Pu­siau­ga­vė­nis: prie mar­gu­čių bė­gan­čios Re­gi­nos Mo­ro­zie­nės po­il­sio mi­nu­tės (1)

Margučių skutinėtoja Regina Morozienė turi savo braižą, kiekvienas jos margutis papuošiamas vis kitokia detale. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Margučių skutinėtoja Regina Morozienė turi savo braižą, kiekvienas jos margutis papuošiamas vis kitokia detale. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Daug dė­me­sio lie­tu­vių tra­di­ci­jo­se skir­ta pu­siau­ga­vė­nio lai­ko­tar­piui – ket­vir­ta­jam ga­vė­nios sek­ma­die­niui. Šią die­ną bu­vo pri­im­ta pa­si­ruoš­ti ska­nes­nių ir so­tes­nių val­gių ar net pa­si­mė­gau­ti mė­siš­ku mais­tu. Ta­čiau vis­ką rei­kė­jo at­lik­ti per vie­ną va­lan­dą: mal­kų pri­rink­ti, viš­tą nu­kirs­din­ti, iš­da­ri­nė­ti, pa­ruoš­ti ir su­val­gy­ti. Taip pat leis­tos ir ves­tu­vės, ta­čiau be mu­zi­kan­tų. An­tra ver­tus, ga­vė­nios pu­sę žy­min­čią die­ną ne­bu­vo ga­li­ma tin­gi­niau­ti ir gu­li­nė­ti – ti­kė­ta, kad ki­taip va­sa­ros dar­by­me­čiu skau­dės nu­ga­rą. Aly­taus kai­me gy­ve­nan­čiai Re­gi­nai Mo­ro­zie­nei, kaip ir ki­tiems, ku­rių po­mė­gis – kiau­ši­nių mar­gi­ni­mas, šiuo lai­ko­tar­piu ne­lie­ka lai­ko tin­gi­niau­ti. Kiek­vie­na po­il­sio mi­nu­tė pra­bė­ga prie mar­gu­čių. O pro­ce­sas nė­ra trum­pas. Bet iš­sa­miau – Al­do­nos KU­DZIE­NĖS po­kal­by­je su mar­gu­čių meist­re ir ko­lek­ci­nin­ke Re­gi­na MO­RO­ZIE­NE.

– Ve­ly­ki­nių mar­gu­čių sku­ti­nė­ji­mas – ar tai iš šei­mos, gi­mi­nės per­im­ta tra­di­ci­ja? Ar ki­ti Jū­sų šei­mos na­riai sku­ti­nė­ja?

– Ve­ly­ki­nių mar­gu­čių sku­ti­nė­ji­mas – tai tik ma­no vie­nos po­mė­gis.

– Ka­da Jū­sų na­muo­se pra­si­de­da dar­by­me­tis?

– Pra­de­du pa­ruo­šia­muo­sius dar­bus jau po Nau­jų­jų me­tų. Bai­gia­si šven­tės, na­muo­se įsi­vy­rau­ja ra­my­bė, tuo­met pra­de­du rink­ti gra­žius, ly­gius kiau­ši­nius.

Taip pat iš­si­ren­ku da­žy­mo prie­mo­nes, ver­du svo­gū­nų lukš­tus. Į juos dar įde­du ko­kios nors spal­vos, pa­vyz­džiui, mė­ly­nos, juo­dos ar ža­lios.

– Kaip Jums pa­vyks­ta iš­gau­ti tą mar­gu­čio vien­ti­su­mą, to­kį to­bu­lą or­na­men­tų su­jun­gi­mą? Tur­būt pa­de­da ir tai, kad esa­te tiks­lių­jų moks­lų spe­cia­lis­tė ir ne­sto­ko­ja­te kan­try­bės?

– Vien­ti­su­mą iš­gau­nu šiek tiek pa­žy­mė­da­ma taš­ke­liu ar brūkš­ne­liu. Daug kar­tų pa­var­tau, pa­si­žiū­riu si­met­ri­ją, at­stu­mą. Be to, tu­riu sa­vy­bę tie­siai brėž­ti li­ni­ją ar ap­skri­ti­mą.

Ži­no­ma, le­mia tai, kad pa­ti­ko brai­žy­ba, esu bai­gu­si tiks­liuo­sius moks­lus. Šiam po­mė­giui rei­kia ir kan­try­bės.

– Kas mie­liau Jū­sų ran­koms sku­ti­nė­ti – or­na­men­tus ar gam­tos mo­ty­vus?

– Pa­tin­ka sku­ti­nė­ti tiek or­na­men­tus, tiek gam­tos mo­ty­vais.

