Sta­tis­ti­nio ty­ri­mo ren­gė­jai ti­ki­si gy­ven­to­jų pi­lie­tiš­ku­mo (18)

surasymas
Šių die­nų po­rei­kiai bei tech­no­lo­gi­jų pa­žan­ga kei­čia ir sta­tis­ti­nių duo­me­nų rin­ki­mo tra­di­ci­jas. Nau­ja ne tik tai, jog po de­šim­ties me­tų star­ta­vęs vi­suo­ti­nis Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ir būs­tų su­ra­šy­mas bus at­lie­ka­mas ad­mi­nist­ra­ci­nių duo­me­nų pa­grin­du – šį­syk šį reikš­min­gą įvy­kį ly­dės ir at­ski­ras Gy­ven­to­jų tau­ty­bės, gim­to­sios kal­bos ir iš­pa­žįs­ta­mo ti­kė­ji­mo sta­tis­ti­nis ty­ri­mas.

Ne pa­grin­di­niai, bet svar­būs

Kaip pri­pa­ži­no Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to Gy­ven­to­jų sta­tis­ti­kos sky­riaus ve­dė­ja Van­da Vai­te­kū­nie­nė, nors Gy­ven­to­jų tau­ty­bės, gim­to­sios kal­bos ir iš­pa­žįs­ta­mo ti­kė­ji­mo sta­tis­ti­nis ty­ri­mas or­ga­ni­zuo­ja­mas pir­mą­kart, įvar­dy­ti tai kaip nau­jo­vę ga­li­ma są­ly­giš­kai, nes šie te­mi­niai klau­si­mai bu­vo įtrauk­ti ir į anks­tes­nių su­ra­šy­mų an­ke­tas.

„Pa­gal Jung­ti­nių Tau­tų re­ko­men­da­ci­jas kiek­vie­na ša­lis su­ra­šy­mo me­tu pri­va­lo su­rink­ti tam tik­rus pa­grin­di­nius duo­me­nis. Ta­čiau, esant na­cio­na­li­niams po­rei­kiams, į su­ra­šy­mo la­pą bū­da­vo įtrau­kia­mi ir klau­si­mai pa­pil­do­miems duo­me­nims. Tai­gi, tie duo­me­nys, ku­rie šį­kart at­si­spin­dės jau at­ski­ra­me ty­ri­me, bu­vo ren­ka­mi ir 2001, ir 2011 m. gy­ven­to­jų ir būs­tų su­ra­šy­muo­se“, – pa­aiš­ki­no V. Vai­te­kū­nie­nė.

Pa­sak pa­šne­ko­vės, to­kius po­ky­čius lė­mė šiais me­tais vyks­tan­čio su­ra­šy­mo spe­ci­fi­ka. Tie­sa, spren­di­mą at­lik­ti gy­ven­to­jų su­ra­šy­mą be tie­sio­gi­nio kon­tak­to su žmo­nė­mis, pa­si­tel­kus ad­mi­nist­ra­ci­nius duo­me­nų šal­ti­nius nu­lė­mė ne pa­sau­li­nės pan­de­mi­jos si­tu­a­ci­ja – pa­si­telk­ti pa­žan­giuo­sius me­to­dus ruoš­ta­si jau nuo anks­tes­nio­jo gy­ven­to­jų su­ra­šy­mo 2011-ai­siais.

„Šie­met, su­ra­šy­mui vyks­tant ad­mi­nist­ra­ci­nių duo­me­nų pa­grin­du, ko­ky­biš­kus pri­va­lo­mus ro­dik­lius ga­lė­si­me ope­ra­ty­viai gau­ti iš įvai­rių ad­mi­nist­ra­ci­nių šal­ti­nių: „Sod­ros“, Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos duo­me­nų ba­zių, Gy­ven­to­jų, Ad­re­sų re­gist­rų – iš vi­so nau­do­si­mės 19 šal­ti­nių“, – įvar­di­jo spe­cia­lis­tė.

Tuo me­tu ati­tin­ka­mi et­no­kul­tū­ri­niai ro­dik­liai vals­ty­bės re­gist­ruo­se ar in­for­ma­ci­nė­se sis­te­mo­se ne­ren­ka­mi ir ne­kau­pia­mi – pa­šne­ko­vė pa­ste­bi, kad da­lis gy­ven­to­jų nė­ra nu­ro­dę sa­vo tau­ty­bės.

 

Už­tik­rins pla­tų po­rei­kį

„Siek­da­mi už­tik­rin­ti il­ga­me­tes su­ra­šy­mo tra­di­ci­jas ir reikš­min­gų duo­me­nų rin­ki­mo tęs­ti­nu­mą, taip pat var­to­to­jų po­rei­kį, nu­spren­dė­me pa­pil­do­mai at­lik­ti ty­ri­mą, ku­rio me­tu bus ren­ka­ma sta­tis­ti­nė in­for­ma­ci­ja apie gy­ven­to­jus pa­gal tau­ty­bę, gim­tą­ją kal­bą, ki­tų kal­bų mo­kė­ji­mą bei iš­pa­žįs­ta­mą ti­kė­ji­mą“, – sa­kė Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to at­sto­vė.

