„Sun­ku ne­bu­vo, nes at­ra­dau sa­ve my­li­mo­je veik­lo­je, ku­ri vi­sa­da tei­kė džiaugs­mą” (5)

Saulė Pinkevičienė
Profesore Aldona Vilkelienė
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je vei­kia prof. dr. Al­do­nos Vil­ke­lie­nės pub­li­ka­ci­jų pa­ro­da „Pe­da­go­gi­ka – ma­no gy­ve­ni­mas?“ Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je vei­kia prof. dr. Al­do­nos Vil­ke­lie­nės pub­li­ka­ci­jų pa­ro­da „Pe­da­go­gi­ka – ma­no gy­ve­ni­mas?“, skir­ta aly­tiš­kės moks­li­nin­kės pe­da­go­gi­nės ir moks­li­nės veik­los 50-me­čiui. Ją or­ga­ni­za­vo Aly­taus kraš­to moks­li­nin­kų drau­gi­ja „Vi­zi­ja“. Kaip sa­kė drau­gi­jos pre­zi­den­tas Ry­tis Zaut­ra, ši pub­li­cis­ti­nė pa­ro­da – ne­ei­li­nė. Jo­je pri­sta­to­mi prof. dr. A.Vil­ke­lie­nės 50-ies me­tų pe­da­go­gi­nę, moks­li­nę, vi­suo­me­ni­nę veik­lą at­spin­din­tys lei­di­niai. 45-eri me­tai šios veik­los yra pra­bė­gę Aly­tu­je, moks­li­nin­kė sėk­min­gai de­ri­no aka­de­mi­nę veik­lą Vil­niu­je (dės­tė Lie­tu­vos mu­zi­kos ir te­at­ro aka­de­mi­jo­je bei Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­te) su va­dy­bi­ne Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je, ku­rio­je va­do­va­vo Mu­zi­kos mo­kyk­lai. A.Vil­ke­lie­nės moks­li­niai ty­ri­mai yra ži­no­mi pa­sau­ly­je, ji gar­si­na ne tik Aly­tų, bet ir Lie­tu­vą. Kaip pa­ro­dos ati­da­ry­me vie­šai pra­ne­šė R.Zaut­ra, šiais me­tais moks­li­nin­kų drau­gi­ja „Vi­zi­ja“ tei­kia prof. dr. A.Vil­ke­lie­nės kan­di­da­tū­rą Aly­taus mies­to gar­bės pi­lie­čio var­dui gau­ti.

„Kar­tais ma­nęs klau­sia, kas per vi­sus šiuos me­tus bu­vo sun­kiau­sia? Tur­būt nie­kas ne­bu­vo sun­ku, nes at­ra­dau sa­ve pe­da­go­gi­ko­je, tai bu­vo my­li­ma ma­no veik­la, ku­ri tei­kė džiaugs­mą. Vi­sa­da sa­kau, kad ge­riau bū­ti žmo­gu­mi, ku­ris ati­duo­da, nei lauk­ti iš ki­tų. Kiek ga­lė­jau ati­da­viau ir ati­duo­du ki­tiems“, – pa­ro­dos ati­da­ry­me kal­bė­jo A.Vil­ke­lie­nė.

Pa­pra­šy­ta api­bū­din­ti sa­vo moks­li­nės veik­los sri­tis, pro­fe­so­rė jas iš­ski­ria tris. Pir­mo­ji – tai mu­zi­kos te­ra­pi­ja, ku­rio­je ji su­kau­pu­si daug prak­ti­kos ir įdir­bio, iš­leis­ti lei­di­niai, taip pat su ben­dra­au­to­riais už­sie­nio moks­li­nin­kais.

Ant­ro­ji sri­tis yra spe­cia­lio­ji me­no pe­da­go­gi­ka – spe­cia­lių­jų po­rei­kių tu­rin­čių vai­kų ug­dy­mas me­nu. Su ja su­si­ju­si tre­čio­ji – me­nų da­ly­kų mo­ky­to­jų ren­gi­mas.

A.Vil­ke­lie­nė dės­to įvai­rio­se aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­se bū­si­miems šo­kio, te­at­ro, mu­zi­kos ir dai­lės stu­den­tams. Jos dės­to­mas da­ly­kas – kaip dirb­ti su mo­ki­niais, tu­rin­čiais spe­cia­lių­jų ug­dy­mo­si po­rei­kių.

Kaip svar­biau­sią dar­bą šio­je sri­ty­je A.Vil­ke­lie­nė įvar­di­jo 2016 me­tais iš­leis­tą mo­nog­ra­fi­ją „Spe­cia­lu­sis ir įtrau­ku­sis me­ni­nis ug­dy­mas.“ Jo­je ski­ria­ma dė­me­sio ir su­dė­tin­gų ne­ga­lių tu­rin­tiems vai­kams, ku­riems įtrau­ku­sis udy­mas tai­ko­mas ne­ga­li bū­ti, ta­čiau su jais ga­li­ma dirb­ti in­di­vi­du­a­liai.

Prof. dr. A.Vil­ke­lie­nės mo­nog­ra­fi­jos ir va­do­vė­liai yra pla­čiai tai­ko­mi Lie­tu­vos švie­ti­mo ins­ti­tu­ci­jo­se. Ji – dau­giau kaip 90 moks­li­nių ir švie­čia­mo­jo po­bū­džio straips­nių me­ni­nio ug­dy­mo, so­cia­li­nės įtrauk­ties, ne­įga­lių­jų me­ni­nio ug­dy­mo te­mo­mis au­to­rė. Pa­ro­do­je moks­li­nin­kė pri­sta­to tik da­lį sa­vo lei­di­nių.

Vie­nas iš tri­jų pa­ro­dos sten­dų yra skir­tas Aly­taus kul­tū­rai, bū­tent mu­zi­kos is­to­ri­jai, nuo mu­zi­ki­nio gy­ve­ni­mo prieš­ka­ry­je iki pas­ta­rų­jų de­šimt­me­čių, ap­žvel­giant Mu­zi­kos mo­kyk­los veik­lą, jos as­me­ny­bes ir įvy­kius.

Ren­gi­nio me­tu A.Vil­ke­lie­nę svei­ki­no Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­ja Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė. „50 me­tų – tar­si gy­ve­ni­mo pu­siau­ke­lė, ku­pi­na vin­gių, pa­ki­li­mų ir nuos­mu­kių. Tai pa­tir­tis ir tar­si pėd­sa­kas ki­tų žmo­nių gy­ve­ni­muo­se lie­kan­čios ži­nios. Tų pėd­sa­kų pa­li­ko­te la­bai daug, tai liu­di­ja ši pa­ro­da, ku­rio­je eks­po­nuo­ja­mos Jū­sų pa­ra­šy­tos kny­gos, straips­niai ir ki­ta me­to­di­nė me­džia­ga, pa­de­dan­ti ir at­ei­ty­je pa­dė­sian­ti iš­ug­dy­ti ne vie­ną pui­kų mu­zi­kos pe­da­go­gą, o gal pro­fe­so­rių“, – sa­kė me­ro pa­va­duo­to­ja, pa­lin­kė­ju­si moks­li­nin­kei svei­ka­tos, idė­jų ir sėk­mės to­les­nė­je pe­da­go­gi­nė­je ir moks­li­nė­je veik­lo­je.

A.Vil­ke­lie­nę pa­ro­dos ati­da­ry­mo pro­ga taip pat svei­ki­no Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­los di­rek­to­rė Gab­rie­lė Dam­baus­kai­tė, mu­zi­ki­nes do­va­nas do­va­no­jo Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­los mo­ky­to­jai.

 

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.