Po­ky­čiai Aly­taus po­li­kli­ni­ko­je: praplėstos kom­pe­ten­ci­jos slau­gy­to­jams, il­gė­ja pa­cien­tų ap­žiū­ros lai­kas (4)

Alytaus poliklinika
Nuo ko­vo 1-osios, šian­die­nos, į Aly­taus po­li­kli­ni­ką pa­skam­bi­nę pa­cien­tai ga­lės re­gist­ruo­tis ne tik pas gy­dy­to­ją, bet ir pas slau­gy­to­ją. Įsi­ga­lio­jus Ben­dro­sios prak­ti­kos slau­gy­to­jo me­di­ci­nos nor­mos pa­kei­ti­mams, da­lis dar­bų nu­krei­pia­ma į šios pro­fe­si­jos spe­cia­lis­tų ran­kas. Po­li­kli­ni­kos slau­gy­to­jai jau ga­lės sa­va­ran­kiš­kai skir­ti ty­ri­mus, iš­ra­šy­ti siun­ti­mus pas gy­dy­to­jus spe­cia­lis­tus bei at­lik­ti kai ku­riuos ki­tus dar­bus. Ra­miai ar su jau­du­liu Aly­taus po­li­kli­ni­ko­je lau­kia­ma šios nau­jo­vės?

Apie pa­si­kei­ti­mus ir slau­gy­to­jų nuo­tai­kas kal­ba­mės su Aly­taus po­li­kli­ni­kos Šei­mos me­di­ci­nos sky­riaus ben­druo­me­nės slau­gy­to­ja Ra­sa Ra­ma­naus­kie­ne ir Vi­daus li­gų sky­riaus vy­res­ni­ą­ja slau­gy­to­ja Jur­gi­ta Tu­raus­kie­ne.


R.Ra­ma­naus­kie­nė: „Nau­jo­vės lau­kiu vi­siš­kai ra­miai, nes kom­pen­suo­ja­muo­sius vais­tus bei me­di­ci­nos pa­gal­bos prie­mo­nes pa­cien­tams iš­ra­šau nuo tų lai­kų, kai bu­vo tai at­lie­ka­ma ne elek­tro­ni­niu bū­du, o įra­šant į kom­pen­suo­ja­mų vais­tų pa­są. Dir­bu ko­man­do­je su šei­mos gy­dy­to­ja, pri­si­ra­šiu­sių as­me­nų skai­čius – di­de­lis, ma­nau, kad pri­va­lė­jau gy­dy­to­jai pa­dė­ti ir žen­giant pir­muo­sius žings­nius į elek­tro­ni­nės sis­te­mos erd­vę, taip pri­si­dė­jau prie jos dar­bo krū­vio ma­ži­ni­mo.

Slau­gy­to­jams, kad jie ga­lė­tų pra­tęs­ti sa­vo li­cen­ci­ją, per pen­ke­rius me­tus pri­klau­so su­rink­ti tik 60 kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mo va­lan­dų. Aš kas­met in­ves­tuo­ju į sa­vo pro­fe­si­nį au­gi­mą be­veik po 100 va­lan­dų – da­ly­vau­ju moks­li­nė­se kon­fe­ren­ci­jo­se, se­mi­na­ruo­se ir mo­ky­muo­se, ku­rie su­tei­kia ga­li­my­bę įgy­ti nau­jų ži­nių. Jų tu­rė­da­ma jau­čiuo­si sau­ges­nė, drą­siai pri­imu dar­bo iš­šū­kius. To­dėl nau­ja tvar­ka man kaip ir ne nau­jie­na.“

J.Tu­raus­kie­nė: „Ma­nęs be­si­kei­čian­tis dar­bo po­bū­dis ne­bau­gi­na. Kad slau­gy­to­jas be di­de­lio jau­du­lio pa­si­tin­ka to­kias nau­jo­ves, ro­do jų ir gy­dy­to­jo dar­nų ko­man­di­nį dar­bą. Slau­gy­to­jai, kaip ir gy­dy­to­jai, nuo­lat pil­do sa­vo ži­nias, do­mi­si nau­jo­vė­mis.