– Bet prieš sku­ti­nė­jant kiau­ši­nius rei­kia tin­ka­mus iš­si­rink­ti, ge­rai nu­da­žy­ti. Kaip ir ko­kio­mis spal­vo­mis daž­niau­siai da­žo­te? Tur­būt jau iš­mo­ko­te stip­ria­lukš­čius at­skir­ti? Gal ži­no­te bū­dų, kaip lukš­tą su­stip­rin­ti?

– Sku­ti­nė­ji­mui bū­ti­na iš­si­rink­ti ly­gų, švie­ses­niu lukš­tu kiau­ši­nį. Ži­no­ma, kar­tais ren­kuo­si ir tam­ses­nės spal­vos kiau­ši­nį, ku­ris yra la­bai dai­lus, gra­žios for­mos. Toks kiau­ši­nis ly­giai nu­si­da­žo ir leng­va skus­ti.

Kiau­ši­nis tu­ri bū­ti ly­giai nu­da­žy­tas. Svo­gū­nų lukš­tus ver­du su skir­tin­go­mis spal­vo­mis at­ski­ruo­se in­duo­se. Kar­tais mai­šau ir ke­le­tą spal­vų kar­tu, tai ir­gi iš­ei­na spal­vų įvai­ro­vė. Iš­gau­na­mos spal­vos, pri­klau­so­mai nuo pa­ties kiau­ši­nio lukš­to spal­vos.

Ka­dan­gi sa­vo ūke­ly­je au­gi­na­me viš­tas, tai ir pa­si­rin­ki­mas yra di­de­lis. Mū­sų viš­te­lės de­da bal­tu, ža­liu, rus­vu, ru­du lukš­tu kiau­ši­nius. Spe­cia­liai iš­ves­ta dėl spal­vų sku­ti­nė­ji­mui.

Tik pa­ė­mus kiau­ši­nį į ran­kas, iš kar­to ma­to­si, ku­ris stip­rus, nė­ra jo­kio graub­lė­tu­mo, jis la­bai ly­gus. Kad lukš­tas bū­tų stip­rus, į le­sa­lus de­da­me kal­cio kar­bo­na­to (pa­ša­ri­nė krei­da).

– Tur­būt šiam mar­gi­ni­mo bū­dui ren­ka­tės švie­ses­nio lukš­to kiau­ši­nius?

– Sku­ti­nė­ji­mui daž­niau­siai ren­kuo­si švie­ses­nio lukš­to kiau­ši­nius – bal­tus, žals­vus, rus­vus, re­tai gra­žų tam­ses­nį pa­si­ren­ku.

– Ar pri­sė­du­si prie nau­jo dar­bo il­gai kiau­ši­nį ran­ko­je var­to­te? Ar šiam po­mė­giui rei­kia ypa­tin­gos nuo­tai­kos?

– Pri­sė­du­si sku­ti­nė­ti, pa­var­tau kiau­ši­nį, bet var­ty­ti il­gai nė­ra rei­ka­lo, jis jau bū­na iš­rink­tas prieš da­žant. Sku­ti­nė­ti kiau­ši­nį man vi­sa­da pa­tin­ka, o nuo­tai­ka bū­na ge­ra tik pa­ė­mus jį į ran­kas.

– Ar daug lai­ko pa­va­gia mar­gu­čiai? Tur­būt dvi­gu­bai dau­giau už­trun­ka­te mar­gin­da­ma žą­sies kiau­ši­nius?

– Mar­gi­ni­mas ga­lė­tų la­bai daug lai­ko at­im­ti, bet gy­ve­na­me šiek tiek ūkiš­kai, taip pat vai­kai su šei­mo­mis daž­nai par­va­žiuo­ja, tai ten­ka po­mė­gį pa­dė­ti į šo­ną. Sku­ti­nė­jant žą­sies kiau­ši­nį už­trun­ka dvi­gu­bai ar dar dau­giau lai­ko.

– Apie ką pa­ni­ru­si į šį po­mė­gį gal­vo­ja­te? Ar pa­va­din­tu­mė­te sku­ti­nė­ji­mą me­di­ta­ci­ja?

– Sku­ti­nė­da­ma pa­žiū­riu te­le­vi­zo­rių ar­ba gal­vo­ju apie ką nors svar­baus, vi­sa tai man ne­truk­do. Na­muo­se bū­da­ma vie­na nie­ko ne­mąs­tau, tuo­met tik­rai me­di­tuo­ju. Vi­si at­ve­jai man tin­ka.

– Iš kar­to už­bai­gia­te mar­gin­ti, ar mėgs­ta­te po kiek lai­ko dar pa­im­ti į ran­kas, pa­ryš­kin­ti li­ni­jas, pa­to­bu­lin­ti?

