Skan­da­lin­go kvar­ta­lo skly­pai: kas kur­sis vie­na­me jau aiš­kė­ja, ki­tiems pir­kė­jų dar ne­at­si­ran­da (17)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Zenono Šilinsko nuotr.
Iš viešai skelbiamos informacijos matyti, kad „Lidl Lietuva“ turi planų statyti prekybos paskirties pastatą buvusioje savavališkai miestiečių daržais užimtoje teritorijoje, prie pat prekybos centro „Maxima“. Zenono Šilinsko nuotr.
Šią sa­vai­tę vals­ty­bės įmo­nė Vals­ty­bės že­mės fon­das auk­cio­nų bū­du ant­rą­kart par­da­vi­nė­jo sep­ty­nis skly­pus Aly­tu­je, Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­tos te­ri­to­ri­jo­je, bu­vu­siuo­se sa­va­va­liš­kai mies­tie­čių už­im­tuo­se dar­žuo­se. Vi­siems jiems pir­kė­jų ne­at­si­ra­do kaip ir per­nykš­tį spa­lį vy­ku­sia­me šių skly­pų auk­cio­ne. Ta­čiau šian­dien jau aiš­kė­ja, kas kur­sis bran­giai pir­ma­ja­me auk­cio­ne įsi­gy­ta­me vie­na­me skly­pe, ką čia pla­nuo­ja­ma sta­ty­ti. Mi­nė­tas kvar­ta­las Aly­tu­je yra ta­pęs skan­da­lin­gas, tarp mies­to sa­vi­val­dy­bės va­do­vų su­kė­lęs ne­pa­si­ti­kė­ji­mo aist­rų.

Kaip skly­pai at­si­dū­rė Vals­ty­bės že­mės fon­do auk­cio­nuo­se

Aš­tuo­ni valstybinės žemės skly­pai Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių gat­vių san­kir­tos te­ri­to­ri­jo­je už­ima maž­daug ke­tu­rių hek­ta­rų te­ri­to­ri­ją. Jų dy­dis – nuo maž­daug 20-ies iki be­veik 60-ies arų. Bū­tent dėl šių skly­pų 2019-ųjų ru­de­nį bu­vo įsi­plies­kęs gin­čas tarp mies­to me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio ir bu­vu­sio ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Ro­lan­do Juo­nio – tos pa­čios So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos at­sto­vų.

Me­ro gin­čas su jau bu­vu­siu ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vu ki­lo to­dėl, kad šis skly­pus mi­nė­tų gat­vių san­kir­tos te­ri­to­ri­jo­je, bu­vu­siuo­se sa­va­va­liš­kai mies­tie­čių už­im­tuo­se dar­žuo­se, per­da­vė Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai nuo­sa­vy­bės tei­sėms at­kur­ti.

Juos pra­ėju­sios mies­to ta­ry­bos ka­den­ci­jos va­do­vai lai­kė par­da­vi­mui auk­cio­nuo­se pa­si­bai­gus že­mės grą­ži­ni­mo bu­vu­siems sa­vi­nin­kams pro­ce­sui, taip sie­kiant pra­tur­tin­ti mies­to iž­dą. Mat juos par­da­vus auk­cio­ne pa­gal ga­lio­jan­čius tei­sės ak­tus pu­sė su­mos ati­ten­ka vals­ty­bės, pu­sė – sa­vi­val­dy­bės, ku­rios te­ri­to­ri­jo­je yra skly­pai, biu­dže­tui.

Apie ad­mi­nist­ra­ci­jos veiks­mus su­ži­no­jęs me­ras dėl vie­šo­jo in­te­re­so gy­ni­mo – pra­ras­tų pi­ni­gų į mies­to biu­dže­tą – krei­pė­si į Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­rą, šiuo klau­si­mu su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pa­reiš­kė ne­ma­tan­tis to­les­nio dar­bo su ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi. Ta­čiau ne­tru­kus ki­lęs gais­ras pa­dan­gų per­dir­bi­mo ben­dro­vė­je „Eko­lo­gis­ti­ka“ me­rui iš­kė­lė žy­miai rim­tes­nių pro­ble­mų nei ini­ci­ja­vi­mas at­leis­ti ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių iš pa­rei­gų.

Per­nykš­tį rug­sė­jį mies­to ta­ry­bai dėl pa­reikš­to ne­pa­si­ti­kė­ji­mo at­lei­džiant R.Juo­nį iš ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vo pa­rei­gų skly­pų skan­da­las bu­vo įvar­di­ja­mas kaip vie­na ne­pa­si­ti­kė­ji­mo prie­žas­čių.

Pro­ku­ra­tū­rai pra­dė­jus ty­ri­mą, by­la teis­mo ne­pa­sie­kė, nes Na­cio­na­li­nė že­mės tar­ny­ba at­šau­kė sa­vo spren­di­mą skly­pus Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­tos te­ri­to­ri­jo­je su­teik­ti bu­vu­siems že­mės sa­vi­nin­kams.

