Smul­kie­siems ūki­nin­kams pa­rem­ti ski­ria­ma vis dau­giau lė­šų

Ukininkas
Ūki­nin­kas Jo­nas Kur­ti­nai­tis, pa­si­nau­do­jęs „Pa­ra­ma smul­kie­siems ūkiams“, įsi­gi­jo 60 avių. Ri­čar­do PA­SI­LIAUS­KO nuo­tr.
Smul­kie­ji ūkiai grei­čiau pri­si­tai­ko prie rin­kos ir ap­lin­kos po­ky­čių. Jie ge­riau jau­čia var­to­to­jų po­rei­kius, ga­li dau­giau dė­me­sio skir­ti pro­duk­tų ko­ky­bei, švie­žu­mui. De­ja, lė­šų in­ves­ti­ci­joms, mo­der­ni­za­ci­jai ar pri­dė­ti­nei ver­tei kur­ti to­kiems ūkiams daž­nai pri­trūks­ta. Lai­mei, apie tai pa­gal­vo­ta su­da­rant Lie­tu­vos kai­mo plėt­ros 2014–2020 m. pro­gra­mą (KPP), ku­rio­je smul­kie­ji ūkiai į pa­ra­mą ga­li pre­ten­duo­ti pa­gal prie­mo­nės „Ūkio ir ver­slo plėt­ra“ veik­los sri­tį „Pa­ra­ma smul­kie­siems ūkiams“. Veik­los sri­tis to­kia pa­trauk­li, kad nu­ma­ty­tų pa­ra­mos lė­šų vi­siems no­rin­tiems daž­nai pri­trūks­ta. At­si­žvel­giant į tai, „Pa­ra­mai smul­kie­siems ūkiams“ nuo­lat ski­ria­ma pa­pil­do­mų lė­šų, o per me­tus or­ga­ni­zuo­ja­mi net ke­li kvie­ti­mai gau­ti pa­ra­mą.

Pa­di­di­no avių ban­dą

„Pa­ra­ma smul­kie­siems ūkiams“ prieš me­tus su­si­vi­lio­jo ir Ma­ri­jam­po­lės sa­vi­val­dy­bė­je, Sas­na­vos se­niū­ni­jo­je avis au­gi­nan­tis Jo­nas Kur­ti­nai­tis. Jo­no pa­sa­ko­ji­mu, jis ku­rį lai­ką gal­vo­jo apie ūkio plėt­rą, ta­čiau vis ne­at­si­ra­do tam rei­ka­lin­gų pi­ni­gų. Pa­gal­vo­jęs, kad šiuo klau­si­mu ga­lė­tų pa­dė­ti KPP prie­mo­nės, ėmė do­mė­tis, ku­rios są­ly­gas ga­lė­tų ati­tik­ti ge­riau­siai ir ku­ri pa­tei­sin­tų jo lū­kes­čius ge­riau­siai.

– Pra­dė­jęs skai­ty­ti pro­gra­mų ir veik­los sri­čių tai­syk­les su­pra­tau, kad ge­riau­siai ati­tin­ku „Pa­ra­mos smul­kie­siems ūkiams“ kri­te­ri­jus, o veik­los sri­tis ati­tin­ka ma­nuo­sius. Už­pil­džiau pa­ra­mos pa­raiš­ką ir pa­ren­giau ver­slo pla­ną, ku­ria­me nu­ma­čiau plės­ti ūkį. Po ku­rio lai­ko su­ži­no­jau, kad ma­no pa­raiš­ka ir ver­slo pla­nas įver­tin­tas tei­gia­mai. Ga­vęs pa­ra­mą, įsi­gi­jau 60 avių, elek­tri­nį ap­tva­rą, taip pat bu­vo fi­nan­suo­tas ver­slo pla­no pa­ren­gi­mas, – kal­bė­jo J. Kur­ti­nai­tis.