 

– Ko­kiais at­ve­jais vais­tų ga­lės iš­ra­šy­ti slau­gy­to­jai, o ko­kiais – tik šei­mos gy­dy­to­jas?

J.Tu­raus­kie­nė: „Ben­dro­sios prak­ti­kos slau­gy­to­jai tu­rės tei­sę pra­tęs­ti vais­tus tik esant sta­bi­liai pa­cien­to svei­ka­tos būk­lei. Ne il­giau kaip vie­ne­rius me­tus tęs­ti gy­dy­to­jo pa­skir­tą lė­ti­nės li­gos gy­dy­mą. Slau­gy­to­jas ga­li iš­ra­šy­ti vais­tus, ku­riuos pa­cien­tas var­to­jo ne trum­piau kaip 3 mė­ne­sius. No­riu pa­brėž­ti, kad slau­gy­to­jai ne­ga­lės pra­tęs­ti nar­ko­ti­nių bei psi­chot­ro­pi­nių vais­ti­nių pre­pa­ra­tų, ne­kom­pen­suo­ja­mų var­di­nių vais­ti­nių pre­pa­ra­tų.

Jei­gu gy­dy­mą vais­ti­niu pre­pa­ra­tu rei­kia ko­re­guo­ti, jei pa­cien­tui ar ben­dro­sios prak­ti­kos slau­gy­to­jui ky­la ne­aiš­ku­mų dėl vais­to do­za­vi­mo, ga­li­mų ne­pa­gei­dau­ja­mų re­ak­ci­jų ar­ba at­si­sa­ko­ma var­to­ti vais­tą, ta­da slau­gy­to­jas ne­ga­li vais­ti­nio pre­pa­ra­to iš­ra­šy­ti. Pa­cien­tą tu­ri siųs­ti pas jį gy­dan­tį šei­mos gy­dy­to­ją to­li­mes­nei kon­sul­ta­ci­jai.“

R.Ra­ma­naus­kie­nė: „Pra­ple­čiant kom­pe­ten­ci­jų ri­bas, ben­dro­sios prak­ti­kos slau­gy­to­jams pa­ti­kė­ti dar­bai, ne­rei­ka­lau­jan­tys pa­pil­do­mos diag­nos­ti­kos ar gy­dy­mo pa­rin­ki­mo. Įver­ti­nus tai, kad la­bai di­de­lė slau­gy­to­jų iš­ra­šy­tų re­cep­tų da­lis (net 95 proc.) bu­vo ap­mo­kė­ta Pri­va­lo­mo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do lė­šo­mis, ro­do, kad jie bu­vo iš­ra­šy­ti tei­sin­gai ir be klai­dų.

Dar svar­bu tai, kad ne re­čiau kaip kar­tą per me­tus pa­cien­tas pri­va­lės ap­si­lan­ky­ti pas šei­mos gy­dy­to­ją, kad šis ga­lė­tų įver­tin­ti pa­cien­to svei­ka­tos būk­lę bei pra­tęs­ti gy­dy­mą.

O slau­gy­to­jai dar ga­li iš­ra­šy­ti saus­kel­nių, įklo­tų, vien­kar­ti­nių pa­klo­džių, diag­nos­ti­nių juos­te­lių gliu­ko­zės kie­kiui nu­sta­ty­ti, vien­kar­ti­nių in­su­li­no švirkš­tų su ada­to­mis, in­su­li­no pom­pų, tvars­čių, šla­pi­mo ir iš­ma­tų rink­tu­vų bei ki­tų kom­pen­suo­ja­mų me­di­ci­nos pa­gal­bos prie­mo­nių.“

 

– Nuo šian­die­nos ben­dro­sios prak­ti­kos slau­gy­to­jai tu­rės tei­sę iš­ra­šy­ti siun­ti­mą ir pre­ven­ci­nėms svei­ka­tos pa­slau­goms. Ko­kio­mis dar at­sa­ko­my­bė­mis bus pa­pil­dy­tas slau­gy­to­jų dar­bas?

