„Ste­buk­lin­gi” Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Ro­lan­do Juo­nio ge­bė­ji­mai

Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė
Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė: „...ko­mi­si­jos spren­di­mas man kve­pia afe­ra ir, ma­no nuo­mo­ne, yra ne­są­ži­nin­gas, ne­skaid­rus, pa­žei­džian­tis eko­no­mi­nio efek­ty­vu­mo prin­ci­pus, Aly­taus mies­to vie­šą­jį in­te­re­są.“ Zitos Stankevičienės nuotr.
Ket­vir­ta­die­nį, vyks­tant Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džiui, ta­ry­bos na­rė Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė su­ren­gė spau­dos kon­fe­ren­ci­ją, ku­rio­je iš­sa­kė sa­vo nuo­mo­nę apie Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus ka­pi­ta­li­nio re­mon­to dar­bų vie­šo­jo pir­ki­mo kon­kur­są, at­sa­kė į klau­si­mus ir pa­tei­kė pra­ne­ši­mą vi­suo­me­nei: „Ste­buk­lin­gi“ Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Ro­lan­do Juo­nio ge­bė­ji­mai“

„Prieš me­tus Aly­taus mies­tą su­dre­bi­no že­mės skly­pų skan­da­las – Aly­taus mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis ka­te­go­riš­kai pa­reiš­kė, kad dėl sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Ro­lan­do Juo­nio veik­los krei­pė­si į pro­ku­ra­tū­rą, ir pa­tiks­li­no, jog kal­ba­ma apie ža­lą mies­tui reikš­min­go­mis, mi­li­jo­ni­nė­mis ar šim­ta­tūks­tan­ti­nė­mis su­mo­mis, ir kad me­ras su ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi to­les­nio dar­bo ne­ma­to.

Po šio griaus­min­go me­ro pra­ne­ši­mo pra­ėjo me­tai lai­ko ir me­ras N.Ce­siu­lis, pa­si­ro­do, ne tik ga­li dirb­ti su ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi R.Juo­niu, ku­rio veik­los ata­skai­tai pa­va­sa­rį ta­ry­ba ne­pri­ta­rė, ta­čiau, me­rui N.Ce­siu­liui da­bar jau ir mi­li­jo­ni­nė ža­la mies­tui ne­be to­kia reikš­min­ga at­ro­do.

Šią sa­vai­tę pa­tei­kiau ko­le­goms ta­ry­bos na­riams in­for­ma­ci­ją apie Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus ka­pi­ta­li­nio re­mon­to dar­bų vie­šo­jo pir­ki­mo kon­kur­so pe­ri­pe­ti­jas. Kon­kur­są or­ga­ni­za­vo – Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, Vie­šų­jų pir­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas – sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius R.Juo­nys.

In­for­ma­vau ta­ry­bos na­rius, kad Aly­taus li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus ka­pi­ta­li­nio re­mon­to dar­bų vie­ša­ja­me kon­kur­se da­ly­va­vo iš vi­so ke­tu­rios sta­ty­bų įmo­nės, ta­čiau įdo­mu tai, kad, pri­si­den­giant daug abe­jo­nių ke­lian­čio­mis for­ma­lio­mis prie­žas­ti­mis, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės Vie­šų­jų pir­ki­mų ko­mi­si­ja, va­do­vau­ja­ma R.Juo­nio, tris įmo­nes iš kon­kur­so pa­ša­li­no, to­dėl pa­si­rin­ki­mas li­ko (o gal ti­ko?) tik iš vie­nos įmo­nės, ku­ri ir bu­vo pa­skelb­ta re­mon­to dar­bų lai­mė­to­ja už 2,5 mi­li­jo­no eu­rų.

Vie­na įmo­nė, gin­da­ma ne tik sa­vo įmo­nės tei­ses, bet ir, kaip pa­aiš­kė­jo, Aly­taus mies­to vie­šą­jį in­te­re­są, kon­kur­są ap­skun­dė teis­mui. Teis­mas skun­dą pri­ėmė ir pri­tai­kė lai­ki­ną­sias ap­sau­gos prie­mo­nes, t. y. įpa­rei­go­jo Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bę stab­dy­ti vi­sas kon­kur­so pro­ce­dū­ras iki ga­lu­ti­nio teis­mo spren­di­mo įsi­tei­sė­ji­mo.

