Šali­na­ma Aly­taus are­nos bė­da ir gė­da (0)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@alytausnaujienos.lt
grindys
Pa­ga­liau pra­dė­tos keis­ti Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro ar­ba Aly­taus are­nos di­džio­sios sa­lės iš­lū­ži­nė­ju­sios grin­dys. Pas­ta­ruo­sius ke­le­rius me­tus jos bu­vo are­nos bė­da ir gė­da. Aly­taus are­ną ap­lenk­da­vo di­die­ji spor­ti­nin­kų ren­gi­niai, at­si­sa­ky­da­vo žais­ti ša­ly­je ži­no­mos krep­ši­nio ko­man­dos. O ir pa­tiems cen­tro dar­buo­to­jams pri­žiū­rė­ti su­lū­žu­sias pa­grin­di­nės sa­lės grin­dis ar­ba tiks­liau – jo­se pa­slėp­ti at­si­ra­du­sius di­des­nius ply­šius kas­kart tap­da­vo vis su­dė­tin­giau.
Skir­tos eu­ro­pi­nės lė­šos

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei pa­val­dus Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tras sa­vo ini­cia­ty­va pa­ren­gė di­džio­sios sa­lės nau­jų grin­dų pa­klo­ji­mo dar­bų są­ma­tą ir ją pa­tei­kė sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai.

Pa­gal są­ma­tą šiam dar­bui pre­li­mi­na­riai reik­tų 336 tūkst. eu­rų.

Kaip sa­kė cen­tro di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas ūkiui, lai­ki­nai vyk­dan­tis di­rek­to­riaus funk­ci­jas Kęs­tu­tis Ąžuo­las (nuotr.), to­liau re­mon­tuo­ti mi­nė­tos sa­lės grin­dų par­ke­to jau ne­be­bu­vo įma­no­ma: „Šiek tiek dau­giau nei prieš tre­jus me­tus už sa­vo lė­šas bu­vo­me pa­kei­tę la­biau­siai iš­lū­žu­sius par­ke­to plo­tus, ku­rie kė­lė grės­mę spor­ti­nin­kams. Dau­giau re­mon­tuo­ti grin­dų jau ne­ap­si­mo­kė­jo, nes at­si­ra­do per daug pa­vo­jin­gų ply­šių. Are­nos grin­dys ta­po tie­siog pa­vo­jin­gos. Ar­ba rei­kė­jo jas keis­ti, ar­ba ne­be­leis­ti di­dži­ą­ja sa­le nau­do­tis spor­ti­nin­kams. Jei at­si­tik­tų kaž­ko­kia ne­lai­mė, mums grės­tų di­de­lė at­sa­ko­my­bė.“

Dėl su­lū­žu­sių Aly­taus are­nos grin­dų pra­ėju­sį se­zo­ną ją ap­len­kė vie­na ži­no­ma Lie­tu­vos krep­ši­nio ko­man­da, žai­džian­ti Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­go­je ir šią are­ną rung­ty­nėms pa­si­rin­ku­si kaip re­zer­vi­nę.

Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro di­džio­sios sa­lės grin­dų kei­ti­mas jau pra­si­dė­jo ir tu­rė­tų už­truk­ti iki spa­lio pa­bai­gos. Tam sa­vi­val­dy­bė sky­rė lė­šų iš eu­ro­pi­nio pro­jek­to. O grin­dų pa­kei­ti­mas kai­nuos 322 tūkst. eu­rų.

Dar­bus at­lie­ka sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos kon­kur­so bū­du at­rink­ta Aly­taus sta­ty­bų ben­dro­vė „Stat­ra­ma“.