V. Vai­te­kū­nie­nės tei­gi­mu, pa­grin­di­niai šį ty­ri­mą at­lie­pian­čios sta­tis­ti­nės in­for­ma­ci­jos var­to­to­jai yra ne tik re­li­gi­nės ben­druo­me­nės ir ben­dri­jos, tau­ti­nės ma­žu­mos, moks­lo at­sto­vai, bet ir vals­ty­bės bei sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jos, ži­niask­lai­da.

Gy­ven­to­jų tau­ty­bės, gim­to­sios kal­bos ir iš­pa­žįs­ta­mo ti­kė­ji­mo sta­tis­ti­nis ty­ri­mas bus at­lie­ka­mas dviem eta­pais. Pa­pras­čiau­sias, grei­čiau­sias ir pa­to­giau­sias bū­das da­ly­vau­ti ja­me – pa­teik­ti duo­me­nis in­ter­ne­tu.

 

Nuo sau­sio 15-osios iki va­sa­rio 17 die­nos gy­ven­to­jai kvie­čia­mi jung­tis ad­re­su

su­ra­sy­mas.stat.gov.lt

ir už­pil­dy­ti elek­tro­ni­nę an­ke­tą, ku­rio­je pa­tei­kia­mi tik ke­tu­ri klau­si­mai.

 

Ant­ra­ja­me eta­pe bus or­ga­ni­zuo­ja­ma gy­ven­to­jų ap­klau­sa. Iš in­ter­ne­tu ap­klau­so­je ne­da­ly­va­vu­sių ša­lies gy­ven­to­jų tai­kant sta­tis­ti­nius ma­te­ma­ti­nius me­to­dus im­ties bū­du bus iš­rink­ta 40 tūkst. žmo­nių, ku­riuos pla­nuo­ja­ma ap­klaus­ti ba­lan­džio ir ge­gu­žės mė­ne­siais. Ga­li­mi ap­klau­sos bū­dai bus pa­si­telk­ti įver­ti­nus CO­VID-19 pan­de­mi­jos si­tu­a­ci­ją.

 

Svar­bus kiek­vie­nas da­ly­vis

Pa­sak V. Vai­te­kū­nie­nės, įpras­tai Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to ini­ci­juo­ja­mi sta­tis­ti­niai ty­ri­mai yra at­ran­ki­niai – tam tik­ras skai­čius ty­ri­me da­ly­vau­ti at­rink­tų žmo­nių apie tai ofi­cia­liai in­for­muo­ja­mi, o vė­liau ap­klau­sia­mi.

Spe­cia­lis­tai su­da­rė są­ly­gas ty­ri­me da­ly­vau­ti kiek­vie­nam ša­lies gy­ven­to­jui ir ti­ki­si pi­lie­tiš­ko vi­suo­me­nės po­žiū­rio.

„Ty­ri­mo an­ke­to­je pa­tei­kia­mi klau­si­mai, ypač su­si­ję su tau­ty­be, iš­pa­žįs­ta­ma re­li­gi­ja, kai ku­riems gy­ven­to­jams ga­li bū­ti iš­ties jaut­rūs, to­dėl ir anks­tes­niuo­se su­ra­šy­muo­se pa­teik­ti šiuos duo­me­nis bū­da­vo ne­pri­va­lo­ma. Ta­čiau la­bai ti­ki­mės gy­ven­to­jų su­pra­ti­mo ir ak­ty­vu­mo – ne­abe­jo­ti­nai kuo dau­giau žmo­nių įsi­trauks į šį ty­ri­mą, tuo jo duo­me­nys bus iš­sa­mes­ni ir ko­ky­biš­kes­ni. Taip pat no­riu pri­min­ti, jog pa­teik­ti duo­me­nys bus kon­fi­den­cia­lūs, į mū­sų duo­me­nų ba­zę jie per­ke­lia­mi nu­as­me­nin­ti“, – pa­brė­žė Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to Gy­ven­to­jų sta­tis­ti­kos sky­riaus ve­dė­ja V. Vai­te­kū­nie­nė.

Gy­ven­to­jų tau­ty­bės, gim­to­sios kal­bos ir iš­pa­žįs­ta­mo ti­kė­ji­mo sta­tis­ti­nio ty­ri­mo re­zul­ta­tai bus su­jung­ti ir pa­skelb­ti kar­tu su su­ra­šy­mo sta­tis­ti­ne in­for­ma­ci­ja.

„Jei vis­kas vyks sklan­džiai, kaip pla­nuo­ja­me, iš­anks­ti­nius duo­me­nis ga­lė­si­me pa­teik­ti šių me­tų pa­bai­go­je, gruo­dį“, – prog­no­za­vo spe­cia­lis­tė.

Anketos yra išverstos į anglų, rusų ir lenkų kalbas. Jas galima rasti osp.stat.gov.lt skyrelyje „Gyventojų ir būstų surašymai“.
https://osp.stat.gov.lt/gyventoju-ir-bustu-surasymai1

 

logo statistika

 

Užs. Nr. 009

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.