Sa­mu­e­lis Ta­cas: „Su­de­rin­ti rei­kia ne tik in­stru­men­tus, bet ir mu­zi­kan­tų kū­nus” (1)

Saulė Pinkevičienė
Niujorke gyvenantis kineziterapeutas Samuelis Tacas sako, kad svarbiausia nepamiršti: žmogaus kūnas sutvertas judėti. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Niujorke gyvenantis kineziterapeutas Samuelis Tacas sako, kad svarbiausia nepamiršti: žmogaus kūnas sutvertas judėti. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­lo­je vie­šė­jo iš Aly­taus ki­lęs, Niu­jor­ke gy­ve­nan­tis ki­ne­zi­te­ra­peu­tas Sa­mu­e­lis Ta­cas (Shmu­el Tatz). Šiuo me­tu at­vy­kęs skai­ty­ti pa­skai­tų Aly­taus ko­le­gi­jos stu­den­tams, S.Ta­cas Jau­ni­mo sim­fo­ni­nio or­kest­ro „Sva­jo­nė“ mu­zi­kan­tams iš­da­vė pa­slap­tį, ko­dėl ge­riau skam­ba or­kest­ras, ku­rio na­riai… mankš­ti­na­si.

Ko­dėl smui­ki­nin­kui nau­din­ga ra­vė­ti dar­žus?

S.Ta­cas pa­sa­ko­jo, kad tarp jo įkur­tos kū­no de­ri­ni­mo stu­di­jos, vei­kian­čios cen­tri­nia­me Man­ha­te­ne (Niu­jor­kas), pa­cien­tų yra dau­gy­bė mu­zi­kan­tų, jau­niau­siam, ku­riam pri­rei­kė pa­gal­bos – sep­ty­ne­ri, vy­riau­sia­jam – 92-eji. Tarp pa­cien­tų to­kios gar­se­ny­bės kaip vio­lon­če­li­nin­kas Mstis­la­vas Rost­ro­po­vi­čius, smui­ki­nin­kas se­ras Yehu­dis Me­nu­hi­nas ir dau­gy­bė ki­tų.

„Smui­kas yra toks in­stru­men­tas, ku­riuo gro­ti rei­ka­lin­ga mū­sų kū­nui ne­na­tū­ra­li po­zi­ci­ja, tai­gi vi­sus smui­ki­nin­kus ka­muo­ja pa­na­šios pro­ble­mos, įvai­rias vie­tas skau­dės ir jums, jei gro­si­te ke­lias de­šim­tis me­tų“, – sa­kė ki­ne­zi­te­ra­peu­tas or­kest­ro na­riams.

S.Ta­cas šmaikš­ta­vo gir­dė­jęs ir to­kį ki­ne­zi­te­ra­peu­tų siū­ly­mą: pus­va­lan­dį gro­ti kai­re ir pus­va­lan­dį – de­ši­ne ran­ko­mis. Gal toks re­cep­tas ga­lė­tų pa­dė­ti te­ni­si­nin­kui, bet tik­rai ne mu­zi­kan­tui.

Jo ma­ny­mu, vie­nin­te­lis bū­das, ku­ris ga­li iš­lai­ky­ti kū­ną svei­ką, ne­pri­klau­so­mai nuo to, ką dir­ba­me, – mankš­ta. Di­džiau­sia klai­da ir nesu­si­pra­ti­mu jis va­di­na mu­zi­kan­tų at­lei­di­mą nuo kū­no kul­tū­ros pa­mo­kų, nes esą taip jie sau­go ran­kas ir pan.

„Ypač stip­rios tu­ri bū­ti smui­ki­nin­ko ran­kos, net dar­žus ra­vė­ti yra la­bai nau­din­ga. Per­trau­ko­se re­pe­tuo­jant pra­vers mankš­ta su ka­muo­liu­ku, pa­su­kio­ji­mas, pa­mė­ty­mas. Re­ko­men­duo­ju vi­sas spor­to ša­kas, taip pat ir jud­riuo­sius žai­di­mus“, – pa­ta­rė sve­čias.

 

Svei­ka­ta – as­me­ni­nė pro­ble­ma

S.Ta­cas ste­bi­si, kad Lie­tu­vos mu­zi­kos ir te­at­ro aka­de­mi­jo­je šiuo me­tu ski­ria­ma vi­sai ma­žai dė­me­sio fi­zi­niam la­vi­ni­mui, nors anks­čiau šio­je aukš­to­jo­je mo­kyk­lo­je dir­bo net 7 tre­ne­riai. „Rei­kia su­pras­ti, kad svei­ka­ta yra as­me­ni­nė pro­ble­ma. Jū­sų svei­ka­ta jū­sų ran­ko­se, jei da­ry­si­te pra­ti­mus, or­kest­ras skam­bės ge­riau“, – įsi­ti­ki­nęs sve­čias.

Pa­pras­čiau­sias pra­ti­mas, tin­kan­tis gro­jan­tiems bet ku­riuo mu­zi­kos in­tru­men­tu (tur­būt ir dir­ban­tiems kom­piu­te­riu) – kas 40 mi­nu­čių da­ry­ti per­trau­kas ir jų me­tu pa­siū­buo­ti nu­leis­to­mis ran­ko­mis ap­link sa­ve. Be­je, ma­žiau­siai pro­ble­mų ky­la gro­jan­tiems mu­ša­mai­siais, smui­ki­nin­kus ka­muo­ja įtam­pa pe­čiuo­se, flei­ti­nin­kus – kak­lo pro­ble­mos. Jiems pa­ta­ria­ma daž­niau pa­šo­ki­nė­ti per vir­vu­tę, nes tai svar­bu kvė­pa­vi­mui.

