Šiais me­tais Aly­taus ra­jo­no ke­liams tvar­ky­ti – dau­giau nei 11 mln. eu­rų (11)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@alytausnaujienos.lt
Alytaus rajono merė Rasa Vitkauskienė
Per Už­ga­vė­nes, va­sa­rio 13-ąją, Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­tvir­ti­no šių me­tų vie­ti­nį iž­dą. Ja­me – 48 mln. eu­rų, be­veik 7 mln. eu­rų dau­giau nei per­nai. O jis pa­ly­gin­ti su anks­tes­niais me­tais iš­skir­ti­nis tuo, kad di­de­lė pi­ni­gų su­ma, per 11 mln. eu­rų kar­tu su ša­lies Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos lė­šo­mis, nu­ma­ty­ta svar­biau­siems gy­ven­to­jams ob­jek­tams – ke­liams tvar­ky­ti. Ra­jo­no me­rė Ra­sa Vit­kaus­kie­nė (nuotr.), ta­ry­bai pri­sta­ty­da­ma šie­me­tį biu­dže­tą, pa­brė­žė, kad 2024-ai­siais ke­liams tvar­ky­ti pla­nuo­ja­ma skir­ti be­veik 8 mln. eu­rų dau­giau nei per­nai. Tuo­met šiems dar­bams duo­ta per 3 mln. eu­rų.

Dau­giau mo­kes­čių

Pra­ėju­sių me­tų pra­džio­je Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­tvir­ti­no 41 mln. eu­rų dy­džio vie­ti­nį iž­dą. Da­bar, va­sa­rio 13-ąją, jis pa­tvir­tin­tas be­veik 7 mln. eu­rų di­des­nis – 48 mln. eu­rų.

Pa­grin­di­nės prie­žas­tys, lė­mu­sios šie­me­čio ra­jo­no biu­dže­to pa­di­dė­ji­mą, – pla­nuo­ja­ma su­rink­ti dau­giau mo­kes­čių ir gau­ti di­des­nes do­ta­ci­jas iš vals­ty­bės biu­dže­to.

Pa­vyz­džiui, per­nai į ra­jo­no biu­dže­tą įvai­rių mo­kes­čių, dau­giau­sia gy­ven­to­jų pa­ja­mų, gau­ta per 22 mln. eu­rų. Šį­met jų tu­rė­tų bū­ti su­rink­ta 4 mln. eu­rų dau­giau – 26 mln. eu­rų. Mo­kes­čių pa­di­dė­ji­mas dau­ge­liu at­ve­jų sie­ja­mas su iš­au­gu­sia mi­ni­ma­lia al­ga, ky­lan­čiais at­ly­gi­ni­mais ra­jo­ne vei­kian­čio­se įmo­nė­se ir įstai­go­se.

Tad mo­kes­čiai šie­me­čia­me ra­jo­no biu­dže­te su­da­rys 54 proc., per­nai – 53,5 proc.

 

Di­des­nės do­ta­ci­jos

2023-iai­siais ra­jo­no iž­das iš vals­ty­bės biu­dže­to ga­vo per 9 mln. eu­rų do­ta­ci­jų, šį­met jų tu­ri pa­siek­ti dau­giau nei 11 mln. eu­rų.

Ša­lies iž­do di­des­nė pa­ra­ma sie­ja­ma tai­po­gi su mi­ni­ma­lios al­gos kė­li­mu, vai­kams ski­ria­mo­mis di­des­nė­mis mo­ky­mo lė­šo­mis, dau­giau pi­ni­gų ša­lies mas­tu ski­ria­ma sa­vi­val­dy­bėms de­le­guo­toms funk­ci­joms vyk­dy­ti, kaip an­tai, vi­suo­me­nės svei­ka­tos prie­žiū­rai, so­cia­li­nėms pa­slau­goms, že­mės ūkiui, prieš­gais­ri­nei sau­gai.

Šį­met do­ta­ci­jos yra 23 proc. ra­jo­no biu­dže­to, to­kią da­lį jos už­ėmė ir per­nykš­čia­me vie­ti­nia­me iž­de.