Taip šie skly­pai at­si­dū­rė Vals­ty­bės že­mės fon­do auk­cio­nuo­se.

Sep­ty­ni skly­pai to­liau bus par­duo­da­mi už tą pa­čią pra­di­nę kai­ną

Šią sa­vai­tę sep­ty­ni skly­pai mi­nė­tų gat­vių san­kir­tos te­ri­to­ri­jo­je bu­vo par­duo­da­mi ant­rą­kart su­reng­tuose auk­cio­nuose. Vi­sų jų pra­di­nė kai­na – per 600 tūkst. eu­rų. Ta­čiau jiems pir­kė­jų ne­at­si­ra­do kaip ir per­nykš­tį spa­lį vy­ku­sia­me pir­ma­ja­me auk­cio­ne.

Ko­vo pa­bai­go­je bus ren­gia­mas tre­čias jų auk­cio­nas ne­ma­ži­nant pra­di­nės kai­nos, nes pa­gal ga­lio­jan­čią tvar­ką ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ver­tin­to­jų šiems skly­pams su­ra­šy­ta in­di­vi­du­a­laus ver­ti­ni­mo ata­skai­ta ga­lio­ja vie­nus me­tus. To­kio ver­ti­ni­mo ga­lio­ji­mas sep­ty­niems skly­pams Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­tos te­ri­to­ri­jo­je ne­pa­si­bai­gęs.

Jei­gu jų ne­pa­vyk­tų par­duo­ti tre­čia­me auk­cio­ne už tą pa­čią pra­di­nę kai­ną, ti­kė­ti­na, kad su ta pa­čia kai­na bū­tų pa­tek­ta ir į ket­vir­tą auk­cio­ną.

 

„Lidl Lie­tu­va“ pla­nų ne­at­sklei­džia, bet jie aiš­kė­ja

Per­nykš­tį spa­lį Vals­ty­bės že­mės fon­do pir­mą­kart su­reng­ta­me aš­tuo­nių že­mės skly­pų, esan­čių Su­dva­jų, Li­kiš­kė­lių ir San­tai­kos gat­vių san­kir­tos te­ri­to­ri­jo­je, auk­cio­ne bu­vo par­duo­tas vie­nin­te­lis be­veik 57 arų skly­pas Ser­ben­tų g. 10. Jo pra­di­nė kai­na bu­vo 138 tūkst. eu­rų, dėl jo var­žė­si trys da­ly­viai, tad pra­di­nė kai­na pa­di­dė­jo dau­giau nei 100 tūkst. eu­rų. Skly­pas par­duo­tas už be­veik 253 tūkst. eu­rų, bet pir­kė­jo Vals­ty­bės že­mės fon­das ne­at­sklei­dė sie­kiant iš­sau­go­ti kon­fi­den­cia­lu­mą.

Miesto savivaldybė jau gavo 50 proc. – per 120 tūkst. eurų už parduotą sklypą Serbentų g. 10 ir pinigai bus panaudoti teritorijų planavimui.

Ben­dro­vės „Lidl Lie­tu­va“ pa­si­tei­ra­vus, ar ji šia­me skly­pe pla­nuo­ja sta­ty­ti nau­ją pre­ky­bos cen­trą, jos at­sto­vė ry­šiams su vi­suo­me­ne Li­na Sker­sy­tė at­sa­kė: „Lai­ko­mės nuo­sta­tos ne­ko­men­tuo­ti sa­vo plėt­ros stra­te­gi­jos, ta­čiau do­mi­mės plėt­ra įvai­riuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se.“

Ta­čiau iš vie­šai skel­bia­mos in­for­ma­ci­jos ma­ty­ti, kad šį mė­ne­sį Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ir „Lidl Lie­tu­va“ at­sto­vai su­da­rė te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo pro­ce­so ini­ci­ja­vi­mo su­tar­tį dėl de­ta­lio­jo pla­no ko­re­ga­vi­mo. Jo tiks­las – su­jung­ti že­mės skly­pus Ser­ben­tų g. 10 ir Li­kiš­kė­lių g. 31, su­jung­tam skly­pui nu­sta­ty­ti ko­mer­ci­nės pa­skir­ties te­ri­to­ri­jų nau­do­ji­mo bū­dą, pa­tiks­lin­ti pri­va­lo­mus te­ri­to­ri­jos nau­do­ji­mo reg­la­men­tus – aukš­tį, tan­kį, in­ten­sy­vu­mą, už­sta­ty­mo zo­ną ir ri­bas.

Pa­gal šią su­tar­tį „Lidl Lie­tu­va“ finansuoja de­ta­lio­jo pla­no ko­re­ga­vi­mo ren­gi­mą.

Taip pat šį mė­ne­sį sa­vi­val­dy­bės Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jo­je bu­vo svars­ty­tas pro­jek­tuo­to­jų pra­šy­mas iš­nag­ri­nė­ti pro­jek­tuo­ja­mo pre­ky­bos pa­skir­ties pa­sta­to, ad­re­su Li­kiš­kė­lių g. 31 ir Ser­ben­tų g. 10, pro­jek­to pri­si­jun­gi­mo prie mies­to gat­vių spren­di­nius. Sta­ty­to­jas ir už­sa­ko­vas – „Lidl Lie­tu­va“.

