Pik­ta dėl to, kad ta pil­ko­ji vi­suo­me­nės ma­sė, ku­ri ne­bal­suo­ja, yra tie verks­niai, ku­rie ket­ve­rius me­tus liū­di ir vi­siems ap­lin­kui sa­ko, kad iš­si­rin­ko ne tuos

Gytė Augustinaitytė
Komentarai (8)
2020 Spalis 22
rinkimai
Per pir­mą­jį rin­ki­mų tu­rą dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je lai­mė­jo Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mok­ra­tai ir ga­vo 23 man­da­tus par­la­men­te, an­tra li­ko Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga su 16 man­da­tų, po jos iš ei­lės ri­kia­vo­si Dar­bo par­ti­ja, ga­vu­si 9 man­da­tus, Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­ja ir Lais­vės par­ti­ja ga­vo po 8 man­da­tus, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos li­be­ra­lų są­jū­dis par­la­men­te už­si­tik­ri­no 6 vie­tas. Rin­kė­jų ak­ty­vu­mas ma­žes­nis nei prieš ket­ve­rius me­tus – 47,6 proc.

Tai dar ne vis­kas. Spa­lio 25 die­ną ga­lu­ti­nai nu­sprę­si­me, kas su­da­rys mū­sų įsta­ty­mų lei­dy­bos or­ga­ną – Sei­mą. Tiems, ku­rie nė­ra pa­ten­kin­ti dau­gia­man­da­tės rin­ki­mų apy­gar­dos re­zul­ta­tais, dar yra šan­sas ką nors pa­keis­ti, tik rei­kia at­ei­ti bal­suo­ti.

Da­bar ne­ga­li­ma spe­ku­liuo­ti, kas tu­rės dau­giau­sia man­da­tų ir ga­lės for­muo­ti val­dan­či­ą­ją ko­a­li­ci­ją. Per pra­ei­tus rin­ki­mus dau­gia­man­da­tė­se apy­gar­do­se kon­ser­va­to­riai taip pat lai­mė­jo, ta­čiau po ant­ro­jo rin­ki­mų tu­ro dau­giau­sia vie­tų Sei­me ga­vo vals­tie­čiai ža­lie­ji, ku­rie ir bu­vo val­dan­tie­ji šiuos ket­ve­rius me­tus.

„Ko­dėl rei­kia at­ei­ti bal­suo­ti? Ką aš pa­kei­siu, juk ma­no bal­sas tik vie­nas?“ –sa­ko rin­kė­jai. Šie rin­ki­mai ne­prog­no­zuo­ja­mi, kiek­vie­nas bal­sas yra auk­so ver­tės, to­dėl vi­si, tu­rin­tys bal­sa­vi­mo tei­sę, pri­va­lo at­ei­ti ir rink­tis. O net­gi tie, ku­rie šios tei­sės dar ne­tu­ri, pri­va­lo ra­gin­ti su­au­gu­sius žmo­nes tai da­ry­ti var­dan jų at­ei­ties.

Tai da­rau ir aš, ka­dan­gi pa­ti bal­suo­ti dar ne­ga­liu. Klau­siu vos ne kiek­vie­no su­tik­to su­au­gu­sio­jo, ar bal­sa­vo, klau­sau, kaip žmo­nės dis­ku­tuo­ja, už ką ir ko­dėl bal­suo­ti ar­ba ne­bal­suo­ti.

Jau šią sa­vai­tę ant­ras Sei­mo rin­ki­mų tu­ras. Be­veik vi­so­se vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se jis bus. Pa­pras­tai pir­ma­me tu­re ak­ty­vu­mas bū­na di­des­nis nei ant­ra­me. Da­ry­ki­te šiais me­tais per­ver­smą, sek­ma­die­nį at­ei­ki­te ir bal­suo­ki­te!

Vėl­gi, rink­tis tik­rai tu­ri­te iš ko. Tik pra­šau, ne­pa­tin­gė­ki­te ir pa­si­do­mė­ki­te apie kan­di­da­tą. Ko­kius dar­bus jau yra nu­vei­kęs, kam jis at­sto­vau­ja, ap­skri­tai vis­ką. Ei­da­mi pa­si­rink­ti, tu­ri­te ži­no­ti, kam ir dėl ko ati­duo­da­te sa­vo bal­są.

Svar­biau­sia, kad at­ei­tu­mė­te. Pir­ma­me tu­re ak­ty­vu­mas ne­sie­kė nė 50 proc., tai yra la­bai ap­mau­du. Ir pik­ta dėl to, kad ta pil­ko­ji vi­suo­me­nės ma­sė, ku­ri ne­bal­suo­ja, daž­niau­siai yra tie verks­niai, ku­rie ket­ve­rius me­tus liū­di ir vi­siems ap­lin­kui sa­ko, kad iš­si­rin­ko ne tuos.

Žmo­gus, ne­da­ly­vau­da­mas pro­ce­se, ne­tu­ri tei­sės taip kal­bė­ti. Jei­gu Jūs ne­at­ei­si­te ir ne­si­rink­si­te, iš­rinks už Jus – pa­da­rys meš­kos pa­slau­gą, to­dėl su­si­mąs­ty­ki­te, jaus­ki­te at­sa­ko­my­bę bal­suo­ti.

