Šaly­je gri­pas diag­no­zuo­ja­mas šim­tais at­ve­jų, Aly­tu­je – vie­ne­tais

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
Komentarai (2)
2020 Sausis 21
Gripas
Ne­ma­žai įta­kos sa­vi­jau­tai tu­ri fi­zi­nis ak­ty­vu­mas. Zitos Stankevičienės nuotr.
Va­kar, pir­ma­die­nį, kal­bin­ti Aly­taus me­di­ci­nos įstai­gų spe­cia­lis­tai tei­gė, kad mies­te ir ra­jo­ne ser­ga­mu­mo gri­pu krei­vė kol kas ky­la lė­tai, bet, kad ne­su­sirg­tu­mė­me, tu­ri­me ne­pa­mirš­ti hi­gie­nos, dau­giau bū­ti lau­ke ir svei­kai mai­tin­tis.

Vi­suo­me­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tė Ro­si­ta Ja­kai­tie­nė, dir­ban­ti dve­jo­se Aly­taus iki­mo­kyk­li­nė­se įstai­go­se – „Gi­ri­nu­ke“ ir „Dvie­juo­se gai­de­liuo­se“,  aki­vaiz­džiai ma­to, ko­kią nau­dą vai­kams tei­kia mankš­tos ir ba­sei­nas.

„Mankš­ti­na­mės kiek­vie­ną die­ną, vai­kams tai la­bai pa­tin­ka. „Gi­ri­nu­ke“ vei­kia dar ir ba­sei­nas, ku­ria­me no­riai turš­ke­na­si net ir tie, ku­rie dar ne­mo­ka kal­bė­ti. Ju­dė­ji­mas van­de­ny­je, spor­to sa­lė­je ir pa­si­vaikš­čio­ji­mai lau­ke ro­do nau­dą svei­ka­tai – ak­ty­vų įstai­gos lan­ko­mu­mą. Štai šian­dien „Gi­ri­nu­ke“ mankš­ti­no­si 148 vai­kai“, – re­zu­muo­ja R.Ja­kai­tie­nė.

Ge­ru lan­ko­mu­mu šian­dien ga­li pa­si­gir­ti ir ki­tos ug­dy­mo įstai­gos. Pa­gal sta­tis­ti­ką, re­gist­ruo­ja­ma dau­giau ser­gan­čių su­au­gu­sių­jų.

Spar­čiau­siai gri­pas plin­ta miš­kin­giau­sio­je sa­vi­val­dy­bė­je

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro vy­res­nio­ji svei­ka­tos sta­tis­ti­kė As­ta An­dri­jaus­kie­nė pa­ti­ki­no, kad kol kas gri­pas dar ne­pra­si­dė­jęs, iš vi­so pra­ei­tą sa­vai­tę jų įstai­gos me­di­kai diag­no­za­vo vie­ną  gri­po at­ve­jį – gri­pas įtar­tas su­au­gu­siam pa­cien­tui. Ne­ki­lo ir ki­tų vi­ru­si­nių su­sir­gi­mų krei­vė, į me­di­kus dėl vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų ne­ga­la­vi­mų krei­pė­si net šiek tiek ma­žiau žmo­nių nei anks­tes­nę sa­vai­tę.

Aly­taus po­li­kli­ni­kos vy­riau­sio­sios slau­gos ad­mi­nist­ra­to­rės Si­mo­nos Ne­dzins­kie­nės pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja taip pat džiu­gi­na: per sa­vai­tę gri­pas nu­sta­ty­tas tik trims pa­cien­tams.

„La­bai ne­di­de­liu skir­tu­mu, ly­gi­nant su prieš tai bu­vu­sia sa­vai­te,  pa­di­dė­jo ir ki­tų vi­ru­si­nių li­gų – pra­ei­tą sa­vai­tę – 313, anks­tes­nę – 291 at­ve­jis. Ma­no­me, kad ser­ga­mu­mą stab­do skie­pai, nes jų pa­klau­sa bu­vo ypač di­de­lė“, – da­ro iš­va­dą S.Ne­dzins­kie­nė.

Aly­taus po­li­kli­ni­ka  tu­ri ga­li­my­bę tiks­liai pa­tvir­tin­ti li­gos diag­no­zę – pa­cien­tui pa­gei­dau­jant vie­to­je at­lie­ka­mas gri­po tes­tas.

