Pra­de­da veik­ti Vai­ko tei­sių li­ni­ja: ne­mo­ka­mai kon­sul­tuo­tis ga­lės kiek­vie­nas, skam­bu­čių cen­tras įsi­kū­rė Aly­tu­je (0)

Vaiko teisių linijos komanda: Deimantė Valiūnaitė, Ieva Dudavičienė, Vilma Rutkauskienė, Gerda Kajutytė ir naujojo konsultacijų centro vadovė Jolanta Griškonienė. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Vaiko teisių linijos komanda: Deimantė Valiūnaitė, Ieva Dudavičienė, Vilma Rutkauskienė, Gerda Kajutytė ir naujojo konsultacijų centro vadovė Jolanta Griškonienė. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Lap­kri­čio 29-ąją veik­lą pra­de­da Vai­ko tei­sių li­ni­ja, į ku­rią skam­bin­ti ga­li­ma te­le­fo­no nu­me­riu 8 800 10 800. Šio li­ni­jos pa­gal­ba vai­kai ir su­au­gu­sie­ji ga­lės pa­si­kon­sul­tuo­ti vi­sais vai­ko tei­sių ap­sau­gos klau­si­mais bei pra­neš­ti apie ga­li­mus vai­ko tei­sių pa­žei­di­mus. Vi­si skam­bu­čiai šiuo nu­me­riu bus ne­mo­ka­mi. Kon­sul­ta­ci­nis skam­bu­čių cen­tras veiks Aly­tu­je, o ne­mo­ka­mas kon­sul­ta­ci­jas te­le­fo­nu ir elek­tro­ni­niu bū­du teiks še­šių kon­sul­tan­tų ko­man­da tiek Lie­tu­vo­je, tiek už­sie­ny­je gy­ve­nan­tiems žmo­nėms.

Vals­ty­bės vai­ko tei­sių ap­sau­gos ir įvai­ki­ni­mo tar­ny­bos prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos ini­cia­ty­va įsteig­tas ir ko­or­di­nuo­ja­mas kon­sul­ta­ci­jų cen­tras – Vai­ko tei­sių li­ni­ja – bus pri­ei­na­mas ir pa­to­gus ka­na­las, ku­riuo vi­suo­me­nė ga­lės ne­mo­ka­mai kon­sul­tuo­tis ir gau­ti rū­pi­mą in­for­ma­ci­ją vi­sais vai­ko tei­sių ap­sau­gos klau­si­mais bei pra­neš­ti apie ga­li­mus vai­ko tei­sių pa­žei­di­mus. Tar­ny­bos di­rek­to­rė Il­ma Skuo­die­nė kvie­čia kon­sul­ta­ci­jų ga­li­my­be pa­si­nau­do­ti ne tik su­au­gu­siuo­sius, bet ir vai­kus – jų skam­bu­čiams bus ski­ria­mas ypa­tin­gas dė­me­sys. 

„Kvie­čia­me skam­bin­ti vi­sus, ku­rie no­ri pa­si­kal­bė­ti ir pa­si­tar­ti rū­pi­mais klau­si­mais vai­ko tei­sių te­ma – tė­vus, se­ne­lius, mo­ky­to­jus, gy­dy­to­jus, kai­my­nus – esa­me pa­si­ruo­šę iš­klau­sy­ti kiek­vie­ną ir drau­ge su­ras­ti at­sa­ky­mus. Ti­ki­mės iš­girs­ti ir pa­čius vai­kus – kuo jie gy­ve­na, kas juos ne­ra­mi­na, ko­kią pa­gal­bą jiems ga­lė­tu­me su­teik­ti. No­ri­si, kad Vai­ko tei­sių li­ni­ja tap­tų sau­gia erd­ve kal­bė­ti žmo­nėms, esan­tiems ar­čiau­siai vai­kų ir ga­lin­tiems pa­si­da­lin­ti in­for­ma­ci­ja, ku­ri leis­tų vai­ko tei­sių gy­nė­jams ope­ra­ty­viau re­a­guo­ti į ga­li­mus vai­ko tei­sių pa­žei­di­mus bei pa­si­rū­pin­ti vai­kų ge­ro­ve“, – kiek­vie­no skam­bu­čio svar­bą ak­cen­tuo­ja I.Skuo­die­nė.

