Pės­čio­mis ap­link „Bal­tą­jį kal­ną”: grieb­ti sva­jo­nę ir jos ne­pa­leis­ti (0)

Saulė Pinkevičienė
Gin­ta­ras Ra­sy­mas, Emi­li­ja Ra­sy­mai­tė ir Ei­man­tas Ma­la­kaus­kas įvei­kė vie­ną po­pu­lia­riau­sių il­gos dis­tan­ci­jos pės­čių­jų ta­kų Eu­ro­po­je, kuris veda ra­tu ap­link Mon­bla­ną.
Gin­ta­ras Ra­sy­mas, Emi­li­ja Ra­sy­mai­tė ir Ei­man­tas Ma­la­kaus­kas įvei­kė vie­ną po­pu­lia­riau­sių il­gos dis­tan­ci­jos pės­čių­jų ta­kų Eu­ro­po­je, kuris veda ra­tu ap­link Mon­bla­ną.
Tour de Mont Blanc, su­trum­pin­tai TMB – vie­nas po­pu­lia­riau­sių il­gos dis­tan­ci­jos pės­čių­jų ta­kų Eu­ro­po­je, ve­dan­tis per Ita­li­ją, Pran­cū­zi­ją ir Švei­ca­ri­ją. Tra­sa drie­kia­si ra­tu ap­link Mon­te Bian­co – („Bal­ta­sis kal­nas“) – aukš­čiau­sią Va­ka­rų Eu­ro­pos ir Eu­ro­pos Są­jun­gos vir­šu­kal­nę, esan­čią Al­pė­se. Apie 170 km marš­ru­tas pa­pras­tai pės­čio­mis įvei­kia­mas per 11 die­nų. Aly­tiš­kis Gin­ta­ras Ra­sy­mas su ben­dra­žy­giais, duk­ra Emi­li­ja Ra­sy­mai­te ir Eval­du Ma­la­kaus­ku, per 9 die­nas nu­ė­jo 135 km, pa­kil­da­mi ver­ti­ka­liai 8 448 m ir tiek pat že­myn. Jie įvei­kė 9 iš 11 žy­gio eta­pų. „Sva­jo­to­jams tu­riu ge­rų nau­jie­nų – sva­jo­nės kar­tais pil­do­si. Jei­gu tik ta sva­jo­nė yra pa­sie­kia­ma ran­ka – grieb­ki­te ją ir ne­pa­leis­ki­te!“ – sa­ko aly­tiš­kis, pa­klaus­tas, ką pa­sa­ky­tų sva­jo­jan­tiems apie to­kią ke­lio­nę, bet dar ne­si­ryž­tan­tiems. Fil­muo­tus tri­ju­lės ke­lio­nės įspū­džius ga­li­ma per­žiū­rė­ti „You­Tu­be“ ka­na­le. Pa­tir­tis įdo­mi ir tuo, kad šie ke­liau­to­jai rin­ko­si su­dė­tin­gą­jį va­rian­tą, o ne kom­for­tiš­ką (kai daik­tai yra per­ve­ža­mi, o nak­vo­ja­ma kal­nų tro­be­lė­se ar vieš­bu­čiuo­se) – jie ėjo su vi­sais daik­tais kup­ri­nė­se ir nak­vo­jo pa­la­pi­nė­je.

– Gin­ta­rai, ko­dėl bū­tent Mon­bla­nas ir tu­ras ap­link šį kal­ną? Ar tai bu­vo se­na sva­jo­nė, ar eks­prom­tas?

