Sau­lė džio­vi­no, val­džia ne­pa­gai­lė­jo džiūs­tan­čių žel­di­nių Ža­lio­jo­je gat­vė­je

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (11)
2020 Rugpjūtis 6
Nuotrauka
Gy­ven­to­jai at­siun­tė Ža­lio­jo­je gat­vė­je sau­lės iš­džio­vin­tų žel­di­nių nuo­trau­kas. Dau­giau­sia jų sau­lė nu­nio­ko­ju­si šios gat­vės da­ly­je nuo Nau­jo­sios ir Jot­vin­gių gat­vių san­kry­žos.
Aukš­čiau­sia­jam rei­kia pa­dė­ko­ti už ant­ra­die­nio po­pie­tę Aly­tu­je pra­pliu­pu­sį lie­tų. Pa­ga­liau bu­vo pa­lais­ty­ti ir mies­te nuo kait­ros pra­dė­ję džiū­ti žel­di­niai. Pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis „Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­ją pa­sie­kė gy­ven­to­jų at­siųs­tos nuo­trau­kos, liu­di­jan­čios, kaip at­ro­do sau­lės iš­džio­vin­ti žel­di­niai – aly­vos, sa­ku­ros Ža­lio­jo­je gat­vė­je. Žmo­nes pik­ti­na mies­to val­džios abe­jin­gu­mas ne tik pa­čios ini­cia­ty­va so­din­tiems me­džiams ir krū­mams, bet ir įmo­nių do­va­no­tiems žel­di­niams. Jie pra­dė­jo džiū­ti ne­lais­to­mi, o kas juos tu­rė­jo lais­ty­ti, jei mies­to žel­dy­nus pri­žiū­rė­ju­si sa­vi­val­dy­bei pa­val­di vie­šo­ji įstai­ga „Aly­taus in­fra­struk­tū­ra“ lik­vi­duo­ja­ma ir dar­bus mies­te jau bai­gė, o nau­ji mi­nė­tų ob­jek­tų pri­žiū­rė­to­jai kon­kur­so bū­du dar ne­pa­rink­ti.

Ža­lio­jo­je gat­vė­je – per 400 žel­di­nių

Kiek anks­čiau aly­tiš­kiai ne­ri­ma­vo dėl ne­lais­to­mų žel­di­nių Pir­mo­jo Aly­taus aikš­tė­je, da­bar jie li­ko ne­abe­jin­gi džiūs­tan­tiems me­džiams ir krū­mams Ža­lio­jo­je gat­vė­je.

„Kai to­kios kait­ros, ne­gi sun­ku suor­ga­ni­zuo­ti jų pa­lais­ty­mą. Tie­siog gai­la žiū­rė­ti, kaip nyks­ta aly­vos, sa­ku­ros, ne­gi to ne­ma­to mies­to val­džia? Kiek ži­no­me, sa­ku­ras Ža­lia­jai gat­vei do­va­no­jo kai ku­rios mies­to įmo­nės, net Ja­po­ni­jos am­ba­sa­dos Lie­tu­vo­je at­sto­vai čia jas so­di­no, ka­žin, kaip su­re­a­guo­tų, jei pa­ma­ty­tų da­bar­ti­nį sa­ku­rų vaiz­dą?“ – min­ti­mis da­li­jo­si „Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­jai skam­bi­nę mies­tie­čiai.

Jie įsi­ti­ki­nę, kad taip su Ža­lio­sios gat­vės žel­di­niais at­si­ti­ko dėl vie­nin­te­lės prie­žas­ties – juos anks­čiau pri­žiū­rė­jo „Aly­taus in­fra­struk­tū­ra“, da­bar ji mies­to ta­ry­bos spren­di­mu lik­vi­duo­ja­ma, o nau­jų žel­dy­nų pri­žiū­rė­to­jų dar nė­ra.

