Sku­bo­tą ban­dy­mą re­or­ga­ni­zuo­ti Aly­taus me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­trą pa­vy­ko pri­stab­dy­ti (4)

Seimo narys Vytautas Bakas
Seimo nario Vytauto Bako apsilankymas VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centre savanoriaujant su Alytaus Raudonojo Kryžiaus draugija (2021 m. vasario 24 d.).
Pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį įvy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je nu­spręs­ta at­mes­ti ini­cia­to­rių pro­jek­tą dėl Aly­taus me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tro re­or­ga­ni­za­vi­mo, pa­si­rink­tas al­ter­na­ty­vus siū­ly­mas, ku­ria­me nu­ma­to­ma tar­tis su ben­druo­me­ne, spe­cia­lis­tais dėl svei­ka­tos prie­žiū­ros ir so­cia­li­nių pa­slau­gų sis­te­mos Aly­tu­je plėt­ros.

Dėl ke­lių ta­ry­bos na­rių pa­siū­ly­mo „Dėl vie­šo­sios įstai­gos Aly­taus me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tro re­or­ga­ni­za­vi­mo ga­li­my­bių stu­di­jos“ į Sei­mo na­rį Vy­tau­tą Ba­ką bu­vo krei­pę­si cen­tro glo­bo­ti­niai. Jie bu­vo su­ne­ri­mę, kad įstai­ga bus iš­skai­dy­ta, iš­kel­ta į ki­tą vie­tą.

Ta­ry­bos po­sė­dy­je gy­ven­to­jų pra­šy­mą pri­sta­tęs V.Ba­kas pa­brė­žė, kad jis ne­kves­tio­nuo­ja ta­ry­bos tei­sės ini­ci­juo­ti, vyk­dy­ti po­ky­čius, ku­rie yra pa­grįs­ti, rei­ka­lin­gi mies­tui. Sei­mo na­rys ta­ry­bos po­sė­dy­je sa­kė: „Tie­są sa­kant, no­rė­čiau su ju­mis kal­bė­ti apie ki­tus da­ly­kus, apie Sei­mo dar­bo­tvarkę, tie­sio­gi­nius me­rų rin­ki­mus, kon­sul­tuo­tis su ju­mis apie rin­ki­mų sis­te­mą, eko­no­mi­kos pla­ną – ir mes tą ga­li­me pa­da­ry­ti, esu pa­si­ruo­šęs su ju­mis kal­bė­tis ir tar­tis, ta­čiau šian­dien tu­ri­me la­bai kon­kre­tų klau­si­mą. Tai nė­ra ma­no klau­si­mas. Aš ga­vau dau­giau ne­gu dvi­de­šim­ties žmo­nių raš­tą, VšĮ Aly­taus me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tro Glo­bos sky­riaus gy­ven­to­jų raš­tą, jie krei­pė­si ir į me­rą, ta­ry­bos na­rius, ir į ma­ne ir pra­šo juos iš­girs­ti.“

V.Ba­ko nuo­mo­ne, to­kiuo­se klau­si­muo­se ypač svar­bu dis­ku­si­jos ir spren­di­mo vie­šu­mas bei skaid­ru­mas. „So­cia­li­niuo­se tin­kluo­se ma­tau, kad su žmo­nė­mis Aly­tu­je ap­ta­ria­mi klau­si­mai, kur įreng­ti ke­tur­ko­jų au­gin­ti­nių aikš­te­les, vol­je­rus. Bet kai kal­ba­me apie de­šim­tis ar net šim­tus žmo­nių, ku­rie rei­ka­lin­gi pa­gal­bos, pa­si­tar­ti lai­ko pri­trūks­ta“, – kal­bė­da­mas apie svars­ty­tą pa­siū­ly­mo pro­jek­tą V. Ba­kas kvie­tė po­li­ti­kus la­biau įsi­klau­sy­ti prieš per­tvar­kant so­cia­li­nes pa­slau­gas tei­kian­čių įstai­gų veik­lą.

Sei­mo na­rys V.Ba­kas taip pat at­krei­pė dė­me­sį ir į tai, kad stra­te­gi­niuo­se mies­to do­ku­men­tuo­se, ku­riuos ta­ry­ba pa­tvir­ti­no, kal­ba­ma apie me­di­ci­nos ir so­cia­li­nių pa­slau­gų plėt­rą, pri­ei­na­mu­mą. Jei jau ima­ma­si per­tvar­ky­ti so­cia­li­nes, glo­bos pa­slau­gas tei­kian­čias įstai­gas, siū­ly­ti­na kel­ti pri­ei­na­mu­mo ir ko­ky­bės tiks­lą, o ne fi­nan­si­nių iš­tek­lių tau­py­mo, kuo dau­giau­sia rem­ta­si siū­ly­me dėl cen­tro re­or­ga­ni­za­vi­mo.

„Jei tu­rė­si­me tiks­lą tik tau­py­ti, pri­ei­si­me prie iš­va­dos, kad tos pa­slau­gos mums yra bran­gios. Ne­ga­lią tu­rin­tiems žmo­nėms, sen­jo­rams tei­kia­mos pa­slau­gos yra bran­gios ir pri­va­tūs cen­trai ne vi­siems įkan­da­mi“, – sa­kė Sei­mo na­rys.

„Dė­ko­ju mies­to ta­ry­bos dau­gu­mai, ku­ri iš­gir­do ir at­si­žvel­gė į žmo­nių nuo­mo­nę, tad ini­cia­to­rių pro­jek­tas dėl Aly­taus me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tro re­or­ga­ni­za­vi­mo bu­vo at­mes­tas, pa­si­rink­tas al­ter­na­ty­vus pro­jek­tas, ku­ria­me nu­ma­to­ma tar­tis su ben­druo­me­ne, spe­cia­lis­tais dėl svei­ka­tos prie­žiū­ros ir so­cia­li­nių pa­slau­gų sis­te­mos Aly­tu­je plėt­ros. Po­sė­džio me­tu bu­vo iš­girs­tas ir siū­ly­mas į dar­bo gru­pę ta­ry­bos spren­di­mu įtrauk­ti sen­jo­rų, ne­ga­lią tu­rin­čių žmo­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vus“, – po ta­ry­bos po­sė­džio sa­kė Sei­mo na­rys V.Ba­kas.

Informaciją parengė

Edi­ta Mi­la­še­vi­čiū­tė

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Bet ,o taciau...tai namai i paskutine stotele...kas patenka,retas gyvas lieka,deja...kiek teko girdeti zemesnis personalas baisus,na gydytojai tai gal dirba,bet slauges...neduok Dieve ten pakliuti,bet negali ,zmogus nuspeti savo likimo-geriau slauga namuose,manyciau

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.