Re­gi­nos įreng­ta­me Knei­po ta­ke – gam­ta po ma­žų­jų pa­dais (1)

Saulė Pinkevičienė
Regina Jasinauskienė lopšelio-darželio „Volungėlė“ aplinka rūpinasi jau 30 metų. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Regina Jasinauskienė lopšelio-darželio „Volungėlė“ aplinka rūpinasi jau 30 metų. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
At­ši­lus orams daž­nas ry­tas lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Vo­lun­gė­lė“ pra­si­de­da ba­so­mis – ma­žie­ji la­bai mėgs­ta pa­si­vaikš­čio­ti gam­ti­nių me­džia­gų ta­ku, ku­rį su­gal­vo­jo įstai­go­je dir­ban­ti ir ap­lin­ka be­si­rū­pi­nan­ti kiem­sar­gė Re­gi­na Ja­si­naus­kie­nė. Į au­ga­lų kom­po­na­vi­mą, įvai­rių de­ta­lių pri­de­ri­ni­mą ap­lin­ko­je ji žiū­ri itin kū­ry­biš­kai, be jau mi­nė­to Krei­po ta­ko, dar­že­lio kie­me ne­se­niai at­si­ra­do ak­muo – oro sto­te­lė.

Lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Vo­lun­gė­lė“ Re­gi­na dir­ba prak­tiš­kai nuo jo įsi­kū­ri­mo die­nos – jau tris de­šim­tis me­tų. „Per tą lai­ką žmo­nių są­mo­nė­je la­bai pa­si­kei­tė su­pra­ti­mas, ką da­ro kiem­sar­gis. Tai – ne tik įpras­ta ap­lin­kos prie­žiū­ra, šla­vi­mas ar snie­go ka­si­mas, bet ir rū­pes­tis au­ga­lais, jų kar­py­mas, trę­ši­mas, net­gi skly­po kom­po­na­vi­mas“, – sa­ko mo­te­ris.

Ne­sto­ko­jan­ti kū­ry­biš­ku­mo, Re­gi­na vis su­gal­vo­ja kaž­ką nau­jo ap­lin­ko­je, kas ga­lė­tų pa­tik­ti ma­žie­siems įstai­gos lan­ky­to­jams. Taip at­si­ra­do Knei­po ta­kas, su­pro­jek­tuo­tas ir įreng­tas sa­vo­mis ran­ko­mis.

Knei­po re­flek­so­te­ra­pi­nio ta­ko idė­ja – vo­kie­čių fi­lo­so­fo, dva­si­nin­ko Se­bas­tia­no Knei­po svei­ka­tos fi­lo­so­fi­ja, pa­grįs­ta na­tū­ra­liu ma­sa­žu gam­ti­nė­mis me­džia­go­mis. Vaikš­čio­jant ba­so­mis skir­tin­gais pa­vir­šiais bei dir­gi­nant pa­dus, ma­sa­žuo­ja­mos ko­jos. Pė­do­se yra vei­kia­mos ner­vų sis­te­mos zo­nos – iš jų pa­skli­dę im­pul­sai pa­sie­kia rei­kia­mą or­ga­ną, ak­ty­vi­na imu­ni­nę sis­te­mą.

Knei­po ta­kai la­bai iš­po­pu­lia­rė­jo dėl ne­di­de­lių są­nau­dų, juos įsi­ren­gia dau­ge­lis mo­kyk­lų, dar­že­lių. Lop­še­lio-dar­že­lio „Vo­lun­gė­lė“ di­rek­to­rė Auš­ra Plyt­nin­kai­tė sa­ko, kad šiuo at­ve­ju nu­ste­bi­no ne pats su­ma­ny­mas, o jo at­si­ra­di­mo ini­cia­ty­va – įstai­go­je Re­gi­na pa­ti su­gal­vo­jo, iš ko­kių me­džia­gų su­dė­lio­ti ta­ką, jas at­ga­be­no, pa­ti pir­mo­ji iš­ban­dė, sa­vo en­tu­ziaz­mu už­krės­da­ma ir ko­lek­ty­vą.