 

Sko­la su­ma­žė­jo

Apy­var­tos lė­šos ar­ba per­nykš­čio biu­dže­to li­ku­tis da­bar su­da­ro per 9 mln. eu­rų, per­nai – apie 8 mln. eu­rų. Tai su­rink­ta di­des­nė nei pla­nuo­ta mo­kes­čių su­ma, su­tau­py­ti pi­ni­gai dėl ne­baig­tų at­lik­ti kai ku­rių dar­bų ar ne­pa­nau­do­ti kai ku­rioms iš anks­to pla­nuo­toms pa­slau­goms, nes pas­ta­rų­jų ne­rei­kė­jo.

Tad apy­var­tos lė­šos yra 19 proc. šie­me­čio ra­jo­no biu­dže­to.

Dar apie 1,7 mln. eu­rų ar­ba 4 proc. ra­jo­no biu­dže­to pla­nuo­ja­ma su­si­rink­ti iš ki­tų pa­ja­mų. O tai pa­ja­mos už iš­nuo­mo­tą sa­vi­val­dy­bės tur­tą, įvai­rios rin­klia­vos, kaip an­tai, už at­lie­kų tvar­ky­mą ar lei­di­mus pre­kiau­ti vie­šo­se vie­to­se.

Ben­dra sa­vi­val­dy­bės sko­la pra­ėju­sių me­tų gruo­džio 31-ąją bu­vo be­veik 1 mln. 870 tūkst. eu­rų. Iš šios su­mos įsi­sko­li­ni­mas ban­kams už pa­sko­las – 192 tūkst. eu­rų, 395 tūkst. eu­rų – už pa­sko­lą Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jai dėl vals­ty­bės var­du pa­si­sko­lin­tų lė­šų in­ves­ti­ci­jų pro­jek­tams fi­nan­suo­ti ir 1 mln. 280 tūkst. eu­rų – už pa­sko­lą , ku­ri gau­ta iš mi­nė­tos mi­nis­te­ri­jos lai­ki­nam pa­ja­mų trū­ku­mui pa­deng­ti, ap­ri­bo­jus „Sno­ro“ ban­ko veik­lą.

Pa­ly­gin­ti su 2022- ai­siais sa­vi­val­dy­bės sko­la su­ma­žė­jo 190 tūkst. eu­rų.

 

Šį­met nu­ma­to­ma iš­as­fal­tuo­ti apie 50 ki­lo­met­rų ke­lių

2024-ųjų Aly­taus ra­jo­no biu­dže­te dau­giau­sia iš­lai­dų nu­ma­ty­ta ko­mu­na­li­niam ūkiui ar­ba in­fra­struk­tū­rai – 14,2 mln. eu­rų.

Tai bus jau tre­ti me­tai, kai šiai sri­čiai iš vie­ti­nio iž­do skiriama dau­giau­sia lė­šų. Šį­met pa­ly­gin­ti su pra­ėju­siais me­tais, kaip pri­sta­ty­da­ma biu­dže­tą pa­žy­mė­jo ra­jo­no me­rė R.Vit­kaus­kie­nė, vien ke­liams tvar­ky­ti bus skir­ta be­veik 8 mln. eu­rų dau­giau. Kar­tu su ša­lies Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos lė­šo­mis šiems iš­skir­ti­nai ra­jo­ne svar­biems ob­jek­tams pla­nuo­ja­ma pa­nau­do­ti dau­giau nei 11 mln. eu­rų. Per­nai kelių tvar­ky­mui bu­vo duo­ta per 3 mln. eu­rų.

Ver­ta pa­ste­bė­ti, kad iš 1 tūkst. 200 ki­lo­met­rų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čių ke­lių as­fal­tuo­tų – tik apie 280. Šį­met tu­ri­ma am­bi­ci­ja iš­as­fal­tuo­ti apie 50 ki­lo­met­rų žvy­ruo­tų ke­lių.

