Šią sa­vai­tę Aly­taus li­go­ni­nė­je ne­vyks pla­ni­nės ope­ra­ci­jos

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (7)
2020 Rugsėjis 22
Ligonine.
Šią sa­vai­tę li­go­ni­nė­je ne­vyks pla­ni­nės ope­ra­ci­jos, tai sie­ja­ma su gy­dy­to­jai nu­sta­ty­tu CO­VID-19. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį, rug­sė­jo 18-ąją, po pie­tų pa­aiš­kė­jo, kad Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės per 40 me­tų tu­rin­čiai alytiškei gy­dy­to­jai nu­sta­ty­tas ko­ro­na­vi­ru­sas. Gy­dy­to­ja tuoj pat izo­lia­vo­si, dėl CO­VID-19 iš­tir­ti vi­si jos šei­mos na­riai, taip pat di­des­nius ir ma­žes­nius kon­tak­tus su ja tu­rė­ję ben­dra­dar­biai bei li­go­niai. Ko­ro­na­vi­ru­sas nė vie­nam iš jų ne­nu­sta­ty­tas. Aly­taus li­go­ni­nė­je pir­mas at­ve­jis, kai dar­buo­to­jui diag­no­zuo­tas ko­ro­na­vi­ru­sas. Šią sa­vai­tę li­go­ni­nė­je ne­vyks pla­ni­nės ope­ra­ci­jos, tai sie­ja­ma su gy­dy­to­jai nu­sta­ty­tu CO­VID-19.

Ko­kiu bū­du už­si­krė­tė gy­dy­to­ja – ne­aiš­ku

Va­do­vau­jan­tis svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro Au­re­li­jaus Ve­ry­gos ge­gu­žės pa­bai­go­je pa­si­ra­šy­tu įsa­ky­mu ir mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vų pa­tvir­tin­tais ati­tin­ka­mais tei­sės ak­tais, svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų dar­buo­to­jai nuo­lat tik­ri­na­mi dėl ko­ro­na­vi­ru­so. Taip sie­kia­ma me­di­kus ir pa­cien­tus ap­sau­go­ti nuo šio vi­ru­so grės­mės.

Mė­gi­nių pa­ė­mi­mą ir jų ty­ri­mą or­ga­ni­zuo­ja pa­čios svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos.

Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės per 40 me­tų tu­rin­ti alytiškė gy­dy­to­ja pra­ėju­sią sa­vai­tę kaip tik ir pa­te­ko tarp ti­ria­mų dėl ko­ro­na­vi­ru­so grės­mės li­go­ni­nės dar­buo­to­jų.

Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį, rug­sė­jo 18-ąją, po pietų pa­aiš­kė­jo, kad jai diag­no­zuo­tas CO­VID-19. Gy­dy­to­ja tuoj pat izo­lia­vo­si, o Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos Aly­taus de­par­ta­men­to spe­cia­lis­tai pra­dė­jo nu­sta­ti­nė­ti gy­dy­to­jos tu­rė­tus kon­tak­tus.

Mė­gi­niai dėl ko­ro­na­vi­ru­so bu­vo pa­im­ti vi­siems jos šei­mos na­riams ir ar­ti­miems gi­mi­nai­čiams, su ku­riais mo­te­ris tu­rė­jo kon­tak­tus, – iš vi­so sep­ty­niems as­me­nis. Jie vi­si yra izo­lia­ci­jo­je, nors vi­ru­sas jiems ir ne­nu­sta­ty­tas.

Taip pat dėl CO­VID-19 tir­ta per 20 me­di­kų ir li­go­nių, ku­rie bu­vo di­de­lė­je ri­zi­ko­je ar­ba tu­rė­jo di­des­nius kon­tak­tus su vi­ru­su už­si­krė­tu­sia gy­dy­to­ja. Tirta ir dau­giau kaip 20 li­go­ni­nės dar­buo­to­jų bei li­go­nių, buvusių mažoje rizikoje ar­ba tu­rė­ju­sių ma­žus kon­tak­tus su mi­nė­ta gy­dy­to­ja.

Nė vie­nam iš tir­tų­jų ko­ro­na­vi­ru­sas ne­nu­sta­ty­tas, ta­čiau izo­lia­ci­jo­je yra 20 li­go­ni­nės me­di­kų, ku­rie bu­vo di­de­lių kon­tak­tų su gy­dy­to­ja zo­no­je.

Kaip sa­kė li­go­ni­nės di­rek­to­rius Ar­tū­ras Va­si­liaus­kas, šią sa­vai­tę li­go­ni­nė­je ne­vyks pla­ni­nės ope­ra­ci­jos, tai su­si­ję su gy­dy­to­jai nu­sta­ty­tu ko­ro­o­na­vi­ru­su: „Vi­sos ki­tos me­di­ci­ni­nės pa­slau­gos li­go­ni­nė­je tei­kia­mos. Šian­dien vi­sų pa­im­tų mė­gi­nių re­zul­ta­tai ne­igia­mi, bent kol kas tik­rai jau­čia­mės sau­gūs.“

Pas­ta­ra­sis ko­ro­na­vi­ru­so at­ve­jis yra pir­mas tarp li­go­ni­nės dar­buo­to­jų.

Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro Aly­taus de­par­ta­men­to di­rek­to­rės Da­ly­tės Ne­kra­še­vi­čie­nės tei­gi­mu, yra ne­aiš­ku, ko­kiu bū­du gy­dy­to­ja už­si­krė­tė ko­ro­na­vi­ru­su.

