Rė­mė­jų so­cia­li­nė ga­lia: zon­tie­tėms pri­si­dė­jus – į Mar­cin­ko­nis vyk­ta tri­mis au­to­bu­sais po 50 vie­tų (0)

Vidzgirio progimnazijoje veikianti vaikų dienos stovykla „Turiningas vasaros poilsis Vidzgiryje“ iš viso sukvietė draugėn 153 moksleivius iš 12 Alytaus miesto ugdymo įstaigų.
Vidzgirio progimnazijoje veikianti vaikų dienos stovykla „Turiningas vasaros poilsis Vidzgiryje“ iš viso sukvietė draugėn 153 moksleivius iš 12 Alytaus miesto ugdymo įstaigų.
Apie pus­an­tro šim­to Dzū­ki­jos sos­ti­nės moks­lei­vių tris šios va­sa­ros sa­vai­tes tu­ri­nin­gai pra­leis Vidz­gi­rio pro­gim­na­zi­jo­je, kur vei­kia vai­kų die­nos sto­vyk­la „Tu­ri­nin­gas va­sa­ros po­il­sis Vidz­gi­ry­je“. „Jū­sų va­sa­ra bus įsi­min­ti­na. Ši sto­vyk­la pa­gal pro­gra­mą bus la­bai įdo­mi ir tu­ri­nin­ga. Čia ne tik ge­rai pra­lei­si­te lai­ką, bet ir su­si­ra­si­te drau­gų. Ti­ki­mės, kad jums sto­vyk­la la­bai pa­tiks. Lin­kiu ge­rų įspū­džių ir ge­ros va­sa­ros“, – sto­vyk­los ati­da­ry­me kal­bė­jo Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­ja Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė.

Sto­vyk­lo­je, ku­rios tiks­lai – or­ga­ni­zuo­ti tu­ri­nin­gą lais­va­lai­kio pra­lei­di­mą, mo­ky­ti pri­im­ti at­sa­ko­my­bę už svei­ką gy­ven­se­ną, sau­gų el­ge­sį, ska­tin­ti do­mė­tis pro­fe­si­jo­mis, gam­ta ir jos ap­sau­ga, ug­dy­ti ben­dra­vi­mo įpro­čius, lai­ko tuš­tiems da­ly­kams ne­liks. Nu­ma­ty­tos įvai­rios veik­los – nuo dis­ku­si­jų, ak­ci­jų, ki­no fil­mų per­žiū­rų, žai­di­mų iki įvai­rių iš­vy­kų, eks­kur­si­jų ir ki­tų edu­ka­ci­nių už­si­ė­mi­mų – užims vi­są sto­vyk­lau­to­jų die­nos lai­ką.

Ką jau nu­vei­kė ir kas dar lau­kia sto­vyk­lau­to­jų – Al­do­nos KU­DZIE­NĖS po­kal­bis su sto­vyk­los va­do­ve, so­cia­li­ne pe­da­go­ge Vi­da Ba­tu­le­vi­čie­ne.

 

– Tri­jų sa­vai­čių sto­vyk­la jau įpu­sė­jo. Ar ne­pri­trūk­si­te veik­los taip kū­ry­bin­gai ir tu­ri­nin­gai pra­dė­ję sto­vyk­lau­ti? Ko­kios nuo­tai­kos sto­vyk­lo­je?

– Pa­si­ren­gi­mas sto­vyk­los veik­loms pra­si­dė­jo ge­ro­kai anks­čiau – ba­lan­dį, tad tu­rė­jo­me pa­kan­ka­mai lai­ko su­pla­nuo­ti vai­kų lais­va­lai­kį tu­ri­nin­gai ir kū­ry­bin­gai. Į sto­vyk­lą vi­si at­vy­ko­me bū­da­mi pui­kios ir pa­ki­lios nuo­tai­kos, vai­kai džiaugs­min­gai įsi­trau­kė į vi­sas veik­las.

 

– Sto­vyk­lau­to­jų am­žius įvai­rus – nuo 6 iki 17 me­tų, yra moks­lei­vių iš Uk­rai­nos. Kaip pa­vyks­ta vi­sus su­vie­ny­ti, su­do­min­ti? Ar ne­nu­ken­čia vai­kų ir jau­nuo­lių ben­dra­vi­mas su uk­rai­nie­čiais dėl to, kad ge­rai ne­mo­ka­ma kal­bos?