Gi­ria už lanks­tu­mą

Spren­di­mu pre­ten­duo­ti į pa­ra­mą ūki­nin­kas sa­ko ne­si­gai­lė­jęs nė aki­mir­kos. Jo­nas džiau­gia­si, kad, ga­vus pa­ra­mą pa­gal veik­los sri­tį „Pa­ra­ma smul­kie­siems ūkiams“, prie nu­ma­ty­to pir­ki­nio sa­vo lė­šo­mis pri­si­dė­ti ne­bū­ti­na, nes fi­nan­suo­ja­mo­ji da­lis pa­gal pro­gra­mą sie­kia net 100 proc. tin­ka­mų fi­nan­suo­ti iš­lai­dų. J. Kur­ti­nai­tį džiu­gi­na ir veik­los sri­ties lanks­tu­mas.

– Ke­lios avys, įsi­gy­tos nau­do­jant pa­ra­mos lė­šas, nu­gai­šo. Lai­mei, nau­jų avių ne­bu­vo bū­ti­na įsi­gy­ti. Trūks­ta­mą jų skai­čių iki rei­ka­lin­go ban­dos dy­džio ga­lė­jau at­kur­ti to­mis, ku­rias bu­vau įsi­gi­jęs anks­čiau, ne už pa­ra­mos lė­šas, – pa­gy­ros žo­džių „Pa­ra­mai smul­kie­siems ūkiams“ ne­gai­lė­jo J. Kur­ti­nai­tis ir pri­dū­rė, kad įsi­pa­rei­go­ji­mus pa­gal pa­ra­mą jis vyk­dys iki 2022 m.

Ūki­nin­kas at­krei­pia dė­me­sį, kad ne­rei­kia bi­jo­ti žo­džio „įsi­pa­rei­go­ji­mai“. Anot J. Kur­ti­nai­čio, jie to­kie, ko­kių nor­ma­lus, pel­nin­gai ir ko­ky­biš­kai no­rin­tis dirb­ti ūki­nin­kas sie­kia ir ne­si­nau­do­da­mas pa­ra­ma.

– Ga­vęs pa­ra­mą įsi­pa­rei­go­jau ją pa­nau­do­ti per 9 mė­ne­sius – nie­kas ir taip ne­no­rė­tų lauk­ti, juk pi­ni­gai skir­ti plėt­rai, ūkiui mo­der­ni­zuo­ti ir ge­rin­ti. Čia pro­ble­mų ne­bu­vo. Kaip ir su su­pla­nuo­tu pi­ni­gų pa­nau­do­ji­mu. Nu­ma­tęs pirk­ti avis, jas ir įsi­gi­jau – juk vys­tau avi­nin­kys­tės ūkį, ki­to­kių gy­vu­lių nei no­rė­čiau, nei tu­rė­čiau są­ly­gas pri­žiū­rė­ti.

Kai kam klaus­tu­kų gal­būt ke­lia įsi­pa­rei­go­ji­mas už­tik­rin­ti, kad pro­duk­ci­jos stan­dar­ti­ne ver­te iš­reikš­tas val­dos eko­no­mi­nis dy­dis, įgy­ven­di­nus ver­slo pla­ną, pa­di­dės ne ma­žiau kaip 20 proc. Pa­ra­ma ski­ria­ma smul­kie­siems ūkiams. Jei į pa­ra­mą pre­ten­duo­ja tik­rai smul­kus ūkis, jis ne­bus su­in­te­re­suo­tas plės­tis iki že­mės ūkio ben­dro­vės dy­džio, tai­gi rei­ka­la­vi­mas bus įgy­ven­di­na­mas sa­vai­me. Di­des­nių am­bi­ci­jų tu­rin­tys pa­reiš­kė­jai tu­ri tei­sę ir ga­li­my­bę pre­ten­duo­ti į ki­tas prie­mo­nes, – ra­mi­no J. Kur­ti­nai­tis.

