Rug­sė­jo 1-oji: ofi­cia­liai bai­gia­si va­sa­ra, pra­si­de­da moks­lai... (2)

1933 me­tai. Aly­taus pra­džios mo­kyk­la Nr. 1. Nuotr. iš „Sa­vi­val­dy­bė“, 1933, Nr. 9.
1933 me­tai. Aly­taus pra­džios mo­kyk­la Nr. 1. Nuotr. iš „Sa­vi­val­dy­bė“, 1933, Nr. 9.
Rug­sė­jo 1-oji – pir­mo­ji die­na, kai ka­len­do­riu­je bai­gia­si va­sa­ra ir iš­kil­min­gai mi­ni­ma Moks­lo ir ži­nių die­na. Pir­mo­ji die­na, kai pra­si­de­da nau­ji moks­lo me­tai. Ir ne­svar­bu, ko­kie moks­lai pra­si­de­da, ta­čiau vi­sų jų pra­džia bu­vo pra­di­nė­je mo­kyk­lo­je. Tar­pu­ka­riu to­kios mo­kyk­los bu­vo va­di­na­mos pra­džios mo­kyk­lo­mis. Gra­žė­jant ir sta­tan­tis Aly­tui bu­vo sta­to­mos ir pra­džios mo­kyk­los.

Pra­džios mo­kyk­la Nr. 1

1933 me­tų rug­sė­jį Aly­tu­je no­riai bu­vo per­ka­mas „Sa­vi­val­dy­bės“ žur­na­las, kai­na­vęs vie­ną li­tą. To prie­žas­tis – ant šio žur­na­lo vir­še­lio pui­ka­vo­si ką tik pa­sta­ty­tos Aly­taus pra­džios mo­kyk­los (šian­dien Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos se­na­sis prie­sta­tas) nuo­trau­ka.

Anuo­met straips­ny­je „Aly­taus švie­ti­mo įstai­gos rū­mai“ apie ją ra­šė: „Tro­be­siui pro­jek­tą da­rė apskr. techn. Taš­kū­nas. Da­bar rū­muo­se yra 8 kom­plek­tų pra­džios mo­kyk­la su apie 500 mo­ki­nių, be to, dvie­juo­se kam­ba­riuo­se su vir­tu­ve ir va­na II aukš­te mo­kyk­los ve­dė­jas ir pu­siau­rū­sy­je vie­ną kam­ba­rį ir vir­tu­vę tu­ri mo­kyk­los sar­gas; ki­to­se pu­siau­rū­sio kam­ba­riuo­se įreng­tos dra­bu­ži­nės (ber­niu­kams ir mer­gai­tėms), ka­ti­li­nė, mal­koms san­dė­liai ir di­de­lė spor­to sa­lė.“

Spor­to sa­lė­je bu­vo ąžuo­li­nio par­ke­to grin­dys. Sto­gas deng­tas čer­pė­mis, lan­gai da­žy­ti bal­tai žals­va spal­va, „iš oro pu­sės tin­kuo­tas ir da­žy­tas švie­siai dan­giš­ka spal­va“.

Taip pat nu­ro­dy­ta, kiek pi­ni­gų iš­leis­ta, iš kur gau­ta lė­šų sta­ty­boms: „40.000 lt gau­ta pa­šal­pos, 45.000 li­tų im­ta V. Tau­po­moj ka­soj pa­sko­los ir 75.000 lt – mies­to val­dy­bos.“ Su­dė­jus iš vi­so iš­ei­na 160 tūkst., ta­čiau straips­nio pra­džio­je mi­nė­ta, kad sta­ty­bos at­sė­jo 170 tūkst. plius 20 tūkst. li­tų cen­tri­nio šil­dy­mo įve­di­mas.

De­ta­liai pa­ra­šy­ta ir kaip at­ro­dė mo­kyk­los iš­orė ir vi­dus: „Mo­kyk­los rū­mų pa­ma­tas be­to­ni­nis. Izo­lia­ci­ja – to­lis su gud­ro­nu. Iš­ori­nės rū­sio sie­nos iš­mū­ry­tos 2 ply­tų sto­ru­mo, be oro tar­po. Ben­dras iš­ori­nis sie­nų sto­ris 52 cm. Vi­si lu­bų per­den­gi­mai pa­da­ry­ti iš ge­le­ži­nių si­jų. Lu­bų izo­lia­ci­ją su­da­ro šla­ko sluoks­nis 8 cm sto­rio. At­ski­rų gar­so izo­lia­ci­jų ne­da­ry­ta. Kla­sė­se ir ki­tuo­se kam­ba­riuo­se, iš­ski­riant pu­siau­rū­sį, grin­dys iš 2 co­lių pu­ši­nių len­tų su po­grin­džio vė­di­ni­mu. Mo­kyk­los ko­ri­do­rių grin­dys me­di­nės, – laip­tai ir pu­siau­rū­sio grin­dys ce­men­ti­nės. Laip­tai šli­fuo­ti, mar­gi, mar­mu­ro pa­vi­da­lo.“

