Są­mo­nin­gas ke­lio­nes or­ga­ni­zuo­jan­ti Mig­lė Ma­to­nė: „Sie­kia­me pa­ro­dy­ti ke­liau­to­jams gam­tos me­di­ci­nos ga­lią” (1)

Si­mo­na Šiu­šy­tė
Tailande.
Tailande.
32-ejų aly­tiš­kės Mig­lės Ma­to­nės gy­ve­ni­mas ne­at­sie­ja­mas nuo ke­lio­nių. Še­šias žie­mas su vy­ru An­driu­mi pra­lei­du­si Piet­ry­čių Azi­jo­je, pra­si­dė­jus pan­de­mi­jai pa­trau­kė į Ame­ri­ką. Iš pra­džių iš­ty­ri­nė­ju­si Mek­si­ką, vė­liau po­ra at­ra­do Ko­lum­bi­ją, ne tik su­ža­vė­ju­sią sa­vo at­mo­sfe­ra, bet ir įkvė­pu­sią im­tis iš­skir­ti­nio ke­lio­nių ver­slo.

„Nuo pat vai­kys­tės sva­jo­jau daug ke­liau­ti, pa­ma­ty­ti pa­sau­lį, pa­žin­ti skir­tin­gas ša­lių kul­tū­ras, tra­di­ci­jas, žmo­nes“, – pa­sa­ko­jo Mig­lė.

Dau­gy­bę pa­sau­lio kam­pe­lių iš­ty­ri­nė­ju­si M.Matonė sa­vo ke­liau­to­jos kar­je­rą pra­dė­jo nuo ne­to­li­mų, daž­niau­siai ke­lio­nių agen­tū­rų su­pla­nuo­tų sa­vai­tės iš­vy­kų. Ta­čiau, kaip pa­ti sa­kė, jaus­da­ma, kaip grei­tai sve­čio­se ša­ly­se pra­le­kia die­nos ir no­rė­da­ma šiuo ma­lo­nu­mu pa­si­mė­gau­ti il­giau, iš­si­kė­lė tiks­lą – iš­vyk­ti į no­ri­mą ša­lį il­gam lai­kui.

Mig­lės ir An­driaus sva­jo­se bu­vo ža­vu­sis Tai­lan­das, to­dėl po il­gų in­for­ma­ci­jos apie šią ša­lį pa­ieš­kų, po­ra lei­do sa­vo sva­jo­nei iš­si­pil­dy­ti – nu­si­pir­ko bi­lie­tus ir dviem mė­ne­siams iš­vy­ko į Piet­ry­čių Azi­ją. Ten jie ne tik ty­ri­nė­jo ša­lį, bet ir gau­dė įkvė­pi­mą, ti­kė­da­mie­si at­ras­ti veik­lą, lei­sian­čią Tai­lan­de gy­ven­ti ir už­si­dirb­ti.

„Ši sva­jo­nė taip pat iš­si­pil­dė – An­drius Tai­lan­de pra­dė­jo fo­to­gra­fuo­ti ves­tu­ves ir ki­tas fo­to­se­si­jas, kū­rė­me re­kla­mi­nius fil­mu­kus vi­loms, iki pan­de­mi­jos net­gi bu­vo­me pra­dė­ję fil­muo­ti lai­das“, – džiaugs­mo ne­slė­pė aly­tiš­kė.

Pri­si­jau­ki­nu­si Azi­ją ne tik dva­siš­kai, bet ir fi­nan­siš­kai, po­ra jo­je pra­lei­do net še­šias žie­mas. Ten ap­lan­kė ne tik Tai­lan­dą, bet ir Ma­lai­zi­ją, Sin­ga­pū­rą, Fi­li­pi­nus, du kar­tus vy­ko į In­do­ne­zi­jos Ba­lio sa­lą.

 

At­ra­do Ko­lum­bi­ją

Ke­lio­nėms ta­pus di­džiau­sia Mig­lės ir An­driaus gy­ve­ni­mo aist­ra, po­ra nu­spren­dė no­rin­ti pra­dė­ti or­ga­ni­zuo­ti ke­lio­nes ir ki­tiems. „Bet nie­kaip ne­ra­do­me tam tin­ka­mos ša­lies“, – sa­kė M.Ma­to­nė.

Kai ap­lan­kius Mek­si­ką jiems at­ro­dė, kad tai yra jų su­ma­ny­mui tin­ka­ma vie­ta, vi­di­nė in­tui­ci­ja pa­šnabž­dė­jo pa­si­do­mė­ti Ko­lum­bi­ja. Ša­li­mi, ku­ri, kaip tei­gia ke­liau­to­jai, dau­ge­lio aki­mis ne tik ne­sau­gi, bet ir ne­po­pu­lia­ri tarp tu­ris­tų.

