Suo­le­lis su už­ra­šu „Po­kal­bis pa­de­da įveik­ti vie­ni­šu­mą. Pa­si­kal­bė­ki­me. Mes ga­li­me pa­dė­ti” jau yra ir Aly­tu­je (0)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
„Draugystės“ suolelis Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centre. Ant jo prisėdo Alytaus Raudonojo Kryžiaus vadovė Aldona Turauskytė pasikalbėti su centro gyventojomis Onute ir Maryte. Šalia – šios organizacijos savanorės.
„Draugystės“ suolelis Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centre. Ant jo prisėdo Alytaus Raudonojo Kryžiaus vadovė Aldona Turauskytė pasikalbėti su centro gyventojomis Onute ir Maryte. Šalia – šios organizacijos savanorės.
Rug­sė­jį įvai­rio­mis pra­smin­go­mis veik­lo­mis, ren­gi­niais, su­si­ė­ji­mais vie­ni­šų vy­res­nio am­žiaus žmo­nių kas­die­ny­bę pra­tur­ti­na Lie­tu­vos Rau­do­na­sis Kry­žius, nes tai – sen­jo­rams skir­tas mė­nuo. Ne pir­mus me­tus šiai veik­liai or­ga­ni­za­ci­jai vyk­dant pro­gra­mą „Šil­ti ap­si­lan­ky­mai“ pa­gy­ve­nu­sie­siems su­tei­kia­ma gra­žių aki­mir­kų. Šie­met di­džiuo­siuo­se ša­lies mies­tuo­se pa­sta­ty­ti sen­jo­rams skir­ti suo­le­liai. „Drau­gys­tės“ suo­le­lis at­si­ra­do ir Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je, Aly­taus me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tro val­do­se.

At­vy­kęs į Aly­taus me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­trą ne­ga­li jo ap­lin­ko­je ne­pa­ste­bė­ti suo­le­lio, ku­ris iš įstai­gos ža­lu­mos iš­si­ski­ria šer­mukš­nių rau­do­niu. O tre­čia­die­nio prieš­pie­tį suo­le­lis kaip do­va­na dar bu­vo pa­puoš­tas kas­pi­nais ir ba­lio­nais. Prie jo su­si­rin­kę sen­jo­rai šne­ku­čia­vo­si, ben­dra­vo ir iš­ban­dė nau­jo ap­lin­kos ak­cen­to tvir­tu­mą, pa­to­gu­mą.

Pa­sak Aly­taus Rau­do­no­jo Kry­žiaus va­do­vės Al­do­nos Tu­raus­ky­tės, vis dar yra opi vy­res­nių žmo­nių vie­ni­šu­mo pro­ble­ma, to­dėl „Drau­gys­tės“ suo­le­lis prie­šais Slau­gos ir pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo sky­riaus du­ris, bus ta­ry­tum sim­bo­lis, kvie­čian­tis pri­sės­ti, pa­si­kal­bė­ti su drau­gu, sa­va­no­riu, o gal net ir ne­pa­žįs­ta­muo­ju. Svar­bu ben­drau­ti, iš­si­kal­bė­ti.

Me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tro di­rek­to­rė Ir­ma Mas­ke­liū­nie­nė dė­ko­jo rau­don­kry­žie­čiams ne tik už „Drau­gys­tės“ suo­le­lį, bet ir už mo­ty­vuo­tų bei ap­mo­ky­tų sa­va­no­rių ap­si­lan­ky­mus, ma­ži­nan­čius sen­jo­rų vie­ni­šu­mo jaus­mą. Sa­va­no­riai glo­bo­ti­nius ap­do­va­no­ja ge­ra emo­ci­ja bei sa­vi­jau­ta, mo­ko drau­gys­tės, pa­de­da už­si­im­ti veik­lo­mis, ku­rių vie­ni sen­jo­rai da­ry­ti ne­be­ga­li, ir ska­tin­ta juos įsi­trauk­ti, pra­tur­ti­na ver­tin­ga in­for­ma­ci­ja.

Džiu­gių emo­ci­jų į šių na­mų gy­ven­to­jų šir­dis įne­šė Pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių aso­cia­ci­jos Aly­taus mies­to sky­riaus na­riai, at­vy­kę kar­tu pa­dai­nuo­ti, pa­ben­drau­ti. Jų vieš­na­gė šiuo­se na­muo­se nė­ra pir­ma, ypač daž­nai sve­čiuo­ta­si prieš ko­vi­do pan­de­mi­ją. Tad po il­ges­nės per­trau­kos daug kar­tu dai­nuo­ta, ir ne­ma­žai ei­lių skai­ty­ta.

Pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių or­ga­ni­za­ci­jos va­do­vas Eu­ge­ni­jus Kas­tec­kas, iš­sa­kęs gra­žių svei­ki­ni­mo žo­džių, ir do­va­nų mai­šą at­ri­šo, ku­ria­me ga­ly­bė vil­no­nių ko­ji­nių. Jas mez­gė darb­čio­sios šio sky­riaus rank­dar­bi­nin­kės, su­si­jun­gę į gru­pę „Py­nu­tė“. O vai­šių sta­lui sve­čiai at­ve­žė ša­ko­tį.

Kaip tei­gė I.Mas­ke­liū­nie­nė, šil­tos ko­ji­nės la­bai rei­ka­lin­gos šiuo me­tu, ypač tiems gy­ven­to­jams, ku­rie ma­žai ju­da, jų ko­jos nuo­lat šą­la.

Įstai­gos di­rek­to­rė I.Mas­ke­liū­nie­nė dė­ko­jo vi­siems suo­le­lio pa­sta­ty­me da­ly­va­vu­siems sa­va­no­riams, sen­jo­rams, mu­zi­kan­tams bei part­ne­riams.

A.Tu­raus­ky­tė pri­mi­nė, kad rug­sė­jį, sen­jo­rams skir­tą mė­ne­sį, jiems bus do­va­no­ja­ma ir mais­to pa­pil­dų ge­res­nei svei­ka­tai pa­lai­ky­ti, jie bus pa­kvies­ti į Gied­rės Žic­ky­tės fil­mą „Šuo­lis“.

Suo­le­lis jau pir­mą die­ną trau­kė se­ne­lius. Vi­lia­ma­si, kad kas­dien ant jo bus kam pri­sės­ti, jei ne pa­ben­drau­ti, tai ap­lin­ka, ku­ri ir šiuo me­tu pil­na gė­lių žie­dų, pa­si­gė­rė­ti, jau­nys­tės dai­ną pa­niū­niuo­ti.

Suo­le­lis iš­ski­ria ne tik spal­va, bet ir tuo, jog jis tu­ri už­ra­šą „Po­kal­bis pa­de­da įveik­ti vie­ni­šu­mą. Pa­si­kal­bė­ki­me. Mes ga­li­me pa­dė­ti“. Šis už­ra­šas – ne at­si­tik­ti­nis. Jis tu­rė­tų drą­sin­ti sen­jo­rus, ku­rie jau­čia­si vie­ni­ši, kreip­tis pa­gal­bos į Rau­do­no­jo Kry­žiaus sa­va­no­rius, ap­skri­tai ei­ti prie žmo­nių, su jais ben­drau­ti.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.