Sto­go re­no­va­ci­ja: ka­da jau me­tas at­si­nau­jin­ti, pa­ta­ri­mai pla­nuo­jan­tiems įsi­reng­ti sau­lės elek­tri­nę (2)

stogai
Pa­se­nęs ir ne­es­te­tiš­kai at­ro­dan­tis sto­gas ne­puo­šia nė vie­no na­mo. Dar blo­giau, kai se­na dan­ga ima pra­leis­ti van­de­nį. Tai ga­li ne tik ge­ro­kai ap­kar­tin­ti gy­ve­ni­mą, bet ir ge­ro­kai pa­plo­nin­ti pi­ni­gi­nę. La­šan­tis van­duo ga­li su­ga­din­ti na­mie esan­čius bal­dus, bui­ti­nę tech­ni­ką, dėl nuo­la­ti­nės drėg­mės ima ges­ti na­mo kon­struk­ci­jos. No­rint iš­veng­ti ne­rei­ka­lin­gų rū­pes­čių ir di­de­lių fi­nan­si­nių nuos­to­lių, ver­ta pa­gal­vo­ti apie sto­go re­no­va­ci­ją. Na, o pla­nuo­jan­tiems ant sto­go įsi­reng­ti sau­lės elek­tri­nes – ver­tė­tų įver­tin­ti, ar esa­ma sto­go dan­ga iš­liks san­da­ri at­ei­nan­čius 30–50 me­tų, bei su­ži­no­ti, į ką ver­tė­tų at­kreip­ti dė­me­sį, kad elek­tri­nė at­si­pirk­tų grei­čiau, o pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mas žen­kliai ne­pa­brang­tų.

Po­žy­miai, kad lai­kas keis­ti sto­gą

Yra ke­le­tas prie­žas­čių, dėl ku­rių ver­tė­tų ne­be­lauk­ti ir su­skub­ti keis­ti sto­go dan­gą. Pir­mo­ji ir mato­ma la­bai aki­vaiz­džiai – pras­ta sto­go iš­vaiz­da. Ap­sa­ma­no­jęs, spal­vą ar de­ko­ra­ty­vu­mą pra­ra­dęs sto­gas ga­dina vi­so na­mo vaiz­dą, su­men­ki­na jū­sų tur­to ver­tę.

An­tra prie­žas­tis – ne­san­da­rus, van­de­nį pra­lei­džian­tis sto­gas. Be­sisunkiantis van­duo ga­di­na ne tik gy­ve­ni­mo ko­ky­bę, bet ir jū­sų tur­tą. Jei ly­jant stip­res­niam lie­tui pa­ste­bi­te bet ko­kį pra­te­kė­ji­mą, drėks­tan­čias lu­bas ar sie­nas, tik­rai ne­be­ver­ta kan­kin­tis. Drėg­mė ga­li su­ga­din­ti bal­dus, bui­ti­nę techni­ką. Ma­ža to, van­duo ga­di­na vi­so na­mo kon­struk­ci­jas, ant sie­nų ar lu­bų ga­li at­si­ras­ti pe­lė­sis, ku­ris yra kenks­min­gas žmo­gaus svei­ka­tai.

Tre­čia prie­žas­tis – per ne­san­da­rų sto­gą švais­to­ma ši­lu­mos ener­gi­ja. Nors pli­ka aki­mi tai pa­ma­ty­ti nė­ra pa­pras­ta, yra ke­le­tas po­žy­mių, kad jū­sų sto­go ši­lu­mos izo­lia­ci­ja, di­fu­zi­nė plė­ve­lė ar san­da­ru­mą už­tik­ri­nan­tys sluoks­niai yra pa­žeis­ti, pa­vyz­džiui, pa­krai­gė­se ka­ban­tys var­vek­liai ar­ba aiš­kiai pa­ste­bi­mos sto­go sri­tys, ant ku­rių nu­tir­pęs snie­gas. Gy­ve­nant to­kia­me na­me iš­au­ga šil­dy­mo kaš­tai, be to, blo­ga izo­lia­ci­ja reiš­kia ir dides­nį triukš­mo pra­lai­du­mą į na­mo vi­dų.