„La­biau pa­si­do­mė­ję su­pra­to­me, kad Ko­lum­bi­ja ne­be to­kia, ko­kią mums pri­sta­to ži­niask­lai­da ar se­ria­lai apie nar­ko­ti­kų pre­ky­bą. Šian­dien ši ša­lis ino­va­ty­vi, tvar­kin­ga, sau­gi ir drau­giš­ka at­vy­kė­liams. O pa­tys ko­lum­bie­čiai la­bai my­li sa­vo ša­lį“, – aiš­ki­no M.Ma­to­nė.

Taip Mig­lė ir An­drius iš­si­ruo­šė į mi­tais api­pin­tą Ko­lum­bi­ją. Vos tik at­vy­kę su­pra­to – tai vie­ta, ku­rio­je jie no­ri re­a­li­zuo­ti sa­vo idė­jas, tad vi­są fi­zi­nę ir fi­nan­si­nę ener­gi­ją sky­rė ša­lies pa­ži­ni­mui.

„Ko­lum­bi­ja – tai ša­lis, ku­ri tu­ri la­bai daug pa­siū­ly­ti ke­liau­to­jams: kal­nus, Ka­ri­bų jū­rą, Ra­mų­jį van­de­ny­ną, dy­ku­mas, aukš­čiau­sių pa­sau­lio pal­mių slė­nį, au­ten­tiš­kus did­mies­čius ir, ži­no­ma, Ama­zo­nės re­gio­ną. Bū­tent Ama­zo­nė mus la­biau­siai su­ža­vė­jo ir su­stip­ri­no tiek dva­siš­kai, tiek fi­ziš­kai“, – kal­bė­jo ke­liau­to­ja.

Pa­sak M.Ma­to­nės, ji jau ku­ris lai­kas do­mė­jo­si gam­tos me­di­ci­na. Aja­hu­as­ka. Tai – šven­tas ir pa­grin­di­nis vais­tas vie­ti­niams Ama­zo­nės džiun­glių gy­ven­to­jams, ga­mi­na­mas iš čia au­gan­čių au­ga­lų. To­dėl į Ama­zo­nę jie vy­ko su tiks­lu pa­ma­ty­ti, kur au­ga jos au­ga­lai, kaip ji ga­mi­na­ma, su­da­ly­vau­ti pri­va­čio­je ce­re­mo­ni­jo­je.

Šiam tiks­lui pa­siek­ti po­ra 22 ki­lo­met­rus ėjo į Ama­zo­nės džiun­glių gi­lu­mą, ve­di­ni čia­bu­vio.

Mo­ters tei­gi­mu, žy­gis pa­rei­ka­la­vo dva­si­nės ir fi­zi­nės iš­tver­mės: „Bu­vo lie­tin­gos die­nos, tad te­ko bris­ti pa­tvi­nu­sio­mis upė­mis, kur van­duo sie­kė krū­ti­nę, su sa­vi­mi neš­tis sun­kų svo­rį. Ei­da­mi gi­lyn į džiun­gles to­lo­me nuo ci­vi­li­za­ci­jos, bu­vo­me be ry­šio prie­mo­nių. Iš ar­ti su­si­dū­riau ir su sa­vo fo­bi­ja – di­de­liais vo­rais ir net ta­ran­tu­lu.“

 

Gy­ve­no pas ša­ma­ną

Pa­rą tru­ku­sio žy­gio tiks­las bu­vo džiun­glių gi­lu­mo­je gy­ve­nan­tis ša­ma­nas Al­fre­das, pas ku­rį po­ra pra­lei­do ke­tu­rias die­nas.

Kaip aiš­ki­no M.Ma­to­nė, Al­fre­das džiun­glė­se vie­nas gy­ve­na jau 35 me­tus: be kai­my­nų, elek­tros, au­gin­ti­nių. Anot jį lan­kiu­sių ke­liau­to­jų, per tiek me­tų ša­ma­nas ša­lia na­mų tik kar­tą ma­tė jį ste­bin­tį ja­gu­a­rą. O iš­gy­ve­na jis žve­jo­da­mas, val­gy­da­mas vai­sius ir dar­žo­ves, ku­riuos au­gi­na ša­lia na­mų.

„Čia vis­kas bu­vo ki­taip nei mums įpras­ta: mau­dė­mės upė­je, gam­ti­nius rei­ka­lus at­li­ki­nė­jo­me kas­tu­vu iš­si­ka­sę duo­bę, ra­ga­vo­me di­džiau­sio­se pa­sau­lio džiun­glė­se už­au­gu­sius vai­sius, mie­go­jo­me ha­ma­kuo­se, bu­vo­me ap­sup­ti lau­ki­nės gam­tos“, – įspū­džiais da­li­jo­si mo­te­ris.

