Pro­jek­tinės ini­cia­ty­vos „Tau, Aly­tau” kon­kur­są ža­da­ma skelb­ti va­sa­rį

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (0)
2021 Sausis 14
Kinas Dainava
Pan­de­mi­ja ne­ga­li tapti prie­žas­ti­mi, dėl ku­rios ma­žė­tų kul­tū­ros fi­nan­sa­vi­mas. Į tai po­li­ti­kus kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį Aly­taus miesto kul­tū­ros ir me­no ta­ry­ba. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Aly­taus mies­to kul­tū­ros ir me­no ta­ry­ba iš­pla­ti­no krei­pi­mą­si, ad­re­suo­tą Aly­taus mies­to me­rui Ne­ri­jui Ce­siu­liui, sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riams, Kul­tū­ros sky­riui bei Fi­nan­sų ir in­ves­ti­ci­jų sky­riui. Kul­tū­ros ir me­no ta­ry­bai ne­ri­mą ke­lia klau­si­mas, ku­ris šiuo me­tu ak­tu­a­lus ne tik kul­tū­ros, bet ir ki­tų sri­čių, spor­to, švietimo, jaunimo at­sto­vams. Kal­ba­ma apie ne­at­sa­ky­tus klau­si­mus dėl pro­jek­ti­nės ini­cia­ty­vos „Tau, Aly­tau“. Nau­jas kon­kur­sas ne­pa­skelb­tas, dėl tvar­kos ap­ra­šo tebevyks­ta teis­mi­niai gin­čai, ar bus ren­gia­mas nau­jas dokumentas – ne­skel­bia­ma. Ar tai reiš­kia, kad ben­druo­me­ni­nės ini­cia­ty­vos Aly­tu­je ap­skri­tai ne­be­bus fi­nan­suo­ja­mos?

Tvar­ką pa­kei­tė prieš me­tus

Nau­jas pro­jek­ti­nės ini­cia­ty­vos „Tau, Aly­tau“ tvar­kos ap­ra­šas at­si­ra­do prieš me­tus, po Cen­tra­li­zuo­to vi­daus au­di­to sky­riaus at­lik­to pa­tik­ri­ni­mo. Tvar­ką bu­vo pa­siū­ly­ta to­bu­lin­ti, su­jun­giant ke­tu­rias sri­tis (kul­tū­ros, spor­to, švie­ti­mo, jau­ni­mo) ir įves­ti ben­drus ver­ti­ni­mo kri­te­ri­jus bei tos pa­čios su­dė­ties ko­mi­si­ją vi­siems pro­jek­tams.

Tai reiš­kia, kad fi­nan­sa­vi­mo tvar­ka bu­vo pa­keis­ta iš es­mės: pro­jek­ti­nis fi­nan­sa­vi­mas iš­im­tas iš at­ski­rų sky­rių veik­los pro­gra­mos ir su­jung­tas į at­ski­rą prie­mo­nę.

Ypač daug ne­ri­mo nau­jo­ji tvar­ka su­kė­lė kul­tū­ros žmo­nėms. Nau­ja­me do­ku­men­te ne­be­li­ko kul­tū­ros pro­gra­mos pri­ori­te­tų, o juos pa­kei­tė abst­rak­tus įvar­di­ji­mas „įtrau­kios kul­tū­ros ska­ti­ni­mas“. Bet dau­giau­sia dis­ku­si­jų ki­lo dėl veik­los ro­dik­lių: kul­tū­ros ren­gi­nių skai­čiaus, kul­tū­ros ren­gi­nių žiū­ro­vų skai­čiaus ir nak­vy­nių skai­čiaus. Nei ko­ky­bi­niai ro­dik­liai, nei kul­tū­ros pro­jek­tų sa­vi­tu­mas, nei me­ni­nė ver­tė pa­gal nau­ją­ją tvar­ką ne­ver­tin­ti.

„Ta­ry­bos na­riai nau­ji, jie no­ri bū­ti ak­ty­vūs“, – taip dau­giau nei prieš me­tus nau­ją pro­jek­ti­nio fi­nan­sa­vi­mo tvar­ką įver­ti­no pa­tys ta­ry­bos na­riai, o kul­tū­ri­nin­kų nuo­gąs­ta­vi­mus su kau­pu pa­tvir­ti­no arit­me­ti­ka. Pa­aiš­kė­jo, kad iš es­mės pa­keis­ta ne tik pro­jek­tų fi­nan­sa­vi­mo tvar­ka, bet skir­tas tri­skart ma­žes­nis fi­nan­sa­vi­mas 2020 me­tų kul­tū­ros pro­jek­tams.

2017 m. – 100 tūkst eu­rų;

2018 m. – 104 tūkst. eu­rų;

2019 m. – 120 tūkst. eu­rų;

2020 m. – 44,92 tūkst. eu­rų.

