„Sa­va­ran­kiš­kas gy­ve­ni­mas” Aly­tu­je: kas ir už kiek su­re­mon­tuos pa­tal­pas? (5)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
„Sa­va­ran­kiš­kas gy­ve­ni­mas“
Šią savaitę miesto vadovai, aso­cia­ci­jos „Sa­va­ran­kiš­kas gy­ve­ni­mas“ pre­zi­den­tas Ričardas Du­bic­kas kar­tu su jos pa­si­kvies­tais ar­chi­tek­tais ap­žiū­rė­jo aso­cia­ci­jai ta­ry­bos spren­di­mu per­duo­tinas pa­tal­pas buvusioje Suaugusiųjų ir jaunimo mokykloje, ap­ta­rė re­mon­to dar­bus. Kon­sta­tuo­ta, kad įkur­tu­vių „Sa­va­ran­kiš­kam gy­ve­ni­mui“ teks pa­lauk­ti, nes prie­ša­ky­je – ne­ma­žai mi­nė­tų dar­bų. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pra­ėju­sių me­tų gruo­džio pa­bai­go­je pa­nau­dos pa­grin­dais su­tei­kė pa­tal­pas lik­vi­duo­to­je Su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­lo­je Vil­niu­je re­gist­ruo­tai, ne­įga­lių­jų rei­ka­lus spren­džian­čiai aso­cia­ci­jai „Sa­va­ran­kiš­kas gy­ve­ni­mas“. Čia ji ke­ti­na įkur­ti dau­gia­funk­cį cen­trą, skir­tą so­cia­li­nę at­skir­tį pa­ti­rian­tiesiems ir mies­to gy­ven­to­jams su ne­ga­lia. Ta­čiau pa­nau­dos su­tar­tis tarp sa­vi­val­dy­bės ir „Sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo“ iki šiol ne­pa­si­ra­šy­ta, nes strin­ga su­si­ta­ri­mas dėl aso­cia­ci­jai su­teik­ti­nų pa­tal­pų re­mon­to. O jos iš tie­sų šiai die­nai yra ap­leis­tos. Aso­cia­ci­ja vi­lia­si, kad pa­tal­pas bent mi­ni­ma­liai su­re­mon­tuos sa­vi­val­dy­bė, pas­ta­ro­ji iš aso­cia­ci­jos lau­kia jų iš­pla­na­vi­mo po­rei­kio.

Ko­kius aso­cia­ci­ja tu­ri pla­nus bū­si­ma­me dau­gia­funk­cia­me cen­tre?

„Sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo“ pre­zi­den­tas Ri­čar­das Du­bic­kas krei­pi­me­si į Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bę dėl pa­tal­pų pa­nau­dos dau­gia­funk­ciam cen­trui steig­ti iš­dės­tė, ko­kiu tiks­lu Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je bus stei­gia­mas toks cen­tras ir ko­kios pa­slau­gos čia bus tei­kia­mos.

Pa­si­ro­do, bu­vo at­lik­ta ap­klau­sa ir iš­ana­li­zuo­ta so­cia­li­nę at­skir­tį pa­ti­rian­čių žmo­nių, ypač as­me­nų su ne­ga­lia, ku­riems su­kan­ka 21 me­tai, si­tu­a­ci­ja Aly­taus mies­te ir apy­lin­kė­se. Pa­aiš­kė­jo, kad nė­ra efek­­ty­vių bū­dų ne­įga­liems as­me­nims ir jų ar­ti­mie­siems in­teg­ruo­tis vi­suo­me­ni­nia­me gy­ve­ni­me, trūks­ta ga­li­my­bių so­cia­li­zuo­tis ir bū­ti Aly­taus ben­druo­me­nės da­li­mi. Po mo­kyk­los ne­įga­lūs aly­tiš­kiai pri­vers­ti lik­ti na­muo­se su juos pri­žiū­rin­čiais as­me­ni­mis, ku­rie daž­nai ne­ten­ka ga­li­my­bės ne tik dirb­ti, bet ir tu­rė­ti lais­va­lai­kį, net sirg­ti.

Tad „Sa­va­ran­kiš­kas gy­ve­ni­mas“ ren­gia­si įsteig­ti dau­gia­funk­cį cen­trą so­cia­li­nę at­skir­tį pa­ti­rian­tie­siems ir mies­to gy­ven­to­jams su ne­ga­lia.

