Ro­man­tiš­ka ply­te­lė Ro­tu­šės aikš­tė­je pri­mins le­gen­di­nę mei­lę ir Aly­taus is­to­ri­ją

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (8)
2020 Balandis 3
Gintarė Mar­ke­vi­čie­nė pa­brė­žia, kad to­kių kul­tū­ri­nių žen­klų mei­lės jaus­mo kon­teks­te ieš­ko­ji­mas yra įdo­mus ra­kur­sas, at­ve­rian­tis nau­jas erd­ves, ku­riant mū­sų mies­to sa­vi­tu­mą. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Gintarė Mar­ke­vi­čie­nė pa­brė­žia, kad to­kių kul­tū­ri­nių žen­klų mei­lės jaus­mo kon­teks­te ieš­ko­ji­mas yra įdo­mus ra­kur­sas, at­ve­rian­tis nau­jas erd­ves, ku­riant mū­sų mies­to sa­vi­tu­mą. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
In­ter­ne­te pra­si­dė­jo bal­sa­vi­mas už Aly­tiš­kių ini­cia­ty­vas, ku­rioms įgy­ven­din­ti ga­li bū­ti skir­tos Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šos. Vie­na iš pen­kių at­rink­tų ma­žų­jų ini­cia­ty­vų – la­bai ro­man­tiš­ka ir skir­ta cen­tri­nei Dzū­ki­jos sos­ti­nės vie­ša­jai erd­vei. Tai – Aly­taus so­rop­ti­mis­čių klu­bo pa­siū­ly­ta mei­lės ply­te­lių idė­ja. Ti­ki­ma­si, kad at­ei­ty­je mū­sų mies­te pa­na­šių žen­klų – ne­ba­na­lių mei­lės sim­bo­lių, ku­rie su­do­min­tų ir mies­to sve­čius, ga­lė­tų at­si­ras­ti dau­giau, ža­da­ma su­kur­ti ir tam tik­rus ri­tu­a­lus, ku­rie bū­tų at­rak­ty­vūs.

Apie Aly­taus so­rop­ti­mis­čių klu­bo pa­siū­ly­tą mei­lės ply­te­lės ini­cia­ty­vą pa­sa­ko­jan­ti Kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je dir­ban­ti dai­li­nin­kė Gin­ta­rė Mar­ke­vi­čie­nė pa­ste­bi, kad pa­ti idė­ja yra su­bran­din­ta lai­ko ir bū­tent šiuo me­tu gra­žiai pa­pil­do mū­sų mies­to „Aly­tus – my­liu“ iden­ti­te­tą.

Mei­lės ply­te­lės bū­tų skir­tos pa­gerb­ti mies­to is­to­ri­nes ir įvai­rių kul­tū­ros sri­čių as­me­ny­bes. Pir­mo­ji tu­rė­tų at­si­ras­ti Ro­tu­šės aikš­tės grin­di­ny­je, o at­ei­ty­je šios se­ri­jos au­to­ri­niai kū­ri­niai ga­lė­tų kvies­ti ir į ki­tas mies­to erd­ves, gal­būt taip bū­tų su­kur­tas net­gi nau­jas tu­ris­ti­nis marš­ru­tas.

Pir­mo­sios ply­te­lės idė­ja – Aly­taus is­to­ri­ja ir mei­lė. Ją nu­ma­to­ma skir­ti ka­ra­lie­nės Bar­bo­ros ir Žy­gi­man­to Au­gus­to mei­lės is­to­ri­jai. Is­to­ri­kų pa­tvir­tin­tas fak­tas, kad 1549 me­tų ge­gu­žės 1 die­ną Žy­gi­man­tas Au­gus­tas Aly­tų, Mer­ki­nę, Birš­to­ną, Žiež­ma­rius, Stak­liš­kes, Dar­sū­niš­kį, Kau­no pi­lį ir ki­tas val­das už­ra­šė Bar­bo­rai Rad­vi­lai­tei.