Vyks­ta teis­mi­niai pro­ce­sai

Šiuo me­tu dėl pa­keis­tos pro­jek­ti­nės ini­cia­ty­vos „Tau, Aly­tau“ tvar­kos ap­ra­šo, ku­ris at­si­ra­do su šios ka­den­ci­jos mies­to va­do­vais ir ta­ry­ba, vyks­ta teis­mi­niai pro­ce­sai. (Gruo­džio mė­ne­sį Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo Kau­no rū­mų tei­sė­jų ko­le­gi­ja pri­ėmė spren­di­mą, ku­riuo pri­pa­žin­tas ne­tei­sė­tu ir prieš­ta­rau­jan­čiu įsta­ty­mams 2019 me­tų spa­lio pa­bai­go­je Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos pri­im­tas spren­di­mas, ku­riuo pa­tvir­tin­tas pro­jek­ti­nės ini­cia­ty­vos „Tau, Aly­tau“ at­ran­kos ir fi­nan­sa­vi­mo tvar­kos ap­ra­šas. Toks teis­mo spren­di­mas pri­im­tas ad­mi­nist­ra­ci­nė­je by­lo­je pa­gal Vy­riau­sy­bės at­sto­vo Vil­niaus ir Aly­taus ap­skri­ty­se Ju­liaus Ar­laus­ko pa­reiš­ki­mą. Sa­vi­val­dy­bė šį spren­di­mą ap­skun­dė Lie­tu­vos vy­riau­sia­jam ad­mi­nist­ra­ci­niam teis­mui).

„Nau­jau­sia in­for­ma­ci­ja to­kia, kad tvar­kos ap­ra­šas jau pa­keis­tas ir jo svars­ty­mas įtrauk­tas į sau­sio ta­ry­bos po­sė­džio dar­bo­tvarkę. Jei­gu ta­ry­bos na­riai ap­si­spręs­tų ir bal­suo­tų, tai va­sa­rį jau ga­lė­tu­me pa­skelb­ti pro­jek­tų kon­kur­są, o ko­vą pa­si­ra­šy­ti su­tar­tis su lai­mė­to­jais“, – sa­ko Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­ja Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė.

Pa­sak jos, pir­mi­nia­me biu­dže­to va­rian­te ini­cia­ty­vai „Tau, Aly­tau“ keturioms sritims (švietimo, jaunimo, sporto ir kultūros) nu­ma­ty­ta 100 tūks­tan­čių eu­rų. Pri­min­si­me, kad 2020 me­tais ini­cia­ty­vos „Tau, Aly­tau“ prie­mo­nei fi­nan­suo­ti bu­vo skir­ta 150 tūkst. eu­rų. Kul­tū­ros pro­jek­tams bu­vo skir­ta 30 pro­cen­tų jos, tai yra 45 tūkst. eu­rų. Jei šie­met su­ma vėl su­ma­žė­tų, tai nuo 100 tūkst. eu­rų kul­tū­ros pro­jek­tams ga­lė­tų tek­ti 30 tūkst. eu­rų. Ko­kią veik­lą bū­tų ga­li­ma su­reng­ti už to­kią re­kor­diš­kai men­ką su­mą – ne­si­no­ri net spė­lio­ti.

J.Šu­ke­vi­čie­nė sa­ko, kad, at­si­žvel­giant į CO­VID si­tu­a­ci­ją, per­nai iš 150 tūkst. pa­nau­do­ta 60 tūks­tan­čių eu­rų – taip pat ir kul­tū­ri­niai ren­gi­niai ne­ga­lė­jo vyk­ti, nes daug kas su­sto­jo. „Pro­jek­tų tei­kė­jai tu­rės įsi­ver­tin­ti, ko­kia ap­im­ti­mi juos ga­lės įgy­ven­din­ti. Nes, kaip ma­to­me, treč­da­lio per­nai ne­pa­vy­ko įgy­ven­din­ti dėl ob­jek­ty­vių prie­žas­čių“, – sa­ko me­ro pa­va­duo­to­ja. Ji ža­da, kad bus ban­do­ma ras­ti ba­lan­są, sten­gia­ma­si, kad kul­tū­ra ne­nu­ken­tė­tų.

Taip pat vi­ce­me­rė pri­me­na, kad, tei­kiant pro­jek­tų pa­raiš­kas To­ly­gios kul­tū­ros rai­dos pro­gra­mai, biu­dže­ti­nėms kul­tū­ros or­ga­ni­za­ci­joms dalinis finansavimas tam už­tik­ri­na­mas jų biu­dže­te, o ne­vy­riau­sy­bi­nin­kams – pa­gal „Tau, Aly­tau“ ter­mi­nus tu­rė­tų bū­tų su­spė­ta su Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­bos kvie­ti­mu.