– Sku­ti­nė­ju pa­gal si­tu­a­ci­ją, daž­nai pra­de­du ir ne­už­bai­giu, jei­gu nie­kas ne­truk­do, tuo­met iki ga­lo už­bai­giu. Vi­sa­da po kiek lai­ko per­žiū­riu, pa­tie­si­nu, pa­ryš­ki­nu li­ni­jas.

– Dar įdo­mu, nuo ko pra­de­da­te už­pil­dy­ti kiau­ši­nį: do­mi­tės raš­tais, ieš­ko­te pa­vyz­džių, ma­tuo­ja­te, brai­žo­te, ar da­ro­te „kaip gal­va ne­ša“, kaip pa­čiai ge­riau?

– Vi­są lai­ką do­miuo­si įvai­riais mar­gi­ni­mo raš­tais, bū­dais, se­ku lai­das per te­le­vi­zi­ją, ren­kuo­si laik­raš­čius, at­vi­ru­kus, iš bet ko­kio in­for­ma­ci­jos šal­ti­nio. Man vi­si or­na­men­tai gra­žūs, pa­tin­ka, bet pa­da­rau pa­gal sa­ve, kaip pa­čios akiai mie­liau­sia.

Kad pa­ma­tuo­čiau, tai, kaip mi­nė­jau anks­čiau, pa­de­du taš­ke­lius ar juos­te­les, bet vi­sa ki­ta iš akies.

– Ar ga­li­ma teig­ti, kad jau tu­ri­te sa­vo brai­žą? Ko­kie mar­gu­čiai Jums pa­čiai yra gra­žiau­si?

– Taip, tik­rai, tu­riu sa­vo brai­žą. Man jie vi­si mie­li, gra­žūs, ne­ga­liu iš­skir­ti, nes kiek­vie­na­me yra vis ki­to­kių de­ta­lių.

Ga­liu pri­sku­ti­nė­ti ir vie­no­dų, nes jau ati­dirb­ta ran­ka.

– O vaš­ka­vi­mo tech­ni­ką mėgs­ta­te?

– Vaš­ka­vi­mo tech­ni­ką la­bai mėgs­tu, la­bai pa­tin­ka. Jau­nys­tė­je ban­džiau ir pa­vy­ko vi­sai ne­blo­gai, bet man sku­ti­nė­ji­mo bū­das pri­im­ti­nes­nis.

– Jū­sų sku­ti­nė­ti mar­gu­čiai – me­no kū­ri­niai, jie ne­skir­ti val­gy­ti. Ko­kių mar­gu­čių du­be­nė­lį pa­ruo­šia­te Ve­ly­kų sta­lui?

– Tik­rai taip, ma­no sku­ti­nė­ti mar­gu­čiai yra tuš­čia­vi­du­riai, jie ne­skir­ti val­gy­ti. Ve­ly­kų sta­lui di­de­lio du­be­nė­lio mar­gu­čių ne­de­du. Į va­ze­les mer­kiu nar­ci­zų, ži­bu­čių, ku­rių daž­niau­siai pri­ski­nu ša­lia esan­čia­me miš­ke­ly­je. Žo­džiu, su­kom­po­nuo­ju mar­gu­čius su pa­va­sa­ri­nė­mis gė­ly­tė­mis ir iš­spro­gu­sio­mis ša­ke­lė­mis.

– Ve­ly­kų lau­kia­te? Ką kep­si­te jų sta­lui?

– Ve­ly­kos tik­rai lau­kia­ma šven­tė. Šven­ti­niam sta­lui ke­pu an­tį, far­ši­ruo­tą viš­tą ar taip or­kai­tė­je na­mi­nę viš­tą, viš­čiu­kus broi­le­rius au­gi­na­me sa­vo ūke­ly­je.

Mėgs­ta­miau­sias vi­sos šei­my­nos pa­tie­ka­las – ant lau­žo kep­ta na­mi­nė viš­tie­na. Val­gant ku­rį lai­ką bū­na ty­los mi­nu­tės. Ma­nau, šie­met per Ve­ly­kas tą ir pa­ruo­šiu.

– Pa­pa­sa­ko­ki­te dau­giau apie sa­ve.

– Mėgs­tu gam­tą, ypač gry­bau­ti, uo­gau­ti. La­bai my­liu gy­vū­nus, ku­rių yra ir na­muo­se: du šu­niu­kai, ka­ti­nė­lis ir paukš­čių bū­re­lis.

Šei­mo­je li­ko tik vy­ras Pet­ras. Duk­ra Ne­rin­ga, žen­tas Ja­ko­bas bei jų dvi duk­ros gy­ve­na Briu­se­ly­je, bet la­bai daž­nai ap­lan­ko. Sū­nus Ra­mū­nas, mar­ti As­ta ir trys jų duk­ros įsi­tvir­ti­nę Vil­niu­je, su jais taip pat daž­nai su­si­tin­ka­me.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.