„Aly­tus tu­ri daug įdo­mių ir ne­iš­nau­do­tų is­to­ri­jų bei le­gen­dų, sie­ti­nų su kon­kre­čia mies­to vie­ta, as­me­ny­bė­mis ir mei­le. Is­to­ri­niai pa­vyz­džiai – Aly­čio ir Mig­rau­sė­lės mei­lė. Mei­lės me­ne ir kul­tū­ro­je pa­vyz­džiai – Jur­gio Kun­či­no ro­ma­no „Tū­la“ pa­grin­di­nė he­ro­jė Tū­la, Ire­nos Bui­vy­dai­tės-Kup­čins­kie­nės kū­ry­ba, An­ta­no Jo­ny­no, An­ta­no A. Jo­ny­no, Ri­mo Bu­ro­ko po­ezi­jos mo­ty­vai“, – G.Mar­ke­vi­čie­nė pa­brė­žia, kad to­kių kul­tū­ri­nių žen­klų mei­lės jaus­mo kon­teks­te ieš­ko­ji­mas yra įdo­mus ra­kur­sas, at­ve­rian­tis nau­jas erd­ves, ku­riant mū­sų mies­to sa­vi­tu­mą, kū­ry­biš­kai pa­ger­biant žy­mias as­me­ny­bes.

Lan­ky­ti­nų ob­jek­tų Aly­tu­je trūks­ta – ply­te­lės ga­lė­tų tap­ti jais su po­ten­cia­liu ri­tu­a­lu, pa­vyz­džiui, ga­li­ma bū­tų prie jų nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti ap­si­ka­bi­nus ar bu­čiuo­jan­tis, po san­tuo­kos įža­dų, įam­žin­ti pa­si­ma­ty­mą ir pa­na­šiai.

Aly­tiš­kių ini­cia­ty­voms pa­teik­ta mei­lės ply­te­lės vi­zu­a­li­za­ci­ja yra pir­mi­nis idė­jos pa­siū­ly­mas/es­ki­zas. Kar­tu su ply­te­le siū­lo­ma pa­reng­ti ne­di­de­lę aiš­ki­na­mą­ją len­te­lę lie­tu­vių ir an­glų kal­bo­mis, pa­žy­mint idė­jos au­to­rius – Aly­taus so­rop­ti­mis­čių klu­bas ir es­ki­zą kū­ręs, pro­jek­tą įgy­ven­di­nęs me­ni­nin­kas.

Įgy­ven­din­ti ply­te­lių idė­ją bus siū­lo­ma aly­tiš­kiams me­ni­nin­kams. Kol kas nė­ra įvar­di­ja­ma, iš ko­kios me­džia­gos bus pa­ga­min­ta pir­mo­ji ply­te­lė, nes tai pri­klau­sys nuo gau­to fi­nan­sa­vi­mo.

Nu­ma­to­ma, kad ply­te­lės me­ni­niam pro­jek­tui, ga­my­bai ir mon­ta­vi­mui rei­kė­tų apie 10 tūkst. eu­rų. Pa­gal nuo­sta­tus ma­žo­sioms ini­cia­ty­voms ga­li bū­ti ski­ria­ma iki 25 tūkst. eu­rų. Ply­te­lės sker­smuo tu­rė­tų bū­ti ke­li met­rai.

 

  Komentaras

  Gerbdamas jus ir jūsų burtus, privalau visiems pranešti apie šį liudijimą. Aš buvau pas kitus rašytojus, nemačiau jokio rezultato. Aš tik norėjau, kad atvažiuotų pas tave anksčiau, ir aš iš tavęs pasielgiau geriausiai. Mano buvęs vyras dingo metams ir aš visur ėjau į pagalbą pas kitus burtų taksatorius, tačiau jokio rezultato nepateikiau, kol mano draugas mane supažindino su dr. Ilekhojie. Po to, kai buvo sutaikytas Burtas, aš pagaliau sulaukiau iš jo skambučio. Jo burtai padarė stebuklus, o mano vyras vėl su meile. Tai stebuklas! Staiga jis grįžo su gėlėmis sakydamas, kad turėčiau jam atleisti, buvau tikrai sukrėstas, kai mano vyras atsiklaupė maldaudamas atleidimo ir norėdamas priimti jį atgal .. Man tikrai trūksta žodžių ir džiaugsmo, tu esi Dievas, pasiųstas aš ir visa mano šeima. Ir dabar aš vėl esu linksma moteris. Didelis ačiū dr. Ilehojie. Kiekvienas, ieškantis tikro burtininko, turėtų susisiekti su gydytoju Ilehojie el. Paštu gethelp05@gmail.com arba galite susisiekti su juo tiesiogiai jo „Whatsapp“ tinkle +2348147400259

  Komentaras

  Jei tik tokie projektai, tai geriau skirtus pinigus panaudokite Alytaus medikams, tiesiogiai dirbantiems su sergančiaisiais. Medicinos personalas turi jaustis saugus ir taip aprūpintas reikiamomis priemonėmis, kad nedėvėtų vienkartinių kaukių visą pamainą...Puota maro metu Alytuje...Ne kitaip...

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.