„Ria­mo­na” par­duo­ta. Ką jos veik­lo­je pla­nuo­ja keis­ti nau­jie­ji sa­vi­nin­kai? (86)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Martynas Urbaitis: „Bu­vo vie­ša pa­slap­tis, kad „Ria­mo­nos“ sa­vi­nin­kai ren­gia­si par­duo­ti ben­dro­vę. O mes žiū­rė­jo­me, kur in­ves­tuo­ti.“
Martynas Urbaitis: „Bu­vo vie­ša pa­slap­tis, kad „Ria­mo­nos“ sa­vi­nin­kai ren­gia­si par­duo­ti ben­dro­vę. O mes žiū­rė­jo­me, kur in­ves­tuo­ti.“
27-erius me­tus Aly­taus ra­jo­ne, Sim­no se­niū­ni­jo­je, Ve­re­bie­jų kai­me, vei­kian­ti ben­dro­vė „Ria­mo­na“ yra stam­biau­sia mė­sos per­dir­bi­mo įmo­nė Aly­taus ap­skri­ty­je. Jos ak­ci­nin­kų spren­di­mu ben­dro­vė par­duo­ta lie­pos pa­bai­go­je. Nau­jie­ji „Ria­mo­nos“ sa­vi­nin­kai – ver­sli­nin­kai iš Ma­ri­jam­po­lės.

„Džiau­giuo­si, kad įmo­nė pa­te­ko į pa­tir­tį tu­rin­čių as­me­nų ran­kas“

Kaip pri­si­me­na da­bar jau bu­vęs di­džiau­sias „Ria­mo­nos“ ak­ci­nin­kas, 25-erius me­tus jai va­do­va­vęs aly­tiš­kis Pet­ras Riau­ba, pa­tal­pos nau­jai ku­ria­mai įmo­nei bu­vo įsi­gy­tos iš tuo­met čia vei­ku­sios že­mės ūkio ben­dro­vės: „Jo­se ben­dro­vė pla­na­vo steig­ti pa­gal­bi­nių ver­slų cen­trą, kas tuo­met bu­vo ma­din­ga. Tu­rė­jo ten at­si­ras­ti gy­vu­lių sker­dyk­la. O aš su ko­le­go­mis ieš­ko­jo­me pa­tal­pų įmo­nei, ku­rio­je pla­na­vo­me vyk­dy­ti mė­sos per­dir­bi­mą. To­dėl iš že­mės ūkio ben­dro­vės įsi­gi­jo­me tas pa­tal­pas, taip „Ria­mo­na“ at­si­ra­do Ve­re­bie­juo­se.“

P.Riau­ba, dau­giau nei du de­šimt­me­čius dir­bęs bu­vu­sia­me Aly­taus mė­sos kom­bi­na­te, – bri­ga­di­nin­ku, meist­ru, ce­cho vir­ši­nin­ku, vy­riau­siuo­ju in­ži­nie­riu­mi, di­rek­to­riu­mi, tu­rė­jo pa­tir­ties mė­sos per­dir­bi­mo veik­lo­je, tad ir „Ria­mo­na“ nie­ka­da ne­bu­vo at­si­dū­ru­si ypa­tin­gai sun­kio­je fi­nan­si­nė­je si­tu­a­ci­jo­je.

Jo­je da­bar ga­mi­na­ma dau­giau nei šim­to pa­va­di­ni­mų mė­sos ga­mi­nių, lai­mė­ta ne­ma­žai kon­kur­sų šiuos pro­duk­tus tiek­ti vals­ty­bi­nėms įstai­goms, pa­sta­ty­ta paukš­čių ir triu­šių sker­dyk­la. Dau­gu­ma „Ria­mo­nos“ pro­duk­ci­jos pir­kė­jų – Lie­tu­vo­je, da­lis jos par­duo­da­ma An­gli­jai ir Len­ki­jai.

Per me­tus šios Ve­re­bie­juo­se vei­kian­čios ben­dro­vės apy­var­ta sie­kia apie 3 mln. eu­rų.

Ko­dėl ap­si­spręs­ta par­duo­ti pa­kan­ka­mai ge­rai vei­kian­čią, stam­biau­sią Aly­taus ap­skri­ty­je mė­sos per­dir­bi­mo įmo­nę?