Be­je, ra­jo­no in­fra­struk­tū­rai, į ku­rią pa­ten­ka ir nuo­la­ti­nė gat­vių bei ke­lių prie­žiū­ra, van­dent­var­ka, so­cia­li­nio būs­to plėt­ra, skir­ta 30 proc. vie­ti­nio iž­do. O iš­skir­ti­niams šie­me­čiams ra­jo­no in­fra­struk­tū­ros tvar­ky­mo pro­jek­tams pri­ski­ria­mas ir Ne­mu­no upės va­gos iš­va­ly­mas, ją pri­tai­kant lai­vy­bai, ir vie­šos erd­vės prie Ku­me­čių tven­ki­nio įren­gi­mas.

 

Mo­ky­to­jams al­gos per me­tus tu­rė­tų pa­di­dė­ti 420 eu­rų

Ant­ro­je vie­to­je pa­gal ra­jo­no biu­dže­to iš­lai­das iš­lie­ka švie­ti­mas, ku­riam šį­met ati­duo­da­ma 23 proc. jo lė­šų ar­ba per 11 mln. eu­rų.

Su­pran­ta­ma, liū­to da­lis šios su­mos ati­ten­ka ug­dy­mo pro­ce­sui or­ga­ni­zuo­ti.

Kaip sa­kė ra­jo­no me­rė R.Vit­kaus­kie­nė, da­bar, po biu­dže­to pa­tvir­ti­ni­mo, mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mai pa­di­dės 10 proc., nuo ru­dens – dar 10 proc.

Šiuo me­tu mo­ky­to­jų al­gos vi­du­ti­niš­kai di­dė­ja 200 eu­rų, o nuo rug­sė­jo – dar vi­du­ti­niš­kai 220 eu­rų iki mo­kes­čių. Tad per me­tus tu­rė­tų pa­di­dė­ti 420 eu­rų iki mo­kes­čių

Vyk­dant „Tūks­tant­me­čio mo­kyk­lų“ pro­jek­tą, bus re­konst­ruo­ja­mas Dau­gų Vla­do Mi­ro­no gim­na­zi­jos sta­dio­nas, įren­gia­ma nau­ja vai­kų žai­di­mų aikš­te­lė prie Mi­ros­la­vo gim­na­zi­jos, bu­vu­sio­se dirb­tu­vė­se prie Sim­no gim­na­zi­jos – STE­AM (in­te­gralus, į kom­plek­siš­ką tik­ro­vės reiš­ki­nių pa­ži­ni­mą, pri­tai­ky­mą, ir pro­ble­mų spren­di­mą krei­pian­tis mo­ki­nių ge­bė­ji­mų ug­dy­mas kai ku­rių moks­lų kon­teks­te – A.M.) ir ro­bo­ti­kos la­bo­ra­to­ri­jos.

Nu­ma­ty­ti pi­ni­gai Mi­ros­la­vo gim­na­zi­jos ap­griu­vu­sioms iš­orės sie­noms tvar­ky­ti, in­ves­ti­ci­jos – be­veik vi­soms mo­kyk­loms at­nau­jin­ti ka­bi­ne­tus bei ki­tas jų erd­ves.

 

So­cia­li­niai dar­buo­to­jai su­lauks 100 eu­rų di­des­nių al­gų

So­cia­li­nei ir svei­ka­tos ap­sau­gai iš šie­me­čio ra­jo­no biu­dže­to ten­ka be­veik 10 mln. eu­rų ir tai su­da­ro 20 proc. vie­ti­nio iž­do.

Pir­miau­sia apie tai, kas svar­biau­sia – so­cia­li­niams dar­buo­to­jams. Šį­met al­gos pa­di­dės 10 proc., ar­ba 100 eu­rų iki mo­kes­čių.