Lie­tu­va – ma­ža, vie­ni per ki­tus žmo­nės iš­si­kal­ba. Šiuo at­ve­ju tu­riu in­for­ma­ci­ją, kad vie­na­me iš tų tri­jų pa­ša­lin­tų įmo­nių vo­kų gu­li 1,7 mi­li­jo­no eu­rų su­mos pa­siū­ly­mas li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus re­mon­to dar­bams at­lik­ti. Va­kar (rug­pjū­čio 26 die­ną) ki­ta kon­kur­se da­ly­va­vu­si ir kon­kur­są teis­mui ap­skun­du­si įmo­nė juo­du ant bal­to mums vi­siems ta­ry­bos na­riams raš­tu pa­ra­šė, kad jų pa­siū­ly­mas – 1,5 mi­li­jo­no eu­rų ver­tės. Skir­tu­mas tarp sa­vi­val­dy­bės Vie­šų­jų pir­ki­mų ko­mi­si­jos pa­skelb­tos lai­mė­to­ja įmo­nės pa­siū­ly­tos su­mos – be­veik mi­li­jo­nas eu­rų! O ki­tų įmo­nių iš­me­ti­mo iš kon­kur­so prie­žas­tys – dau­giau ne­gu juo­kin­gos, ab­sur­diš­kos.

UAB „VA Sta­ty­ba“ pa­tei­kė pa­siū­ly­mą li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus ka­pi­ta­li­nio re­mon­to dar­bų pir­ki­mui, ku­rio kai­na yra apie 1,5 mi­li­jo­no eu­rų su PVM. Kar­tu su pa­siū­ly­mu bu­vo pa­teik­tas dar­bų at­li­ki­mo gra­fi­kas, ku­ria­me bu­vo iš­var­dy­ti dar­bai ir gra­fi­ko apa­čio­je nu­ro­dy­ta, kiek dar­buo­to­jų dirbs kiek­vie­nu lai­ko­tar­piu, pa­vyz­džiui, gra­fi­ke nu­ro­dy­ta, kad II mė­ne­sio I sa­vai­tę dirbs 26 dar­buo­to­jai (4 ne­kva­li­fi­kuo­ti dar­bi­nin­kai, 16 kva­li­fi­kuo­tų dar­bi­nin­kų, 6 spe­cia­lis­tai).

„Pir­ki­mo ko­mi­si­ja at­me­tė pa­siū­ly­mą, nes dar­bų at­li­ki­mo gra­fi­ke ne­bu­vo nu­ro­dy­tas dar­buo­to­jų skai­čius kiek­vie­nai ei­lu­tei. Tai yra pir­ki­mo ko­mi­si­ja no­rė­jo, kad gra­fi­ke ma­ty­tų­si, pa­vyz­džiui, kiek dar­buo­to­jų II mė­ne­sio I sa­vai­tę vyk­dys van­den­tie­kio ir nuo­te­kų ša­li­ni­mo tin­klų įren­gi­mo dar­bus. De­ja, pir­ki­mo ko­mi­si­ja nei pir­ki­mo me­tu at­sa­ky­da­ma į pre­ten­zi­ją, net teis­me taip ir ne­pa­aiš­ki­no, kam pir­ki­mo ko­mi­si­jai rei­kia ži­no­ti to­kią smul­kią in­for­ma­ci­ją ir ko­dėl jai ne­už­ten­ka pa­teik­to gra­fi­ko. To­dėl tik­ro­sios pa­siū­ly­mo at­me­ti­mo prie­žas­tys mums yra ne­aiš­kios“, – ko­men­ta­vo iš vie­šo­jo kon­kur­so sa­vi­val­dy­bės pa­ša­lin­ta UAB „VA STA­TY­BA“, ku­ri sa­vi­val­dy­bės spren­di­mą yra ap­skun­du­si teis­mui ir iš teis­mo ga­vu­si lai­ki­ną­sias ap­sau­gos prie­mo­nes.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus R.Juo­nys, vie­šai ko­men­tuo­da­mas šią si­tu­a­ci­ją, tar­si reiš­kia prie­kaiš­tą šiai įmo­nei, kaip ir ko­dėl įmo­nė drį­so teis­me gin­ti Aly­taus mies­to vie­šą­jį in­te­re­są ir ne­va taip stab­do iš Vy­riau­sy­bės gau­na­mų 495 tūkst. eu­rų įsi­sa­vi­ni­mą.

