Se­ne­lių na­mų „Ate­sys” di­rek­to­rė Emi­li­ja Žu­kaus­kai­tė: „Sa­vo dar­be sten­giuo­si ne­pa­mirš­ti, kad ko­ky­biš­ka slau­ga yra ne tik tech­ni­nis slau­gos pro­ce­dū­rų at­li­ki­mas ir ži­nios, bet ir dva­si­niai as­pek­tai (3)

Se­ne­lių na­mų „Ate­sys” di­rek­to­rė Emi­li­ja Žu­kaus­kai­tė.
Se­ne­lių na­mų „Ate­sys” di­rek­to­rė Emi­li­ja Žu­kaus­kai­tė.
Aly­taus ra­jo­ne, Ates­nin­kuo­se, rug­sė­jo 18 die­ną ofi­cia­liai bei šven­tiš­kai du­ris at­vers pri­va­tūs se­ne­lių na­mai „Ate­sys“. Tai jau­nos, veik­lios, iš­si­la­vi­nu­sios, idė­jų ne­sto­ko­jan­čios Aly­taus kraš­to gy­ven­to­jos Emi­li­jos Žu­kaus­kai­tės (nuotr.) il­gai puo­se­lė­tos idė­jos įgy­ven­di­ni­mo svar­bus ak­cen­tas. „Ma­tau pras­mę ta­me, ką da­rau, ir džiau­giuo­si pa­si­rin­ku­si to­kią dar­bi­nę kryp­tį“, – „Aly­taus nau­jie­noms“ sa­kė Emi­li­ja. Ją kal­bi­na Al­do­na KU­DZIE­NĖ.

– Jau­ni žmo­nės ren­ka­si leng­ves­nį gy­ve­ni­mą, ne­ap­krau­tą ne­si­bai­gian­čiais dar­bais ir rū­pes­čiais, Jūs – prie­šin­gai – pa­si­rin­ko­te sun­kiau­sią sri­tį. To­kiu laik­me­čiu, kai vi­suo­me­nė­je aki­vaiz­džiai jau­čia­mas jau­nys­tės ir gro­žio kul­tas, kai svar­biais tam­pa to­bu­las kū­nas, ly­gi oda, aukš­tos pa­rei­gos, Jūs at­sig­rę­žė­te į vy­res­nius žmo­nes, se­nat­vę, kaip da­bar ma­din­ga sa­ky­ti, am­žė­ji­mą. Ko­dėl pa­si­rin­ko­te to­kią veik­los kryp­tį? Nau­jo pa­si­rin­ki­mo vi­zi­ją ir tiks­lus jau esa­te tvir­tai ap­mąs­čiu­si?

– Svei­ka­tos moks­lai man vi­sa­da bu­vo ar­ti­ma sri­tis. Taip su­si­klos­tė gy­ve­ni­mas, kad pir­miau­sia įsto­jau ir bai­giau eko­no­mi­kos moks­lus, o tik vė­liau su­pra­tau, kad iš tik­rų­jų no­riu stu­di­juo­ti ir dirb­ti me­di­ci­nos sri­ty­je. Šio es­mi­nio gy­ve­ni­mo pa­si­kei­ti­mo ne­si­gai­lė­jau nuo pir­mos moks­lų die­nos.

Stu­di­juo­da­ma Me­di­ci­nos uni­ver­si­te­te ne­tru­kus su­pra­tau, kad se­nat­vė yra ne­at­ski­ria­ma mū­sų gy­ve­ni­mo da­lis, kad dau­ge­lis li­go­ni­nė­je gy­do­mų as­me­nų yra se­ny­vo am­žiaus ir kad vie­naip ar ki­taip teks dirb­ti su šia am­žiaus gru­pe, to­dėl nu­sto­ti bėg­ti nuo se­nat­vės at­ro­dė na­tū­ra­lus pa­si­rin­ki­mas.

Pra­dė­jau kryp­tin­gai uni­ver­si­te­te rink­tis prak­ti­kas, su­si­ju­sias su slau­go­mų as­me­nų prie­žiū­ra, at­li­kau prak­ti­kas slau­gos li­go­ni­nė­se, de­men­ci­ja ir Alz­hei­me­riu ser­gan­čių žmo­nių psi­chiat­ri­jos sky­riu­je, ap­si­gy­niau ba­ka­lau­ro dar­bą te­ma apie pa­gy­ve­nu­sius žmo­nes.

