Svei­ki­nu aly­tiš­kius su my­li­mo mies­to gim­ta­die­niu ir lin­kiu kles­tė­ji­mo! (0)

V. Bakas

Am­bi­cin­gi, su­ma­nūs ir darbš­tūs žmo­nės įkū­rė ir puo­se­lė­jo Aly­tų įspū­din­gos gam­tos ap­sup­ty­je. Bū­tent žmo­nės ku­ria mies­tą ir jo is­to­ri­ją.

Lin­kiu Jums, mie­li aly­tiš­kiai, vi­sa­da lik­ti to­lia­re­giš­kais sa­vo mies­to šei­mi­nin­kais. Lin­kiu ben­druo­me­nėms ir kiek­vie­nam iš Jū­sų dar di­des­nio įsi­trau­ki­mo į mies­to rei­ka­lus. Ar­tė­ja sa­vi­val­dos rin­ki­mai – ak­ty­vius aly­tiš­kius kvie­čiu da­ly­vau­ti, pri­si­dė­ti prie mies­to val­dy­mo, prie jo vi­zi­jos kū­ri­mo ir įgy­ven­di­ni­mo.

Ypa­tin­gai svar­bu dar­na ir pa­gar­ba, ry­šiai tarp žmo­nių – sau­go­ki­me, puo­se­lė­ki­me juos, ne­pra­ras­ki­me vie­ny­bės net už­klum­pant iš­šū­kiams. Sa­ko­ma, jog ryš­kiau­sios dzū­kų cha­rak­te­rio sa­vy­bės – drau­giš­ku­mas ir sve­tin­gu­mas. Di­džiuo­ki­mės ir iš­lai­ky­ki­me šią tra­di­ci­ją.

Tra­di­ci­ja, dzū­kiš­kas pa­vel­das, pa­gar­ba ir kar­tu at­vi­ru­mas, jau­nat­viš­ku­mas, po­lė­kis – bū­tent tie žo­džiai, su ku­riais man aso­ci­juo­ja­si Aly­tus. Jis gy­vas ir ste­bi­nan­tis, tur­tin­gas ir im­lus, mėgs­tan­tis de­rin­ti ir žais­ti su vi­so pa­sau­lio ir vi­sos lai­ko juos­tos kul­tū­ri­niais at­ra­di­mais. Aly­tus – kul­tū­ros mies­tas.

Už­grū­din­tas mies­tas, iš­ug­dęs daug nar­sių ko­vo­to­jų už Lie­tu­vos lais­vę.

Sva­jo­ki­me, kur­ki­me, da­ly­vau­ki­me mies­to gy­ve­ni­me at­si­rem­da­mi į gar­bin­gą pra­ei­tį, į tai, kas ver­tin­go jau su­kur­ta ir mū­sų pa­vel­dė­ta. Aly­tu­je ypa­tin­gai daug ga­li­my­bių pri­si­dė­ti prie mies­to sėk­mės.

Mies­to gim­ta­die­nio pro­ga dar­kart svei­ki­nu vi­sus ir kiek­vie­ną, ku­rian­tį gra­žią ir pras­min­gą šio nuo­sta­baus mies­to is­to­ri­ją!

 

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­rys

Vy­tau­tas Ba­kas

 

Kiti straipsniai