Sa­na­to­ri­jos dar­buo­to­jams – so­li­dus pa­pil­do­mų nau­dų pa­ke­tas (0)

„Eg­lės sa­na­to­ri­jos“ per­so­na­lo va­do­vė Vil­ma Bal­tru­šie­nė (vi­du­ry­je) su per­so­na­lo ko­man­da.
„Eg­lės sa­na­to­ri­jos“ per­so­na­lo va­do­vė Vil­ma Bal­tru­šie­nė (vi­du­ry­je) su per­so­na­lo ko­man­da.
Pa­pil­do­mų nau­dų pa­ke­tas sa­na­to­ri­jos dar­buo­to­jams – iš­ties įspū­din­gas, o vi­so­mis pa­pil­do­mo­mis nau­do­mis dar­buo­to­jai ga­li pra­dė­ti nau­do­tis iš­kart pa­si­bai­gus ban­do­ma­jam lai­ko­tar­piui. „Me­ti­nis pa­pil­do­mų nau­dų krep­še­lis dar­buo­to­jui sie­kia virš 200 eu­rų, jei yra vir­ši­ja­ma – už dar­buo­to­ją mo­kes­čius su­mo­ka įmo­nė. Tai yra di­de­lė įmo­nės pri­si­im­ta in­ves­ti­ci­ja į dar­buo­to­jų ge­ro­vę. Dirb­da­mas sa­na­to­ri­jo­je ga­li gau­ti pil­ną svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­ke­tą – tai svei­ka­tos drau­di­mo ana­lo­gas! Ir tai yra mū­sų kaip sek­to­riaus iš­skir­ti­nu­mas – čia ir dir­bi, čia ga­li ir pa­si­rū­pin­ti sa­vo svei­ka­ta“, – pa­sa­ko­ja V. Bal­tru­šie­nė.

Į me­ti­nį nau­dų krep­še­lį kiek­vie­nam dar­buo­to­jui įei­na: 10 die­nų am­bu­la­to­ri­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos gy­dy­mo pro­gra­ma, sa­na­to­ri­nis gy­dy­mas-re­a­bi­li­ta­ci­ja per­sir­gu­siems CO­VID-19, spe­cia­li kai­na pro­ce­dū­roms, ty­ri­mams ir ap­gy­ven­di­ni­mui sa­na­to­ri­jo­je, ne­mo­ka­mi skie­pai li­gų pro­fi­lak­ti­kai, ne­mo­ka­mi ap­si­lan­ky­mai ba­sei­nų ir pir­čių kom­plek­se, tre­ni­ruok­lių sa­lė, spe­cia­lios nuo­lai­dos mai­ti­ni­mui, do­va­nos džiaugs­min­gų gy­ve­ni­mo įvy­kių – tuok­tu­vių, vai­ko gi­mi­mo – pro­ga bei iš­mo­kos ar­ti­mo­jo ne­tek­ties at­ve­ju.

Dar­buo­to­jų po­pu­lia­riau­si – ap­si­lan­ky­mai ba­sei­nų ir pir­čių kom­plek­se

Sa­na­to­ri­jos dar­buo­to­jų nuo­mo­nė yra ver­ti­na­ma, to­dėl pe­ri­odiš­kai yra at­lie­ka­mi dar­buo­to­jų nuo­mo­nės ty­ri­mai ir at­si­žvel­gia­ma į dar­buo­to­jų iš­sa­ky­tą nuo­mo­nę ir lū­kes­čius bei pa­gal tai nuo­lat ko­re­guo­ja­mas pa­pil­do­mų nau­dų pa­ke­tas. „Eg­lės sa­na­to­ri­jo­je“ dir­ba dau­giau kaip 600 dar­buo­to­jų. Šią di­de­lę dar­buo­to­jų ko­man­dą su­da­ro skir­tin­gų kar­tų žmo­nės, tu­rin­tys skir­tin­gus po­rei­kius, to­dėl siek­da­mi juos kuo ge­riau at­liep­ti, tei­rau­ja­mės dar­buo­to­jų, ko­kios pa­pil­do­mos nau­dos juos džiu­gin­tų la­biau­siai. Kaip tik šį mė­ne­sį pa­gal dar­buo­to­jų pa­gei­da­vi­mą pa­ko­re­ga­vo­me lan­ky­mo­si są­ly­gas taip pa­mėg­ta­me ba­sei­nų ir pir­čių kom­plek­se“, – po­ky­čiais da­li­ja­si per­so­na­lo va­do­vė.

Iš­skir­ti­ne ga­li­my­be kiek­vie­ną sek­ma­die­nį ne­mo­ka­mai pa­plau­kio­ti gė­lo ir mi­ne­ra­li­nio van­dens ba­sei­nuo­se, at­si­pa­lai­duo­ti ma­sa­ži­nė­se vo­nio­se, pa­si­kai­tin­ti įvai­rių tem­pe­ra­tū­rų pir­ty­se sa­na­to­ri­jos dar­buo­to­jai džiau­gia­si la­biau­siai. Vie­na iš po­pu­lia­riau­sių pa­pil­do­mų nau­dų – ne­mo­ka­mi ap­si­lan­ky­mai ba­sei­nų ir pir­čių kom­plek­se nuo šiol – dar pa­to­ges­nė­mis dar­buo­to­jams są­ly­go­mis.