Cen­tre pla­nuo­ja teik­ti ki­ne­zi­te­ra­pi­jos, er­go­te­ra­pi­jos, ma­sa­žo, psi­cho­lo­go, spe­cia­lio­jo pe­da­go­go, el­ge­sio te­ra­peu­to, dar­bi­nio už­im­tu­mo su­au­gu­siems žmo­nėms su ne­ga­lia, psi­cho­lo­gi­nės pa­gal­bos tė­vams pa­slau­gas. Taip pat cen­tre veik­tų edu­ka­ci­jų, ki­ne­zi­te­ra­pi­jos, er­go­te­ra­pi­jos, dirb­tu­vių erd­vės, lai­ki­no­jo ato­kvė­pio kam­ba­rys, vir­tu­vė, du­šas.

Aso­cia­ci­ja pra­šė pa­nau­dos pa­grin­dais, mo­kant tik už ko­mu­na­li­nes pa­slau­gas, su­teik­ti pa­tal­pas bu­vu­sio­je Su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­lo­je, Pu­ti­nų mik­ro­ra­jo­ne, Mik­lu­sė­nų g. 36. Ši mo­kyk­la mies­to ta­ry­bos spren­di­mu lik­vi­duo­ta nuo per­nykš­čio rug­pjū­čio pa­bai­gos.

Kaip nu­ro­dy­ta „Sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo“ pre­zi­den­to R.Du­bic­ko raš­te sa­vi­val­dy­bei, pa­gal ga­li­my­bę pa­tal­pas no­ri­ma per­im­ti sa­vi­val­dy­bei at­li­kus re­mon­tą. Rei­ka­lin­ga įran­ga, įren­gi­niai ar me­džia­gos bū­tų įsi­gy­ja­mos pa­si­tel­kiant ne­įga­lių­jų fi­nan­si­nę pa­gal­bą, nu­sta­čius na­rio ar­ba tei­kia­mų pa­slau­gų mo­kes­tį. Taip pat fi­nan­si­nės pa­ra­mos bū­tų ieš­ko­ma tei­kiant pa­raiš­kas pro­jek­tų fi­nan­sa­vi­mui.

Nu­ma­to­mas pre­li­mi­na­rus pra­di­nis mė­ne­si­nis mo­kes­tis už pa­si­rink­tas pa­slau­gas dau­gia­funk­cia­me cen­tre – 100 eu­rų mė­ne­siui, esant po­rei­kiui tei­kia­ma lai­ki­no ato­kvė­pio tė­vams pa­slau­ga – 25 eu­rai už pa­rą.

 

Ko­dėl ne­pa­si­ra­šo­ma su­tar­tis dėl ta­ry­bos spren­di­mu su­teik­tų pa­tal­pų?

Per­nykš­čio gruo­džio pa­bai­go­je po­sė­džia­vu­si Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­spren­dė „Sa­va­ran­kiš­kam gy­ve­ni­mui“ pen­ke­rių me­tų lai­ko­tar­piui pa­gal pa­nau­dos su­tar­tį per­duo­ti bu­vu­sios Su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­los vie­no dvi­aukš­čio kor­pu­so pa­tal­pas. Jų plo­tas – per 1 tūkst. 200 kv. met­rų, ta­čiau nau­din­go plo­to – apie 700 kv. met­rų.

Be­je, ki­ta­me šios bu­vu­sios mo­kyk­los maž­daug to­kio pat dy­džio dvi­aukš­čia­me kor­pu­se pa­tal­pos su­teik­tos sa­vi­val­dy­bei pa­val­džioms įstai­goms – Pe­da­go­gi­nei psi­cho­lo­gi­nei tar­ny­bai ir Ben­druo­me­nės cen­trui. Pas­ta­ruo­ju me­tu šios pa­tal­pos yra re­mon­tuo­ja­mos, o dar­bus at­lie­ka sa­vi­val­dy­bei pa­val­di ben­dro­vė Aly­taus bu­tų ūkis. Su šia ben­dro­ve per­nykš­tį rug­pjū­tį sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­si­ra­šė tre­jus me­tus ga­lio­jan­čią 380 tūkst. eu­rų su PVM ver­tės su­tar­tį, Aly­taus bu­tų ūkiui lai­mė­jus sa­vi­val­dy­bės skelb­tą vie­šą­jį kon­kur­są dėl sa­vi­val­dy­bės ne­gy­ve­na­mų­jų pa­tal­pų re­mon­to, švie­ti­mo įstai­gų van­den­tie­kio, nuo­te­kų, elek­tros ir in­ži­ne­ri­nių sis­te­mų ar kon­struk­ci­jų ava­ri­nių ge­di­mų ša­li­ni­mo dar­bų.