Pa­sak jos, Vai­ko tei­sių li­ni­ja pa­dės vai­ko tei­sių gy­nė­jams bū­ti ar­čiau vi­suo­me­nės ir su­teiks jai dau­giau ga­li­my­bių kreip­tis bei kon­sul­tuo­tis rū­pi­mais klau­si­mais.

Skam­bi­nan­tie­ji į li­ni­ją gaus ben­dro po­bū­džio at­sa­ky­mus įvai­ki­ni­mo ar glo­bos klau­si­mais, dėl sve­čia­vi­mo­si ga­li­my­bės, kon­sul­ta­ci­jas dėl sky­ry­bų ar dėl ben­dra­vi­mo tvar­kos, esant gin­čams dėl vai­kų auk­lė­ji­mo, ga­lės pa­si­tar­ti bet ko­kiais klau­si­mais, su­si­ju­siais su vai­ko tei­sė­mis. Vai­kai ga­lės pa­si­kon­sul­tuo­ti su vai­ko tei­sių gy­nė­jais dėl sa­vo tei­sių ir pa­rei­gų, san­ty­kių su tė­vais, su­au­gu­sių­jų el­ge­sio ir ben­dra­vi­mo su jais, iš­si­aiš­kin­ti, kur pri­rei­kus ga­li­ma kreip­tis pa­gal­bos bei už­duo­ti ki­tus svar­bius klau­si­mus.

„Džiau­gia­mės, kad Aly­tu­je įkur­tas toks svar­bus skam­bu­čių cen­tras – iš bet ku­rio Lie­tu­vos kam­pe­lio į mū­sų mies­tą at­ke­lia­vęs pa­gal­bos šauks­mas ope­ra­ty­viai bus iš­spręs­tas ir ga­lė­si­me di­džiuo­tis, kad prie šio dar­bo pri­si­de­da ir aly­tiš­kiai”, – tei­gia Aly­taus mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis.

Pas­ta­rai­siais me­tais iš­au­gęs Tar­ny­bos gau­na­mų pra­ne­ši­mų kie­kis dėl ga­li­mų vai­ko tei­sių pa­žei­di­mų tik pa­tvir­ti­na kon­sul­ta­ci­nės li­ni­jos po­rei­kį: 2020-ai­siais me­tais bu­vo gau­ta dau­giau nei 39 tūkst. pra­nešimų dėl ga­li­mai pažeis­tų ar pa­žei­džia­mų vai­ko tei­sių, o per 2021-uo­siuos me­tus šis skai­čius pa­di­dė­jo be­veik vie­nu tūks­tan­čiu gau­tų pra­ne­ši­mų. Skai­čiuo­ja­ma, jog vai­ko tei­sių gy­nė­jai įvai­raus po­bū­džio pra­ne­ši­mus apie ga­li­mai pa­žei­džia­mas vai­ko tei­ses gau­na kas 15 mi­nu­čių, o kas ant­ras toks pra­ne­ši­mas pa­si­tvir­ti­na.

Pra­ėju­sių me­tų duo­me­ni­mis, dau­giau­sia, apie 65 proc., pra­ne­ši­mų dėl ga­li­mų vai­ko tei­sių pa­žei­di­mų bu­vo gau­ta iš po­li­ci­jos, per­pus pa­dau­gė­jo vie­no iš vai­ko at­sto­vų pa­gal įsta­ty­mą gy­ve­nan­čio sky­riu­mi pra­ne­ši­mų. Penk­ta­da­liu dau­giau ano­ni­mi­nių skam­bu­čių su­lauk­ta iš ne­abe­jin­gų gre­ta gy­ve­nan­čių ar su vai­ku ben­drau­jan­čių žmo­nių.

Vi­suo­me­nė kvie­čia­ma nau­do­tis kon­sul­ta­ci­nių skam­bu­čių ga­li­my­be, kon­sul­tuo­tis su vai­ko tei­sių gy­nė­jais bei ne­lik­ti abe­jin­ga ga­li­miems vai­ko tei­sių pa­žei­di­mams, į ku­riuos bū­tų ga­li­ma su­re­a­guo­ti lai­ku, už­tik­ri­nant vai­kui ir jo šei­mai rei­ka­lin­gą pa­gal­bą.

 

Vals­ty­bės vai­ko tei­sių ap­sau­gos ir įvai­ki­ni­mo tar­ny­bos inf.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.