Ket­vir­to­ji – jū­sų sto­go dango­je ga­li bū­ti svei­ka­tai pa­vo­jin­gų me­džia­gų. Jei vis dar gy­ve­na­te po se­nu as­bes­ti­nio ši­fe­rio sto­gu, ne­del­siant jį keis­ki­te. Smul­kios as­besto da­le­lės, tar­si mik­ro­ada­tė­lės, kar­tu su ki­to­mis dul­kė­mis ga­li pa­tekti į na­mo gy­ven­to­jų plau­čius ir su­kel­ti on­ko­lo­gi­nius su­sir­gi­mus.

Ir penk­to­ji prie­žas­tis – jei pla­nuojate įsi­gy­ti ir ant sto­go sumon­tuoti sau­lės elek­tri­nę. Pa­pras­tai sau­lės elek­tri­nėms su­tei­kia­mos 30 me­tų ar dar il­ges­nės garanti­jos, tad ver­tė­tų pa­si­steng­ti įver­tin­ti, ar sto­gas iš­liks san­da­rus vi­są šį lai­ko­tar­pį. Elek­tri­nės mo­du­lių iš­mon­ta­vi­mas ir pa­kar­to­ti­nis su­montavimas pa­rei­ka­lau­tų nema­žai pa­pil­do­mų iš­lai­dų už dar­bus, su­kel­tų ne­pa­to­gu­mus, elek­tri­nė tuo me­tu ne­ge­ne­ruo­tų ener­gi­jos. Be to, per­mon­tuo­jant elek­tri­nę ga­li kil­ti pa­vo­jus pa­žeis­ti vie­ną ar ke­lis mo­du­lius. O po ke­le­to me­tų su­ras­ti ir įsi­gy­ti ly­giai to­kių pat mat­me­nų ir ga­lios fo­to­vol­ti­nį mo­du­lį ga­li bū­ti itin su­dė­tin­ga.

 

Nuo ko pra­dė­ti?

Jei nu­spren­dė­te keis­ti na­mo sto­gą, pir­miau­sia rei­kė­tų at­kreip­ti dė­mesį į me­di­nių kon­struk­ci­jų būk­lę. Bū­ti­na įver­tin­ti, ar nė­ra vie­tų, ku­rias reik­tų keis­ti ar su­stip­rin­ti. Ne­re­tai re­no­vuo­jant sto­gą kar­tu ren­giama ir šiuo­lai­ki­nius ener­gi­jos stan­dartus ati­tin­kan­ti ši­lu­mos izo­lia­ci­ja, ku­ri tu­ri bū­ti tin­ka­mai ap­sau­go­ta ga­ro, di­fu­zi­ne ar an­ti­kon­den­sa­ci­ne plė­ve­lė­mis. Ne­svar­bu, ko­kią dan­gą be­pa­si­rink­tu­mė­te, vi­suo­met būti­na už­tik­rin­ti rei­ka­lin­gus oro tar­pus sto­go ven­ti­lia­ci­jai. Taip pat svar­bu nu­ma­ty­ti ir ap­skar­di­ni­mą, lie­taus van­dens nu­ve­di­mą. Jei yra to­kių vie­tų, kur ky­la pa­vo­jus, kad žie­mą su­si­kau­pu­si snie­go ma­sė ga­lė­tų už­kris­ti ant že­miau esan­čių sto­go šlai­tų, te­ra­sų, įė­ji­mų ar ant že­miau esan­čios sau­lės elek­tri­nės mo­du­lių – ver­tė­tų su­pla­nuo­ti snie­go už­tva­ras, til­te­lius, sto­go ko­pė­čias ar ki­tus sto­go sau­gos ele­men­tus.