Dar­buo­to­jams – pil­nas svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­ke­tas

Ba­sei­nų ir pir­čių kom­plek­sas – ne­at­sie­ja­ma svei­ka­ti­ni­mo­si da­lis ir ma­lo­ni pra­mo­ga su ar­ti­mais žmo­nė­mis. Ta­čiau es­mi­nė ir ver­tin­giau­sia „Eg­lės sa­na­to­ri­jos“ dar­buo­to­jų nau­dų pa­ke­to su­de­da­mo­ji da­lis – ga­li­my­bė 10 die­nų per me­tus ne­mo­ka­mai nau­do­tis am­bu­la­to­ri­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos gy­dy­mo pro­gra­ma. „Pas­ta­rų­jų me­tų ten­den­ci­ja ro­do, jog ša­lies gy­ven­to­jai, ne­pri­klau­so­mai nuo am­žiaus, vis la­biau rū­pi­na­si sa­vo svei­ka­ta, o dir­ban­tie­ji kaip ver­tin­giau­sią pa­pil­do­mą nau­dą įvar­di­ja svei­ka­tos drau­di­mą. Ši pri­vi­le­gi­ja yra įpras­ta mo­ty­va­vi­mo prie­mo­nė di­de­lė­se, tarp­tau­ti­nio ka­pi­ta­lo įmo­nė­se. Ta­čiau sa­na­to­ri­jos dar­buo­to­jai šį svei­ka­tos drau­di­mo ana­lo­gą taip pat tu­ri – net 10 die­nų per me­tus, su ga­li­my­be skai­dy­ti ją į dvi da­lis, ga­li iš es­mės pa­si­rū­pin­ti sa­vo svei­ka­ta, ope­ra­ty­viai gau­nant kva­li­fi­kuo­tą pa­gal­bą, gy­dy­to­jo kon­sul­ta­ci­jas, ty­ri­mus bei gy­dy­mą ge­rai pa­žįs­ta­mo­je ir pa­ti­ki­mo­je vie­to­je – uni­ka­liais gam­ti­niais iš­tek­liais – mi­ne­ra­li­niu van­de­niu ir dur­pi­niu pur­vu – ap­do­va­no­to­je sa­na­to­ri­jo­je“, – pa­sa­ko­ja V. Bal­tru­šie­nė, džiaug­da­ma­si sa­na­to­ri­jos in­dė­liu į dar­buo­to­jų svei­ka­tą ir dar­bin­gu­mą.

To­kios pat, 10 die­nų, truk­mės ne­mo­ka­mą sa­na­to­ri­nį gy­dy­mą-re­a­bi­li­ta­ci­ją sa­na­to­ri­jo­je gau­na ir vi­si dar­buo­to­jai, per­sir­gę CO­VID-19 vi­ru­su. Ši „Eg­lės sa­na­to­ri­jos“ me­di­ci­nos spe­cia­lis­tų su­kur­ta sa­na­to­ri­nio gy­dy­mo-re­a­bi­li­ta­ci­jos pro­gra­ma su­da­ry­ta iš 5 pro­ce­dū­rų gru­pių, ski­ria­mų kiek­vie­ną die­ną, yra po­pu­lia­ri tarp vi­du­ti­ne ar sun­kia vi­ru­so for­ma per­sir­gu­sių klien­tų. Sa­na­to­ri­jos dar­buo­to­jai pa­tei­kę per­sir­gi­mą įro­dan­tį do­ku­men­tą šiuo gy­dy­mu ga­li nau­do­tis be jo­kių pa­pil­do­mų iš­orės veiks­nių ar są­ly­gų.

Dar­buo­to­jams taip pat su­tei­kia­ma ga­li­my­bė pa­bū­ti sa­na­to­ri­jos Drus­ki­nin­kuo­se ar Birš­to­ne sve­čiu ir už spe­cia­lią kai­ną ne tik jam, kaip dar­buo­to­jui, bet ir vi­siems vie­na­me kam­ba­ry­je su juo gy­ve­nan­tiems as­me­nims pa­si­mė­gau­ti vieš­na­ge sa­na­to­ri­jo­je tiek kar­tų, kiek no­ri­si. Nes iš šir­dies rū­pi­nan­tis ki­tų svei­ka­ta, bū­ti­na pa­si­rū­pin­ti ir sa­vo ge­ro­ve.

Jei­gu ir jums šios ver­ty­bės yra ar­ti­mos – rū­pes­tis sa­vo ir ki­tų svei­ka­ta, abi­pu­sė pa­gar­ba, at­sa­kin­gu­mas, ko­le­giš­ku­mas ir nuo­la­ti­nis to­bu­lė­ji­mas – kvie­čia­me pri­si­jung­ti prie Eg­lie­čių ko­man­dos. Šiuo me­tu „Eg­lės sa­na­to­ri­ja“ ieš­ko dar­buo­to­jų net į aš­tuo­nias skir­tin­gas po­zi­ci­jas.

 

Dau­giau in­for­ma­ci­ja ga­li­te ras­ti čia: sa­na­to­ri­ja.lt/kar­je­ra ar­ba ga­li­te su­si­siek­ti tel. +370 688 72 345.

Užs. Nr. 029

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.