Gy­ven­to­jai at­siun­tė ir Ža­lio­jo­je gat­vė­je sau­lės iš­džio­vin­tų žel­di­nių nuo­trau­kas. Dau­giau­sia jų sau­lė nu­nio­ko­ju­si šios gat­vės da­ly­je nuo Nau­jo­sios ir Jot­vin­gių gat­vių san­kry­žos. Sa­ku­rų la­pai tar­si ru­de­nį pa­gel­tę ir krin­tan­tys, kai ku­rios aly­vos jau vi­siš­kai iš­džiū­vu­sios, var­gu ar jas at­gai­vins net ant­ra­die­nio po­pie­tę Aly­tų už­klu­pęs lie­tus.

O žel­di­nių šio­je mies­to cen­tro gat­vė­je, ku­ri tar­nau­ja pės­tie­siems, dvi­ra­ti­nin­kams ir rie­du­ti­nin­kams, yra tik­rai daug – per 400.

Da­lis jų bu­vo pa­so­din­ta vyk­dant Ža­lio­sios gat­vės re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tą, ku­ris baig­tas maž­daug prieš pen­ke­rius me­tus. Tai juod­alksniai, pu­šys, kuk­me­džiai, lie­pos, kle­vai. Po to mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ap­lin­kos ap­sau­gos sky­rius ini­ci­ja­vo dau­giau kaip 100 aly­vų, per 30 gu­do­be­lių ir tu­jų gy­va­tvorės pa­so­di­ni­mą.

Ne­tru­kus, kai sa­vi­val­dy­bei ga­vus eu­ro­pi­nę pa­ra­mą Ža­lio­ji gat­vė bu­vo re­konst­ruo­ta už 2 mln. 750 tūkst. eurų, čia pra­dė­tos so­din­ti sa­ku­ros, da­bar jų yra 103.

Ap­lin­kos ap­sau­gos sky­riaus vy­riau­sio­sios spe­cia­lis­tės Ra­mu­nės Zub­rės tei­gi­mu, jas do­va­no­jo ir so­di­no mies­te vei­kian­čios ben­dro­vės, taip pat ir Ja­po­ni­jos am­ba­sa­dos Lie­tu­vo­je at­sto­vai.

Nors Ža­lio­ji gat­vė kaip skve­ras nė­ra ofi­cia­liai įtei­sin­tas, ta­čiau mies­tie­čiai ir jų sve­čiai šį ob­jek­tą lai­ko po­il­sio zo­na ir juos pik­ti­na čia džiūs­tan­tys žel­di­niai. Juos pri­žiū­rė­jo dar­bus mies­te jau nu­trau­ku­si ir mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mu iki rug­sė­jo 1-osios lik­vi­duo­ja­ma sa­vi­val­dy­bei pa­val­di vie­šo­ji įstai­ga „Aly­taus in­fra­struk­tū­ra“.

Aly­tiš­kis, ja­po­niš­kos kul­tū­ros puo­se­lė­to­jas Kęs­tu­tis Pta­kaus­kas, ku­rio ir mies­to ben­dro­vės „Ma­ri­sa“ įmo­nių gru­pės ini­cia­ty­va bu­vo pa­so­din­tos sa­ku­ros Ža­lio­jo­je gat­vė­je, ste­bi­si pra­dė­ju­siais nuo saus­ros džiū­ti šiais me­džiais: „Mies­to val­džios ap­lai­du­mas, ki­taip ne­pa­va­din­si. Jei toks po­žiū­ris, trūks­ta žo­džių.“

 

Su­da­ry­tos su­tar­tys dėl lais­ty­mo

Kaip sa­kė R.Zub­rė, ir sa­vi­val­dy­bė yra ga­vu­si džiūs­tan­čių žel­di­nių Ža­lio­jo­je gat­vė­je nuo­trau­kas, dėl da­bar­ti­nės kait­ros džiūs­ta net se­ni me­džiai, ne tik žel­di­niai Ža­lio­jo­je gat­vė­je, to­dėl dėl mies­to žel­di­nių lais­ty­mo yra su­da­ry­tos su­tar­tys su mies­to ben­dro­ve „Ni­vels­ta“.