Prieš ren­kan­tis sto­go dan­gą, re­ko­men­duo­ja­ma pa­si­tar­ti su spe­cialistu, kad bū­tų įver­tin­tas sto­go nuo­ly­dis, fo­to­vol­ti­nių ele­men­tų tvir­tinimas ir ki­ti niu­an­sai, ku­rie padė­tų iš­veng­ti ap­ri­bo­ji­mų ar ne­ti­kė­tų di­de­lių iš­lai­dų at­ei­ty­je. Pa­vyz­džiui, vi­sai ne­se­niai Lie­tu­vos ži­niask­lai­do­je nu­skam­bė­jo ke­le­tas tei­si­nin­kų pa­galbos pa­rei­ka­la­vu­sių at­ve­jų, kai sau­lės elek­tri­nių tie­kė­jai tie­siog at­si­sa­kė įreng­ti sau­lės elek­tri­nes, įver­ti­nę esa­mos sto­go dan­gos būk­lę ir ga­li­mas ri­zi­kas.

Pri­tvir­tin­ti sau­lės ele­men­tus prie tra­pių dan­gų net ir la­bai pa­ty­ru­siems mon­tuo­to­jams pa­pras­tai už­trun­ka ke­lis­kart il­giau nei ant me­ta­li­nių, rei­kia nau­do­ti bran­ges­nius, su­dė­tin­ges­nius tvirti­nimo ele­men­tus, na, o vaikš­tant ar, tar­kim, grę­žiant, fre­zuo­jant čer­pė­se tvir­ti­ni­mo ert­mes, ne­ty­čia įtrū­kus čer­pei ga­li­ma pri­si­da­ry­ti ir vi­sai rim­tų bė­dų, nes po tam tik­ro lai­ko su­ras­ti to­kio pat mo­de­lio čer­pių ga­li bū­ti la­bai su­dė­tin­ga.

Įver­ti­nant pas­tarojo me­to elek­tri­nių mon­tuo­to­jų už­im­tu­mą ne tik dar­bo die­no­mis, bet ir sa­vait­ga­liais, il­giau trun­kan­tys dar­bai, su­dė­tin­ges­ni tvir­ti­ni­mai ir bet ko­kia pa­pil­do­ma ri­zi­ka – vis­kas anks­čiau ar vė­liau bus įskai­čiuo­ta į sau­lės elek­tri­nės kai­ną.

Ren­kan­tis sto­go dan­gos lakš­tus, pir­ma, reik­tų įver­tin­ti sto­go nuoly­džio kam­pą. Jei jū­sų sto­go nuo­ly­dis yra mi­ni­ma­lus, t. y. 7 laips­niai ar di­desnis, re­ko­men­duo­ja­ma nau­do­ti tik itin san­da­rias sto­go dan­gas, pa­vyzdžiui „Ru­uk­ki Clas­sic“, ku­rios lakš­tai tar­pu­sa­vy­je jun­gia­mi „Click“ sis­te­ma.

Jei sto­go nuo­ly­dis 11 laips­nių ar di­des­nis – ga­li­ma rink­tis ir tra­pe­ci­nio pro­fi­lio lakš­tus, na, o jei 14 laips­nių ar di­des­nis – ga­li­ma nau­do­ti ir čer­pių raš­to „Ada­man­te“, „Finne­ra“ ar bet ku­rią ki­tą plie­ni­nę dan­gą.

Sto­gas – il­ga­lai­kė in­ves­ti­ci­ja, tad ren­kan­tis sto­go me­džia­gas, tik­rai ver­ta pa­si­do­mė­ti ga­min­to­jo pa­tir­ti­mi, ga­mi­niams suteikiamo­mis ga­ran­ti­jo­mis, pa­pra­šy­ti paro­dyti ga­mi­nio ati­tik­ties de­kla­ra­ci­ją ir ga­ran­ti­nę kny­ge­lę.

Ne­re­tai žmo­nės, no­rė­da­mi su­tau­py­ti, pa­ieš­kas pra­de­da nuo „kvad­ra­ti­nio met­ro“ kai­nos, ren­ka­si pi­ges­nę, ta­čiau ne­aiš­kios kil­mės sto­go dan­gą. Dar blo­giau, kai pa­mirš­ta­ma įver­tin­ti vi­są są­ma­tą: pra­de­dant nuo sto­go dar­bų, pa­grin­di­nių me­džia­gų ir jų ak­se­su­a­rų ir bai­giant sau­lės elek­trinės su­mon­ta­vi­mui rei­ka­lin­gų iš­lai­dų.