Mi­nė­toms sa­vi­val­dy­bei pa­val­džioms įstai­goms perduotų pa­tal­pų re­mon­tas bu­vu­sio­je Su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­lo­je pa­gal pra­di­nius duo­me­nis tu­rė­tų kai­nuo­ti apie 50 tūkst. eu­rų, ta­čiau dėl pa­keis­tų kai ku­rių sa­vi­val­dy­bės spren­di­nių re­mon­to kai­na ga­li pa­si­keis­ti.

Dėl mies­to ta­ry­bos spren­di­mu „Sa­va­ran­kiš­kam gy­ve­ni­mui“ pa­nau­dos pa­grin­dais su­teik­tų pa­tal­pų mi­nė­to­je lik­vi­duo­to­je mo­kyk­lo­je pa­nau­dos su­tar­tis tarp sa­vi­val­dy­bės ir aso­cia­ci­jos kol kas ne­pa­si­ra­šo­ma.

Kaip sa­kė „Sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo“ pre­zi­den­tas R.Du­bic­kas, ji ne­pa­si­ra­šo­ma to­dėl, kad nė­ra aiš­ku­mo dėl šių pa­tal­pų re­mon­to, aso­cia­ci­jai tar­si no­ri­ma per­kel­ti at­sa­ko­my­bę už at­lik­tą re­mon­tą: „Prieš ta­ry­bai pri­imant spren­di­mą dėl pa­tal­pų pa­nau­dos dau­gia­funk­ciam cen­trui steig­ti, su sa­vi­val­dy­bės va­do­vais, ži­no­ma, žo­džiu bu­vo su­tar­ta, kad sa­vi­val­dy­bė at­liks šių pa­tal­pų re­mon­tą, jog ga­lė­tu­me teik­ti pa­slau­gas pa­gal hi­gie­nos pa­so rei­ka­la­vi­mus. Iš pra­džių sa­vi­val­dy­bė ne­su­ti­ko, kad mes pa­si­da­ry­tu­me re­mon­to pro­jek­tą, pa­gal ku­rį bū­tų ma­ty­ti at­lie­ka­mų dar­bų są­ma­ta. Tai no­rė­jo da­ry­ti pa­ti sa­vi­val­dy­bė, ta­čiau vė­liau su­ti­ko, kad mes tai da­ry­tu­me. O mes ne­su­ti­ko­me to­dėl, nes bai­mi­no­mės, kad ga­li iš­brang­ti pro­jek­tas ir dar­bai. To­dėl šią sa­vai­tę su mies­to va­do­vais bu­vo­me su­si­ti­kę ta­ry­bos nu­spręs­to­se mums per­duo­ti pa­tal­po­se, į su­si­ti­ki­mą bu­vo at­vy­kę ir vie­nos Vil­niaus įmo­nės, su ku­ria ben­dra­dar­biau­ja­me, at­sto­vai – ar­chi­tek­tas, pro­jek­tuo­to­jas ir dar­bų vyk­dy­to­jas.“

Po to­kio su­si­ti­ki­mo mies­to sa­vi­val­dy­bės Fa­ce­bo­ok pa­sky­ro­je pra­neš­ta, kad me­ro pa­va­duo­to­jai Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė, Po­vi­las La­bu­kas, ta­ry­bos In­ves­ti­ci­jų, eko­no­mi­kos ir biu­dže­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė Skais­tė Ul­čic­kai­tė, „Sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo“ pre­zi­den­tas R.Du­bic­kas kar­tu su šios aso­cia­ci­jos pa­si­kvies­tais ar­chi­tek­tais ap­žiū­rė­jo šiai aso­cia­ci­jai ta­ry­bos spren­di­mu per­duo­tinas pa­tal­pas, ap­ta­rė re­mon­to dar­bus ir kon­sta­tuo­ta, kad įkur­tu­vių „Sa­va­ran­kiš­kam gy­ve­ni­mui“ teks pa­lauk­ti, nes prie­ša­ky­je – ne­ma­žai mi­nė­tų dar­bų.

R.Du­bic­ko tei­gi­mu, re­mon­to dar­bų pro­jek­to pa­tei­ki­mas sa­vi­val­dy­bei ga­li už­truk­ti, la­bai pre­li­mi­na­riai tai ga­lė­tų kai­nuo­ti apie 150 tūkst. eu­rų: „Ta­čiau man su­si­da­rė įspū­dis, kad šios ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bos veik­los lai­ko­tar­piu re­mon­to dar­bai ne­bus baig­ti. To­dėl mū­sų įsi­kū­ri­mas Aly­tu­je šian­dien jau ne­la­bai aiš­kus.“