Knei­po ta­ką Re­gi­na su­kom­po­na­vo iš įvai­rių fak­tū­rų ak­me­nė­lių ruo­žų, smė­lio, kan­ko­rė­žių, pail­gų ša­kų ir ap­va­lių ka­mie­nų. Daž­nas va­sa­ros ry­tas įstai­go­je pra­si­de­da prie Knei­po ta­ko, kur ri­kiuo­ja­si ma­žie­ji dar­že­lio lan­ky­to­jai. Jie ži­no, kad ei­ti rei­kia ne­sku­bant, jau­čiant pa­du­kų ma­sa­žą, o jei ku­te­na ar šiek tiek du­ria – tai tik į svei­ka­tą.

„Pa­ste­bė­jau, kad Knei­po ta­ką la­biau­siai pa­mė­go ma­žiau­sie­ji „vo­lun­giu­kai“, man la­bai gra­žu ste­bė­ti, kaip jie mi­na ir trep­si ta­ke­liu“, – šyp­so­si Re­gi­na. Tie­sa, nors mo­te­ris la­bai mėgs­ta gam­tą, žie­mą skly­pe įreng­tos ke­lios le­syk­los, ta­čiau Knei­po ta­ką pa­va­sa­rį pa­mė­gu­sios var­nos jos per daug ne­džiu­gi­na.

Spar­nuo­čiams la­bai pa­tin­ka tvir­tais sna­pais pa­si­raus­ti me­džio žie­vė­je, kan­ko­rė­žiuo­se, iš ku­rių su­dė­lio­tos ta­ko dan­gos. Nak­čiai Knei­po ta­ką ten­ka sau­go­ti nuo ka­čių – jis yra už­den­gia­mas.

Ko­vas Re­gi­nai – pats dar­by­me­tis, po žie­mos bun­da au­ga­lai, ku­rių jos val­do­se – „Vo­lun­gė­lės“ kie­me – au­ga ke­lias­de­šimt skir­tin­gų rū­šių. Ap­žel­din­ti skly­pą pa­dė­jo aly­tiš­kis land­šaf­to spe­cia­lis­tas Kęs­tu­tis Pta­kaus­kas, jis pa­siū­lė dar­že­lio te­ri­to­ri­jo­je įkur­din­ti au­ga­lus, ku­rių uo­gas le­sa paukš­čiai, kad jie ga­lė­tų na­tū­ra­liai mai­tin­tis, o vai­kai – ste­bė­ti.

Dar­že­lio ben­druo­me­nė taip pat au­gi­na įvai­rias dar­žo­ves, tu­ri įsi­ren­gu­si šilt­na­mį. Ant įstai­gos sto­go avi­liuo­se gy­ve­na bi­tės, o šį pa­va­sa­rį joms įreng­ta spe­cia­li gir­dyk­la.

Vie­nas nau­jau­sių įgy­ven­din­tų Re­gi­nos su­ma­ny­mų – ak­mens ba­ro­met­ras, sa­vo­tiš­ka orų ste­bė­ji­mo sto­te­lė, ku­ris pa­dės vai­kams ste­bė­ti gam­tą. Kaip su­ra­šy­ta spe­cia­lio­je me­di­nė­je ste­bė­ji­mo „in­struk­ci­jo­je“, ak­muo šlam­pa prieš lie­tų, jei jis sau­sas – lauk gied­ros, na, o jei ak­mens ne­bė­ra – ti­kė­ti­na, kad jį tie­siog nu­gvel­bė il­ga­pirš­čiai…

R.Ja­si­naus­kie­nė sa­ko, kad jai bu­vo la­bai svar­bu įkom­po­nuo­ti orų sto­te­lę į ap­lin­ką, o idė­jų, kaip tai pa­da­ry­ti, mo­te­ris se­mia­si iš in­ter­ne­to, įvai­rių žur­na­lų.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.