„Ba­lan­džio 2-ą die­ną su­ėjo 51 me­tai, kai dir­bu mais­to pra­mo­nė­je. Gy­ve­ni­mas bė­ga grei­tai, vis­kas kei­čia­si, man jau virš 70 me­tų, tik­rai ne­be­su­spė­ju su nau­jo­vė­mis. No­rint iš­lai­ky­ti įmo­nę, jau rei­kia ki­to­kio po­žiū­rio, jau­nes­nių žmo­nių. Džiau­giuo­si, kad įmo­nė pa­te­ko į pa­tir­tį tu­rin­čių as­me­nų ran­kas“, – min­ti­mis da­li­jo­si P.Riau­ba, pas­ta­ruo­sius dve­jus me­tus „Ria­mo­no­je“ dir­bęs pa­ta­rė­ju. Ben­dro­vei va­do­va­vo sam­do­mas as­muo.

Pa­klaus­tas, kaip bu­vo su­ras­tas „Ria­mo­nos“ pir­kė­jas, jau bu­vęs di­džiau­sias ak­ci­nin­kas pa­reiš­kė: „Ne tik mes ieš­ko­jo­me pir­kė­jo, bet ir pir­kė­jai dai­rė­si įsi­gy­ti mė­sos per­dir­bi­mo įmo­nę.“

Lie­pos pa­bai­go­je „Ria­mo­na“ bu­vo par­duo­ta, jos ak­ci­jas par­da­vė vi­si trys ak­ci­nin­kai. O jas įsi­gi­jo ver­sli­nin­kai iš Ma­ri­jam­po­lės.

 

Bus sten­gia­ma­si orien­tuo­tis į ko­ky­bę, gal­vo­ja­ma apie par­duo­tu­vių įsi­gi­ji­mą

Ve­re­bie­juo­se vei­kian­čią mė­sos per­dir­bi­mo įmo­nę nu­pir­ko Ma­ri­jam­po­lė­je re­gist­ruo­tas ju­ri­di­nis as­muo, ku­rio di­džiau­sias ak­ci­nin­kas – ma­ri­jam­po­lie­tis Mar­ty­nas Ur­bai­tis. Jis da­bar ir va­do­vau­ja „Ria­mo­nai“, ku­ri po par­da­vi­mo iš­li­ko iki šiol tu­rė­tu to­kio pat pa­va­di­ni­mo už­da­ro­sios ak­ci­nės ben­dro­vės sta­tu­su.

„Bu­vo vie­ša pa­slap­tis, kad „Ria­mo­nos“ sa­vi­nin­kai ren­gia­si par­duo­ti ben­dro­vę. O mes žiū­rė­jo­me, kur in­ves­tuo­ti. Pats tu­riu pa­tir­ties mė­sos ga­my­bo­je, to­dėl ir bu­vo nu­spręs­ta įsi­gy­ti ge­rą var­dą bei įdir­bį rin­ko­je tu­rin­čią įmo­nę“, – tvir­ti­no M.Ur­bai­tis.

Nau­jų sa­vi­nin­kų val­do­ma mė­sos per­dir­bi­mo ben­dro­vė Ve­re­bie­juo­se, pa­sak da­bar­ti­nio di­rek­to­riaus, steng­sis orien­tuo­tis ne tik į asor­ti­men­to plėt­rą, bet ir ko­ky­bę, ieš­ko­ti part­ne­rių pre­ky­bo­je sie­kiant per pre­ky­bos taš­kus par­duo­ti dau­giau pro­duk­ci­jos.

„Ka­dan­gi iki šiol „Ria­mo­na“ dir­bo dau­giau Pie­tų Lie­tu­vo­je, mums svar­bu to­kį prin­ci­pą dar la­biau įtvir­tin­ti ir, ži­no­ma, pra­dė­ti plės­ti pre­ky­bą tuo­se re­gio­nuo­se, kur iki šiol ne­pre­kiau­ta. Taip pat ma­to­me, kad šiuo me­tu Aly­taus kraš­te yra as­me­nų, val­dan­čių po ke­lias par­duo­tu­ves, jie jau gar­baus am­žiaus, gal­vo­ja apie par­duo­tu­vių par­da­vi­mą, to­dėl svars­to­me ir apie jų įsi­gi­ji­mą“, – pa­sa­ko­jo nau­ja­sis „Ria­mo­nos“ va­do­vas.

Taipogi no­ri­ma pa­pil­dy­ti įmo­nės ko­man­dą kva­li­fi­kuo­tais ga­my­bos dar­buo­to­jais ir jų ieš­ko­ma. Šiuo me­tu čia dir­ba apie 40 žmo­nių. Dau­gu­ma jų vie­ti­niai, bet yra va­ži­nė­jan­čių­jų iš Aly­taus ir Ma­ri­jam­po­lės.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.