Tad aki­vaiz­du, kad ši ben­dro­vė tu­ri są­sa­jų su pir­ma­me auk­cio­ne bran­giai įsi­gy­tu skly­pu skan­da­lin­ga­me kvar­ta­le ir kai­my­nys­tė­je esan­čiuo­ju Li­kiš­kė­lių g. 31, ku­ris, „Aly­taus nau­jie­nų“ ži­nio­mis, pri­klau­so fi­zi­niam as­me­niui, jo dydis – apie 30 arų. Šie skly­pai yra prie pat „Ma­xi­mos“ pre­ky­bos cen­tro.

„Lidl“ yra Vo­kie­ti­jos maž­me­ni­nės pre­ky­bos tin­klas ir pri­klau­so „Schwarz“ įmo­nių gru­pei. Aly­tu­je kol kas vei­kia vie­na „Lidl“par­duo­tu­vė, o 22-uo­se ša­lies mies­tuo­se – 54-ios.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Când l-am găsit pe Dr.Wealthy, aveam nevoie disperată de a-l aduce înapoi pe fostul meu iubit. M-a lăsat pentru o altă femeie. S-a întâmplat atât de repede și nu am avut niciun cuvânt de spus în situație. El m-a abandonat după 3 ani fără nicio explicație. L-am contactat pe Dr.Wealthy și El mi-a spus ce trebuie să fac înainte ca el să mă poată ajuta și am făcut ceea ce mi-a spus, după ce i-am oferit ceea ce dorea, el a aruncat o vrăjeală de dragoste pentru a ne ajuta să ne reunim din nou. La scurt timp după ce și-a făcut vraja, iubitul meu a început din nou să-mi trimită mesaje text și s-a simțit oribil pentru ceea ce tocmai m-a supus. A spus că sunt cea mai importantă persoană din viața lui și el știe asta acum. Ne-am mutat împreună și el a fost mai deschis față de mine decât înainte și a început să petreacă mai mult timp cu mine decât înainte. De când Dr.Wealthy m-a ajutat, partenerul meu este foarte stabil, fidel și mai aproape de mine decât înainte. Îl recomand cu drag pe Dr.Wealthy oricui are nevoie de ajutor. E-mail: wealthylovespell@gmail.com. Sunați-l sau adăugați-l pe WhatsApp prin: +2348105150446 PAGINA BLOGUL Dr.Wealthy: Blog: https://wealthylovespell.blogspot.com

  Komentaras

  Pareitoje kadencijoje akiniukas sklypus liepė formuoti ne pagal LR teisės aktus, o viršijant nustatytus dydžius, ogi pasirodo juos reikėjo parduoti viešuose aukcionuose, kažkas laukė,laukė... o dzin tie žmonės, laukiantys savo prosenelių nuosavybės atkūrimo :( va ko ir draskėsi viešoje erdvėje kaip "supermenas", norintis milijonų į savivaldybės biudžetą!

  Komentaras

  Anoje kadencijoje teisėsauga ir kitos institucijos nematė padangų gaisro pradmenų, kol viskas nesudegė. Bet matė kur klanams neįtinkantiems politikams verslininkams jų firmų teritorijoj po žeme pakasta ir iki šiandien nesugeba galutinai fiksuot, kas po žeme. Šioj kadencijoj nemato net įtartinų lėšų pervedomų į Ispanijos bankus..Skaitos jie taip valdo alindami Alytų...

  Komentaras

  Jestrebitelius saugojo sklypus, galvojo už milijonus parduos, įstatymų nevykdė, žmones sukišo į teismus- ir kas iš to gavosi? Tai kas čia muilo burbulus varinėjo? Teisingai dzūkai sako, kad kreivo ir grabo lenta neištiesins.

  Komentaras

  Na tai V. Jastremskai ir N. Česiuli, tai jau uždirbot milijonus miestui?! Daugiau aferistams pervedėt, o man iš kurio sovietai atėmė žemę, neleidot įgyndinti savo teisės į restituciją. Puikiai žinom kieno interesus gynėt ir skundus prokurorams rašėt. Iž kiek savo dūšią pardavėt?

  Komentaras

  Klabėjau gruodžio mėn. su AA Jurgiu Krasnicku, vakar kalbėjau su G. Palucku. Jie abu perdavė linkėjimus mūsų Alytaus laikinam merui negerbiamam Nerijui Cesiuliui greičiau išsivalyti facebooke prikurtas nesąmones ir kuo greičiau atsistatydinti, nedaryti gėdos Alytiškiam ant visos Lietuvos kad Alytiškiam nebūtų gėda nuo laikino mero Nerijaus Cesiulio skraidymo facebook dausose. Gražaus savaitgalio Alytiškiam, ptfu į ...... ( Siusiuliui )

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.