J.Tu­raus­kie­nė: „Ben­dro­sios prak­ti­kos slau­gy­to­jams yra siū­lo­ma iš­ra­šy­ti siun­ti­mus spe­cia­li­zuo­toms svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­goms, to­kioms kaip pre­ven­ci­nės svei­ka­tos pro­gra­mos, bei iš­duo­ti lai­ki­no ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mus. Bet, ne­sant tiks­lių ir reg­la­men­tuo­tų Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos nu­ro­dy­mų, šių pa­slau­gų lai­ki­nai Aly­taus po­li­kli­ni­kos slau­gy­to­jai ne­teiks.

R.Ra­ma­naus­kie­nė: „Slau­gy­to­jai pa­gal kom­pe­ten­ci­ją ga­lės įver­tin­ti pa­cien­to svei­ka­tos būk­lę, pa­skir­ti diag­nos­ti­nius bei pre­ven­ci­nių pro­gra­mų ty­ri­mus, ver­tin­ti tik tuos ty­ri­mų re­zul­ta­tus, ku­rie yra be pa­to­lo­gi­jos, iš­ra­šy­ti kom­pen­suo­ja­muo­sius re­cep­tus, kon­sul­tuo­ti ir teik­ti re­ko­men­da­ci­jas, ap­tar­ti sa­vi­kon­tro­lės prie­mo­nes, vais­tų var­to­ji­mą, skie­pų tvar­ką. Slau­gy­to­jai fik­suos sa­vo at­lie­ka­mą dar­bą me­di­ci­nos do­ku­men­tuo­se, tai leis ob­jek­ty­viai įver­tin­ti jų at­lie­ka­mų funk­ci­jų ap­im­tis bei dar­bo krū­vį.“

 

– Ar dirb­si­te tik nuo­to­li­niu bū­du, ar kon­sul­tuo­si­te pa­cien­tus ir gy­vai?

J.Tu­raus­ki­enė: „Slau­gy­to­jai pa­gal at­nau­jin­tą me­di­ci­nos nor­mą (vais­ti­nių pre­pa­ra­tų pra­tę­si­mo, kon­sul­ta­ci­jas ty­ri­mų klau­si­mais) dirbs nuo­to­li­niu bū­du. Vi­sas ki­tas pa­slau­gas at­liks ka­bi­ne­te, dirb­da­mi ko­man­do­je kar­tu su šei­mos ar vi­daus li­gų gy­dy­to­ju.“

R.Ra­ma­naus­kie­nė: „Nuo­to­li­niu bū­du dirb­si­me tik su iš anks­to apy­lin­kės ad­mi­nist­ra­to­rės re­gist­ruo­tais pa­cien­tais. Iš prak­ti­kos ži­nau, kad kiek­vie­ną die­ną bus dau­giau skam­bu­čių ne­gu nu­ma­ty­ta – dėl ty­ri­mų už­sa­ky­mo pla­nuo­toms ope­ra­ci­joms, kre­a­ti­ni­no ty­ri­mo prieš at­lie­kant mag­ne­ti­nio re­zo­nan­so to­mog­ra­fi­ją, in­jek­ci­jų, in­fu­zi­jų…

O gy­vai tik­rai teks kon­sul­tuo­ti ir to­liau, nes tuo pa­čiu me­tu rei­kės dirb­ti su gy­dy­to­ja ko­man­do­je ir pri­im­ti pa­cien­tus, kaip ir iki šiol. Tik nuo šian­die­nos pa­cien­to ap­žiū­ros lai­kas pail­gės iki 20 mi­nu­čių.“

 

– Kur bus skel­bia­mi te­le­fo­no nu­me­riai, ku­riais pa­cien­tai ga­lės re­gist­ruo­tis pas slau­gy­to­jas?

J.Tu­raus­kie­nė: „Pra­ėju­sį spa­lį vi­siems Aly­taus po­li­kli­ni­kos pa­cien­tams į jų mo­bi­liuo­sius te­le­fo­nus bu­vo iš­siųs­tos trum­po­sios ži­nu­tės su juos ap­tar­nau­jan­čių apy­lin­kės ad­mi­nist­ra­to­rių kon­tak­ti­niais te­le­fo­nų nu­me­riais. Juos ga­li­ma ras­ti in­ter­ne­ti­nė­je Aly­taus po­li­kli­ni­kos sve­tai­nė­je www.apo­lik­li­ni­ka.lt, so­cia­li­nia­me tin­kle „Fa­ce­bo­ok“ Aly­taus po­li­kli­ni­kos pa­sky­ro­je, kur nuo­lat skel­bia­ma nau­ja in­for­ma­ci­ja.