Pas ša­ma­ną Al­fre­dą, su­pa­žin­di­nu­sį po­rą su gy­do­mą­jį po­vei­kį tu­rin­čiais au­ga­lais, Mig­lė ir An­drius po kiek dau­giau nei sa­vai­tės su­grį­žo. Tik šį­kart jie pa­si­rin­ko ki­tą ke­lia­vi­mo bū­dą – mo­to­ri­ne val­ti­mi plau­kė Ama­zo­nės ir ki­ta su ja su­si­jun­gian­čia upe.

270 ki­lo­met­rų ke­lio­nė tru­ko 18 va­lan­dų, tad jau­nuo­liams tai bu­vo tik­ras iš­šū­kis: Mig­lė stip­riai nu­de­gė sau­lė­je, už­klu­po ga­lin­gas lie­tus, apė­mė bai­mė, kad tik ne­su­ges­tų val­ties mo­to­ras ar upės ne­už­tver­tų di­de­lis me­dis. „To­kiais mo­men­tais svar­bu ste­bė­ti sa­vo min­tis ir ne­pri­si­kur­ti ne­pa­grįs­tų bai­mių“, – ak­cen­ta­vo M.Ma­to­nė.

Mė­ne­sį lai­ko pra­lei­dę Ama­zo­nė­je, ke­liau­to­jai pa­ma­tė daug įvai­rių paukš­čių, gy­vū­nų, net­gi Ama­zo­nės upė­je gy­ve­nan­čius ro­ži­nius del­fi­nus. Po­ra su­si­pa­ži­no su vie­ti­niais gy­ven­to­jais, o svar­biau­sia – pa­ži­no džiun­glių gam­tos me­di­ci­ną.

 

Or­ga­ni­zuo­ja ke­lio­nes, trokš­tan­tiems po­ky­čių

Sa­vo eg­zo­ti­ka už­bū­ru­si Ko­lum­bi­ja ir jo­je at­ras­ta gam­tos me­di­ci­na ta­po pa­grin­du iš­sva­jo­tam Mig­lės ir An­driaus ver­slui. Po­ra su­kū­rė pro­jek­tą „Awa­ke Tra­ve­ler“, or­ga­ni­zuo­jan­tį 14 die­nų są­mo­nin­gas ke­lio­nes į Ko­lum­bi­ją.

Jų me­tu pa­ty­rę ke­liau­to­jai siū­lo pa­mirš­ti ne tik ne­svei­ką mais­tą, bet ir so­cia­li­nius tin­klus, pa­žin­ti sa­ve per jo­gos, me­di­ta­ci­jos ir kvė­pa­vi­mo prak­ti­kas, su­stip­rė­ti iš­mė­gi­nant ener­ge­ti­nius ma­sa­žus, gy­do­mą­ją te­mas­ka­lio pir­tį, pa­žin­ti Ko­lum­bi­jos kul­tū­rą ir Ama­zo­nės džiun­gles.

Kal­bė­da­ma apie or­ga­ni­zuo­ja­mas ke­lio­nes, M.Ma­to­nė la­biau­siai ak­cen­tuo­ja sa­vo pa­čios iš­ban­dy­tą gam­tos me­di­ci­ną: „Ama­zo­nės ato­grą­žų miš­kuo­se yra dau­gy­bė gy­do­mų­jų sa­vy­bių tu­rin­čių au­ga­lų. Ten žmo­nės ir da­bar gy­do­si na­tū­ra­lia me­di­ci­na, kad su­stip­rin­tų imu­ni­te­tą, re­gu­liuo­tų krau­jo­spūdį, at­kur­tų hor­mo­nų pu­siau­svy­rą ar pa­ge­rin­tų ner­vi­nės sis­te­mos veik­lą. To­dėl sa­vo ren­gia­mo­se „Awa­ke Tra­ve­ler“ ke­lio­nė­se sie­kia­me pa­ro­dy­ti ke­liau­to­joms gam­tos me­di­ci­nos ga­lią.“

Po­ros įsi­ti­ki­ni­mu, to­kios ke­lio­nės – tik­rai ne kiek­vie­nam. Anot jų, tai skir­ta žmo­nės, no­rin­tiems po­ky­čių ir sie­kian­tiems su­stip­rė­ti tiek fi­ziš­kai, tiek dva­siš­kai: „O tam ga­li pri­reik­ti ir aki­sta­tos su sa­vo fo­bi­jo­mis, pri­klau­so­my­bių ir kom­for­to at­si­sa­ky­mo.“

Vis­gi M.Ma­to­nė ti­ki­na, kad to­kios iš­vy­kos šiuo me­tu la­bai po­pu­lia­rios, o pa­ti ar­ti­miau­siu sa­vo tiks­lu įvar­di­ja ke­lio­nę į Alias­ką: „Be­veik vi­sos mū­sų ap­lan­ky­tos vie­tos pa­si­žy­mė­jo šil­tu kli­ma­tu, to­dėl da­bar no­ri­si pa­tir­ti ki­to­kią gam­tą ir jos ma­lo­nu­mus.“

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.