Ne­ri­mo yra daug

Aly­taus mies­to kul­tū­ros ir me­no ta­ry­ba, ku­ri at­sto­vau­ja Aly­taus mies­to kul­tū­ros ben­druo­me­nei, anks­čiau mi­nė­ta­me pa­reiš­ki­me įgar­si­no, kas ke­lia ne­ri­mą kul­tū­ros žmo­nėms: kul­tū­ros po­li­ti­kos si­tu­a­ci­ja, kū­ry­bi­nių pro­jek­tų fi­nan­sa­vi­mo iš Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to ga­li­my­bės bei ab­so­liu­ti in­for­ma­ci­jos dėl pro­jek­ti­nės ini­cia­ty­vos „Tau, Aly­tau“ sto­ka.

„Šiuo me­tu Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ko­mi­te­tuo­se yra svars­to­mas 2021 me­tų biu­dže­tas. Su­si­pa­žin­ti su juo nė­ra ga­li­my­bės, ka­dan­gi in­ter­ne­to sve­tai­nė­je www.aly­tus.lt jo ras­ti ne­pa­vy­ko. Iki šiol nė­ra net pre­li­mi­na­riai ži­no­ma, ko­kiais fi­nan­si­niais iš­tek­liais bus dis­po­nuo­ja­ma, ku­riant ir už­tik­ri­nant kul­tū­ri­nį Aly­taus mies­to žmo­nių gy­ve­ni­mą, ten­ki­nant kul­tū­ri­nius ben­druo­me­nės po­rei­kius, ini­ci­juo­jant, vys­tant ir įgy­ven­di­nant kul­tū­ri­nes ini­cia­ty­vas“, – ra­šo­ma pa­reiš­ki­me.

„Iki šiol nė­ra pa­skelb­tas kon­kur­sas pro­jek­ti­niam fi­nan­sa­vi­mui „Tau, Aly­tau“, to­dėl kul­tū­ros ben­druo­me­nė, ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos ne­ga­li pla­nuo­ti sa­vo veik­lų, ge­ne­ruo­ti idė­jų, ieš­ko­ti ga­li­my­bių joms fi­nan­suo­ti. Nė­ra aiš­ku, kaip ir ar bus už­tik­ri­na­mas kul­tū­ros pro­jek­tų fi­nan­sa­vi­mas, kul­tū­ros, ne­vy­riau­sy­bi­nėms or­ga­ni­za­ci­joms ren­giant pro­jek­tus To­ly­gios kul­tū­ros rai­dos pro­gra­mai, ku­rioje nu­ma­ty­tas bū­ti­nas ben­dra­sis fi­nan­sa­vi­mas“, – tei­gia­ma raš­te, ku­rį pa­si­ra­šo Aly­taus mies­to kul­tū­ros ir me­no ta­ry­bos pir­mi­nin­kė Vi­da Griš­ma­naus­kie­nė.

„Pa­sau­lį apė­mu­si CO­VID-19 pan­de­mi­ja ro­do, kad bū­tent kul­tū­ros po­rei­kis – vie­nas iš svar­biau­sių, ku­riuos žmo­nės no­ri pa­ten­kin­ti vos pa­si­bai­gus ka­ran­ti­nui. Pan­de­mi­ja už­da­rė kul­tū­ros įstai­gų du­ris lan­ky­to­jams, su­trik­dė ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rių veik­lą. Dėl su­dė­tin­gos si­tu­a­ci­jos bū­ti­na ieš­ko­ti ga­li­my­bių, kaip pa­leng­vin­ti ir su­ma­žin­ti kul­tū­ros ope­ra­to­rių at­si­ga­vi­mą ir pa­leng­vin­ti pa­sek­mes. CO­VID-19 pan­de­mi­ja ne­ga­li bū­ti prie­žas­ti­mi, ku­ria pa­si­nau­do­jus bū­tų ma­ži­na­mas biu­dže­tas bei nai­ki­na­mas mies­to kul­tū­ri­nis gy­ve­ni­mas“, – taip pat ra­šo­ma raš­te.

Jo pa­bai­go­je me­rui, po­li­ti­kams pa­tei­kia­mi ir trys pra­šy­mai: pa­teik­ti in­for­ma­ci­ją dėl pro­jek­ti­nės ini­cia­ty­vos „Tau, Aly­tau“ 2021 me­tų biu­dže­to bei pro­jek­tų kon­kur­sų pa­skel­bi­mo ter­mi­nų, taip pat su­teik­ti in­for­ma­ci­ją dėl kul­tū­ros kū­ry­bi­nių pro­jek­tų ben­dro­jo fi­nan­sa­vi­mo ga­li­my­bių už­tik­ri­ni­mo, kul­tū­ros or­ga­ni­za­ci­joms, ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų sek­to­riui tei­kiant pro­jek­tų pa­raiš­kas To­ly­gios kul­tū­ros rai­dos pro­gra­mai bei nu­ma­ty­ti biu­dže­tą pro­gra­mos „Aly­tus – Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nė 2022“ pa­ren­gia­mie­siems dar­bams at­lik­ti.

 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.