Mo­kyk­la bu­vo pa­sta­ty­ta ant mies­tui pri­klau­san­čios že­mės, ku­ri jam pri­skir­ta po že­mės re­for­mos. Tau­pant pi­ni­gus mo­kyk­lo­je ne­bu­vo įren­gi­nė­ja­mi tu­a­le­tai, jie pa­sta­ty­ti lau­ke: „At­ski­rų iš­vie­čių pa­sta­ty­mas kaš­ta­vo 5000 lt. Iš­vie­tės be­to­ni­nės, skar­da deng­tos.“

Bai­gus vi­sus dar­bus, šiai mo­kyk­lai ati­te­ko Aly­taus pra­džios mo­kyk­los Nr. 1 ti­tu­las. Be­je, laik­raš­ty­je „Su­val­kie­tis“ au­to­rius, pa­si­va­di­nęs Aly­taus Pa­tri­jo­tu, pri­myg­ti­nai siū­lė mo­kyk­lą pa­va­din­ti Ksa­ve­ro Va­na­gė­lio var­du: „Šiais me­tais Ks. Va­na­gė­liui su­ka­ko 70 m. am­žiaus. Aly­taus vi­suo­me­nei, ku­riai ten­ka gar­bė at­sto­vau­ti dzū­ki­jos kraš­tą, ta pro­ga rei­kė­tų su­si­rū­pin­ti, kaip pa­gerb­ti, bei įam­žin­ti šio dzū­ki­jos kraš­to tau­ti­nio at­gi­mi­mo ve­te­ra­no var­dą. Ka­dan­gi šiais me­tais Aly­tu­je pa­sta­ty­ta nau­ja di­de­lė 8 kom­plek­sų pra­džios mo­kyk­la, tai tin­ka­miau­sia bū­tų šią mo­kyk­lą pa­va­din­ti „Ksa­ve­ro Va­na­gė­lio pra­džios Mo­kyk­la“.“

Ksa­ve­ro Sa­ka­laus­ko-Va­na­gė­lio bro­lio no­ta­ro Bro­niaus Sa­ka­laus­ko na­mas iki šių die­nų sto­vi ne­to­li mo­kyk­los. Prie to na­mo sta­ty­mo pri­si­dė­jo Ksa­ve­ras, kar­tais iš Var­šu­vos at­vyk­da­vęs į Aly­tų pa­si­bū­ti pas bro­lį ir pail­sė­ti.

Sa­vo su­si­ža­vė­ji­mo mo­kyk­la ne­slė­pė ir vie­nas Aly­taus ap­skri­ties mo­ky­to­jų kon­fe­ren­ci­jos, vy­ku­sios 1933 me­tais spa­lio 1–2 die­no­mis, da­ly­vis. Laik­raš­ty­je „Tau­tos mo­kyk­la“ pa­bur­bė­jęs, jog į kon­fe­ren­ci­ją at­vy­ku­sios mo­ky­to­jos už­tru­ko šmi­ri­nė­da­mos po par­duo­tu­ves, po to – žė­rė kom­pli­men­tus ką tik pa­sta­ty­tai mo­kyk­lai, ras­da­mas ir dėl ko pa­prie­kaiš­tau­ti: „Aly­tus, šiaip ne­jud­rus mies­tas, spa­lių 1 ir 2 d. bruz­dė­jo. Su­va­žia­vo te­nai 260 mo­ky­to­jų. Dau­gu­mas jau­ni, tik sun­kaus dar­bo, niū­rios ap­lin­kos kiek pa­var­gin­ti. Mo­ky­to­jai sku­ba kon­fe­ren­ci­jos sa­lėn, mo­ky­to­jos dar krau­tu­vė­se pir­ki­nė­ja­si.