Taip pat ga­li­ma su­ži­no­ti krei­pian­tis pas sa­vo šei­mos gy­dy­to­ją ar slau­gy­to­ją, po­li­kli­ni­kos re­gist­ra­tū­ro­je ar tie­siog pa­si­skam­bi­nus tel. (+370 315) 36603.“

 

– Ar ti­ki­te, kad po­ky­čiai at­neš nau­dą vi­siems – gy­dy­to­jams, pa­cien­tams ir šei­mos gy­dy­to­jo ko­man­dos na­riams?

J.Tu­raus­kie­nė: „Taip, ti­kiu, nes svei­ka­tos sis­te­mo­je po­ky­čių, ku­rie ma­žin­tų ei­les, ge­rin­tų pa­slau­gų pri­ei­na­mu­mą, me­di­ci­nos dar­buo­to­jams re­gu­liuo­tų dar­bo krū­vius, la­bai rei­kia.

Dau­gu­ma pa­cien­tų tei­gia, kad, esant sta­bi­liai svei­ka­tos būk­lei ir no­rint pra­si­tęs­ti vais­ti­nius pre­pa­ra­tus ar me­di­ci­ni­nes pa­gal­bos prie­mo­nes, jiems nė­ra bū­ti­na truk­dy­ti gy­dy­to­ją. Ma­nau, kad šios nau­jo­vės įgy­ven­di­ni­mas leis tau­py­ti ir pa­cien­tų, ir gy­dy­to­jų lai­ką. Šei­mos gy­dy­to­jai ga­lės dau­giau skir­ti lai­ko tie­sio­gi­niam ben­dra­vi­mui su li­go­niais, ku­riems yra rei­ka­lin­ga kon­sul­ta­ci­ja bei ap­žiū­ra.

O gy­dy­to­jo ko­man­dos na­riai, šiuo at­ve­ju ben­dro­sios prak­ti­kos slau­gy­to­jai, ga­lės re­a­li­zuo­ti sa­vo įgy­tas kom­pe­ten­ci­jas, pa­di­dės jų pro­fe­si­jos pres­ti­žo bei pa­si­ti­kė­ji­mo klau­si­mas. Tik no­rė­tų­si, kad Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja, at­si­žvelg­tų ir į slau­gy­to­jų dar­bo už­mo­kes­čio di­di­ni­mo klau­si­mą, kad ne vien tik pra­plės­tos kom­pe­ten­ci­jos, bet ir dar­bo už­mo­kes­tis bū­tų pa­trauk­lus.“

Ra­sa Ra­ma­naus­kie­nė: „Pra­dė­ję ga­lė­si­me spręs­ti, ar tik­rai vi­soms po­zi­ci­joms šie po­ky­čiai nau­din­gi. Dar­bų per­skirs­ty­mas šei­mos gy­dy­to­jo ko­man­do­je su­ma­žins gy­dy­to­jui ten­kan­tį dar­bo krū­vį. O ben­dro­sios prak­ti­kos slau­gy­to­jams bei apy­lin­kių ad­mi­nist­ra­to­rėms bus di­de­lis iš­šū­kis. Slau­gy­to­jai tu­rės nuo­lat sek­ti nau­jus Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos įsa­ky­mus dėl vais­ti­nių pre­pa­ra­tų iš­ra­šy­mo, „gau­dy­ti“ nau­jie­nas, nes jų far­ma­ko­lo­gi­nės ži­nios nė­ra to­kios pa­čios kaip gy­dy­to­jų. Slau­gy­to­jai taip pat pri­va­lo su­pras­ti, kad jie at­sa­ko už tam tik­rus sa­vo spren­di­mus.

Mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai tei­gė, kad, di­di­nant kom­pe­ten­ci­jas, rei­kia kal­bė­ti ir apie slau­gy­to­jų at­ly­gi­ni­mą. Mums svar­bu, kad šie pa­ža­dai virs­tų kon­kre­čiais veiks­mais, už­tik­ri­nan­čiais tin­ka­mą at­ly­gį už at­sa­kin­gą ir svar­bų dar­bą.