Pa­gal su­tar­tis su sa­vi­val­dy­be ji lais­to apie 700 vie­ne­tų stam­bių žel­di­nių mies­te, o jie di­džiau­si Nau­jo­jo­je gat­vė­je, pa­sau­lio lie­tu­vių pa­so­din­tie­ji prie Svei­ka­tos ta­ko ne­to­li Dai­li­dės eže­rė­lio, taip pat Šimt­me­čio par­kas, ku­ris yra Li­kiš­kių par­ko da­lis. Ką tik su „Ni­vels­ta“ su­tar­ta dėl lais­to­mų žel­di­nių, esan­čių prie „Jot­vin­gių“ pre­ky­bos cen­tro, ku­riuos taip pat pri­žiū­rė­jo „Aly­taus in­fra­struk­tū­ra“.

Nors su­tar­tys dėl žel­di­nių lais­ty­mo ir su­da­ry­tos, ta­čiau aki­vaiz­du, kad me­džių ir krū­mų bent Ža­lio­jo­je gat­vė­je jos ne­guo­džia, – kait­ra juos įvei­kė, gal kai ku­riuos net ne­at­gai­vi­na­mai.

Ar­ti­miau­siu me­tu tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos skelb­tų kon­kur­sų gė­ly­nų, žel­dy­nų, par­kų ir pa­plū­di­mių prie­žiū­rai lai­mė­to­jai. To­kių kon­kur­sų pri­rei­kė dėl lik­vi­duo­ja­mos „Aly­taus in­fra­struk­tū­ros“.

Par­kų ir pa­plū­di­mių, ku­rie mies­te už­ima 131 hek­ta­rą, prie­žiū­ros pir­ki­mui per me­tus iš vie­ti­nio biu­dže­to skir­ta apie 350 tūkst. eu­rų, maž­daug 22 tūkst. kv. met­rų gė­ly­nų ir žel­dy­nų tvar­ky­mui – apie 70 tūkst. eu­rų.

  Komentaras

  Sveiki, mano vardas Claudia Klein, aš esu skolintojas, taip pat finansų konsultantas.

  Ar jums labai reikia finansinės paramos? Ar jums reikia paskolos įvairiems tikslams? jei jūsų atsakymas yra teigiamas, aš patarsiu kreiptis į mano firmą per | spotlightglobalservices@gmail.com | arba praneškite mums per „WhatsApp“: +4915758108767 | ir turėkite paskolą savo sąskaitoje per 24 valandas, nes mes teikiame puikias paskolų paslaugas visame pasaulyje.

  Mes siūlome visų rūšių paskolų paslaugas (asmeninę paskolą, verslo paskolą ir daugybę kitų), siūlome ir ilgalaikes, ir trumpalaikes paskolas, taip pat galite pasiskolinti iki 15 milijonų eurų. Mano įmonė padės jums pasiekti įvairių tikslų, pasitelkdama platų paskolų asortimentą.

  Mes žinome, kad teisėtos paskolos gavimas visada buvo didžiulė problema Asmenims, kurie turi finansinių problemų ir kuriems reikia jos sprendimo, daugeliui žmonių dėl didelių palūkanų yra taip sunku gauti paskolą nuosavam kapitalui iš savo vietinių bankų ar kitų finansų institucijų. norma, nepakankamas užstatas, skolos ir pajamų santykis, žemas kredito reitingas ar kitos priežastys.

  Nebereikia laukti ir nedaryti streso banke. Mūsų paslauga teikiama visą parą - galite gauti paskolą ir atlikti savo operacijas bet kada ir kur jums reikia.

  Mes teikiame 24 valandų pasaulinės klasės paskolų paslaugas. Dėl klausimų / klausimų? - Siųsti el. Laišką į | spotlightglobalservices@gmail.com | arba praneškite mums per „WhatsApp“: +4915758108767 | Ir akimirksniu gaukite atsakymą.