Kai bai­giau moks­lus ir nu­spren­džiau, kad gal­būt no­rė­čiau įkur­ti se­ne­lių na­mus, tei­sin­gas ke­lias at­ro­dė iš­ban­dy­ti to­kį dar­bą dau­giau iš­šū­kių ke­lian­čio­je ap­lin­ko­je, to­dėl iš­va­žia­vau dirb­ti į Lon­do­ną. Ten su tu­ri­mu iš­si­la­vi­ni­mu sėk­min­gai įsi­dar­bi­nau se­ne­lių na­muo­se pa­mai­nos va­do­ve. Dar­bas ne­bu­vo leng­vas, nes tai bu­vo sen­jo­rų, ser­gan­čių bū­tent Alz­hei­me­riu ir de­men­ci­ja, prie­žiū­ra, ta­čiau tai ma­nęs ne­iš­gąs­di­no ir to­liau ma­čiau ta­me, ką da­rau, pras­mę, tad grį­žu­si į Lie­tu­vą to­liau plė­to­jau idė­ją įkur­ti sa­vo se­ne­lių na­mus.

 

– Baig­ti eko­no­mi­kos, me­di­ci­nos moks­lai. Va­di­na­si, at­ei­ty­je – tik dar­bas, ar yra min­čių ir ki­tiems moks­lams?

– Ki­tiems moks­lams šiuo me­tu min­čių nė­ra, nes pa­tin­ka tai, ką da­rau, ir nuo­lat gi­li­nu sa­vo ži­nias kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mo kur­suo­se.

 

– Se­ne­liams skir­ti na­mai įkur­ti gra­žio­je vie­to­je, juo­se ap­si­sto­ju­sie­ji, be abe­jo, bus lai­min­gi gy­ven­da­mi gam­to­je, to­li nuo šur­mu­lių. Pri­min­ki­te tiems, ku­rių in­for­ma­ci­ja dar ne­pa­sie­ku­si, ko­kias pa­slau­gas ir kam teik­si­te? Kaip žmo­gus at­si­skai­tys už jas?

– Iš tie­sų se­ne­lių na­mai „Ate­sys“ ap­sup­ti gam­tos ir įsi­kū­rę ant eže­ro kran­to. Nuo pa­sta­to iki eže­ro yra nu­ties­ti ta­ke­liai, ku­riais ga­li­ma va­žiuo­ti ir ve­ži­mė­liu, ir pa­to­gu nu­ei­ti su vaikš­ty­ne, yra daug suo­liu­kų pri­sės­ti ir pail­sė­ti.

Tei­kia­me trum­pa­lai­kę ir il­ga­lai­kę so­cia­li­nę glo­bą, ap­gy­ven­di­na­me as­me­nis vien­vie­čiuo­se ar­ba dvi­vie­čiuo­se kam­ba­riuo­se su prie jų esan­čio­mis erd­vio­mis hi­gie­nos pa­tal­po­mis. Dau­ge­lis kam­ba­rių tu­ri iš­ėji­mus į bal­ko­nus.

„Ate­sy­je“ ga­li ap­si­gy­ven­ti ir svei­ki se­ne­liai, ir tie, ku­rie tu­ri bet ko­kią fi­zi­nę ne­ga­lią. Pri­ima­me ir ne­vaikš­čio­jan­čius as­me­nis.

Tei­kia­mos pla­čios svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gos (ben­dro­sios prak­ti­kos slau­gy­to­jo, slau­gy­to­jo pa­dė­jė­jo, ki­ne­zi­te­ra­peu­to / ma­sa­žuo­to­jo, o šei­mos gy­dy­to­jo kon­sul­ta­ci­jos or­ga­ni­zuo­ja­mos pa­gal as­mens pa­si­rin­ki­mą), so­cia­li­nio dar­buo­to­jo pa­slau­gos, mai­ti­ni­mas 4 kar­tus per die­ną, or­ga­ni­zuo­ja­mos įvai­rios veik­los bei už­si­ė­mi­mai.

Sen­jo­ras už gy­ve­ni­mą ga­li at­si­skai­ty­ti tie­sio­giai mums mo­kė­da­mas vi­są kai­ną ar­ba, kaip vi­sa­da pa­ta­riu, pir­miau­sia kreip­tis į sa­vo gy­ve­na­mo­sios vie­tos so­cia­li­nės pa­ra­mos sky­rių ir ban­dy­ti gau­ti so­cia­li­nės glo­bos kom­pen­sa­ci­ją, tuo­met sa­vi­val­dy­bė ga­li pa­deng­ti vi­są ar­ba bent da­lį kai­nos.

 

– Ko­kiais at­ve­jai žmo­nės pa­si­ren­ka se­ne­lių na­mus? Ar į jū­siš­kius žmo­nėms ten­ka pa­lauk­ti?