Kaip ir vi­so­se ša­lies sa­vi­val­dy­bė­se di­dži­ą­ją da­lį lė­šų – be­veik 7 mln. eu­rų – „su­val­gys“ ski­ria­mos so­cia­li­nės pa­šal­pos ne­pa­si­tu­rin­tiems gy­ven­to­jams, tei­kia­mos ki­tos so­cia­li­nės pa­slau­gos, pa­di­dė­ju­sios iš­mo­kos mir­ties at­ve­ju.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei pa­val­džiam Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­trui, tei­kian­čiam mo­bi­lias slau­gos pa­slau­gas na­muose, per ati­tin­ka­mą Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos prie­mo­nę bus nu­pirk­tas dar vie­nas au­to­mo­bi­lis ir rei­ka­lin­ga įran­ga. Tam skir­ta per 70 tūkst. eu­rų.

 

Kiek lė­šų tenka kai ku­rioms svar­bioms pro­gra­moms?

Iki šiol ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je bu­vo ben­dra Že­mės ūkio ir kai­mo ben­druo­me­nių rė­mi­mo pro­gra­ma, ku­riai, pa­vyz­džiui, per­nai skir­ta 200 tūkst. eu­rų.

Pra­ėju­sių me­tų pra­džio­je tvir­ti­nant ra­jo­no biu­dže­tą, bu­vo ki­lu­sios dis­ku­si­jos dėl dvie­jų mi­nė­tų ša­kų pro­gra­mų rė­mi­mo at­sky­ri­mo, kad tar­pu­sa­vy­je ne­bū­tų kon­ku­ren­ci­jos ir sie­kiant vie­no­dai pa­rem­ti abi sri­tis. Ta­čiau tam ne­pri­tar­ta.

Šiais me­tais po 100 tūkst. eu­rų skir­ta Že­mės ūkio ir Ben­druo­me­nių rė­mi­mo pro­gra­moms.

Taip pat po 100 tūkst. eu­rų nu­ma­ty­ta smul­kaus ir vi­du­ti­nio ver­slo, so­di­nin­kų ben­dri­jų pa­ra­mai, 90 tūkst. eu­rų – re­li­gi­nėms ben­druo­me­nėms.

„Biu­dže­tas yra su­ba­lan­suo­tas, at­sa­kin­gai pa­skirs­ty­tas. Ir tik­rai ne­su­kly­siu sa­ky­da­ma, kad šis biu­dže­tas – Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jų ir ben­druo­me­nių iš­girs­tų lū­kes­čių bei no­rų at­spin­dys. Nuo­šir­džiai ti­kiu ir vi­liuo­si, kad gy­ven­to­jai vi­sų mū­sų pa­stan­gų dė­ka pa­jus po­ky­čius, ku­rių iš tik­rų­jų lau­kė per il­gai. Vis­ko ne­pa­da­ry­si­me per nak­tį, bet su­tvar­ky­ti ke­lius, už­tik­rin­ti sau­gu­mą gat­vė­se, jas ap­švies­ti, siek­ti ge­res­nės švie­ti­mo ko­ky­bės ir ge­res­nių mo­ky­mo­si re­zul­ta­tų, už­tik­rin­ti ko­ky­biš­kas so­cia­li­nes ir vie­šą­sias pa­slau­gas gy­ven­to­jams ne tik ga­li­me, bet ir pri­va­lo­me. Tai yra vi­sų mū­sų pa­rei­ga“, – po šie­me­čio biu­dže­to pa­tvir­ti­ni­mo sa­kė ra­jo­no me­rė R.Vit­kaus­kie­nė.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  reikia asfalto nes daug gyventoju gyvena o kaime gyventoju tik kur nekur vienas nuo kito uz kilometro arba laukuose ir dulka tik 1 arba 3 o mieste gyvena vienas prie kito ir dulka visiems

  Komentaras

  Beveik 7 mln. eurų -"suvalgys" socialinės pašalpos, išmokos mirties atveju. Jūs pranešėjai bei rašytojai gyvensit amžinai kaip Maklaudas 400 metų.Pirmi skubat įsisavint kanciliarinius pinigėlius.

  Komentaras

  Sunkiai paaiškinamas toks kelio per Dzūkijos ir vyturėlio sodus restavravimas , kai apjie trečdalį važiuojamos dalies atitvėrė pėstiesiems, o nuo Pamiškio gatvelės iki kelio į Jiezną ,labiausiai kringeliuotos ,net susiaurinimas

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.