Sim­ne bus per­ka­mi pa­sta­tai ug­nia­ge­siams ir me­di­kams (3)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Neskelbiamų derybų būdu įsigytame pastate Alytaus g. 10 numatoma įkurdinti ambulatoriją ir Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­ties grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos punk­tą.
Neskelbiamų derybų būdu įsigytame pastate Alytaus g. 10 numatoma įkurdinti ambulatoriją ir Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­ties grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos punk­tą.
Per­nykš­čio gruo­džio pa­bai­go­je vy­ku­sia­me Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je nu­spręs­ta ne­skel­bia­mų de­ry­bų bū­du pirk­ti du ne­nau­do­ja­mus, pri­va­tiems as­me­nims pri­klau­san­čius pa­sta­tus Sim­ne, Bi­ru­tės g.1 ir Aly­taus g.10. Pir­ma­ja­me pa­sta­te nu­ma­to­ma įkur­din­ti ra­jo­no Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos tar­ny­bos Sim­no ug­nia­ge­sių ko­man­dą, ant­ra­ja­me – pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro Sim­no am­bu­la­to­ri­ją ir Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­ties grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos punk­tą. Ta­ry­ba mi­nė­tų pa­sta­tų įsi­gi­ji­mui įjun­gė ža­lią švie­są, da­bar tei­si­nius veiks­mus at­lie­ka ad­mi­nist­ra­ci­ja, – or­ga­ni­zuo­ja pirkimo ne­skel­bia­mų de­ry­bų bū­du pro­ce­dū­ras.

Da­bar ug­nia­ge­siai įsi­kū­rę vals­ty­bei pri­klau­san­čia­me pa­sta­te

Šiuo me­tu Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos tar­ny­bos Sim­no ug­nia­ge­sių ko­man­da įsi­kū­ru­si se­nuo­se, prieš 70 me­tų sta­ty­tuo­se pa­sta­tuo­se Vy­tau­to gat­vė­je, už Kul­tū­ros na­mų. Ug­nia­ge­sių pa­sta­tai pri­klau­so vals­ty­bei, o juos pa­nau­dos pa­grin­dais de­šimt me­tų val­do Prieš­gais­ri­nė ap­sau­gos tar­ny­ba.

Ka­dan­gi pa­sta­tai nė­ra ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės nuo­sa­vy­bė, jie iki šiol ne­bu­vo re­konst­ruo­ti, jų būk­lė pras­ta, ne­su­da­ro­mos tin­ka­mos są­ly­gos ug­nia­ge­sių veik­lai, taip pat pri­va­žia­vi­mo vie­ta nė­ra pa­to­gi.

Ki­tos sep­ty­nios ra­jo­ne vei­kian­čios ug­nia­ge­sių ko­man­dos yra įsi­kū­ru­sios sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čio­se pa­tal­po­se.

Tad per­nykš­čio gruo­džio pa­bai­go­je po­sė­džia­vu­si ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­spren­dė ne­skel­bia­mų de­ry­bų bū­du iš pri­va­čių as­me­nų įsi­gy­ti be­veik 138 kv. met­rų dy­džio mū­ri­nį pa­sta­tą Bi­ru­tės g. 1 su maž­daug pus­ket­vir­to aro že­mės skly­pu. Jį pla­nuo­ja­ma re­konst­ruo­ti ir čia įkur­din­ti Sim­no ug­nia­ge­sių ko­man­dą.

Šia­me Sim­no cen­tre esan­čia­me pa­sa­te, ku­ris yra san­kir­to­je su pa­grin­di­ne mies­to Vy­tau­to gat­ve, kaž­ka­da yra vei­kęs var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vas. Da­bar šis pa­sta­tas ap­leis­tas ir Sim­no tik­rai ne­puo­šian­tis.

Ta­me pa­čia­me gruo­džio pa­bai­go­je vy­ku­sia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je ap­si­spręs­ta vyk­dy­ti ša­lia esan­čio lais­vos vals­ty­bi­nės že­mės skly­po, ku­rio dy­dis – apie 4 arai, pe­rė­mi­mo Iš Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos pro­ce­dū­ras. To­kiu bū­du sie­kia­ma su­for­muo­ti vien­ti­są, tai­syk­lin­gos kon­fi­gū­ra­ci­jos skly­pą, kad bū­tų už­tik­ri­na­mas tin­ka­mas pa­sta­to eks­plo­a­ta­vi­mas, trans­por­to prie­mo­nių iš­va­žia­vi­mas ir įva­žia­vi­mas prie pla­nuo­ja­mo ug­nia­ge­sių pa­sta­to.

Me­di­kai iš cen­tro bū­tų per­kel­ti į Aly­taus gat­vę

Pas­ku­ti­nia­me pra­ėju­sių me­tų ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je nu­spręs­ta ne­skel­bia­mų de­ry­bų bū­du pirk­ti ir ki­tą pa­sa­tą Sim­ne, Aly­taus g.10, ku­ri yra iš Aly­taus įva­žia­vus į Sim­ną. Vie­ti­niams šis me­di­nis 280 kv. met­rų dy­džio pa­sta­tas su be­veik 24 arų že­mės skly­pu ži­no­mas kaip bu­vu­sio in­ter­na­to ben­dra­bu­tis.

Šiuo me­tu jis yra ne­nau­do­ja­mas, kai ku­rių lan­gų stik­lai iš­dau­žy­ti, pa­sta­tas pri­klau­so pri­va­tiems as­me­nims.

