gy­bė­je mies­to erd­vių

Dau­gų mies­to gat­vė­se vy­ko gat­vės mu­zi­kan­tų pa­si­ro­dy­mai. Dėl lan­ky­to­jų dė­me­sio var­žė­si sve­tin­gi kie­me­liai – šei­mų, se­nų­jų ama­tų, kai­mo ben­druo­me­nių, Aly­taus tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cen­tro ir iki šiol ra­jo­ne ne­re­gė­tų veis­li­nių paukš­čių. Dau­gų mies­to erd­vė­se į sma­gias ir nau­din­gas edu­ka­ci­jas kvie­tė „Ža­lio­jo taš­ko“ rū­šia­vi­mo edu­ka­ci­jų pa­la­pi­nė.


Di­džiu­lio eže­ras, pės­čių­jų ta­ko pa­kran­tė vi­są die­ną lan­ky­to­jus kvie­tė pa­si­žval­gy­ti po lau­ko ins­ta­lia­ci­jų par­ką. Pa­ro­do­mą­ją pro­gra­mą at­li­ko Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai.


Šven­tės da­ly­vius vi­lio­jo ir spe­cia­li erd­vė sma­gioms fo­to­se­si­joms – ir ma­ži, ir su­au­gu­sie­ji šė­lo ant fo­to ba­tu­to ir džiau­gė­si sma­gio­mis nuo­trau­ko­mis at­mi­ni­mui.


Vals­ty­bės ir Tau­tiš­kos gies­mės die­ną Dau­guo­se šė­lio­nių, pra­mo­gų ne­trū­ko ir ma­žie­siems šven­tės da­ly­viams. Į pa­sa­kiš­ką, mu­zi­ki­nį nuo­ty­kį vi­sai šei­mai pa­si­ner­ti kvie­tė in­te­rak­ty­vus mu­zi­ki­nis Liu­ka­bu kon­cer­tas. Ska­niais le­dais at­si­gai­vin­ti vi­lio­jo Le­dų dvi­ra­tu­kas, o kur dar at­rak­cio­nų, ba­tu­tų par­kas, ga­li­my­bė pa­si­puoš­ti lai­ki­no­sio­mis ta­tui­ruo­tė­mis, vai­kų zo­na Šei­mų kie­me­ly­je ir daug įvai­rių ki­tų staig­me­nų!


Kon­cer­tai – ir ma­žo­jo­je sce­no­je

Vla­do Mi­ro­no gim­na­zi­jos kie­me, ma­žo­jo­je sce­no­je taip pat ne­trū­ko skam­bios mu­zi­kos ir šo­kių. Jau­ni­mo mu­zi­ki­nė­je va­lan­do­je pa­si­ro­dė Kul­tū­ros cen­tro jau­nie­ji at­li­kė­jai, Aly­taus r. me­no ir spor­to mo­kyk­los bei Lat­vi­jos me­no ko­lek­ty­vai.


Gau­sus klau­sy­to­jų ir šo­kė­jų bū­rys rin­ko­si į fol­klo­ro ko­lek­ty­vų ir liau­diš­kos mu­zi­kos ka­pe­lų kon­cer­tą, ku­ria­me pa­si­ro­dė „Su­sie­dai“, „Žo­ly­nai“, „Dė­dės ir dė­die­nės“, „Ku­pa­ras“, „Sim­ny­čia“, „Pu­ne­lė“, „Klė­tis“, gru­pė „Dau­man­tų mu­zi­kan­tai“.


Į žy­miau­sių at­li­kė­jų kon­cer­tą – mi­nia žmo­nių

Prieš iš­kil­min­gą Aly­taus ra­jo­no gar­bės pi­lie­čio re­ga­li­jų įtei­ki­mą kon­cer­ti­nę va­ka­ro pro­gra­mą pra­dė­jo gru­pė „Lie­tu­vai­čiai‘, su­trau­ku­si Dau­guo­se dar ne­ma­ty­tą mi­nią žmo­nių. Po iš­kil­min­gos ce­re­mo­ni­jos kar­tu su vi­sa Lie­tu­va ir gar­siu at­li­kė­ju Mar­ty­nu Ka­va­liaus­ku su­gie­do­ta Tau­tiš­ka gies­mė. Kon­cer­tą tę­sė le­gen­di­nė gru­pė „Man-go“, o nak­ti­nes šė­lio­nes pra­tę­sė dis­ko­te­ka su Jo­va­ni. Ar­tė­jant vi­dur­nak­čiui, šven­tės sve­čių dė­me­sį pri­kaus­tė įspū­din­gas la­ze­rių švie­sų spek­tak­lis ant Di­džiu­lio eže­ro.


Pa­dė­ko­ta rė­mė­jams

Šven­tės me­tu dė­ko­ta rė­mė­jams, be ku­rių pa­gal­bos toks įspū­din­gas ren­gi­nys ne­bū­tų pa­vy­kęs, tai – UAB „Pa­ra­ma“, UAB „Al­kes­ta“, UAB „Dvar­me­dis“, UAB „Ex­po­li­ta“, UAB „Stat­ra­ma“, UAB „Ge­nu­tės so­dy­ba“, UAB „Ner­da“, UAB „Tau­rus miš­kas“, UAB „Dau­ges­ta“, UAB „Ra­gu­vi­lė“, UAB „Bal­ti­jos tech­ni­kos gru­pė“, UAB „Se­nas miš­kas“, UAB „Stron­gla­sas“, UAB „Kaut­ra“.
Nuo­šir­džiau­sia pa­dė­ka ir šven­tės drau­gams – UAB „Eu­rot­ran­sa“, UAB „Me­di­nu­kai“, UAB „Mul­ti­va­nas“, UAB „Or­do“, UAB „Eu­ro­ku­bas“, Aly­taus pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­trui, UAB „Dzū­ki­jos bal­dų fab­ri­kas“, UAB „Grin­du­va“, UAB „VA sta­ty­ba“, UAB „IT So­lu­tions“, „Iceco Fish Po­ol“, UAB „Au­to­dis“, UAB „Glas­tech“, UAB „Sven­heim“, To­mo Pan­kos me­de­ly­nui.

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės in­for­ma­ci­ja
 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai