Su­ba­lan­suo­tos mi­ty­bos tai­syk­lės pa­gal mi­ty­bos eks­per­tę Taut­vi­lę Šlia­žai­tę-Mil­ler (1)

Na­tū­ro­pa­ti­nės mi­ty­bos eks­per­tė Taut­vi­lė Šlia­žai­tė-Mil­ler: „Ry­te tu­rė­tu­me gau­ti an­glia­van­de­nių ir bal­ty­mų, į pie­tų me­niu įtrau­ki­me dar­žo­vių, per va­ka­rie­nę svar­bu gau­ti bal­ty­mų, o an­glia­van­de­nių ga­li­me su­var­to­ti ma­žiau. Pa­cien­tams kar­to­ju, kad svei­ka mi­ty­ba ne­reiš­kia il­gų va­lan­dų prie puo­dų. Pa­vyz­džiui, duo­nos ga­ba­liu­kas, sil­kė ir rau­gin­ti ko­pūs­tai – grei­ti ir mais­tin­gi pie­tūs.“
Na­tū­ro­pa­ti­nės mi­ty­bos eks­per­tė Taut­vi­lė Šlia­žai­tė-Mil­ler: „Ry­te tu­rė­tu­me gau­ti an­glia­van­de­nių ir bal­ty­mų, į pie­tų me­niu įtrau­ki­me dar­žo­vių, per va­ka­rie­nę svar­bu gau­ti bal­ty­mų, o an­glia­van­de­nių ga­li­me su­var­to­ti ma­žiau. Pa­cien­tams kar­to­ju, kad svei­ka mi­ty­ba ne­reiš­kia il­gų va­lan­dų prie puo­dų. Pa­vyz­džiui, duo­nos ga­ba­liu­kas, sil­kė ir rau­gin­ti ko­pūs­tai – grei­ti ir mais­tin­gi pie­tūs.“
Daž­nai gir­di­me, kad mi­ty­bo­je reik­tų siek­ti pu­siau­svy­ros, ta­čiau iš tie­sų ne­ži­no­me, kaip tai pa­da­ry­ti. Jei die­ną val­go­me sa­lo­tas, o va­ka­re – sal­du­my­nus, ar ga­li­ma sa­ky­ti, kad mai­ti­na­mės su­ba­lan­suo­tai? Na­tū­ro­pa­ti­nės mi­ty­bos eks­per­tė Taut­vi­lė Šlia­žai­tė-Mil­ler pri­me­na su­ba­lan­suo­tos mi­ty­bos prin­ci­pus ir sa­ko, kad jie tu­ri už­tik­rin­ti, jog or­ga­niz­mas gaus vi­sų rei­ka­lin­gų mais­to me­džia­gų. „Ba­lan­sas mi­ty­bo­je – tai mais­to įvai­ro­vė ir rak­tas į ge­rą sa­vi­jau­tą be mi­ty­bos kraš­tu­ti­nu­mų“, – sa­ko T. Šlia­žai­tė-Mil­ler.

Svei­kes­nė ir su­ba­lan­suo­ta mi­ty­ba ne­reiš­kia il­gų va­lan­dų vir­tu­vė­je

T. Šlia­žai­tė-Mil­ler sa­ko, kad mi­ty­bos ba­lan­są ga­li pa­dė­ti pa­siek­ti ke­lios pa­pras­tos tai­syk­lės: „Per die­ną tu­rė­tu­me su­var­to­ti ma­žiau­siai 5 kumš­čio dy­džio por­ci­jas dar­žo­vių ir vai­sių. Kiek­vie­no val­gy­mo me­tu reik­tų gau­ti bal­ty­mų. Taip pat re­ko­men­duo­čiau tris ke­tu­ris kar­tus per sa­vai­tę val­gy­ti žu­vies, rink­tis vi­so grū­do pro­duk­tus, veng­ti per­dirb­tų pro­duk­tų.“

„Ry­te tu­rė­tu­me gau­ti an­glia­van­de­nių ir bal­ty­mų, į pie­tų me­niu įtrau­ki­me dar­žo­vių, per va­ka­rie­nę svar­bu gau­ti bal­ty­mų, o an­glia­van­de­nių ga­li­me su­var­to­ti ma­žiau. Pa­cien­tams kar­to­ju, kad svei­ka mi­ty­ba ne­reiš­kia il­gų va­lan­dų prie puo­dų. Pa­vyz­džiui, duo­nos ga­ba­liu­kas, sil­kė ir rau­gin­ti ko­pūs­tai – grei­ti ir mais­tin­gi pie­tūs“, – sa­ko na­tū­ro­pa­ti­nės mi­ty­bos spe­cia­lis­tė.