Čia pla­nuo­ja­ma įkur­din­ti ra­jo­no pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro Sim­no am­bu­la­to­ri­ją, ku­ri da­bar vei­kia Vy­tau­to gat­vė­je, taip pat ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei pa­val­džios Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­ties grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos punk­tą. At­si­ra­dus to­kiam punk­tui, Sim­no se­niū­ni­jos ir ap­lin­ki­nių se­niū­ni­jų gy­ven­to­jus grei­to­ji me­di­kų pa­gal­ba pa­siek­tų žy­miai grei­čiau nei jai at­vyks­tant iš Aly­taus. Punk­tas ap­tar­nau­tų ir kai ku­rias kai­my­ni­nės Laz­di­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės apy­lin­kes, nes Aly­taus grei­to­ji me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­tis pa­slau­gas tei­kia ir šios sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jams.

Ra­jo­no ta­ry­ba ki­tai me­di­kų bu­vei­nei Sim­ne pri­ta­rė ir dėl ki­tų prie­žas­čių. Da­bar­ti­nis am­bu­la­to­ri­jos pa­sta­tas, pri­klau­san­tis sa­vi­val­dy­bei, įra­šy­tas į Kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tų są­ra­šą, tad nė­ra ga­li­my­bės jį re­konst­ruo­ti sie­kiant pri­tai­ky­ti pa­to­ges­niam me­di­ci­ni­nių pa­slau­gų tei­ki­mui. Prie am­bu­la­to­ri­jos nė­ra au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės, ku­ri pri­va­lo­ma pa­gal tei­sės ak­tų rei­ka­la­vi­mus.

Be­je, Sim­no am­bu­la­to­ri­jos pa­sta­tas bu­vo re­mon­tuo­tas maž­daug prieš pen­ke­rius me­tus ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė tam pa­nau­do­jo 89,5 tūkst. eu­rų vals­ty­bės biu­dže­to lė­šų.

Pa­sta­tų įsi­gi­ji­mas ga­li už­truk­ti dau­giau nei du mė­ne­sius

Kaip sa­kė ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Gin­ta­rė Jo­ciuns­kai­tė, mi­nė­tų pa­sta­tų įsi­gi­ji­mas ga­li už­truk­ti dau­giau nei du mė­ne­sius, jie bus įsi­gy­ja­mi sa­vi­val­dy­bės Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to pir­ki­mo ko­mi­si­jai at­li­kus pir­ki­mo ne­skel­bia­mų de­ry­bų bū­du pro­ce­dū­ras, taip pat ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą įver­ti­nus ne­pri­klau­so­miems tur­to ver­tin­to­jams ir ga­lu­ti­nį spren­di­mą dėl pa­sta­tų pir­ki­mo pri­ėmus sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai.

Di­rek­to­rės pa­ste­bė­ji­mu, pa­sta­tai bus per­ka­mi už ra­jo­no biu­dže­to lė­šas, o jų re­konst­ruk­ci­jai bus sie­kia­ma gau­ti pi­ni­gų iš Eu­ro­pos Są­jun­gos Eko­no­mi­kos gai­vi­ni­mo ir at­spa­ru­mo di­di­ni­mo prie­mo­nės bei Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos pa­reng­to At­ei­ties eko­no­mi­kos DNR – il­ga­lai­kių in­ves­ti­ci­jų eko­no­mi­kos ska­ti­ni­mo – pla­no.

Ka­dan­gi da­bar­ti­nis Sim­no am­bu­la­to­ri­jos pa­sta­tas Vy­tau­to gat­vė­je pri­klau­so sa­vi­val­dy­bei, jai įsi­kū­rus ki­tur, ra­jo­no ta­ry­bai teks pri­im­ti spren­di­mą dėl to­les­nio am­bu­la­to­ri­jos pa­tal­pų nau­do­ji­mo.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Când l-am găsit pe Dr.Wealthy, aveam nevoie disperată de a-l aduce înapoi pe fostul meu iubit. M-a lăsat pentru o altă femeie. S-a întâmplat atât de repede și nu am avut niciun cuvânt de spus în situație. El m-a abandonat după 3 ani fără nicio explicație. L-am contactat pe Dr.Wealthy și El mi-a spus ce trebuie să fac înainte ca el să mă poată ajuta și am făcut ceea ce mi-a spus, după ce i-am oferit ceea ce dorea, el a aruncat o vrăjeală de dragoste pentru a ne ajuta să ne reunim din nou. La scurt timp după ce și-a făcut vraja, iubitul meu a început din nou să-mi trimită mesaje text și s-a simțit oribil pentru ceea ce tocmai m-a supus. A spus că sunt cea mai importantă persoană din viața lui și el știe asta acum. Ne-am mutat împreună și el a fost mai deschis față de mine decât înainte și a început să petreacă mai mult timp cu mine decât înainte. De când Dr.Wealthy m-a ajutat, partenerul meu este foarte stabil, fidel și mai aproape de mine decât înainte. Îl recomand cu drag pe Dr.Wealthy oricui are nevoie de ajutor. E-mail: wealthylovespell@gmail.com. Sunați-l sau adăugați-l pe WhatsApp prin: +2348105150446 PAGINA BLOGUL Dr.Wealthy: Blog: https://wealthylovespell.blogspot.com

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.