Šuns ap­kan­džio­tos mer­gai­tės svei­ka­tos būk­lė sta­bi­li, pa­vo­jus gy­vy­bei ne­gre­sia (0)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
nuotr.
Lie­pos 18-ąją apie 17 va­lan­dą Pir­ma­ja­me Aly­tu­je, A.Juo­za­pa­vi­čiaus gat­vė­je, esan­čio nuo­sa­vo gy­ve­na­mo­jo na­mo kie­me at­si­ti­ko skau­di ne­lai­mė. Ko­vi­nės veis­lės šuo miš­rū­nas ap­kan­džio­jo de­vyn­me­tę Pir­mo­jo Aly­taus gy­ven­to­ją, at­ėju­sią pas drau­gę.

Apie įvy­kį pra­ne­šė kai­my­nai

Lie­pos 18-ąją apie 17 va­lan­dą ben­druo­ju pa­gal­bos te­le­fo­nu pra­neš­ta, kad Pir­ma­ja­me Aly­tu­je, A.Juo­za­pa­vi­čiaus gat­vė­je, nuo­sa­vo na­mo kie­me šuo už­puo­lė mer­gai­tę. In­for­ma­vo kai­my­nai, iš­gir­dę ma­ža­me­tės riks­mą. Kai­my­nai, pa­si­tel­kę grėb­lį, net jį su­lau­žy­da­mi, ma­ža­me­tę ap­gy­nė nuo už­puo­lu­sio šuns.

Ne­tru­kus at­vy­ko po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai ir grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos me­di­kai. Kaip sa­kė Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Ko­mu­ni­ka­ci­jos po­sky­rio ve­dė­ja Kris­ti­na Ja­nu­le­vi­čie­nė, mer­gai­tė ras­ta prie nuo­sa­vo na­mo kie­mo iš gat­vės pu­sės, pa­ste­bė­ti dau­gy­bi­niai įkan­di­mai. Pa­aiš­kė­jo, kad nu­ken­tė­jo Pir­ma­ja­me Aly­tu­je gy­ve­nan­ti de­vyn­me­tė, ku­ri tą­kart bu­vo at­ėju­si pas drau­gę, o ją ap­kan­džio­jo drau­gės tris­de­šimt­me­čio tė­vo ap­tver­ta­me kie­me lai­ko­mas ne­pri­riš­tas šuo. Įvy­kio me­tu šio vy­riš­kio na­muo­se ne­bu­vo.

Kai­my­nų pa­ste­bė­ji­mu, šei­mi­nin­ko šuo yra ko­vi­nės veis­lės miš­rū­nas, ta­čiau ko­kios kon­kre­čiai ko­vi­nės veis­lės, ne­aiš­ku.

 

Iš Aly­taus li­go­ni­nės – į Kau­no kli­ni­kas

Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos me­di­kai šuns ap­kan­džio­tą mer­gai­tę at­ve­žė į Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nę. Ta­čiau grei­tai dėl ga­li­mų sun­kių su­ža­lo­ji­mų de­vyn­me­tė aly­tiš­kė iš­ga­ben­ta į Kau­no kli­ni­kas.

Pa­sak šių kli­ni­kų at­sto­vės spau­dai Jo­vi­tos Gu­de­le­vi­čiū­tės, mer­gai­tė iš pra­džių gy­dy­ta Vai­kų in­ten­sy­vios te­ra­pi­jos sky­riu­je, o da­bar jau per­kel­ta į Vai­kų or­to­pe­di­jos-trau­ma­to­lo­gi­jos sky­rių: „Jos būk­lė sta­bi­li, pa­vo­jus gy­vy­bei ne­gre­sia. Ger­biant tė­vų va­lią de­ta­les­nės in­for­ma­ci­jos apie mer­gai­tės svei­ka­tos būk­lę pa­teik­ti ne­ga­li­ma.“

Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sia­ja­me po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te dėl šio įvy­kio at­lie­ka­mas ap­lin­ky­bių pa­tiks­li­ni­mas, tik po to pa­aiš­kės, ar bus pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.