– Ma­no, kaip tur­būt ir dau­ge­lio, kam te­ko kop­ti įkal­nus ar tik žy­giuo­ti kal­nų ta­kais, is­to­ri­ja su kal­nais yra pa­pras­ta – kar­tą pa­ra­ga­vęs, ne­ga­li su­sto­ti. Pir­mą kar­tą į bent kiek rim­tes­nį kal­nų žy­gį iš­si­ruo­šiau su se­se In­gri­da prieš 10 me­tų Nor­ve­gi­jo­je. Ta­da už­ko­pė­me iki vie­no įžy­miau­sių ir vie­no iš fo­to­gra­fuo­ja­miau­sių ob­jek­tų Nor­ve­gi­jo­je – Kje­ra­go ak­mens, įstri­gu­sio tarp dvie­jų uo­lų. Oras ne­le­pi­no, vi­są ke­lią li­jo ir bu­vo ap­si­niau­kę, to­dėl už­li­pus ant pa­ties ak­mens jo­kio gro­žio ap­link ne­si­ma­tė. Tą kar­tą ir at­si­ra­do no­ras bū­ti­nai šį žy­gį pa­kar­to­ti, tik jau ki­to­mis oro są­ly­go­mis. 2015 me­tais pa­vy­ko vėl nu­vyk­ti pas se­sę į Nor­ve­gi­ją, ir šį sy­kį jau tri­se, su se­se ir bro­liu Ar­tū­ru, nu­žy­gia­vo­me iki tos be­pro­tiš­kai gra­žios vie­tos. Ka­dan­gi se­suo su bro­liu gy­ve­no Nor­ve­gi­jo­je, kai tik iš­pul­da­vo pro­ga juos ap­lan­ky­ti, sten­gė­mės ap­lan­ky­ti ir kal­nus. Taip pa­laips­niui ap­žiū­rė­jo­me tris pa­grin­di­nes Nor­ve­gi­jos įžy­my­bes – Kje­ra­go ak­me­nį, Prei­kes­to­le­no uo­lą ir Trol­ltun­gą (tro­lio lie­žu­vį). Į šias ke­lio­nes jau jun­gė­si ir vy­res­nio­ji duk­ra Emi­li­ja. Ape­ti­tas at­ėjo be­val­gant – no­rė­jo­si ne tik nu­ei­ti iki įspū­din­gos vie­tos, bet ir už­kop­ti į ko­kio nors rim­tes­nio kal­no vir­šū­nę. Pra­dė­jau ieš­ko­ti kaž­ko gra­žaus ir įvei­kia­mo ir akis už­kliu­vo už aukš­čiau­sio Len­ki­jos kal­no – Ry­sų. Tai – vie­nas ar­čiau­siai Lie­tu­vos esan­čių kal­nų ant Len­ki­jos–Slo­va­ki­jos sie­nos, ku­rio vir­šū­nė yra apie 2500 m virš jū­ros ly­gio. Jis pa­si­ro­dė la­bai gra­žus ir su ko­le­go­mis iš dar­bo jį įvei­kė­me 2020 me­tais. Ko­pi­mas į šį kal­ną la­bai pa­ti­ko, tai ki­tais me­tais jį pa­kar­to­jau jau su duk­ra, bro­liu ir drau­gu. Po to no­rė­jo­si nau­jų, rim­tes­nių, iš­šū­kių. Be­ieš­ko­da­mas in­ter­ne­te gra­žiau­sių žy­gių Eu­ro­po­je, su­ra­dau bū­tent šį žy­gį apie Mon­bla­no kal­ną – Tour du Mont Blanc (TMB). Jis pa­si­ro­dė la­biau­siai akį trau­kian­tis tiek sa­vo vaiz­dais, tiek ir ga­li­my­be pa­si­vaikš­čio­ti iš kar­to tri­jo­se ša­ly­se – Pran­cū­zi­jo­je, Ita­li­jo­je ir Švei­ca­ri­jo­je.

– Ar tu­rė­jo­te pa­na­šios ke­lio­nės pa­tir­ties – 9 die­nos su vi­sais daik­tais kup­ri­nė­je, pa­la­pi­ne, mieg­mai­šiais?

– Tai bu­vo ma­no pir­mo­ji to­kios truk­mės ke­lio­nė, kai vi­sus rei­ka­lin­gus daik­tus te­ko neš­tis kup­ri­nė­je. Prieš tai dau­gu­mo­je iš­vy­kų į kal­nus žy­gius baig­da­vo­me tą pa­čią die­ną ir neš­da­vo­mės tik leng­vas kup­ri­nes. Vie­nin­te­lė ke­lio­nė su nak­vy­ne bu­vo prie Trol­ltun­gos Nor­ve­gi­jo­je. Tai­gi mud­vie­jų su duk­ra pa­tir­tis kal­nuo­se su kup­ri­nė­mis tuo ir ap­si­ri­bo­jo, o drau­gas Ei­man­tas, ku­ris ke­lia­vo su mu­mis ap­link Mon­bla­ną, su pil­nai pa­krau­ta kup­ri­ne, re­gis, ir­gi dar ne­bu­vo ke­lia­vęs.

– Tur­būt ypa­tin­gas džiaugs­mas tė­čiui ke­liau­ti su duk­ra?

– Kal­nuo­se su duk­ra jau te­ko ne kar­tą pa­bu­vo­ti. Kuo dau­giau kar­tų bū­da­vo­me kal­nuo­se, tuo dau­giau jos aky­se ma­tė­si džiaugs­mo ir azar­to pa­ma­ty­ti ką nors nau­jo, ir pa­tir­ti nau­jus gy­ve­ni­mo iš­šū­kius. Kai Emi­li­jai pa­sa­kiau, kad pla­nuo­ju su ja vyk­ti į šį žy­gį, net ne­abe­jo­jau, kad ji la­biau­siai bus pa­ten­kin­ta šia nau­jie­na.

– Kiek lai­ko sky­rė­te na­mų dar­bams ruo­šian­tis ke­lio­nei?