– Ka­dan­gi vi­sai ne­se­nai įsi­kū­rė­me ir ofi­cia­liai at­si­da­ry­si­me nuo rug­sė­jo 18 die­nos, tai šiuo me­tu dar tu­ri­me lais­vų vie­tų.

Daž­niau ne­gu ga­lė­tų at­ro­dy­ti mums skam­bi­na ne sen­jo­rų ar­ti­mie­ji, o pa­tys vy­res­nio am­žiaus as­me­nys, ku­riems tie­siog at­si­bo­do bū­ti vie­niems na­muo­se, o na­mų dy­dis yra pra­dė­jęs tap­ti la­biau naš­ta ne­gu džiaugs­mas. Ži­no­ma, daž­nai žmo­nės krei­pia­si, nes jie ar­ba jų ar­ti­ma­sis tu­ri fi­zi­nę ne­ga­lią, pa­vyz­džiui, sun­kiai vaikš­to ir vis di­des­niu iš­šū­kiu tam­pa na­mų ruo­ša bei as­me­ni­nė hi­gie­na.

 

– Ne­re­tai sa­vo ar­ti­mie­siems pa­rin­ku­sie­ji se­ne­lių na­mus vis dar jau­čia sa­vo­tiš­ką gė­dą, kal­tę. Kiek ga­jus ste­re­o­ti­pas, kad tė­vais pri­va­lu rū­pin­tis, nes ir jie sa­vo vai­kais rū­pi­no­si?

– Ma­nau, kad pa­kan­ka­mai ga­jus. Bet il­gė­jant pen­si­niam am­žiui, kai ar­ti­mie­siems pa­tiems dar ten­ka dirb­ti vis vy­res­nia­me am­žiu­je, na­muo­se pa­si­rū­pin­ti ki­tu ga­li bū­ti la­bai su­dė­tin­ga, se­ne­lių na­mai yra pui­ki iš­ei­tis. Taip pat ma­nau, kad pa­si­rink­ti bū­ti ap­sup­tam ben­dra­am­žių ir oriai sen­ti jau­kiuo­se se­ne­lių na­muo­se bei jaus­tis sau­giai ži­nant, kad ša­lia yra vi­sa­da pa­dė­sian­tis per­so­na­las, ne­ga­li bū­ti gė­din­ga.

Be to, pri­žiū­rė­ti as­me­nį su svei­ka­tos su­tri­ki­mais ga­li rei­ka­lau­ti spe­ci­fi­nių ži­nių, ku­rių daž­nai ar­ti­mie­ji ga­li ne­tu­rė­ti. Tam ir no­rė­jo­si įkur­ti se­ne­lių na­mus, ku­rie bū­tų gra­žio­je ir ra­mio­je vie­to­je, su vien­vie­čiais ir dvi­vie­čiais kam­ba­riais, su prie vi­sų kam­ba­rių esan­čiais tu­a­le­tais ir du­šais, po­il­sio erd­vė­mis su vaiz­du į eže­rą, kad ne­bū­tų gė­dos ar kal­tės juo­se gy­ven­ti ar ap­gy­ven­din­ti sa­vo ar­ti­mą as­me­nį.

 

– Ne­bi­jo­te, kad tarp ele­gan­tiš­kų ma­lo­nių, pa­pras­tų sen­jo­rų ra­sis ir iš­im­čių – nuo­lat ne­pa­ten­kin­tų, bam­bek­lių?

– Vi­si kar­tais to­kie esa­me, tai pri­imu kaip na­tū­ra­lią žmo­gaus sa­vy­bę. Juk kar­tais iš tik­rų­jų yra dėl ko pa­bam­bė­ti ar bū­ti ne­pa­ten­kin­tam.

 

– Ko­kio­je so­cia­li­nė­je sri­ty­je be­dirb­tu­mė­me, sa­va­no­rių pa­gal­ba pra­ver­čia. Tu­ri­te min­čių ret­kar­čiais jų pa­si­kvies­ti?

– Ži­no­ma, sa­va­no­riai vi­sa­da yra la­bai lau­kia­mi.

 

– Ar daug gra­žių, dė­kin­gų die­nų jau bū­ta, ka­da nuo­šir­džiai džiau­gė­tės, kad to­kios veik­los ėmė­tės?

– Taip, ma­tau pras­mę ta­me, ką da­rau, ir džiau­giuo­si pa­si­rin­ku­si šią kryp­tį.

 

– Vy­res­niam žmo­gui la­bai svar­bu dva­si­niai rei­ka­lai. Dva­si­nin­kas Jū­sų gy­ven­to­jus lan­kys?