Ieš­kom kon­fe­ren­ci­jos. Štai di­din­gi rū­mai ir juo­se „auk­so“ rai­dė­mis už­ra­šas: „Pra­džios mo­kyk­la“. Pra­gied­rė­jau! Erd­vus mo­der­niš­kas pa­sta­tas – prad. mo­kyk­lai dar nau­jie­na. Sa­lė – di­džiu­lė, mo­der­niš­kai ap­švies­ta, įtai­sy­ta sce­nai vie­ta, grin­dys par­ke­to, sa­lio­ni­nės kė­dės. Tik ko­dėl ko­kiu met­ru ne­pa­kel­tos lu­bos, nors bu­vo ne­sun­ku, nes sa­lė pas­ku­ti­nia­me aukš­te.“

 

Nau­ja žy­dų pra­džios mo­kyk­la

Pra­si­dė­jus 1936 me­tams Aly­taus žy­dų pra­džios mo­kyk­lo­je ap­si­lan­kė pra­di­nių mo­kyk­lų ins­pek­to­rius. Pa­si­žval­gė ir ata­skai­to­je pa­žy­mė­jo, jog mo­kyk­los būk­lė blo­ga: ankš­tos kla­sės, nė­ra aikš­te­lės žai­di­mams. Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei re­ko­men­da­vo su­si­rū­pin­ti nau­jos mo­kyk­los sta­ty­ba.

1936 me­tais sa­vi­val­dy­bė sky­rė pi­ni­gų sta­ty­boms. Nu­tar­ta, jog mo­kyk­la tu­ri bū­ti pa­sta­ty­ta gre­ta mie­sto cen­tro, ne­to­li Tur­gaus aikš­tės. Bu­vo kal­ba­ma, jog šiam rei­ka­lui ga­li tek­ti at­sei­kė­ti 40 tūkst. li­tų. Nu­ma­ty­ta, kad pa­sta­tas bus me­di­nis, dvie­jų aukš­tų.

Pir­mą aukš­tą pa­sta­čius, šis at­ro­dė taip: „per vi­są mo­kyk­los iš sau­lės – pie­tų-ry­tų pu­sės ei­na il­gas ko­ri­do­rius su il­gu lan­gu be­veik per vi­są sie­ną. Mo­kyk­los vi­si lan­gai iš­ei­na į šiau­rės-va­ka­rų pu­sę. Tuo bū­du vi­si mo­kyk­los kam­ba­riai per vi­są die­ną ne­tu­ri jo­kio sau­lės spin­du­lė­lio.“

Bai­giant sta­ty­ti an­trą aukš­tą, at­ėjo sa­vi­val­dy­bės ko­mi­si­ja pa­si­žiū­rė­ti ir įver­tin­ti nu­veik­tų dar­bų. „Pa­ma­tę, kad vi­si mo­kyk­los lan­gai iš­ei­na į šiau­rės-va­ka­rų pu­sę, nu­si­tvė­rė sau už gal­vos ir lie­pė ap­suk­ti mo­kyk­lą į pie­tų pu­sę, kad mo­kyk­los vi­sų kla­sių lan­gai bū­tų į pie­tus.“

Sta­ty­bos ran­go­vo bū­ta šal­tų ner­vų ir, il­gai ne­si­vel­da­mas į žo­džių mū­šį, ko­mi­si­jai ra­miai pa­aiš­ki­no, kad „da­bar vė­lu jau kal­bė­ti apie mo­kyk­los ap­su­ki­mą, nes tai pa­da­ry­ti ne­įma­no­ma be mo­kyk­los su­grio­vi­mo, ir kad pa­ma­tai ne­ati­tiks, o kam­ba­rius per­tvar­ky­ti į ki­tą pu­sę, rei­kė­tų iš nau­jo kirs­ti mo­kyk­los rąs­tus ir pu­sę me­džia­gos su­ga­din­tų.“

Ko­mi­si­ja, pus­die­nį pa­laks­čiu­si ap­link ir po sta­to­mą mo­kyk­lą, pa­ai­ma­na­vo ir de­juo­da­ma iš­ėjo, nu­ta­ru­si pa­lik­ti, kaip yra. Šian­dien šios mo­kyk­los vie­to­je sto­vi Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­jus.