S.Ta­cas sa­ko, kad svar­biau­sia ne­pa­mirš­ti: žmo­gaus kū­nas su­tver­tas ju­dė­ti. Jo tiks­las yra ge­ra­no­riš­kai ir ne­at­ly­gin­ti­nai skleis­ti pa­tir­tį, įgy­tą per dau­gy­bę dar­bo me­tų – re­ko­men­duo­ja­mus pra­ti­mus, skir­tus įvai­rioms pro­ble­mos spręs­ti, ga­li­ma ras­ti „You­Tu­be“ ka­na­le, taip pat jo kny­go­se.

 

JAV trūks­ta ne mu­zi­kan­tų, o žiū­ro­vų

S.Ta­cas su­si­ti­ki­mo me­tu pa­si­džiau­gė „Sva­jo­nės“ sva­jo­ne – ki­tais me­tais ko­lek­ty­vas ruo­šia­si kon­cer­ti­niam tu­rui JAV. „At­va­žiuo­si­te į Ame­ri­ką, da­ry­si­te pra­ti­mus, o jei skau­dės – su­de­rin­si­me ne smui­kus, o kū­nus“, – S.Ta­cas kal­bė­jo ne tik apie ki­ne­zi­te­ra­pi­ją, bet ir mu­zi­ki­nę ter­pę, ko „Sva­jo­nei“ ti­kė­tis JAV.

Pa­sak Niu­jor­ke gy­ve­nan­čio iš­ei­vio, ne­bū­ti­na gro­ti Car­ne­gie Hall (Kar­ne­gio sa­lė­je), di­džiau­sio­je Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų kon­cer­tų sa­lė­je Niu­jor­ke, tu­rin­čio­je 2 tūkst. 784 vie­tas, bet la­bai ge­ras jaus­mas sa­vai­me, kad esi gro­jęs Ame­ri­ko­je. Tie­sa, šio­je ša­ly­je trūks­ta ne mu­zi­kan­tų ar or­kest­rų, o žiū­ro­vų.

S.Ta­cas nu­si­ste­bė­jo ap­lan­kęs Vil­niu­je ope­rą ir du kla­si­ki­nės mu­zi­kos kon­cer­tus, ku­riuo­se sa­lės bu­vo pil­nos. JAV, anot jo, tai pa­kan­ka­mai re­tas reiš­ki­nys.

„Esu už­tik­rin­tas, kad ki­tą­met pa­ma­ty­siu jus JAV, pa­dė­siu, kuo ga­lė­siu“, – kal­bė­jo S.Ta­cas, pa­si­džiau­gęs, kad šian­dien aly­tiš­kiai tu­ri vi­sai ki­to­kias są­ly­gas mu­zi­kuo­ti nei jo lai­kais: – „Mes re­pe­ta­vo­me mo­kyk­los rū­sy­je, o Ma­le­rio (Gus­ta­vas Mah­le­ris, aust­rų ko­po­zi­to­rius ir di­ri­gen­tas) nė var­do ne­bu­vo­me gir­dė­ję?“

Ži­no­ma, to­bu­lė­ti vi­sa­da yra kur: „Sva­jo­nės“ di­ri­gen­tas Vy­tau­tas Ki­mi­nius sa­kė, kad or­kest­rui la­bai pra­vers­tų re­gu­liuo­ja­mo aukš­čio pul­tai ir kė­dės, ta­čiau tai yra ne­pi­gus ma­lo­nu­mas.

Ab­so­liu­čią mu­zi­ki­nę klau­są tu­rin­tis S.Ta­cas, ko ge­ro, ir pats ga­lė­jo tap­ti mu­zi­kan­tu, ta­čiau pa­si­rin­ko ki­tą ke­lią. Sve­čiuo­jan­tis Aly­tu­je jam pa­vy­ko ap­si­lan­ky­ti kny­gos „Dzū­ki­jos kraš­to pu­čia­mų­jų or­kest­rai“ (au­to­riai Ri­man­tas Jo­čys ir Jus­ti­na Jo­čy­tė-Ori­nie­nė) prista­tyme, ku­riame da­li­jo­si pri­si­mi­ni­mais apie pa­aug­lys­tės me­tus Aly­tu­je. S.Ta­cas gro­jo akor­de­o­nu ir elek­tro­var­go­nais 2-osios vi­du­ri­nės mo­kyk­los pu­čia­mų­jų or­kest­re-džiaz­ben­de. Taip pat – tri­mi­tu 1-osios ir 2-osios vi­du­ri­nių mo­kyk­lų pu­čia­mų­jų or­kest­re.

Iš Aly­taus į JAV jis iš­si­ve­žė ir do­mė­ji­mą­si dai­le, o jo pra­džia bu­vo rep­ro­duk­ci­jų al­bu­mai, ku­riuos sa­vo mo­ki­niams ro­dė dai­lės mo­ky­to­ja. Šiuo me­tu jis yra pri­va­čios me­no kū­ri­nių ko­lek­ci­jos sa­vi­nin­kas, da­lį jos šią va­sa­rą ga­lė­jo­me pa­ma­ty­ti Aly­taus si­na­go­go­je.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.