Ger­bia­mie­ji ta­ry­bos na­riai, klau­siu re­to­riš­kai Jū­sų vi­sų: ar dėl iš Vy­riau­sy­bės gau­na­mo be­veik pu­sės mi­li­jo­no rei­kia už­si­merk­ti prieš aki­vaiz­džiai ne­skaid­riai or­ga­ni­zuo­tą vie­šą­jį kon­kur­są? Po to­kių fak­tų apie sa­vi­val­dy­bės Vie­šų­jų pir­ki­mų ko­mi­si­jos ne­pri­klau­so­mu­mą ir skaid­ru­mą net nė­ra kal­bos. Ger­bia­mie­ji ta­ry­bos na­riai: juk bū­tent mes, o ne ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius R.Juo­nys ar Vie­šų­jų pir­ki­mų ko­mi­si­ja, pa­dė­ję ant Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kon­sti­tu­ci­jos ran­ką pri­sie­kė­me gin­ti Aly­taus mies­to, žmo­nių vie­šą­jį in­te­re­są ir ne­to­le­ruo­ti ne­skaid­rių da­ly­kų mies­to val­dy­me.

Tad sa­kau drą­siai ir at­vi­rai: ko­mi­si­jos spren­di­mas man kve­pia afe­ra ir, ma­no nuo­mo­ne, yra ne­są­ži­nin­gas, ne­skaid­rus, pa­žei­džian­tis eko­no­mi­nio efek­ty­vu­mo prin­ci­pus, Aly­taus mies­to vie­šą­jį in­te­re­są. Šis spren­dimas yra gud­riai su­dė­lio­tas pa­gal iš anks­to su­gal­vo­tą ko­rup­ci­nio po­bū­džio sche­mą, sie­kiant iš kon­kur­so for­ma­liai pa­ša­lin­ti vi­sus kon­ku­ren­tus ir taip su­da­ry­ti vi­sas iš­skir­ti­nes są­ly­gas vie­nai įmo­nei lai­mė­ti kon­kur­są už ne­adek­va­čiai per di­de­lę kai­ną, ku­ri ski­ria­si nuo ki­tų įmo­nių be­veik mi­li­jo­nu eu­rų.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui Ro­lan­dui Juo­niui reiš­kiu po­li­ti­nį ne­pa­si­ti­kė­ji­mą ir ra­gi­nu vi­sus ta­ry­bos na­rius pa­si­ra­šy­ti in­ter­pe­lia­ci­ją R.Juo­niui, kaip pra­ra­du­siam po­li­ti­nį pa­si­ti­kė­ji­mą vals­ty­bės tar­nau­to­jui.“

                                                                                                                                                                                                            Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rė

Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė

 

 

  Komentaras

  Meras prieš pusmetį kreipės viešai į teisėsaugą dėl žemės sklypų skandalų. Ir kvailio vietoj liko. Pagal įstatymus po teisėsauga turi viešai informuot visuomenę, kokie rezultatai, tylu. Dėl padangų gaisro patys pražiūrėję cirkus daro ant žemesnių suversdami. Todėl irvbujoja Alytuj per valdymą nesamonė ant nesamonės. Ir bujos.

  Komentaras

  Matot klaninę sistemą Alytuj. Visų akyse ..ir perteklinė teisėsauga nemato. Per žemių sklypų skandalus, per padangų gaisro cirkus. Už tai pasižymėję Alytuj slopint retus. Galinčius už miesto interesą pastovėt. Nair priklauso, nuo ką į valdžią renkas. Net ir į seimą kandidatuojančių už Alytaus interesus rimčiau pastovėt nėra kam.

  Komentaras

  Meras hž savo ir savivaldybės veiklą atskaitingas tarybai ir bendruomenei. Dabar iš mero per ilgai tylu dėl žemės sklypų skandalų, nesigirdi prieš rugsėjį dėl savivaldybės pertvarkų ir vystymo strategijų. Nors prieš kelis mėnesius sukurtos gausios darbo grupės, jų veiklų rezultatų nesigirdi. Taryba įklimpus į ūkvedinių klausimų lygy ir skandalus. Jau pavasarį skelbė kelias interpeliacijas ir iki šiandien tylu.