Pra­šau – iš­rin­ki­te sau, sa­vo vai­kams tuos val­dan­čiuo­sius, ku­rie kur­tų švie­sią at­ei­tį. Nau­jas Sei­mas spręs ne tik dėl 2021 me­tų biu­dže­to, nau­jas Sei­mas da­rys re­for­mas svar­biau­sio­se – švie­ti­mo, svei­ka­tos ap­sau­gos, ap­lin­ko­sau­gos, ener­ge­ti­kos, eko­no­mi­kos – sri­ty­se. Nuo nau­jo Sei­mo pri­klau­sys, ko­kias gy­ve­ni­mo są­ly­gas tu­rė­si­me at­ei­nan­čius ket­ve­rius me­tus, ko­kias ga­li­my­bes tu­rė­si­te Jūs ir Jū­sų vai­kai.

Ant­ras tu­ras pa­pras­tes­nis – bal­sa­vi­mo biu­le­te­ny­je tik dvie­jų as­me­nų pa­var­dės, te­rei­kia iš­si­rink­ti. Prieš ei­da­mi, da­ry­ki­te ana­li­zę. Juk kai ei­na­te į par­duo­tu­vę pirk­ti, tar­kim, svies­to, ne­ima­te pir­mo pa­si­tai­kiu­sio, o ren­ka­tės, ana­li­zuo­ja­te tam tik­ras jo su­de­da­mą­sias da­lis.

Tą pa­tį da­ry­ki­te ir da­bar. Tik šis pa­si­rin­ki­mas, ki­taip nei dėl svies­to, prak­tiš­kai nu­lems tai, ko­kia spar­ti, ino­va­ty­vi ir tei­gia­ma bus vals­ty­bės rai­da.

At­ei­da­mi bal­suo­ti, pir­miau­sia, už­dir­ba­te kar­mos taš­kų. Bal­sa­vi­mas yra pi­lie­ti­nė pa­rei­ga, ku­rios ne­si­lai­ky­ti nor­ma­laus žmo­gaus mo­ra­li­nės nuo­sta­tos tie­siog ne­ga­li leis­ti. An­tra, ren­ka­tės pa­tys, nie­kas ne­rinks už Jus. Tre­čia – bal­suo­da­mi pa­tys pri­si­de­da­te prie vals­ty­bės au­gi­mo. Kuo pi­lie­tiš­kes­nė vi­suo­me­nė bus, tuo vals­ty­bė grei­čiau augs pro­tiš­kai, eko­no­miš­kai, mo­ra­liš­kai.

Ra­gi­nu, kvie­čiu at­ei­ti bal­suo­ti, iš­rink­ti tuos, dėl ku­rių ne­rei­kė­tų verkš­len­ti ir bam­bė­ti. At­si­min­ki­te, kad spren­džia­te ne tik dėl sa­vo, bet ir dėl at­ža­lų, jau­no­sios vi­suo­me­nės at­ei­ties. Tai yra svar­bu.

 

  Komentaras

  Reikia vienodai gerbt visų nuomones. Tie, kur matė už ką balsuot, tie rinkimuose dalyvavo ir išreiškė savo nuomones. Tie kur ne matė už ką balsuot, tie ne dalyvavo. Ir tai ne reiškia, kad juos reikia priverst daryt tai. Ko jie ne nori.

  Komentaras

  Labai gražu, teisinga, kultūringa nepažįstamą žmogų, dar gi merginą, pažeminančiai pravrdžiuoti. Paklausčiau, kas tie "jie", kurie neleistų balsuoti? Bet bijau jus, žmogau, išgąsdinti, kad sėdėdamas ant jūsų plokščios Žemės krašto ir actu iš virdulio lėktuvus begarindamas, nenukristumėt į "pasaulino žydų sąmokslo", "klano", "elito" ir "jų" išraustą bedugnę

  Komentaras

  Piemenė su nuo lūpų dar nenudžiūvusiu pienu aiškina, apie ką pati neturi žalio supratimo. Kadangi esu tikras, kad autorė seks komentarus p savo kūryba, tai pasakysiu paprastą tiesą-jeigu rinkimai lemtų ką nors, jie jums neleistų balsuoti. Todėl priešingai-tik užzombinta pilkoji masė traukia vorele į apylinkę, kad pasirašytų atsisaką savo teisės ką nors spręsti ketverius ateinančius metus, gauna biuletenį ir įmeta pakeverzotą šiukšlę į urną( šiukšliadėžę, arba dėžutę pelenams), tokiu būdu pripažindami save neįgaliaisiais, arba avimis. Ir su pasididžiavimu traukia pozityvūs į savo tvartukus.

  Komentaras

  Nežinau, kiek tokių pozityviai nusiteikusių ir pilietiškai mąstančių jaunų žmonių, kaip straipsnio autorė, esama. Net jeigu jų yra ir vienetai, vis tiek tai nuteikia optimistiškai, žvelgiant į Lietuvos ateitį. Jie galvoja savo galva, jiems šabloninių mitų neįkalsi, su papildoma išmokėle nenupirksi ir apynasrio reikšti savo nuomonę neuždėsi. Šaunuolė esate, panele Gyte! Jumis pagrįstai gali didžiuotis šeima, bendramoksliai ir ugdantys pedagogai. Pora dienų beliko asmeniškai Jums prie balsadėžių pakviesti balsavimo teisę jau turinčius, kiek vyresnius draugus ir pažįstamus, mat, spaudą, spėju, jie mažai teskaito

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.