Nau­jos grin­dys tu­rės tarp­tau­ti­nį ser­ti­fi­ka­tą

K.Ąžuo­lo tei­gi­mu, vie­toj da­bar­ti­nių are­nos grin­dų iš par­ke­to bus pa­klo­tos va­di­na­mo­sios spor­ti­nės grin­dys, tu­rin­čios Tarp­tau­ti­nės krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (FIBA) ser­ti­fi­ka­tą: „Da­bar­ti­nis par­ke­tas nui­ma­mas su vi­sais pa­sluoks­niais iki be­to­ni­nės dan­gos. De­da­mas kon­struk­ci­nis su­muš­ti­nis iš dvie­jų sluoks­nių spe­cia­lios fa­ne­ros bei amor­ti­za­to­rių ir ant jo klo­ja­mas nau­jas me­džio ma­sy­vo 20 mi­li­met­rų sto­rio par­ke­tas.“

Lai­ki­no­jo Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro di­rek­to­riaus pa­ste­bė­ji­mu, su­tvar­kius are­nos grin­dis, bus ga­li­ma reng­ti aukš­to ly­gio krep­ši­nio ar ran­ki­nio var­žy­bas, pa­vyz­džiui Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos ar net kai ku­rias eu­ro­pi­nes at­ran­ki­nes.

Ko­dėl su­lū­žo are­nos grin­dys?

Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tras, taip pat ir di­džio­ji sa­lė pas­ku­ti­nį­kart ka­pi­ta­liai tvar­ky­ta prieš 2011-ai­siais Lie­tu­vo­je, tuo pa­čiu ir Aly­tu­je vy­ku­sį Eu­ro­pos vy­rų krep­ši­nio čem­pio­na­tą.

Tuo­met cen­tro re­konst­ruk­ci­ja kai­na­vo dau­giau nei 27 mln. li­tų. Tai bu­vo vals­ty­bės, mies­to sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tų ir eu­ro­pi­nių fon­dų lė­šos.

Šios re­konst­ruk­ci­jos me­tu di­džio­jo­je sa­lė­je žiū­ro­vams skir­tų vie­tų pa­di­din­ta nuo 1,5 tūkst. iki maž­daug 5 tūkst. Taip pat nau­jai pa­klo­ta grin­dų dan­ga iš par­ke­to.

Kaip tvir­ti­no K.Ąžuo­las, di­džio­ji are­nos sa­lė nuo pat re­konst­ruk­ci­jos iki tol, kol pra­dė­jo lū­ži­nė­ti jos grin­dys, bu­vo in­ten­sy­viai nau­do­ja­ma. Čia vy­ko Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos, res­pub­li­ki­nės ir tarp­tau­ti­nės ran­ki­nin­kų var­žy­bos bei tre­ni­ruo­tės.

Ta­čiau lai­ki­na­sis cen­tro di­rek­to­rius ke­lis kar­tus pa­brė­žė, kad ne in­ten­sy­vus sa­lės nau­do­ji­mas bu­vo pa­grin­di­nė prie­žas­tis, nu­lė­mu­si pa­ly­gin­ti grei­tai iš­lū­ži­nė­ju­sias jos grin­dis. Kaip pa­grin­di­nę prie­žas­tį K.Ąžuo­las įvar­di­jo sa­lė­je daž­nai tam­po­mus sun­kius krep­ši­nio sto­vus. Mat are­nos sa­lę ga­li­ma pa­da­lin­ti į dvi ma­žes­nes sa­les, skir­tas krep­ši­niui bei ran­ki­niui ir at­ski­ria­mas spe­cia­liu už­tva­ru. O no­rint at­skir­ti, rei­kia per­sta­ty­ti krep­ši­nio sto­vus.

Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro lai­ki­no­jo di­rek­to­riaus pa­si­tei­ra­vus, ar nau­jai pa­keis­tos grin­dys at­lai­kys šių sto­vų tam­py­mą, jis at­sa­kė: „Da­bar­ti­nės grin­dys bus vi­siš­kai ki­to­kių kon­struk­ci­jų, kaip mi­nė­jau, ati­tin­kan­čios tarp­tau­ti­nius stan­dar­tus, to­dėl tu­rė­tų bū­ti pa­kan­ka­mai tvir­tos ir pa­ti­ki­mos.“

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai