„Svar­biau­sia, kad mies­to ta­ry­bo­je bū­tų ma­žiau po­pu­lis­tų, va­di­na­mų­jų tuš­čių ora­to­rių” (8)

Vy­tas Ja­zep­či­kas: „Ma­nau, kad la­biau­siai vis dėl­to me­di­kus mo­ty­vuo­ja ne mū­sų tei­kia­ma fi­nan­si­nė pa­ra­ma, bu­tai, o ge­ri at­ly­gi­ni­mai, svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų tu­ri­ma mo­der­ni apa­ra­tū­ra ir ge­ros dar­bo są­ly­gos.“
Vy­tas Ja­zep­či­kas: „Ma­nau, kad la­biau­siai vis dėl­to me­di­kus mo­ty­vuo­ja ne mū­sų tei­kia­ma fi­nan­si­nė pa­ra­ma, bu­tai, o ge­ri at­ly­gi­ni­mai, svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų tu­ri­ma mo­der­ni apa­ra­tū­ra ir ge­ros dar­bo są­ly­gos.“
„Svar­biau­sia, kad mies­to ta­ry­bo­je bū­tų ma­žiau po­pu­lis­tų, va­di­na­mų­jų tuš­čių ora­to­rių” Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys, Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų at­sto­vas Vy­tas Ja­zep­či­kas ma­no, kad pra­ėję me­tai ir vals­ty­bei, ir mies­tui bu­vo pa­kan­ka­mai sėk­min­gi – eko­no­mi­ka ryš­kiau nesu­si­trau­kė, vie­ti­nis biu­dže­tas iš­au­go. Nors daug iš­šū­kių bu­vo pra­si­dė­jus Ru­si­jos su­kel­tam ka­rui Uk­rai­no­je, jų ne­ma­žė­ja ir šian­dien, tei­kiant pa­gal­bą uk­rai­nie­čiams. O tam rei­ka­lin­gas vi­sų ša­lies gy­ven­to­jų ir kar­tu aly­tiš­kių su­si­tel­ki­mas. Apie tai, kas nau­jo 2022-ai­siais pa­da­ry­ta mies­te ir ko nie­kaip ne­pa­vyks­ta pa­ju­din­ti, kal­ba­mės su V.Ja­zep­či­ku.

– Pra­ėję me­tai Aly­taus mies­to svei­ka­tos prie­žiū­ros sis­te­mai, kon­kre­čiai – Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nei, ku­rio­je dir­ba­te Neu­ro­lo­gi­jos sky­riaus ve­dė­ju, bu­vo reikš­min­gi. Li­go­ni­nės da­li­nin­ke kar­tu su sa­vi­val­dy­be ta­po Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja. Jū­sų nuo­mo­ne, kas pa­si­keis ir ko­kių po­ky­čių lau­kia­te šio­je di­džiau­sio­je Aly­taus ap­skri­ty­je gy­dy­mo įstai­go­je?

 

– Pir­miau­sia no­rė­čiau pa­aiš­kin­ti, ko­dėl Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja pa­si­siū­lė tap­ti Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės da­li­nin­ke. Iki tol for­muo­jant re­gio­nų svei­ka­tos ap­sau­gos po­li­ti­ką, dau­giau įta­kos tu­rė­jo vie­tos po­li­ti­kai, me­rai. Mi­nis­te­ri­ja rū­pin­da­vo­si ir rū­pi­na­si svei­ka­tos po­li­ti­kos stra­te­gi­niais, me­to­di­niais klau­si­mais, pa­gal vals­ty­bės tu­ri­mas fi­nan­si­nes ga­li­my­bes su­da­ro kom­pen­suo­ja­mų­jų vais­tų są­ra­šą.

Per pas­ta­ruo­sius de­šimt me­tų įvy­ko di­de­li po­ky­čiai me­di­ci­nos sri­ty­je. To­dėl da­bar­ti­nė me­di­ci­ni­nių pa­slau­gų ko­ky­bė ir pri­ei­na­mu­mas jau ne­ten­ki­na gy­ven­to­jų. O ir me­di­kai no­rė­tų di­des­nių at­ly­gi­ni­mų, mo­der­nes­nių dar­bo są­ly­gų.

Aki­vaiz­du, kad mies­to sa­vi­val­dy­bei sa­va­ran­kiš­kai bus sun­ku iš­spręs­ti vi­sas svei­ka­tos sis­te­mos pro­ble­mas mū­sų re­gio­ne. Tad Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja pa­ren­gė šios sis­te­mos re­for­mos pro­jek­tą, nu­ro­dė fi­nan­si­nius šal­ti­nius, kaip ją per­tvar­ky­ti, ir pa­si­siū­lė ben­dra­dar­biau­ti.

Mi­nis­te­ri­jai ta­pus li­go­ni­nės da­li­nin­ke, at­si­ran­da di­des­nės ir leng­ves­nės ga­li­my­bės pa­si­nau­do­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šo­mis, ku­rias ga­vus bū­tų ga­li­ma at­nau­jin­ti Pri­ėmi­mo, Re­a­ni­ma­ci­jos ir ki­tus sky­rius, nu­si­pirk­ti mo­der­nes­nės apa­ra­tū­ros.

Ti­kiuo­si, kad pa­ge­rės li­go­ni­nės ad­mi­nist­ra­vi­mas, pa­vyks pri­trauk­ti dau­giau jau­nų spe­cia­lis­tų. Dar ti­kė­ti­ni po­ky­čiai – su­trum­pė­tų ei­lės pas gy­dy­to­jus, ma­žiau mū­sų mies­to gy­ven­to­jų vyk­tų kon­sul­tuo­tis į ki­tus ša­lies mies­tus.

 

– Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė jau ku­ris lai­kas ski­ria pa­ra­mą į gy­dy­mo įstai­gas at­vyks­tan­tiems gy­dy­to­jams. Jū­sų nuo­mo­ne, ar tai pa­si­tei­si­no, gal kaž­ką reik­tų keis­ti?

 

– Pas­ta­rai­siais me­tais mies­to sa­vi­val­dy­bė rei­ka­lin­gų gy­dy­to­jų ir re­zi­den­tų pri­trau­ki­mo ska­ti­ni­mo prie­mo­nėms sky­rė 117 tūkst. eu­rų. Pa­ra­ma pa­si­tei­si­no tik iš da­lies, nes ja pa­si­nau­do­jo ne­daug me­di­kų ir jų trū­ku­mo ne­iš­spren­dė.

Me­di­kų po­rei­kis per pas­ta­ruo­sius me­tus dar la­biau iš­au­go, o ir tarp da­bar dir­ban­čių šių spe­cia­lis­tų ne­ma­žai gar­bin­go am­žiaus.

Ma­nau, kad la­biau­siai vis dėl­to me­di­kus mo­ty­vuo­ja ne mū­sų tei­kia­ma fi­nan­si­nė pa­ra­ma, bu­tai, o ge­ri at­ly­gi­ni­mai, svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų tu­ri­ma mo­der­ni apa­ra­tū­ra ir ge­ros dar­bo są­ly­gos. Kol Aly­taus me­di­kų al­gos bus ma­žes­nės už ša­lies šių spe­cia­lis­tų at­ly­gi­ni­mų vi­dur­kius, po­ky­čių ti­kė­tis sun­ku.

 

– Šios ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bo­je dir­ba­te In­ves­ti­ci­jų, eko­no­mi­kos ir biu­dže­to ko­mi­te­te, anks­čiau dar­ba­vo­tės Svei­ka­tos ap­sau­gos ir so­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­te. Ko­dėl pa­kei­tė­te ko­mi­te­tą, ku­ris ne­su­si­jęs su Jū­sų, kaip gy­dy­to­jo, pro­fe­si­ja?

 

– Esu vie­nin­te­lis gy­dy­to­jas In­ves­ti­ci­jų, eko­no­mi­kos ir biu­dže­to ko­mi­te­te. To­dėl ma­nau, kad ko­le­goms yra svar­bi ma­no nuo­mo­nė, svars­tant klau­si­mus, su­si­ju­sius su svei­ka­tos ap­sau­ga.

Ko­mi­te­to pa­va­di­ni­mas, ma­nau, ne­tu­ri di­des­nės reikš­mės ko­mi­te­tų dar­bo­tvarkėms, nes vi­suo­se svars­to­mi tie pa­tys klau­si­mai, dėl ku­rių vė­liau sa­vo po­zi­ci­ją iš­reiš­kia­me bal­sa­vi­mu ta­ry­bos po­sė­džių me­tu. Daug svar­biau, kad ko­mi­te­te bū­tų dar­bin­ga ap­lin­ka, kom­pe­ten­tin­gi žmo­nės.