– Iš­ties, sto­vyk­lau­to­jų am­žius la­bai įvai­rus. Nuo pa­čių ma­žiau­sių – prieš­mo­kyk­li­nu­kų, iki gim­na­zis­tų. Vai­kai čia su­si­rin­ko iš įvai­rių Aly­taus mies­to mo­kyk­lų.

Šie­me­tė sto­vyk­la ypa­tin­ga dar ir tuo, kad prie gau­saus bū­rio lie­tu­vių vai­ku­čių pri­si­jun­gė di­de­lė gru­pė vai­kų iš Uk­rai­nos. Jie su­da­ro apie 65 pro­cen­tus sto­vyk­lau­to­jų.

Ten­ka nuo­lat de­rin­ti, jung­ti ar­ba iš­skirs­ty­ti veik­las, la­bai sten­gia­mės vai­kus su­do­min­ti, ska­tin­ti jų tar­pu­sa­vio ben­dra­vi­mą. Džiu­gu, kad vi­si vai­kai la­bai greit su­si­ben­dra­vo, jiems ypa­tin­gų rū­pes­čių ne­ke­lia kal­bos bar­je­ras. Ka­dan­gi vai­kams iš Uk­rai­nos sto­vyk­lo­je or­ga­ni­zuo­ja­mos ir lie­tu­vių kal­bos pa­mo­kos, jie sten­gia­si mo­ky­tis, ban­do kal­bė­ti lie­tu­viš­kai, kai ne­pa­vyks­ta, vie­ną ki­tą žo­dį įter­pia an­gliš­kai.

 

– Tur­būt iš­vy­kos už sto­vyk­los val­dų yra lau­kia­miau­sios? Kur jau ke­lia­vo­te ir ko­kios eks­kur­si­jos dar lau­kia?

– Iš­vy­kos vi­sa­da la­bai džiu­gi­na vai­kus. De­ja, dėl ne­di­de­lio sto­vyk­los biu­dže­to ne­ga­li­me or­ga­ni­zuo­ti tiek iš­vy­kų, kiek vi­siems no­rė­tų­si, bet mes la­bai sten­gia­mės ir ieš­ko­me bū­dų, kad vai­kai pa­ma­ty­tų kuo dau­giau.

Jau lan­kė­mės et­no­gra­fi­nia­me Mar­cin­ko­nių kai­me, tu­rė­jo­me ap­žval­gi­nę-pra­mo­gi­nę ke­lio­nę po Drus­ki­nin­kus. Ki­tą sa­vai­tę vyks su­pla­nuo­ta pui­ki pra­mo­gi­nė ke­lio­nė į Birš­to­ną su vai­kams ypač pa­trauk­lia edu­ka­ci­ne pro­gra­ma.

 

– Su­lau­kė­te ir Aly­taus mies­­to Zon­ta klu­bo pa­ra­mos. Ko­kiai pra­mo­gai ją pa­nau­do­jo­te?

– Esa­me la­bai dė­kin­gi Zon­ta klu­bo na­rėms ir jo pre­zi­den­tei Gai­lei Ri­dziaus­kie­nei už šią pa­ra­mą. Jų dė­ka ne tik džiau­gė­mės pui­kia iš­vy­ka į Mar­cin­ko­nių kai­mą, kur vy­ko­me tri­mis au­to­bu­sais (po 50 vie­tų), bet ir nuo­sta­bia edu­ka­ci­ne pro­gra­ma, ku­rią ve­dė Mar­cin­ko­nių lan­ky­to­jų cen­tro gi­dai. Vi­sas iš­vy­kos iš­lai­das pa­den­gė Zon­ta klu­bas, už ką nuo­šir­džiai ta­ria­me ačiū.

 

– Vie­nas iš sto­vyk­los tiks­lų punk­tų – ska­tin­ti do­mė­tis pro­fe­si­jo­mis. Gal ga­li­te pa­ko­men­tuo­ti, su ko­kių pro­fe­si­jų žmo­nė­mis sto­vyk­lau­to­jams teks pa­ben­drau­ti il­gė­liau?

– Vi­sų pir­ma, vai­kai pla­čiau­siai ir dau­giau­sia su­si­pa­žins su mo­ky­to­jo pro­fe­si­ja. Mo­ky­to­jas vi­sa­da ar­čiau­siai jų, jų pa­gal­bą ir rū­pes­tį moks­lei­viai jau­čia pir­miau­sia. Sto­vyk­lo­je ne­ma­žai dir­ba ir mo­ki­nio pa­dė­jė­jų, to­dėl kai ku­rie vai­kai nu­stem­ba su­ži­no­ję, jog yra ir to­kia pro­fe­si­ja.

Ne ma­žiau svar­bi ir šian­dien la­bai ak­tu­a­li švie­čiant vai­kus svei­ka­ti­ni­mo klau­si­mais yra vi­suo­me­nės svei­ka­tos spe­cia­lis­to pro­fe­si­ja, jų dar­bo ypa­tu­mai. Vi­rė­jų, bib­lio­te­ki­nin­kų, so­cia­li­nio pe­da­go­go ir ki­tų spe­cia­ly­bių at­sto­vai dir­ba sto­vyk­lo­je, to­dėl vai­kai tu­ri ga­li­my­bę su­si­pa­žin­ti su šio­mis pro­fe­si­jo­mis, do­mė­tis jų veik­la.

 

– Edu­ka­ci­niai už­si­ė­mi­mai tur­būt ir­gi do­mi­na sto­vyk­lau­to­jus? Ko­kia veik­la šian­dien ant ban­gos?

– Vai­kus vi­sa­da la­biau­siai ža­vi įvai­rios iš­vy­kos ir pra­mo­gos jų me­tu. Jiems pa­tin­ka įvai­rūs par­kų tre­ni­ruok­liai, pra­mo­gi­nės žai­di­mų aikš­te­lės, ak­ty­vi veik­la, žai­di­mai. To­kius ak­ty­vius už­si­ė­mi­mus mums pa­ren­gė mū­sų drau­gai ir part­ne­riai – Aly­taus mies­to ben­druo­me­nės cen­tro va­do­vai ir sa­va­no­riai. Esa­me jiems la­bai dė­kin­gi už ben­dra­dar­bia­vi­mą, nes vai­kai į mo­kyk­lą grį­žo ku­pi­ni ge­rų įspū­džių ir ži­nių.

 

– O Jums pa­čiai ši sto­vyk­la tur­būt nė­ra pir­ma, ku­riai ten­ka va­do­vau­ti?

– Taip, tai ne pir­mo­ji sto­vyk­la, ku­riai man ten­ka va­do­vau­ti. Ka­dan­gi sto­vyk­los so­cia­liai re­mia­miems mo­ki­niams vyks­ta kiek­vie­ną va­sa­rą vis ki­to­je mo­kyk­lo­je, tad man ar ma­no ko­le­gėms iš ki­tų mo­kyk­lų ten­ka jo­se va­do­vau­ti.

Tu­ri­me ne­ma­žai pa­tir­ties, kaip pla­nuo­ti sto­vyk­los veik­las, sėk­min­gai ben­drau­ti su vai­kais ir ben­dra­dar­biau­ti su so­cia­li­niais part­ne­riais vyk­dant veik­las.

P. S. Birželio 15-ąją, minint Alytaus miesto gimtadienį, skambėjo poeto Antano Saulyno tekstų dainų festivalis „Su gaivia bangele...“ Festivalis – programos „Alytus – Lietuvos kultūros sostinė 2022“ platformos „Kylantys tiltai“ dalis. Renginį organizavo Alytaus jaunimo centras.

Alytaus miesto Zonta klubas poeto A.Saulyno tekstų dainų festivalio-atsiminimo vakaro metu pakvietė alytiškius susivienyti ir surinkti lėšų Alytaus ir Ukrainos vaikų vasaros stovykloms.  Tikslas buvo įgyvendintas – paaukota daugiau kaip 2 tūkst. eurų.

Alytiškės zontietės dėkoja visiems geros valios žmonėms už bendrystę, giminingiems klubams už draugystę ir Alytaus jaunimo centrui už bendradarbiavimą.

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.