Ti­kiu, kad Aly­taus po­li­kli­ni­kos slau­gy­to­jai tik­rai su­si­tvar­kys su pa­di­dė­ju­siu krū­viu, nes jie jau įpra­tę prie in­ten­sy­vaus dar­bo rit­mo ir nuo­lat to­bu­lė­ja pro­fe­si­niuo­se mo­ky­muo­se. Mėgs­tu Aly­taus ko­le­gi­jos Ben­dro­sios slau­gos stu­den­tams ak­cen­tuo­ti, kad mes, kaip slau­gy­to­jai, pri­va­lo­me su ži­nio­mis ženg­ti ne ko­ja ko­jon, bet vie­na ko­ja pir­myn. Tad no­riu pa­lin­kė­ti sa­vo ko­le­goms ir to­liau bū­ti stip­riems bei to­bu­lė­ti kas­dien, ne vien dėl as­me­ni­nio au­gi­mo, bet ir sie­kiant ge­riau tar­nau­ti tiems, ku­riems mū­sų pa­gal­ba yra itin svar­bi – mū­sų pa­cien­tams.“
_________________________________________________________________________________

Aly­taus po­li­kli­ni­ka nuo ko­vo 1-osios sa­vo pa­cien­tams siū­lo ke­le­tą nau­jo­vių. Pra­plės­tos ben­dro­sios prak­ti­kos slau­gy­to­jų kom­pe­ten­ci­jos ri­bos, joms pa­ti­kė­ta dau­giau dar­bų. Pa­cien­tas tu­ri ži­no­ti du da­ly­kus: pir­ma, kad yra ga­li­my­bė kai ku­rioms pa­slau­goms re­gist­ruo­tis pas slau­gy­to­ją, an­tra, – sa­vo šei­mos gy­dy­to­jo apy­lin­kės ad­mi­nist­ra­to­rės te­le­fo­no nu­me­rį.

Iki šiol apie 25–30 proc. pa­cien­tų šei­mos gy­dy­to­jo kon­sul­ta­ci­jai re­gist­ra­vo­si bū­tent dėl vais­tų iš­ra­šy­mo ar­ba re­cep­to pra­tę­si­mo. Slau­gy­to­jams pe­rė­mus šią dar­bų da­lį iš gy­dy­to­jų, jiems su­ma­žės ad­mi­nist­ra­ci­nė naš­ta. Nuo ko­vo 1-osios Aly­taus po­li­kli­ni­ko­je įve­da­ma dar vie­na nau­jo­vė – il­gi­na­mas pa­cien­to vi­zi­to lai­kas pas šei­mos gy­dy­to­ją: vie­to­je 15 min., jis pra­il­gin­tas iki 20. Šie po­ky­čiai ro­do, kad me­di­ci­nos pa­slau­gos to­bu­lė­ja, sie­kia­ma ge­rin­ti žmo­nių svei­ka­tos, gy­ve­ni­mo ko­ky­bę, pa­slau­gų pri­ei­na­mu­mą.

Ma­rius Ja­sai­tis, Aly­taus po­li­kli­ni­kos di­rek­to­rius

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  nereikia nuvertinti slaugytoju, jos daug ismano ir zino, tvarko dokumentus, skambina pacientams, jeigu atidi gera slaugytoja, tai ir gydytojai lengviau, zodziu ,,puse daktares", o Jurgita Turauskiene tokia ir yra

  Komentaras

  Gydytojais tampa gerai besimokę mokykloje, po to ilgai ir sunkiai studijavę. O slaugytojais? Net palyginti sunku. Ir slaugytojai spręs daugeliu arvejų apie žmogaus sveikatą?

  Komentaras

  "Įver­ti­nus tai, kad la­bai di­de­lė slau­gy­to­jų iš­ra­šy­tų re­cep­tų da­lis (net 95 proc.) bu­vo ap­mo­kė­ta Pri­va­lo­mo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do lė­šo­mis, ro­do, kad jie bu­vo iš­ra­šy­ti tei­sin­gai ir be klai­dų." Tai reiškia, kad kas dvidešimtas buvo klaidingas. Tai tiek.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.