  Jūsų šeimai, draugams ir kolegoms nereikia žinoti, kad jums trūksta pinigų, tiesiog parašykite mums ir gausite paskolą.

  Jūsų finansinė laisvė yra jūsų rankose!

  Komentaras

  Šaunuolis tarybos narys drystantis atvirai ir nesislapstant už kitų kelt problemas. Neįtinkančias vietos klanų. Kur vietoj kūrimo, tesias įmonių ir rinkų bei žemės sklypų praradimai saujelės labui...Kas nykina miesto interesus ir per tai netekta virš 30 tūkstančių alytiškių po Nepriklausomybės. Kurie emigravo neapsikentę klanų nesiskaitymo...

  Komentaras

  Ko alytiškiai stebis? Juk patys rinkos merą ir tarybą, nuo kurių sprendimų priklauso miesto valdymo kokybė. Kuri nuo kadencijos pradžios vietoj kūrimo, erzinas dėl miesto potencialo likučių. Žemės sklypų, savivaldybės rinkų nykinant prieš gerai dirbusias įmones naudai? Galimų rinkimų rėmėjų interesams ir tradiciškai fiasko. Kaip ir šį kartą. Vėl miesto interesai pralaimi. Tad rinkę sau ir dėkokit. Kaip ir būsimiems rinkimams be V.Venciaus mieste nėra kam viešai problemų iškelt? Visiems kitiems tinka.

  Komentaras

  gal nereikėjo ardyti "Alytaus infrastruktūros",gal reikėjo žmones pakeisti,jų darbą performuoti,visgi jau sukurtas dalykas,o dabar viskas iš naujo,kol biskas susistyguos...budavo matai ir gėlynus laisto,ir gatves,dabar ne

  Komentaras

  Įdomus kausimas, kas pririnko tokių valdininkų? - O gi patys į valdžią rinkdami merą ir tarybą, nuo kurių sprendimų priklauso valdininkų veiklos kokybė, patys netiesiogiai ir atsakingi. Ir ten atsitiktinių nėra. Kas neklauso išveja ir pakeičia klausančiais. Esmėj priklauso nuo mero lygio. Kuris pagal įstatymus už savo ir savivaldybės veiklą atskaitingas tarybai ir bendruomenei. Tad sau ir priekaištus reiškit, ypač už kokios kokybės į mero postą renkasi.

  Komentaras

  Vėl eilinio neūkiškumo valdyme pasekmė. Nors anais laikais gatves laistydavo karščių metu, reiškia. Rasdavo vandens Nemuno mieste. Kodėl iš politikų tik vienas tarybos narys V.V. kelia problemą? Kad dėl likvidavimo savivaldybės įmonės Alytaus infrastruktūra ne tik klaida. Pasekmės viena po kitos ir kažin, ar sutaupoma? Kur užteko paretint vadovaujančių ir įmonė dirba specifinį darbą. Kur kokybiškiau dirbančių neatsiranda ir taip niekas nedirba valdyme net šiais laikais. Kaip nepasirūpinta darbų testumu. Nesuvokiamas neatsakingumas. Eilinoj firmoj iš kart netoleruotų. Valdyme gal ksip nori išsidirbinėt. Tesias problema, kad prie valdymo neprileidžiami su ūkine kompetencija ir galintys miesto tvarkymo reikalus normalizuot. O gal alytiškiams tokių ir nereikia? Nors žiniasklaida valdžiai pirštu rodo, tai kam valdžia? Kuri turi pirmi matyt ir tvarkyt. O jei parodo vieną kartą, kitą ir kartojasi, reiškia postuose ne tie? Ar yra taryboj be V.V.gyvų, kur bando reaguot? Apie kandidatuojančius į seimą, kur atstovai partijų esančių taryboje, jie lankstinukais užsiėmę.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.