Po eg­lu­te – šil­tos do­va­nos, rie­ši­nės, ran­kų dar­bo šaukš­tai, me­di­niai žais­lai (9)

Saulė Pinkevičienė
Modesta Ta­ra­saus­kie­nė. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Bū­si­me la­bai dė­kin­gi vi­siems, ku­rie iš­reikš pa­lai­ky­mą mums, įsi­gy­da­mi jiems pa­ti­ku­sį tau­to­dai­lės meist­rų kū­ri­nį „Dzy­vuo­se“, – sako Modesta Ta­ra­saus­kie­nė. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
„Ar­tė­jan­čios di­džio­sios me­tų šven­tės – pui­ki ga­li­my­bė ne tik at­ras­ti uni­ka­lią ran­kų dar­bo do­va­ną ar­ti­miau­siems žmo­nėms, bet ir pa­rem­ti tau­to­dai­lės meist­rus, ku­riems me­tai ne­bu­vo leng­vi. Dir­bi­nius ra­si­te me­no sa­lo­ne „Dzy­vai“, įsi­kū­ru­sia­me pa­čia­me mies­to cen­tre, S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no gat­vė­je. Už­su­ki­te įver­tin­ti, kaip šie­met mums pa­vy­ko ben­dro­mis pa­stan­go­mis at­si­nau­jin­ti in­ter­je­rą. At­ei­nan­čią va­sa­rą no­rė­tu­me su­tvar­ky­ti ir pa­sta­to iš­orę, čia taip pat tu­rė­tų at­si­ras­ti jau­no­jo me­ni­nin­ko Pi­jaus Še­ma­tuls­kio sie­ni­nė ta­py­ba. Ta­čiau iš pra­džių sie­ną rei­kia re­mon­tuo­ti, o tam tu­ri­me su­kaup­ti lė­šų. Tai­gi, pirk­da­mi dir­bi­nius „Dzy­vų“ sa­lo­ne, pri­si­dė­si­te prie mū­sų at­ei­ties pla­nų įgy­ven­di­ni­mo ir mes drau­ge ga­lė­si­me pa­gra­žin­ti Aly­taus cen­trą“, – sa­ko Lie­tu­vos tau­to­dai­li­nin­kų są­jun­gos Dzū­ki­jos sky­riaus pir­mi­nin­kė Mo­des­ta Ta­ra­saus­kie­nė.

M.Ta­ra­saus­kie­nė pa­ste­bi, kad tra­di­ci­nių ama­tų meist­rams pas­ta­rai­siais me­tais iš­gy­ven­ti tik­rai ne­bu­vo leng­va. Ne tik dėl ka­ran­ti­no ri­bo­ji­mų, bet ir kon­ku­ren­ci­jos su pre­ky­bos cen­trais, ku­riuo­se at­vež­ti­niai dir­bi­niai pi­ges­ni, ta­čiau ran­kų ši­lu­mos ir me­ni­nės ver­tės ne­tu­ri.

Į sa­lo­ną „Dzy­vai“ už­su­kan­tys aly­tiš­kiai ir mies­to sve­čiai šiuo me­tu dai­ro­si ka­lė­di­nių do­va­nų, tu­rin­čių iš­lie­ka­mą­ją ver­tę. Toks me­no dir­bi­nių sa­lo­nas Aly­taus cen­tre – vie­nin­te­lis, pa­siū­la tik­rai ne­ma­ža, o ko­kios do­va­nos pa­klau­sios šie­met?

„Be­ne la­biau­siai per­ka­mos yra rie­ši­nės, la­bai šil­tas, prak­tiš­kas, bet drau­ge ir me­niš­kas, di­de­lio meist­ro kruopš­tu­mo rei­ka­lau­jan­tis gar­de­ro­bo ele­men­tas. Jų ka­nos – 18–20 eu­rų. Taip pat vis nau­jo po­pu­lia­ru­mo įgy­ja gin­ta­ro dir­bi­niai, šiuo me­tu ypač ant ban­gos jau­nat­viš­ko sti­liaus apy­ran­kės. Ne­bran­gus ir iš­skir­ti­nis ak­cen­tas tik­rai pra­džiu­gins Ka­lė­dų pro­ga“, – pa­ste­bi Mo­des­ta.

