Pir­mo­jo Aly­taus gy­ven­to­jų ap­klau­sos dėl pa­min­klo par­ti­za­nams ga­li ir ne­be­pri­reik­ti

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (6)
2019 Sausis 24
Pirmojo Alytaus aikštėje.      
Alytuje vis dar nesutariama dėl paminklo partizanams vietos. Vėl grįžtama prie sumanymo jį statyti Pirmojo Alytaus aikštėje.                               Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Šią sa­vai­tę Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je vy­ku­sio dar­bi­nio po­sė­džio me­tu ap­tar­ta ga­li­my­bė su­reng­ti Pir­mo­jo Aly­taus gy­ven­to­jų ap­klau­są ir svars­ty­ta, kaip ją at­lik­ti efek­ty­viai. Ap­klau­sos tiks­las – iš­si­aiš­kin­ti, kaip gy­ven­to­jai ver­ti­na ga­li­my­bę pa­sta­ty­ti Pir­mo­jo Aly­taus aikš­tė­je pa­min­klą Dai­na­vos apy­gar­dos par­ti­za­nams. Nors 2017 me­tais aly­tiš­kiai sa­vo ne­pri­ta­ri­mą to­kiam su­ma­ny­mui iš­sa­kė pe­ti­ci­jo­je, prie jo grįž­ta­ma sa­vi­val­dy­bės ini­cia­ty­va.

Ta­čiau ap­klau­sos ga­li ir ne­be­pri­reik­ti, nes Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­tras (LGGRTC) il­gai lauk­ti nė­ra nu­si­tei­kęs – vie­tos pa­min­klui ga­li bū­ti ieš­ko­ma ne Aly­tu­je.

LGGRTC Me­mo­ria­li­nio de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Gin­ta­rė Ja­ku­bo­nie­nė va­kar „Aly­taus nau­jie­noms“ sa­kė: „At­šau­kus 2017 me­tų kon­kur­so Dai­na­vos apy­gar­dos par­ti­za­nų pa­min­klo Aly­tu­je re­zul­ta­tus ir Aly­taus mies­tui ne­su­si­ta­riant su ben­druo­me­ne dėl pa­min­klo vie­tos Pir­ma­ja­me Aly­tu­je, Aly­taus mies­tui dau­giau ne­pa­siū­lius tin­ka­mos pa­min­klui vie­tos, Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­tro nuo­mo­ne, bū­tų tiks­lin­ga iš nau­jo svars­ty­ti pa­min­klo pa­rin­ki­mo vie­tą Dai­na­vos apy­gar­dos par­ti­za­nų vei­ki­mo te­ri­to­ri­jo­je, t. y. Aly­taus, Va­rė­nos, Drus­ki­nin­kų, Laz­di­jų ra­jo­nų te­ri­to­ri­jo­se.“

G.Ja­ku­bo­nie­nė taip pat sa­ko, kad po pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je vy­ku­sio po­sė­džio vis dar lau­kia­ma dis­ku­si­jos su vi­suo­me­ne dėl pa­min­klo vie­tos Aly­tu­je re­zul­ta­tų, ta­čiau il­gai lauk­ti jau ne­bė­ra lai­ko ir bus ieš­ko­ma ki­tų spren­di­mų. Pa­min­klą Dai­na­vos apy­gar­dos par­ti­za­nams ža­da­ma pa­sta­ty­ti šie­met, cen­tras jam ski­ria 60 tūkst. eu­rų.

Mies­to va­do­vai sau­sio mė­ne­sį į su­si­ti­ki­mą kvie­tė Pir­mo­jo Aly­taus gy­ven­to­jus, ku­rie nu­ste­bo, kad vėl grįž­ta­ma prie šio klau­si­mo. Kaip ir po­li­ti­nių ka­li­nių bei trem­ti­nių at­sto­vai, ku­rie ma­no, kad Pir­ma­sis Aly­tus ne­tin­ka, nes pa­min­klą rei­kia sta­ty­ti ar­čiau mies­to cen­tro.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės vyr. ar­chi­tek­tas Min­dau­gas Ma­ta­žins­kas su­si­ti­ki­mo me­tu mi­nė­jo Pir­mo­jo Aly­taus aikš­tę kaip tin­ka­mą, nes jo­je re­konst­ruo­jant yra nu­ma­ty­ta erd­vė pa­min­klui. Tie­sa, gy­ven­to­jai pe­ti­ci­jo­je iš­reiš­kė nuo­mo­nę, kad jis tu­rė­tų bū­ti skir­tas čia pra­si­dė­ju­sios mies­to is­to­ri­jos  ak­cen­tams.

Is­to­ri­nė Pir­mo­jo Aly­taus aikš­tė ir jos pri­ei­gos bu­vo su­tvar­ky­tos 2012 me­tais, re­konst­ruk­ci­jos dar­bams iš ES fon­dų bei mies­to sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to bu­vo skir­ta 5 mln. li­tų. Tuo­met ak­cen­tuo­ta, kad is­to­ri­nė vie­ta iš es­mės pa­si­keis – taps pa­trauk­lia po­il­sio vie­ta ne tik aly­tiš­kiams, bet ir mies­to sve­čiams.

  Komentaras

  Mano nuomonė kitokia . Kas gali paneigti , kad gal dalis ,,zanemunčikų" raudoni , buvę kagebistai , komunistai , stribai ar jų palikuonys. Jie fiziškai negali priimti tai , kad stovės paminklas Lietuvos miško broliams - partizanams . Antra - aikštė sutvarkyta už Europos ir mūsų pinigus , kai tvarkė , problemų nebuvo , džiaugėmės visi , kad bus graži aikštė . Įdomu kaip būtų reagavę anapusiniai , jei paminklas partizanams būtų pastatytas rekonstruojant aikštę ?

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.