  Komentaras

  Meras privalo "medziaga" pateikti teisesaugai (jei tokia yra) ir apie tyrimo eiga ir rezultatus informuoti visuomene. Be to meras privalo atlikti issamu - .!nepriklausoma audita savivaldybes veiklai ivertinti ! LAUKIAME MERE - rezultatu? jUMS PROGA- savireklamai!

  Komentaras

  Radzevičiūtė Kaune dalyvauja rinkimuose į Seimą. Gyvena Alytuj, dirba Alytaus Taryboj. Ankčiau gyveno Alytuj, į Seimą norėjo patekti rinkimuose Vilkavišky. Tai kokių rinkėjų ji atstovė. Alytaus, Kauno, Vilkaviškio. Gal jai rinkę Alytiškai nesvarbu, svarbu tik kaip patekt į Seimą.

  Komentaras

  Tik tokią išvadą galim padaryti stebint šitos politikės veiklą. Lenda į bent kokią partiją, lenda į bent kokią apygardą, kad tik prie valdžios lovio atsidurtų. Tik ką rėkavo ir organizavo radijo stotį iškelti. Gavo per snapą nuo teismo. Dabar vėl rėkauja. Gaus vėl per snapą, nes jos isteriškos šnekos baltais siūlais susiūtos...

  Komentaras

  Palycyka yra geriausias byznys. Torpieda iš palycykos darys byznys. Torpiedza ėjo prie lovio Vylkavyškys, biet torpeidos nerinkos Vylkavyškys. Dabar corpieda užsijiemūs rynkymais Kaunie. Atstovaus kauniečiūs seimie.

  Komentaras

  Nieko naujo po Alytaus saule. Matyt, dar nebuvo tokios administracijos ir mero ,katras neima! Juk Liūto dalis visada liūtui ir tekdavo! Tokia tai nepriklausomybė, tokios tai valdančios konservų ir socdiemų koalicijos, Dažnai atrodo ,kad ir tiesa ir šviesa Alytuje tik Himne teliko ir tik rusai mus "puola"...

  Komentaras

  Kur rezultatai nuo pavasario interpeliacijų? Nepadarę vienų, puola ant kitų. Geras būdas rinkimams reklamuotis, nesugebant rimtų miestui sprendimų teikt. Ši tarybos narė pasižymi distruktyvu ir nesugeba kurt.

  Komentaras

  Šiandien aišku, kad per savivaldą reikia gerint veiklos kokybę. Vykdyt pertvarką mažinant 30 procentų pertwklinių valdininkų ir įvest žmones. Sugebančius vykdyt reformas ir sėkmingo miesto vystymo strategijas. Dabar klaneliais uzurpavę per savivaldą ir stagnuodami nykina miestą.

  Komentaras

  Vėl po skandalais nematyt mero tarybos kompetencijų sprendimų dėl pertvarkų ir strategijų. Kad prieš rugsėjį Alytus žinotų, kaip vystos per savivaldą. Nors prieš kelis mėnesius sukurta švietimo pertvarkų grupė iš 29 narių. Dėl strategijų net 5 darbo grupės. Ir rezultato nesimato. Per kadenciją nėra mero tarybos kompetencijų sprendimų. Vyrauja ūkvediniai klausimai, kur valdininkai sprendžia. Už ką mokami atlyginimai merui ir komandai? Tarybos nariams išmokos? Neužsidirba jų pagal savo kompetencijas.

  Komentaras

  Visi mato ką reiškiaa, jaip nėra teisingumo. Kaip savo darbo nedirba teisėsaugos institucijos. Kaip stt, prokuratūra, teismas. Pasižymi bylas falšifikuot klanams neįtinkantiems. Dėl žemės sklypų skandalų iki šiandien visuomenės informuot nesugeba. Dėl padangų gaisro, kur patys 9 gaisrus per 4 metus pražiūrėjo, nevertindami politikų atsakomybės ir numesdami ant žemesnių, patyčias daro. Tas pats ir per savivaldą persiduoda. Išsidirbinėja atvirai. Žemės sklypų likučius išstvarsto, konkursai..

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.