At­si­sa­ky­ti mais­to pro­duk­tų – ne­nau­din­ga ma­da

T. Šlia­žai­tės-Mil­ler tei­gi­mu, kiek­vie­nos gru­pės pro­duk­tai tu­ri skir­tin­gų mais­to me­džia­gų, to­dėl mi­ty­bo­je tu­ri bū­ti įvai­ro­vė: „Pa­vyz­džiui, mė­sa – bal­ty­mų šal­ti­nis. Duo­na – an­glia­van­de­nių ir skai­du­lų šal­ti­nis, ta­čiau nė vie­nas šių pro­duk­tų ne­tu­ri vi­ta­mi­no C, ku­ris svar­bus imu­ni­nei sis­te­mai. Dėl to į mi­ty­bą pri­va­lo­me įtrauk­ti vai­sių ir dar­žo­vių.“

Mi­ty­bos spe­cia­lis­tė pa­ste­bi, kad tam tik­rų mais­to pro­duk­tų at­si­sa­ky­mas tam­pa sa­vo­tiš­ka ma­da, ta­čiau ne­pa­ta­ria siau­rin­ti mi­ty­bos ra­cio­no, jei or­ga­niz­mui to ne­rei­kia. „Jei or­ga­niz­mas ne­to­le­ruo­ja ku­rios nors ka­te­go­ri­jos pro­duk­tų, bū­ti­na ži­no­ti, kuo juos pa­keis­ti, kad gau­tu­mė­te vi­sų rei­kia­mų mais­to me­džia­gų. Tie, ku­rių or­ga­niz­mas to­le­ran­tiš­kas, tu­rė­tų val­gy­ti įvai­rų mais­tą“, – sa­ko mi­ty­bos spe­cia­lis­tė.

Mi­tai, ku­riais ne­rei­kia ti­kė­ti

Pa­sak T. Šlia­žai­tės-Mil­ler, žmo­nės bi­jo an­glia­van­de­nių – ne­va jie ne­nau­din­gi, nuo jų au­ga svo­ris. „At­si­sa­ky­da­mi duo­nos, ko­ky­biš­kų ma­ka­ro­nų ar ki­tų an­glia­van­de­nių šal­ti­nių, ne­gau­si­me ener­gi­jos ir no­rė­si­me sal­du­my­nų. Pa­cien­tams daž­nai kar­to­ju, kad duo­nos ga­ba­lė­lis vi­sa­da bus ge­riau nei py­ra­gė­lis“, – tei­gia mi­ty­bos spe­cia­lis­tė.

Anot T. Šlia­žai­tės-Mil­ler, ieš­ko­da­mi svei­kes­nių pro­duk­tų pir­kė­jai daž­nai „su­klum­pa“ per­skai­tę tik ke­lis akį trau­kian­čius tei­gi­nius. Už­ra­šai „be gli­ti­mo“, „be cuk­raus“, „be mie­lių“ ir ki­ti ne vi­sa­da reiš­kia, kad pro­duk­tas svei­kes­nis.

„Jei ant duo­nos pa­kuo­tės už­ra­šy­ta „be mie­lių“, bū­ti­na at­kreip­ti dė­me­sį, kad pro­duk­tas – be ke­pi­mo mie­lių, nes su rau­gu ke­pa­ma duo­na tu­ri na­tū­ra­lių mie­lių. Duo­nos su­dė­ty­je esan­čios mie­lės – na­tū­ra­lus in­gre­dien­tas, ku­ris pa­de­da duo­ną iš­kep­ti minkš­tes­nę, pu­res­nę ir leng­ves­nę. Ne­reik­tų bai­min­tis dėl mie­lių ne­igia­mo po­vei­kio, nes gy­vo­sios mie­lės žūs­ta aukš­to­je tem­pe­ra­tū­ro­je. Tai­gi ren­kan­tis pro­duk­tus svar­biau­sia skai­ty­ti eti­ke­tes ir ver­tin­ti vi­su­mą“, – sa­ko „Vil­niaus duo­na“ pro­duk­tų vys­ty­mo va­do­vė Bal­ti­jos ša­lims Snieguolė Šob­lins­kie­nė.

 

Užs. Nr. 063

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.