– Ži­no­ma, gy­ven­to­jus lan­kys dva­si­nin­kas ar­ba sie­lo­va­dos spe­cia­lis­tas. Taip pat sen­jo­rams, ku­riems lei­džia fi­zi­nės ga­li­my­bės ir jiems pa­gei­dau­jant, bus or­ga­ni­zuo­ja­mos iš­vy­kos į baž­ny­čią.

Kam­ba­rius re­zer­va­vę as­me­nys yra la­bai pa­ten­kin­ti, kad pa­vy­ko gau­ti vie­tą pas mus.

 

– Tam, kad bū­tų ga­li­ma rū­pin­tis ki­tu, la­bai svar­bu pa­čiam jaus­tis pail­sė­ju­siam, stip­riam. Kaip at­gau­na­te jė­gas, pail­si­te pa­ti?

– Man ge­riau­sias po­il­sis yra pa­si­vaikš­čio­ji­mas gam­to­je, kny­gų skai­ty­mas, ži­no­ma, pail­sė­ti pa­de­da ir ge­ras nak­ties mie­gas.

 

– Gy­vy­bin­gu­mas ne vi­sa­da su­si­jęs su am­žiu­mi – apie tai pri­me­na Atė­nų tra­gi­kas So­fok­lis, su­lau­kęs de­vy­nias­de­šim­ties. Se­ne­lių gy­ve­ni­mas Jū­sų na­muo­se ne­bus niū­rus. Juk ki­taip ir bū­ti ne­ga­li, kai jų gy­ve­ni­mo ko­ky­be rū­pi­na­si jau­nas žmo­gus, ku­ris ži­no, ko no­ri ir ko sie­kia. Ir no­ri­si pa­klaus­ti, iš kur Ju­my­se ran­da­si ta nuo­jau­ta, tas ži­no­ji­mas, ko la­biau­siai rei­kia am­žė­jan­čiam žmo­gui?

– Ži­no­ji­mas, ko rei­kia vy­res­niam žmo­gui, ky­la iš to, kad vi­si esa­me žmo­nės, ir po­rei­kis bū­ti su­pras­tam, už­jaus­tam, my­li­mam, kad bū­tų ša­lia ki­tas žmo­gus, ku­ris pa­dės, kai bus sun­ku, yra uni­ver­sa­lus ir ne­tu­ri am­žiaus ri­bų.

Sa­vo dar­be sten­giuo­si ne­pa­mirš­ti, kad ko­ky­biš­ka slau­ga yra ne tik tech­ni­nis slau­gos pro­ce­dū­rų at­li­ki­mas ir ži­nios, bet ir dva­si­niai as­pek­tai, ku­rie kar­tais ga­li bū­ti net svar­bes­ni.

Taip pat tin­ka­mą prie­žiū­rą už­tik­rin­ti pa­de­da nuo­la­ti­nis va­do­va­vi­ma­sis pa­grin­di­niais į as­me­nį orien­tuo­tais slau­gos prin­ci­pais, tai yra oru­mo iš­lai­ky­mas, as­mens tei­sė pa­si­rink­ti, ne­pri­klau­so­my­bė, ben­dra­dar­bia­vi­mas, pri­va­tu­mas, pa­gar­ba, sau­gu­mas, ly­gy­bė ir kon­fi­den­cia­lu­mas.

– Džiu­gu gir­dė­ti pa­tį svar­biau­sią Jū­sų veik­los ak­cen­tą, kad jau­nat­viš­kai ku­ria­te pras­mę sau ir ki­tiems, kad ki­tų gy­ve­ni­mus pil­do­te pil­nat­ve. Tad klau­si­mas, ku­rio ne­pa­klau­siau, o no­ri­te apie tai kal­bė­ti.

– Mū­sų se­ne­lių na­muo­se pa­gal­vo­ta ir apie tai, kad gy­ven­to­jai la­bai lauks ir juos vi­sa­da džiu­gins ar­ti­mų­jų ap­si­lan­ky­mai.

To­dėl jų ar­ti­mie­ji tu­rės ga­li­my­bę gau­ti nuo­lai­dą ap­si­sto­ti ne­to­lie­se ant eže­ro kran­to esan­čia­me pir­ties na­me­ly­je, ku­ris nak­vy­nei tal­pi­na net iki 10 as­me­nų ir ku­ria­me sen­jo­ras ga­lės ne tik pa­si­bū­ti ar­ti­mų­jų ap­sup­ty­je, bet ir su jais švęs­ti šven­tes.

 

Platesnė informacija – www.seneliu-namai.com

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.