„Šilu­mos tie­ki­mo tur­tas – mū­sų, ši­lu­mos kai­na var­to­to­jams ma­žės”

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
Komentarai (9)
2019 Gegužė 31
nuotrauka
Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis ir administracijos direktorius Rolandas Juonys džiaugiasi bei žada šilumos ūkį valdyti naudingiau ir efektyviau. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Aly­taus pra­mo­nės ra­jo­ne jau ne­be­ra­si­te il­gus me­tus bu­vu­sio UAB „Li­tes­ko“ už­ra­šo. Va­kar „Aly­taus ši­lu­mos tin­klų“ val­do­se vy­ko po il­go teis­mų ma­ra­to­no at­gau­to tur­to pe­rė­mi­mo do­ku­men­tų pa­si­ra­šy­mas, ku­ria­me da­ly­vo Aly­taus mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Ro­lan­das Juo­nys, UAB „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“ di­rek­to­rius Min­dau­gas Ne­var­daus­kas ir UAB „Li­tes­ko“ va­do­vai bei įga­lio­ti as­me­nys.

Aly­tiš­kiai pa­jaus nau­dą

Po tur­to pe­rė­mi­mo do­ku­men­tų pa­si­ra­šy­mo, Aly­taus mies­to me­ras N.Ce­siu­lis su­ren­gė spau­dos kon­fe­ren­ci­ją, ku­rio­je pa­si­džiau­gė dviem da­ly­kais: „Ši­lu­mos tie­ki­mo tur­tas – mū­sų, ši­lu­mos kai­na var­to­to­jams ma­žės.“

Mies­to me­ras tei­gė, kad po ke­lio­li­kos me­tų, kol ši­lu­mos ūkis bu­vo pri­va­ti­nin­kų ran­ko­se, pa­ga­liau at­ėjo lai­kas, kai jį pra­dė­si­me val­dy­ti nau­din­giau ir efek­ty­viau. „Gy­ven­to­jams la­bai svar­bi ši­lu­mos kai­na. Ki­tą mė­ne­sį ji jau su­ma­žės 2,5 pro­cen­to“, – sa­kė me­ras.

Aly­taus mies­to ši­lu­mos ūkis – mil­ži­niš­kas. Ar Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tų ko­man­da pa­si­ruo­šu­si jų per­im­ti? „Esa­me pa­si­ruo­šę šį vi­dur­nak­tį (šian­dien – jau pra­ėju­sį – A.K.) su­grįž­tan­tį tur­tą pri­im­ti į sa­vo ran­kas. Džiu­gu pra­neš­ti ži­nią, kad gy­ven­to­jai pa­jus nau­dą“, – kal­bė­jo ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius R.Juo­nys.

„Aly­taus ši­lu­mos tin­klų“ di­rek­to­rius M.Ne­var­daus­kas tei­gė, kad į nau­ją ši­lu­mos ūkį per­eis vi­si pa­no­rė­ju­sie­ji su to­kio­mis pa­čio­mis są­ly­go­mis ir su­tar­ti­mis bei at­ly­gi­ni­mais. Iš vi­so apie 90 dar­buo­to­jų. Di­rek­to­rius ne­slė­pė, kad jau pa­ste­bi, jog kuo la­biau gi­li­na­si, tuo dau­giau ky­la klau­si­mų dėl tur­to eks­plo­a­ta­vi­mo ir būk­lės. Ma­to­si, kad ne vis­kas bu­vo ge­rai pri­žiū­ri­ma.

Pa­klaus­tas, ar sklan­džios bu­vo sky­ry­bos, tei­gė: „Bu­vo vis­ko, kaip vis­ko bū­na ir ski­rian­tis šei­mai. Veiks­mai vyks ir at­ei­ty­je ir, kaip ma­tau, bus net la­bai il­gas jų pro­ce­sas. Tu­rė­si­me ne­ma­žai vie­ni ki­tiems klau­si­mų ir pre­ten­zi­jų. Jie gal dau­giau pi­ni­gi­nių. Bet sprę­si­me, dirb­si­me Aly­taus la­bui“, – tei­gė M.Ne­var­daus­kas.

 

„Ši­lu­mos ūkis, kaip vie­ša pa­slau­ga, ne­tu­ri bū­ti per­duo­tas ver­slui“

Pri­me­na­me, kad Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė prieš ke­le­rius me­tus pra­dė­tą mū­šį su „Li­tes­ko“ lai­mė­jo šių me­tų ko­vo pa­bai­go­je. Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas pa­skel­bė nu­tar­tį, ku­ria „Li­tes­ko“ įpa­rei­go­ta Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei grą­žin­ti ko­ge­ne­ra­ci­nę jė­gai­nę. Da­bar jau anks­tes­ni mies­to va­do­vai džiau­gė­si, kad sa­vi­val­dy­bei pa­vy­ko ap­gin­ti vi­sų mies­to gy­ven­to­jų vie­šą­jį in­te­re­są, ir mies­tas ne­pa­teks į to­kią si­tu­a­ci­ją, kai jis tu­ri tik se­nus du­ji­nius, o pri­va­tūs ope­ra­to­riai – mo­der­nius bio­ku­ro ka­ti­lus.