Ori­gi­na­lia įvai­rio­mis pro­go­mis tei­kia­mų vo­ke­lių al­ter­na­ty­va yra ta­pu­sios ma­žos spal­vin­gos me­di­nės skry­ne­lės – jos mie­lai per­ka­mos kaip pi­ni­gi­nės do­va­nos ak­cen­tas, ku­ris vė­liau ga­li bū­ti pa­nau­do­ja­mas in­ter­je­re. La­bai sub­ti­lia do­va­na taps ir va­rė­niš­kio tau­to­dai­li­nin­ko Al­gir­do Juš­ke­vi­čiaus dro­ži­nė­ti se­nie­ji me­di­niai žais­lai ma­žie­siems, o vi­sai šei­mai, na­mams – ran­ko­mis pri­pa­žin­to meist­ro skob­ti šaukš­tai.

„Lau­kia­me vi­sų pir­kė­jų ir džiau­gia­mės, kad pa­si­tai­ko la­bai in­di­vi­du­a­lių pa­gei­da­vi­mų ir ne tik ar­tė­jant šven­tėms. Štai sta­žuo­tę Aly­tu­je at­li­ku­si jau­nų me­di­kų šei­ma, no­rė­da­mi įpras­min­ti šį sa­vo pro­fe­si­nės veik­los eta­pą, pra­leis­tą Aly­tu­je, įsi­gi­jo Ze­no­no Bul­ga­ko­vo ta­py­tą pa­veiks­lą, vaiz­duo­jan­tį Aly­taus Tūks­tant­me­čio til­tą per Ne­mu­ną. Aly­taus te­at­re spek­tak­lį „Bro­liai ir se­sės“ šį ru­de­nį kū­ręs vil­nie­tis re­ži­sie­rius Ki­ri­las Glu­ša­je­vas iš­si­rin­ko ran­ko­mis aus­tą di­vo­ną, ku­ris sa­vai­me yra la­bai uni­ka­lus dir­bi­nys, ga­lin­tis tap­ti įdo­miu in­ter­je­ro ak­cen­tu“, – pa­sa­ko­ja M.Ta­ra­saus­kie­nė.

Kaip ir bu­vo pla­nuo­ta prieš me­tus, at­nau­jin­to­se „Dzy­vų“ erd­vė­se jau at­si­ra­do ke­lios pa­ro­doms skir­tos sie­nos, pa­si­rū­pin­ta pa­veiks­lų eks­po­na­vi­mo įran­ga. Šiuo me­tų čia ga­li­ma pa­ma­ty­ti Z.Bul­ga­ko­vo pa­veiks­lus ir, ži­no­ma, pa­ti­ku­sį įsi­gy­ti.

„Prieš me­tus „Dzy­vų“ pa­tal­pų at­nau­ji­ni­mas bu­vo mū­sų sva­jo­nė. Ją pa­vy­ko įgy­ven­din­ti ben­dro­mis pa­stan­go­mis, mums pa­dė­jo ke­lios ver­slo įmo­nės, sky­riaus na­riai pri­si­dė­jo kas kuo ga­lė­jo. Da­bar kur kas jau­kes­nė ir laip­ti­nė, ku­ria at­ei­na­ma į sa­lo­ną. To­kių gra­žių ben­drys­tės re­zul­ta­tų pa­ska­tin­ti dė­lio­ja­me pla­nus dėl pa­sta­to iš­orės su­tvar­ky­mo. Ran­kų nu­leis­ti ne­ža­da­me, juo­lab kai­my­nai – „An­tė­ja“ ir odon­to­lo­gi­jos kli­ni­ka taip gra­žiai tvar­ko­si. Bū­si­me la­bai dė­kin­gi vi­siems, ku­rie iš­reikš pa­lai­ky­mą mums, įsi­gy­da­mi jiems pa­ti­ku­sį tau­to­dai­lės meist­rų kū­ri­nį „Dzy­vuo­se“. Be­je, dar vie­nas di­de­lis pri­va­lu­mas – tai bus gy­vas, o ne in­ter­ne­ti­nis pir­ki­nys, ku­rį ga­lė­si­te pa­lies­ti ir pa­tys iš­si­rink­ti pa­ti­ku­sį“, – kvie­čia M.Ta­ra­saus­kie­nė.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.