Ko­ro­na­vi­ru­sas –dar vie­nai aly­tiš­kei

Pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį, rug­sė­jo 19-ąją, ta­po aiš­ku, kad CO­VID-19 nu­sta­ty­tas dar vie­nai maž­daug 40 me­tų aly­tiš­kei. Ji Aly­taus mo­bi­lia­me pa­tik­ros dėl šio vi­ru­so punk­te, vei­kian­čia­me Pra­mo­nės gat­vė­je, Kul­tū­ros cen­tro au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je, iš­si­ty­rė kaip iš už­sie­nio grį­žęs as­muo, – mo­te­ris par­ke­lia­vo iš Ai­ri­jos.

Vi­suo­me­nės svei­ka­tos spe­cia­lis­tai jos tu­rė­tų kon­tak­tų su ap­lin­ki­niais ne­nu­sta­tė.

Aly­taus mo­bi­lia­me pa­tik­ros punk­te šį mė­ne­sį ėmė tir­tis dau­giau as­me­nų, dau­giau­sia – pa­ju­tu­sių­jų svei­ka­tos pa­blo­gė­ji­mą, pa­vyz­džiui, pa­ki­lus tem­pe­ra­tū­rai, pra­si­dė­jus ko­su­liui ar čiau­dė­ji­mui, taip pat grį­žu­sių­jų iš už­sie­nio.

Kar­tais per die­ną šia­me punk­te su­lau­kia­ma dau­giau kaip po 20 no­rin­čių­jų iš­si­tir­ti dėl ko­ro­na­vi­ru­so.

Nuo Aly­taus mo­bi­laus pa­tik­ros punk­to veik­los pra­džios, ko­vo pa­bai­gos, ir ap­tar­nau­jan­čia­me vi­sos Aly­taus ap­skri­ties gy­ven­to­jus, čia pa­im­ta 4 tūkst. 148 mė­gi­niai ar­ba tiek iš­tir­ta gy­ven­to­jų. Iš šio skai­čiaus – 63 proc. Aly­taus mies­to, 21 proc. – Aly­taus ra­jo­no, 7 proc. – Va­rė­nos ra­jo­no, 6 proc. – Laz­di­jų ra­jo­no ir 3 proc. – Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jų.

Pastaruoju metu koro­navirusas po keturių mėne­sių pertraukos nustatytas aštuoniems alytiškiams, o beveik po penkių mėnesių pertraukos – vienam Aly­taus rajono gyventojui. Du alytiškiai nuo šio viruso pasveiko, tad užsikrėtusiais laikomi šeši.

  Komentaras

  Sunt atât de încântat, deoarece căsătoria mea ruptă a fost restabilită, iar soțul meu s-a întors după ce ne-a părăsit pe mine și pe cei doi copii ai noștri pentru o altă femeie. După 8 ani de căsătorie, eu și soțul nostru am fost într-o ceartă sau alta până când în cele din urmă m-a părăsit și s-a mutat în California pentru a fi cu o altă femeie. Am simțit că viața mea s-a terminat și copiii mei au crezut că nu-și vor mai vedea tatăl. Am încercat să fiu puternic doar pentru copii, dar nu am putut controla durerile care mă chinuiesc inima, inima mea era plină de dureri și dureri pentru că eram cu adevărat îndrăgostit de soțul meu. În fiecare zi și noapte mă gândesc la el și îmi doresc întotdeauna să se întoarcă la mine, eram foarte supărat și aveam nevoie de ajutor, așa că am căutat ajutor online și am dat peste un site web care sugerează că Dr.Wealthy poate ajuta să revină la ex. rapid. Deci, am simțit că ar trebui să-l încerc. L-am contactat și mi-a spus ce să fac și am făcut-o apoi a făcut o (Vrajă de dragoste) pentru mine. 28 de ore mai târziu, soțul meu m-a sunat cu adevărat și mi-a spus că îi este atât de dor de mine și de copii, atât de uimitor !! Așa că așa s-a întors în aceeași zi, cu multă dragoste și bucurie și și-a cerut scuze pentru greșeala sa și pentru durerea pe care mi-a provocat-o mie și copiilor. Apoi, din acea zi, Căsătoria noastră a fost acum mai puternică decât a fost înainte, totul datorită doctorului Rich. el este atât de puternic și am decis să împărtășesc povestea mea pe internet, încât dr. Vrăjitor, real și puternic, care mă voi ruga mereu să trăiesc mult pentru a-și ajuta copiii în vremea necazurilor, dacă ești aici și ai nevoie de Ex înapoi sau soțul tău s-a mutat la o altă femeie, nu mai plânge, contactează acum acest puternic turnător de vrăji. Iată contactul său: Trimiteți-l prin e-mail la: Cont: wealthylovespell@gmail.com, vizitați site-ul web http://wealthyspellhome.over-blog.com puteți să-l sunați sau să-l adăugați pe Whats-app: +2348105150446, MULTUMESC Dr.Wealthy

  Komentaras

  Kodel minimas darbuotojos amžius ir , kad tai gydytoja. Ar nepakaktų paminėti, kad tai darbuotoja. Jokios asmens duomenų apsaugos. Tai panašu į persekiojimą asmens, kuris nekaltas dėl užsikrėtimo . Juk bet kas gali užsikrėsti . Nebūtina rašyti taip, kad žmogus butų beveik atpažintas . Įdomu , ar pati žurnaliste norėtų būti atpažinta straipsnyje , jei butų užsikrėtusi . Jokio jautrumo ir supratingumo nėra .

  Komentaras

  O kodel nera ispejamos neščiosios kad nepriimamos gimdyti!!? Čia ne planinis o skubus reikalas, bet pie tai nieks neinformuoja kol nepaskambini netyčia ir nesužinai!?

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.