Frak­ci­jos „Spren­di­mai ir at­sa­ko­my­bė“ ini­cia­ty­va nu­ma­ty­tas fi­nan­sa­vi­mas

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai su­tei­kiant ne­vy­riau­sy­bi­nėms or­ga­ni­za­ci­joms pa­tal­pas pa­gal pa­nau­dą dar nie­ka­da ne­bu­vo pri­si­im­ta įsi­pa­rei­go­ji­mų prieš jas per­duo­dant su­re­mon­tuo­ti. Ka­dan­gi mi­nė­tu at­ve­ju pa­tal­pos to­kiu bū­du su­teik­tos ne­įga­lių­jų rei­ka­lus spren­džian­čiai ir Aly­tu­je ke­ti­nan­čiai teik­ti gy­ven­to­jas rei­ka­lin­gas pa­slau­gas, ke­lia­mas jų re­mon­to klau­si­mas yra tar­si pa­tei­si­na­mas.

„Sa­va­ran­kiš­kam gy­ve­ni­mui“ ta­ry­bos spren­di­mu per­duo­tinos pa­tal­pos lik­vi­duo­to­je Su­au­gu­sių­jų ir jau­ni­mo mo­kyk­lo­je tik­rai yra ap­leis­tos, rei­ka­lau­jan­čios re­mon­to, iš jų su­si­rink­ti vi­si ge­res­ni daik­tai. La­bai liūd­na, kad pa­lik­ti ant že­mės be­si­mė­tan­tys net per Sau­sio 13-ąją žu­vu­sių­jų por­tre­tai, – be jo­kios pa­gar­bos ir są­ži­nės grau­ža­ties.

„Tur­tas nu­nio­ko­tas, kaž­kur iš­vež­tas be ta­ry­bos spren­di­mo. Kaž­kas tu­ri už tai at­sa­ky­ti“, – pik­ti­no­si mies­to ta­ry­bos frak­ci­jos „Spren­di­mai ir at­sa­ko­my­bė“ va­do­vas Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius.

Jis tvir­ti­no, kad frak­ci­ja siū­lė šie­me­čia­me biu­dže­te nu­ma­ty­ti mi­ni­ma­lų fi­nan­sa­vi­mą „Sa­va­ran­kiš­kam gy­ve­ni­mui“ su­tei­kia­mų pa­tal­pų re­mon­tui, nes da­bar­ti­nės būk­lės per­duo­ti ne­ga­li­ma.

Vicemeras P.La­bukas patvirtino, kad šių metų savival­dybės biu­džete yra numatyta beveik 12 tūkst. eurų buvusių Suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos patalpų pri­taikymui neįgaliesiems: „Nepri­klausomai nuo to, kas veikia savivaldybės pa­talpose, turime užtikrinti, jog patalpos tarnautų kuo platesnei mūsų bendruomenės daliai. Taigi, ir judėjimo negalią turintiems asme­nims turi būti sudaromos są­lygos laisvai judėti ir gauti reikalingas paslaugas.“ Taip pat P.Labukas patikino, kad šiuo metu asociacija „Savarankiškas gyve­nimas“ su savivaldybe iš tiesų dar nėra pasirašiusi patalpų pa­naudos sutarties ir tą daryti ketina po patalpų pritai­kymo neįga­lie­siems.

„Sa­va­ran­kiš­ko gy­ve­ni­mo“ pre­zi­den­to R.Du­bic­ko pa­ste­bė­ji­mu, da­bar sa­vi­val­dy­bės skir­tos pi­ni­gų su­mos už­tek­tų tik sta­ty­bos at­lie­kų iš­ve­ži­mui: „Vi­są fi­nan­si­nę naš­tą no­ri­ma per­krau­ti ne­vy­riau­sy­bi­nei, pel­no ne­sie­kian­čiai or­ga­ni­za­ci­jai, ku­ri no­ri teik­ti mies­tui rei­ka­lin­gas pa­slau­gas.“

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  pasiaiškinkit, kur dingo 2011m gautos ,;protingos lentos" apie 20vnt., kompiuteriai kelios dešimtys, projektoriai, multimedijos, filmavimo kameros, fotoaparatai, televizorių dešimtys, daugiafunkciniai kopijavimo aparatai...ir t.t.

  Komentaras

  Tai kad ne savivaldybė nusiaubė Jaunimo mokyklą, o iš ten išsikraustydamas direktorius. Nuvažiuokit į Likiškėlių progimnaziją ir pamatysit kad viskas ten suvežta. O direktorius be švietimo vedėjo žinios to būtų nedaręs. Taigi yra du, kurie turi pasiaškinti ir už turto suniokojimą atsakyti

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.