 

– In­ves­ti­ci­jų, eko­no­mi­kos ir biu­dže­to ko­mi­te­te svars­to­mi in­ves­ti­ci­jų į mies­tą pri­trau­ki­mo, vie­ti­nio biu­dže­to klau­si­mai. Kaip sa­vi­val­dy­bei se­ka­si dar­buo­tis su bū­si­mais in­ves­tuo­to­jais?

 

– Ma­nau, kad 2022-uo­sius ir mū­sų vals­ty­bė, ir Aly­tus bai­gė pa­kan­ka­mai sėk­min­gai – eko­no­mi­ka ryš­kiau nesu­si­trau­kė, mies­to biu­dže­tas, pa­ly­gin­ti su 2021-ai­siais, iš­au­go 17,7 pro­cen­to ar­ba 12,5 mi­li­jo­no eu­rų. To­dėl lė­šų už­te­ko švie­ti­mo, spor­to, kul­tū­ros, me­di­ci­nos ir so­cia­li­nės rū­py­bos dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mų kė­li­mui, be­veik 1 mi­li­jo­nas eu­rų skir­ta kom­pen­sa­ci­joms už šil­dy­mą ma­žiau­sias pa­ja­mas gau­nan­tiems aly­tiš­kiams.

Džiau­giuo­si, kad Aly­tu­je kas­met ku­ria­si nau­jos įmo­nės, at­si­ran­da nau­jos dar­bo vie­tos. Vi­si su­pran­ta­me, kad, no­rint, jog mies­tas aug­tų, rei­kia plės­ti Pra­mo­nės par­ką, pri­trauk­ti stam­bius in­ves­tuo­to­jus, rei­ka­lin­gi nau­ji ir di­des­ni že­mės skly­pai. To­kių lais­vų skly­pų mies­te sun­ku su­ras­ti, to­dėl tiks­lin­ga ko­o­pe­ruo­tis ar­ba su Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­be, ar­ba pa­nau­do­ti Aly­taus ae­ro­dro­mo te­ri­to­ri­ją, nes ne­si­ma­to po­žy­mių, kad ši mies­to zo­na at­ei­ty­je in­ten­sy­viau bū­tų nau­do­ja­ma pa­gal pa­skir­tį.

Daž­niau­siai stam­bių in­ves­tuo­to­jų pri­trau­ki­mą į re­gio­nus le­mia ne tu­ri­mi fi­nan­si­niai iš­tek­liai, o vie­ti­nių po­li­ti­kų po­žiū­ris į eko­no­mi­kos plėt­rą, kom­pe­ten­ci­ja ir ben­dra­vi­mo kul­tū­ra su Vy­riau­sy­bės at­sa­kin­gais at­sto­vais, ša­lies ir už­sie­nio in­ves­tuo­to­jais.

 

– Ko­dėl mies­te ne­pa­ju­da švie­ti­mo įstai­gų per­tvar­ka, nes joms da­bar ati­duo­da­ma liū­to da­lis iš vie­ti­nio biu­dže­to?

 

– Su­tin­ku, kad to­kia lė­šų da­lis iš mies­to biu­dže­to ati­ten­ka švie­ti­mui – 47 pro­cen­tai. Ne­bū­tų gai­la, jei­gu dau­giau lė­šų bū­tų ski­ria­ma vai­kų ug­dy­mui ge­rin­ti, o ne pa­sta­tams iš­lai­ky­ti.

Ne kar­tą esu vie­šai sa­kęs, kad pa­gal tu­ri­mą mo­ki­nių skai­čių mies­tas pri­va­lo tu­rė­ti kom­pak­tiš­kes­nį ir mo­der­nes­nį švie­ti­mo įstai­gų tin­klą. Ma­no nuo­mo­ne, bu­vo pa­teik­tas ne vie­nas ge­ras pro­jek­tas, kaip at­lik­ti re­or­ga­ni­za­ci­ją šio­je sri­ty­je, ta­čiau pri­trūk­da­vo po­li­ti­nės va­lios juos pa­tvir­tin­ti.

Prieš rin­ki­mus ir par­ti­jos, ir ju­dė­ji­mai, ir ne vie­nos ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­ba ža­da Aly­taus mies­to švie­ti­mo įstai­gų tin­klo re­or­ga­ni­za­ci­ją, ta­čiau es­mi­nių po­ky­čių kol kas ne­įvy­ko.

Ma­nau, kad ir Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė pri­va­lė­tų so­li­džiau fi­nan­siš­kai pri­si­dė­ti, nes net dau­giau kaip 2 tūks­tan­čiai ra­jo­no vai­kų nau­do­ja­si mies­to švie­ti­mo įstai­gų pa­slau­go­mis.

 

– Ko­kius spren­di­mų pro­jek­tus ini­ci­ja­vo­te Jūs ir Jū­sų at­sto­vau­ja­ma Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­ja mies­to ta­ry­bo­je?

 

– Ne­no­rė­čiau iš­skir­ti sa­vo ir mū­sų frak­ci­jos dar­bų, nes vi­są šią mies­to ta­ry­bos ka­den­ci­ją dir­ba­me su so­cial­de­mok­ra­tų, li­be­ra­lų at­sto­vais. Tad vi­si svar­biau­si mies­tui spren­di­mai pri­im­ti tik vi­siems kar­tu su­ta­rus.

Su­da­rant ben­drą val­dan­čio­sios ko­a­li­ci­jos ta­ry­bo­je pro­gra­mą, iš­skir­čiau mū­sų frak­ci­jos pa­siū­ly­tus ke­lis pro­jek­tus, pa­vyz­džiui, su­re­mon­tuo­ti Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­rių, fi­nan­siš­kai pa­rem­ti re­li­gi­nes ben­druo­me­nes, ir tai pa­da­ry­ta.

Džiau­giuo­si, kad as­me­niš­kai man pa­vy­ko pri­si­dė­ti, jog bū­tų at­nau­jin­tos kai ku­rios mies­to me­di­nės skulp­tū­ros, už tai no­rė­čiau pa­dė­ko­ti aly­tiš­kiui skulp­to­riui Kęs­tu­čiui Be­ne­di­kui.

 

– Kas, Jū­sų nuo­mo­ne, yra svar­biau­sia dir­bant mies­to ta­ry­bo­je?

 

– Svar­biau­sia, kad mies­to ta­ry­bo­je bū­tų ma­žiau po­pu­lis­tų, va­di­na­mų­jų tuš­čių ora­to­rių, o dau­giau są­ži­nin­gai dir­ban­čių, sa­vi­val­dos rei­ka­lus iš­ma­nan­čių žmo­nių.

No­rė­tų­si, kad nau­jos ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bai pa­vyk­tų per­tvar­ky­ti švie­ti­mo tin­klą pa­gal esa­mą mo­ki­nių skai­čių, kad, ge­ri­nant svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gų ko­ky­bę ir pri­ei­na­mu­mą, bū­tų dar ak­ty­viau da­ly­vau­ja­ma Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos nu­ma­ty­ta­me me­di­ci­nos įstai­gų re­for­mos pro­jek­te. Tvar­kant mies­to gat­ves, ša­li­gat­vius, au­to­mo­bi­lių par­ka­vi­mą, dvi­ra­čių ta­kų įren­gi­mą, reik­tų grei­tes­nių ir vi­siems aly­tiš­kiams pa­lan­kių po­ky­čių.

No­riu pa­dė­ko­ti aly­tiš­kiams už su­pra­ti­mą, su­si­tel­ki­mą, sa­va­no­rių pa­gal­bą ko­vo­jant su ko­vi­do pan­de­mi­ja, už pa­ra­mą ko­vo­jan­čiai Uk­rai­nai ir jos gy­ven­to­jams.

 

 

Kal­bė­jo­si Al­ma Mos­tei­kai­tė

 

P. S. Spaus­di­na­ma va­do­vau­jan­tis Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos veik­los reg­la­men­tu.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Matosi, kad taryboje žmonės su kompetencija konservatoriams sukelia žarnyno spazmus:) Bijo, kad jį iš tarybos išpūs rinkėjai, tai juodina kitus į save net nepasižiūrėjęs. Geriau eilių problemas ligoninėje spręstų

  Komentaras

  Iš konservų stovyklos dažnai girdisi, kaip jie, politikos diletantai, vadina kitą nuomonę turinčius Tarybos narius. Gėda daktare, atrodai nedurnas o elgiesi kaip Klėgeris !!! Tai jūsų nomenklatūra yra populistai !!! Jūs neduodat žmonėm gyvent, atėmėte viską !

  Komentaras

  Ne tik populistai tie keli kalbantys. Bet, negebėdami pagal tarybos nario kompetencijas siūlyt rimtų klausimų tarybos svarstymui, iš pavydo jie ir skundinėja tuos, kas per savivaldą bando ką geriau daryt. Štai užslopintos iniciatyvos atskirų po politika intrigų per teisėsaugą deriniais per nutrauktą ikiteisminį tyrimą Nr.03-2-00215-17 ir Alytaus teismo civilinę bylą Nr.2-952-292/2017 politiko po privačiais ieškiniais slopinant dėl Kvartalinės namų renovacijos ir rimto strateginio investuotojo į pramonės parką pritraukimo. Kur kitų miestų pavyzdžiais, ir Alytuj galėjo jau būt sėkmingai įvykdyta dalis Kvartalinės namų renovacijos gerom salygom kartu sutvsrkant ir infrastruktūrą. Išplečiant auto parkavimo aikšteles. Dabar vietoj to sutrukdžius, sunkiai vyksta namų renovacija ir auto parkavimo plotų praplėtimai. Gyventojai raginami prisidėti savo lėšomis. Kitų pavyzdžiu į Alytaus pramonės parką jau turėjo būt pritrauktas rrimtas strateginis investuotojas. Alytaus mastelį galintis sukurti apie 2 tūkstančius gerai apmokamų darbo vietų. Bet sutrukdžius, lieka galimybė alytiškiams kaip beteisiams vergams arti ant kelių po verslu susireikšminusių bankrotų agonijoms pratesti. Tad tie populists ne tokie jau pūkuotukai.

  Komentaras

  Svarbiausia, kad kiek viešino metinių ataskaitų Alytaus rajono tarybos nariai, niekur nebuvo, kad užsidarytų nuo komentarų. Priešingai dalis Alytaus miesto tarybos narių, viešindami metines ataskaitas, jau užsidarė nuo komentarų. Reiškia bijo žmonių nuomonių, kaip turi būt atskaitingi ir užgirdę įvairias nuomones, sugebėt net paaiškint. Reiškia bent dalis miesto tarybos narių jau nesugeba atitikt politikams keliamų reikalavimų. Kas dėmė visai tarybai. Kad kadencijos pradžioj per sav. Etikos komisiją atlikdami tyrimą pagal spr. Nr.KPPn- 16, nedrysę konkretint tyrimą nutraukė. Dabar patys išsigandę kriminalinio lygio derinių, kaip nutrauktam teisėsaugos tyrime Nr.03-2-00215-17 palikta landos, kad grupėj po kitų asmens duomenimis galima be atsakomybės slopint kitus įžeidinėjant, šmeižinėjant. Kas nesiderina su teisingumu, kurį turi užtikrint davę priesaikas laikytis įstatymų pačių rinkti 27 tarybos nariai. Už ką atsakingi ir atskaitingi. Todėl, kad taryba garbingai baigt kadenciją turėtų įpareigot Etikos komisiją konkretint nutrauktą tyrimą. Vertinant, kad kviestas į komisiją ateit tarybos narys S.Leonavičius neatėjo paaiškint situacijos, už ką dėmė visai tarybai. Įpareigot Etikos komisiją test tyrimą spr. Nr.KPPn-16 kreipiantis į treisėsaugą konkretint nutrauktą ikiteisminį tyrimą Nr.03-2-00215-17 ir kartu papildomai vertint tarybos nario S.Leonavičiaus elgseną Alytaus teismo civ. byloj Nr.2-952-292/2017 leksikos atitikimą su nutrauktam tyrime sutapimu. Kur nustatyta, kad žeidinėjantys komentarai rašinėti po moters darbo ir namų kompais, moteris atsisakė duot parodymus. -Per tai bent kitai kadencijai apvalyt Alytaus politiką nuo intrigų. Kad naudojantis politine padėtom apeinant tarybą niekas nedrystų manipuliuojant institucijomis daryti netiesiogų įtakų valdyme. Net taryboj be ryšio skeryčiotis, veliant tarybos veiklą į blusinėjimus ir nukreipiant nuo rimtų problemų.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.