 

Pa­min­klas mo­ky­to­jui Ka­ziui Kli­ma­vi­čiui

Šis mo­ky­to­jas bu­vo vie­nas iš Aly­taus gim­na­zi­jos stei­gė­jų. 1989 me­tais gre­ta Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos pa­sta­ty­tas pa­min­klas (aut. L.Pi­vo­riū­nas) mo­ky­to­jui Ka­ziui Kli­ma­vi­čiui. Bron­zi­nė fi­gū­ra, ran­ko­je lai­kan­ti pa­ties mo­ky­to­jo pa­ra­šy­tą va­do­vė­lį, sim­bo­liš­kai iš­reiš­kia am­ži­ną­ją mo­ky­to­jo žo­džio idė­jos pras­mę. Plas­ti­ne skulp­tū­ros kal­ba per­teik­tas as­me­ny­bės dva­sin­gu­mas, kuk­lu­mas ir darbš­tu­mas. Mo­ky­to­jo fi­gū­ra pa­ky­lė­ta ant ne­aukš­tos tri­pa­ko­pės for­mos, ku­ri ale­go­riš­kai reiš­kia K.Kli­ma­vi­čiaus gy­ve­ni­mo laip­tus.

 

At­mi­ni­mo ak­muo mo­ky­to­jui Hir­šui Kal­ma­na­vi­čiui

Aly­tus – vie­nin­te­lis mies­tas Dzū­ki­jo­je, pa­te­kęs į di­džiau­sią pa­sau­ly­je me­mo­ria­li­nį mu­zie­jų po at­vi­ru dan­gu­mi. Tai nu­ti­ko 2018 me­tais, kai mies­to ša­li­gat­viuo­se bu­vo įdė­ti trys At­mi­ni­mo ak­me­nys prieš Ant­rą­jį pa­sau­li­nį ka­rą čia gy­ve­nu­siems žy­dams at­min­ti.

Šie At­mi­ni­mo ak­me­nys – tai vi­sa­me pa­sau­ly­je ša­li­gat­viuo­se ar gat­vių grin­di­niuo­se mon­tuo­ja­mos at­mi­ni­mo len­te­lės, skir­tos įam­žin­ti na­cio­nal­so­cia­liz­mo au­kas. Jos įren­gia­mos prie bu­vu­sių na­mų, mo­ky­mo­si įstai­gų ar dar­bo vie­tų, taip pri­me­nant, kad Ho­lo­kaus­to me­tu nu­ken­tė­jo ar­ba žu­vo kon­kre­tūs žmo­nės, kū­rę vie­tos ben­druo­me­nes.

Šiuo me­tu yra įmon­tuo­ta be­veik 70 000 to­kių at­min­ties žen­klų, kar­tu jie su­da­ro di­džiau­sią pa­sau­ly­je me­mo­ria­li­nį mu­zie­jų po at­vi­ru dan­gu­mi. Dzū­ki­jos kraš­te tik Aly­tu­je ga­li­ma ras­ti šiuos At­mi­ni­mo ak­me­nis. Šian­dien jų mies­te yra še­ši. Vie­nas jų – mo­ky­to­jui Hir­šui Kal­ma­na­vi­čiui.

Šiam mo­ky­to­jui At­mi­ni­mo ak­muo 2018 me­tais bu­vo įmon­tuo­tas ša­li­gat­vy­je prie bu­vu­sios Aly­taus žy­dų mo­kyk­los pa­sta­to. Po Pir­mo­jo pa­sau­li­nio ka­ro, iš Ru­si­jos gi­lu­mos, 1921 me­tais Hir­šas Kal­ma­na­vi­čius grį­žo į Aly­tų, tais pa­čiais me­tais jam bu­vo iš­duo­tas Lie­tu­vos res­pub­li­kos pa­sas. Nuo pat grį­ži­mo iki 1940 me­tų Hir­šas dir­bo Aly­taus žy­dų vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je. Vė­liau ši mo­kyk­la pa­va­din­ta Aly­taus žy­dų pri­va­ti­ne pro­gim­na­zi­ja.

Jo dės­to­mi da­ly­kai bu­vo ge­og­ra­fi­ja, is­to­ri­ja, heb­ra­jų kal­ba ir ti­ky­ba (žy­dų). Mo­kyk­la ke­le­tą kar­tų kei­tė sa­vo ad­re­są, ne vi­si jie ži­no­mi, ta­čiau kai 1922 me­tais Hir­šas Kal­ma­na­vi­čius pra­dė­jo jo­je mo­ky­to­jau­ti, mo­kyk­la bu­vo įsi­kū­ru­si Užuo­lan­kos g. 22 (ma­no­ma, jog šian­dien tai pa­sta­tas Užuo­lan­kos g. 30).

 

Bi­ru­tė Ma­laš­ke­vi­čiū­tė

Mu­zie­ji­nin­kė

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.