Tie­sa, že­mes­nės ins­tan­ci­jos teis­mas dar spręs, ko­kio dy­džio kom­pen­sa­ci­ją sa­vi­val­dy­bė tu­rės su­mo­kė­ti „Li­tes­ko“ už „Aly­taus ši­lu­mos tin­klams“ per­duo­da­mą tur­tą. Taip pat – pa­kar­to­ti­nai nag­ri­nės Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės rei­ka­la­vi­mą dėl ža­los at­ly­gi­ni­mo, tik ki­ta for­ma: bus sie­kia­ma įro­dy­ti, kad per di­de­lė anks­tes­niais me­tais mo­kė­ta kai­na už šil­dy­mą pa­den­gė žy­mią in­ves­ti­ci­jos į ko­ge­ne­ra­ci­nę jė­gai­nę da­lį. 

Teis­mi­niai Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ir „Li­tes­ko“ gin­čai pra­si­dė­jo po to, kai 2016 me­tais bai­gė­si Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ši­lu­mos ūkio nuo­mos su­tar­tis su „Li­tes­ko“, ta­čiau „Li­tes­ko“ ge­ra­no­riš­kai ūkio sa­vi­val­dy­bei ne­per­da­vė. Po ne­pa­vy­ku­sių de­ry­bų, 2017 me­tais mies­to sa­vi­val­dy­bė krei­pė­si į Kau­no apy­gar­dos teis­mą dėl ža­los at­ly­gi­ni­mo ir ši­lu­mos ūkio su­sig­rą­ži­ni­mo.  

2018 me­tų bir­že­lį Kau­no apy­gar­dos teis­mas pa­skel­bė ver­dik­tą, ku­riuo Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ieš­ki­nį ten­ki­no iš da­lies. Tą­kart Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei teis­mas iš „Li­tes­ko“ pri­tei­sė be­veik 15 mln. eu­rų ver­tės tur­tą, ta­čiau 25 mln. eu­rų ver­tės bio­ma­sės jė­gai­nę pa­li­ko įmo­nei „Li­tes­ko“.  

Šį teis­mo spren­di­mą Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė ap­skun­dė ir su­lau­kė pa­lan­kaus ape­lia­ci­nio teis­mo spren­di­mo.  

Pri­va­čioms ben­dro­vėms sa­vo ši­lu­mos ūkius bu­vo iš­nuo­mo­ju­sios ket­vir­ta­da­lis ša­lies sa­vi­val­dy­bių. Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė yra jį su­sig­rą­ži­nu­sių­jų še­še­tu­ke.

Ši­lu­mos ūkio grą­ži­ni­mo Aly­taus mies­tui klau­si­mą pir­mie­ji apie 2013-uo­sius iš­kė­lė par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ Aly­taus sky­riaus po­li­ti­kai, tuo­met va­do­vau­ja­mi Ar­tū­ro Ga­lak­voš­čiaus. Tai bu­vo vie­nas pa­grin­di­nių jų siek­tų tiks­lų, kas at­ei­ty­je leis su­ma­žin­ti ši­lu­mos kai­ną gy­ven­to­jams. Sky­riaus pir­mi­nin­kas raš­tu krei­pė­si į kon­ku­ren­ci­jos tar­ny­bą, bu­vo pra­dė­tas ty­ri­mas dėl su­tar­ties su „Li­tes­ko“ pra­tę­si­mo tei­sin­gu­mo.

„La­bai džiau­giuo­si, kad Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ras Vy­tau­tas Gri­ga­ra­vi­čius ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vy­tau­tas Jast­rems­kas tę­sė mū­sų pra­dė­tą il­gą tei­sin­gu­mo ke­lią. Džiu­gu, jog pa­vy­ko pa­siek­ti tiks­lą. Rei­kia ti­kė­tis, kad nau­ja mies­to val­džia ras tei­sin­gą bū­dą val­dy­ti tą pro­ce­są, kad aly­tiš­kiams dau­giau ne­tek­tų per­mo­kė­ti už ši­lu­mos ener­gi­ją. Ši­lu­mos ūkis, kaip vie­ša pa­slau­ga, ne­tu­ri bū­ti per­duo­tas ver­slui“, – si­tu­a­ci­ją ko­men­ta­vo A.Ga­lak­voš­čius.