Kai ver­ti­na­ma tik „kvadra­to“ kai­na, ne­re­tai da­lis kai­nos bū­na tie­siog per­ke­lia­ma į ki­tas, sun­kiai įver­ti­na­mas ei­lu­tes, to­kias kaip „Ki­tos mon­ta­vi­mo me­džia­gos“, tad ne­ap­dai­rus pir­kė­jas ga­liau­siai vi­sai ne­su­tau­po, įsi­gy­ja abe­jo­ti­nos kil­mės ir Lie­tu­vos kli­ma­to są­ly­goms netin­kamos ko­ky­bės me­džia­gas. Na, o ne­ko­ky­biš­kos me­džia­gos, tar­ki­me, tu­rin­čios plo­nes­nį cin­ko sluoks­nį, yra leng­viau pa­žei­džia­mos atmos­feros po­vei­kio, ga­li grei­tai pra­ras­ti ir iš­vaiz­dą, ir funk­cio­na­lu­mą, to­dėl to­kį sto­gą ga­li tek­ti ne tik remontuo­ti, bet ir vėl keis­ti po ke­le­to me­tų.

 

Plie­ni­nis sto­gas – gy­ve­ni­mui be rū­pes­čių

Tur­būt kiek­vie­nas no­rė­tų sto­go, ku­ris tar­nau­tų il­gai, at­ro­dy­tų gra­žiai ir be­veik ne­rei­ka­lau­tų prie­žiū­ros. Vi­sas šias sa­vy­bes pui­kiai su­jun­gia šiuo­lai­kiš­kos, na­no­tech­no­lo­gi­jo­mis pa­to­bu­lin­tos plie­ni­nių lakš­tų dan­gos. Plie­no lakš­tai yra vie­na len­gviausių, ta­čiau tvir­tų sto­go dan­gų. Plie­no lakš­tų mon­ta­vi­mas nereika­lauja ypa­tin­gų įgū­džių ar įran­kių, tad sto­go den­gi­mo dar­bai at­lie­ka­mi itin spar­čiai. Den­giant sto­gą plie­ni­ne dan­ga ne­rei­kia nei spe­cia­laus vienti­so pa­klo­to, nei spe­cia­liai su­tvir­tin­tos me­di­nių geg­nių – gre­bės­tų kons­truk­cijos. Be to, plie­ni­nėms dan­goms ne­ri­bo­ja­mas nei šal­čio cik­lų skai­čius, nei mak­si­ma­lus nuo­ly­džio kam­pas, ji ga­li bū­ti mon­tuo­ja­ma kad ir 90 laips­nių kam­pu, tai yra ver­ti­ka­liai, ji ne­tru­pa vaikš­tant, vei­kiant šal­čiui, su­si­da­rius le­dui.

Ko­ky­biš­ki plie­ni­niai lakš­tai pa­si­žy­mi il­ga­am­žiš­ku­mu. Pavyz­džiui, „Ru­uk­ki 30“ ko­ky­bės kla­sės dan­gai su­tei­kia­ma 30 me­tų tech­ninių ir 10 me­tų es­te­ti­nių ypa­ty­bių ga­ran­ti­ja, o aukš­čiau­sios, „Ru­uk­ki 50 Plus“, ko­ky­bės dan­gai – net 50 me­tų tech­ni­nių ir 25 me­tų es­te­ti­nių ypa­ty­bių ga­ran­ti­ja. Tad pa­si­rin­kus aukš­tes­nės ko­ky­bės kla­sės dan­gą, są­ma­ta iš­au­ga vos ke­le­tu pro­cen­tų, ta­čiau sto­go il­ga­am­žiš­ku­mas ko­ne pa­dvi­gu­bė­ja.

„Ru­uk­ki“ siū­lo­mų pro­fi­lių raš­tų ir spal­vų pa­si­rin­ki­mas iš­ties di­de­lis, to­dėl ga­li­te pri­tai­ky­ti dan­gą bet ko­kio sti­liaus na­mui ar net su­teik­ti jam vi­siš­kai nau­ją, uni­ka­lią iš­vaiz­dą.