Ty­ri­mas nė­ra kom­pen­suo­ja­mas iš Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do biu­dže­to, to­dėl už šią pa­slau­gą tu­ri mo­kė­ti pats pa­cien­tas, ku­ris no­ri kon­kre­čiai iš­si­tir­ti, ar ne­ga­luo­ja dėl vi­ru­so, ar li­gą su­kė­lė bak­te­ri­ja. Ty­ri­mo kai­na apie 8 eu­rus.

Kad ski­riant gy­dy­mą iš tie­sų la­bai svar­bu ži­no­ti vi­ru­si­nis ar bak­te­ri­nis su­sir­gi­mas pa­tvir­ti­no ir Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro Aly­taus de­par­ta­men­to Už­kre­čia­mų­jų li­gų val­dy­mo sky­riaus ve­dė­ja Ja­ni­na Dvi­lins­kie­nė.

Jos pa­ste­bė­ji­mu, Aly­taus ad­mi­nist­ra­ci­nė­je te­ri­to­ri­jo­je, ku­ri ati­tin­ka bu­vu­sios ap­skri­ties ri­bas, iš vi­so pra­ei­tą sa­vai­tę re­gist­ruo­ta 40 nau­jų gri­po at­ve­jų. Dau­giau­sia ser­gan­čių­jų gri­pu – Va­rė­nos sa­vi­val­dy­bė­je – 24 at­ve­jai. Ki­to­se sa­vi­val­dy­bė­se – vie­ne­tai.

„Sun­ku prog­no­zuo­ti, kaip to­liau plis gri­pas, di­dės ser­ga­mu­mas kvė­pa­vi­mo ta­kų li­go­mis. Oras pa­lan­kus per­šal­ti, plis­ti vi­ru­sams. Pi­kas pa­pras­tai vy­rau­ja va­sa­rio mė­ne­sį“, – tei­gia J.Dvi­lins­kie­nė.

Tu­ri­me ras­ti lai­ko sa­vo svei­ka­tos stip­ri­ni­mui

Vos pa­ju­tę pir­muo­sius gri­po simp­to­mus dau­ge­lis pir­miau­siai sku­ba ne pas gy­dy­to­ją, bet į vais­ti­nę. Ta­čiau tu­rė­tu­mė­me ieš­ko­ti me­di­kų pa­gal­bos, o ap­skri­tai svar­biau­sia –  pa­kan­ka­mai ras­ti kas­die­nio lai­ko sa­vo svei­ka­tai.

„Ar su­sirg­si­me pri­klau­so tik nuo mū­sų pa­čių pa­stan­gų, to­dėl ypač svar­bu skir­ti dė­me­sio ap­sau­gai nuo vi­ru­sų ir imu­ni­nei sis­te­mai stip­rin­ti“, – to­kį tei­gi­nį de­kla­ruo­ja me­di­kai.

Iš dau­ge­lio pui­kiai ži­no­mų prie­mo­nių pa­grin­di­nė – tin­ka­ma hi­gie­na. La­bai svar­bu daž­nai plau­ti ran­kas. Nors dau­ge­liui įpras­ta vei­dą nu­si­plau­ti tik ry­tais ir prieš mie­gą,  pa­ta­ria­ma tai pa­da­ry­ti iš­kart grį­žus na­mo, ypač rū­pes­tin­gai iš­si­plau­ti no­sį ir ne­pa­mirš­ti per­si­reng­ti dra­bu­žių, ku­riuos dė­vė­jo­te lau­ke ir dar­be.

Pa­gau­sė­jus gri­po at­ve­jų pa­ta­ria­ma daž­niau vė­din­ti pa­tal­pas dar­be ir na­mie, dez­in­fe­kuo­ti du­rų ran­ke­nas, veng­ti ma­si­nių žmo­nių su­si­bū­ri­mų, ku­rie or­ga­ni­zuo­ja­mi už­da­ro­se pa­tal­po­se.

Ne­ma­žai įta­kos sa­vi­jau­tai tu­ri fi­zi­nis ak­ty­vu­mas. Tai­gi spar­čiau žings­niuo­da­mi gau­dy­ki­me kiek­vie­ną sau­lės spin­du­lį, o prieš įei­da­mi į lif­tą pa­gal­vo­ki­me, kad kaž­kur tu­ri bū­ti ir laip­tai.

 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.