Sky­rė pa­pil­do­mų lė­šų

Veik­los sri­ties pa­trauk­lu­mą grin­džia ir sta­tis­ti­ka. Šie­met, bir­že­lio 1–30 d., tei­ku­sie­ji pa­raiš­kas pa­ra­mai pa­gal veik­los sri­tį „Pa­ra­ma smul­kie­siems ūkiams“ gau­ti pa­reiš­kė­jai pre­ten­da­vo pa­si­da­ly­ti 12 mln. 500 tūkst. Eur. Dėl šios pi­ni­gų su­mos grū­mė­si 951 pa­reiš­kė­jas. 728 pa­reiš­kė­jams pa­ra­mos lė­šų pa­ka­ko, 117 pa­ka­ko iš da­lies, ta­čiau Na­cio­na­li­nė mo­kė­ji­mo agen­tū­ra prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos dėl pa­reiš­kė­jų, at­si­dū­ru­sių va­di­na­mo­jo­je „pil­ko­jo­je zo­no­je“, krei­pė­si į Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ją (ŽŪM), pra­šy­da­ma jiems skir­ti pa­pil­do­mų pi­ni­gų. ŽŪM pri­ėmė spren­di­mą skir­ti trūks­ta­mas pa­ra­mos lė­šas ir smul­kių­jų ūki­nin­kų pro­jek­tams įgy­ven­din­ti pa­pil­do­mai bu­vo skir­ta 169 967 Eur pa­ra­mos.

106 pa­reiš­kė­jams pi­ni­gų, de­ja, ne­pa­ka­ko. Ta­čiau ne­ga­vu­sie­ji pa­ra­mos ne­tu­rė­tų nu­ka­bin­ti no­sies, nes pa­gal veik­los sri­tį pa­ra­mą gau­ti ūki­nin­kai kvie­čia­mi per me­tus ne kar­tą. Pa­vyz­džiui, per­nai į „Pa­ra­mą smul­kie­siems ūkiams“ pa­reiš­kė­jai ga­lė­jo pre­ten­duo­ti ko­vo 1–ge­gu­žės 31 die­no­mis, kuo­met bu­vo kvie­čia­ma pa­si­da­ly­ti 10 mln. Eur pa­ra­mos su­mą. Ant­ra­jam pa­raiš­kų pri­ėmi­mo eta­pui, vy­ku­siam lap­kri­čio 4–gruo­džio 31 die­no­mis, bu­vo skir­ta 9 851 488 Eur lė­šų.

Pa­trauk­li ne tik dėl fi­nan­sa­vi­mo in­ten­sy­vu­mo

Kaip jau mi­nė­jo ūki­nin­kas J.Kur­ti­nai­tis, „Pa­ra­ma smul­kie­siems ūkiams“ pa­trauk­li dėl fi­nan­suo­ja­mų iš­lai­dų in­ten­sy­vu­mo, ta­čiau ne tik dėl to. Pa­gal veik­los sri­tį į pa­ra­mą ga­li pre­ten­duo­ti skir­tin­guo­se že­mės ūkio sek­to­riuo­se dir­ban­tys pa­reiš­kė­jai: vys­tan­tys gy­vu­li­nin­kys­tės, dar­ži­nin­kys­tės, uo­gi­nin­kys­tės, so­di­nin­kys­tės ūkius, taip pat ir tu­rin­tie­ji miš­rų ūkį.

Pa­trauk­lu ir tai, kad pa­ra­mos pa­nau­do­ji­mo ga­li­my­bės – la­bai pla­čios. Vie­nin­te­lis rei­ka­la­vi­mas iš­lai­doms yra tei­sin­gas jų su­pla­na­vi­mas. Ver­slo pla­ne jas rei­kia su­dė­lio­ti taip, kad iš­lai­dos bū­tų bū­ti­nos ver­slo pla­nui įgy­ven­din­ti ir nu­ma­ty­tai veik­lai vyk­dy­ti, bū­tų tie­sio­giai su­si­ju­sios su re­mia­ma veik­la ir bū­tų ne ma­žes­nės ne­gu pra­šo­ma pa­ra­mos su­ma.

 

logo

Užs. Nr. 0115

 

  Komentaras

  It's a good news to farmers then, this will increase productivity in their side. More milk and cheese and bread for us too while playing our favorite PC games. Do farmers have time to play games? I bet they do, but this game I have now is a time waster which is not for farmers. The [url=https://chrome.google.com/webstore/detail/roblox-on-laptop-pc/mckfhicmg…] game will surely eat your time because of its gameplay, building things and creating programs within the game. They can try [url=https://chrome.google.com/webstore/detail/deadtrigger-2/cgmoapgkaopgkpk… Trigger[/url] for a different experience, It's a fast pace game that is sure they will love. You can try the game yourself, just click the link on their respective name.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.