Be to, „Ru­uk­ki“ plie­ni­nė dan­ga be­veik ne­rei­ka­lau­ja prie­žiū­ros – jos ne­mėgs­ta pe­lė­sis, ker­pės ir sama­nos. Ant jos il­gai ne­si­lai­ko snie­gas, smul­kios me­džių ša­ke­lės, spyg­liai. Sau­lės elek­tri­nių sa­vi­nin­kams – tai yra di­de­lis pri­va­lu­mas: die­ną vos pa­šil­džius sau­lei snie­gas ima tirp­ti, re­tai su­si­da­ro il­ga­lai­kių san­kau­pų, ku­rios truk­dy­tų snie­gui nu­slys­ti ir nuo pa­čių sau­lės mo­du­lių.

 

Kas dar svar­bu pla­nuo­jant sau­lės elek­tri­nę

Ži­nia, kad va­sa­rą sau­lės modu­lių efek­ty­vu­mas ma­žė­ja temperatū­rai pa­ki­lus kiek­vie­nu laips­niu. Lie­tuvos są­ly­go­mis karš­to­mis va­sa­ros die­no­mis yra pa­sie­kia­ma apie 20 proc. ma­žes­nė nei ins­ta­liuo­to­ji jė­gai­nės ga­lia. To­dėl, no­rin­tiems, kad sau­lės elek­tri­nė grei­čiau at­si­pirk­tų, patar­tina rink­tis aukš­tes­nius mo­du­lių tvir­ti­ni­mo ele­men­tus. Kuo lai­kik­liai aukš­tes­ni – tuo di­des­nis oro tar­pas už­tik­ri­na­mas tarp sto­go pa­vir­šiaus ir fo­to­vol­ti­nių mo­du­lių, tuo efekty­viau vyks­ta mo­du­lių vė­di­ni­mas iš apa­čios. Na o jei tar­pas bus mini­malus, tuo­met tik vi­zu­a­liai sau­lės elek­tri­nė at­ro­dys kom­pak­tiš­kiau, ta­čiau vė­di­ni­mas vyks daug lė­čiau, bus su­ge­ne­ruo­ta ge­ro­kai ma­žiau elek­tros ener­gi­jos.

Be to, jei ša­lia yra ber­žų, pu­šų ar kt. aukš­tų me­džių, siau­res­nia­me tar­pe ga­li už­strig­ti ir pra­dė­ti kaup­tis me­džių la­pai, spy­gliai, to­dėl po ku­rio lai­ko dar la­biau su­ma­žė­tų mo­du­lių vė­di­ni­mas, o su­si­kau­pę ne­šva­ru­mai, nuo­la­ti­nė drėg­mė ir le­das ga­li pa­spar­tin­ti ir pa­čios sto­go dan­gos se­nė­ji­mą, van­duo ga­li ban­dy­ti pra­si­skverb­ti per sto­go dan­gos su­jun­gi­mus.

Ant plie­ni­nio sto­go su­mon­tuo­ti sau­lės elek­tri­nę, ka­be­lių įva­dus yra be­ne leng­viau­sia už­duo­tis. Pa­ty­rę sau­lės elek­tri­nių mon­tuo­to­jai pui­kiai ži­no pa­grin­di­nes tai­syk­les, kaip ne­su­ga­din­ti plie­ni­nės sto­go dan­gos: vaikš­čio­ja to­mis vie­to­mis, kur dan­ga pil­nai re­mia­si į gre­bės­tus, dė­vi šva­rią ava­ly­nę minkš­tais pa­dais, sau­lės mo­du­lių už­kė­li­mui ant sto­go nau­do­ja ne dir­žus, o kel­tu­vus.

Pa­va­sa­ris – pui­kus me­tas atsi­naujinti. To­dėl jei jums ne­duo­da ra­my­bės se­nas na­mo sto­gas, ne­be­dels­ki­te. O jei ne­ži­no­te, nuo ko pra­dė­ti, jums vi­sa­da pa­gel­bės profe­sionalūs „Ru­uk­ki“ spe­cia­lis­tai.

ruki

 

www.ru­uk­kis­to­gas.lt

 

Užs. Nr. 034

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.