– Ma­no pa­si­ruo­ši­mo žy­giui na­mų dar­bai tru­ko la­bai il­gai, apie dve­jus me­tus. 2021 me­tais jau no­rė­jo­si iš­ban­dy­ti šį žy­gį, bet ko­vi­das su­grio­vė vi­sus pla­nus, ke­lio­nės po už­sie­nį bu­vo la­bai kom­pli­kuo­tos. Tai ne­truk­dė rink­ti nau­din­gą žy­giui in­for­ma­ci­ją. Bu­vo per­žiū­rė­ta daug vaiz­do me­džia­gos bei TMB žy­gių ap­ra­šy­mų su nau­din­gais pa­ta­ri­mais. Kuo dau­giau su­ži­no­da­vau, tuo la­biau no­rė­jo­si vi­sa tai pa­ma­ty­ti ir pa­tir­ti. De­ja, bet 2022-ai­siais pa­ty­riau ko­jos trau­mą ir vi­sus sa­vo pla­nus tu­rė­jau ati­dė­ti iki šių me­tų va­sa­ros. Ga­liu pa­sa­ky­ti, kad na­mų dar­bus te­ko da­ry­ti iki pat žy­gio pra­džios. Daug nau­din­gos in­for­ma­ci­jos gau­da­vau pri­si­jun­gęs prie TMB gru­pės „Fa­ce­bo­ok“ pus­la­py­je. Ten kas­dien ras­da­vau nau­jų pa­ta­ri­mų iš ką tik pra­žy­gia­vu­sių ar dar te­be­žy­giuo­jan­čių žy­gei­vių. Pa­gal jų re­ko­men­da­ci­jas ir dė­lio­jau­si tiek marš­ru­tą, tiek ir kup­ri­nės tu­ri­nį.

– Ką svar­bu at­si­min­ti tiems, ku­rie apie TMB dar tik sva­jo­ja?

– Sva­jo­to­jams tu­riu ge­rų nau­jie­nų – sva­jo­nės kar­tais pil­do­si! Jei­gu tik ta sva­jo­nė yra pa­sie­kia­ma ran­ka – grieb­ki­te ją ir ne­pa­leis­kit. Aš pats la­bai abe­jo­jau sa­vo fi­zi­nė­mis ga­li­my­bė­mis at­lik­ti to­kį žy­gį, bet, kuo dau­giau ži­nių ir pa­si­ruo­ši­mo sky­riau ši­tam iš­šū­kiui, tuo ta sva­jo­nė at­ro­dė leng­viau įgy­ven­di­na­ma. O vi­si pa­si­tei­si­ni­mai, kad „jau per se­nas ar sto­ras“ din­go, kai su­ra­dau žy­gio ap­ra­šy­mų, ku­riuos ra­šė TMB pa­bai­gę 80-me­čiai ar­ba dar už ma­ne stam­bes­ni žy­gei­viai (juo­kia­si).

– Ar ne­svars­tė­te jung­tis prie ko­kios gru­pės ir kas nu­lė­mė in­di­vi­du­a­lios ke­lio­nės nau­dai? Ši di­le­ma iš­ky­la dau­ge­liui ke­liau­to­jų.

– Leis­tis į to­kią ke­lio­nę su gru­pe ne­si­no­rė­jo, nes, ke­liau­da­mi ma­žo­je gru­pė­je, bu­vo­me žy­miai lanks­tes­ni. Jei­gu pa­varg­da­vo­me, bet ka­da ga­lė­da­vo­me su­sto­ti. Jei­gu bū­da­vo blo­ges­nis oras – rink­da­vo­mės marš­ru­tą, ku­ris lei­do tau­py­ti jė­gas ir ne­lip­da­vo­me į aukš­tes­nes vie­to­ves, nes de­be­sy­se vi­sas kal­nų gro­žis dings­ta. Iš vi­so TMB su­da­ro 11 eta­pų, o mes, tau­py­da­mi lai­ką ar dėl blo­go oro, pa­bai­gė­me tik 9 iš jų. Lanks­tu­mas lei­do kai ku­riuo­se eta­puo­se pa­si­nau­do­ti au­to­bu­sais ar­ba kel­tu­vais, ko gal­būt ne­pa­vyk­tų pa­da­ry­ti esant di­de­lei gru­pei. Mai­tin­da­vo­mės taip pat pa­gal ap­lin­ky­bes. Jei­gu tą die­ną bū­da­vo no­ras pa­tau­py­ti – va­ka­rie­niau­da­vo­me ir pus­ry­čiau­da­vo­me sa­vo ne­ša­mą kup­ri­nė­se mais­tą, jei­gu jaus­da­vo­me, kad lai­kas pa­si­stip­rin­ti žy­gio me­tu, už­suk­da­vo­me į kal­nuo­se esan­čias ka­vi­nes. Ka­dan­gi dar prieš iš­va­žiuo­da­mi pra­dė­jo­me sek­ti orus žy­gio star­to vie­to­je, lanks­tus bu­vo ir mū­sų iš­va­žia­vi­mas. Ga­lė­jo­me sau leis­ti iš­va­žiuo­ti die­na vė­liau, ne­gu bu­vo­me su­pla­na­vę iš anks­to, vien dėl to, kad oras bu­vo ne­pa­lan­kus pra­dė­ti žy­gį ir ne­si­no­rė­jo lauk­ti po­ros die­nų pa­la­pi­nė­je, kad ga­lė­tu­me kom­for­ta­bi­liau iš­žy­giuo­ti.

– Koks yra to­kios ke­lio­nės biu­dže­tas?

– Pa­grin­di­nės ke­lio­nės iš­lai­dos skir­tos mais­tui, nak­vy­nei bei trans­por­tui. Pus­ry­čius ir va­ka­rie­nes daž­niau­siai ga­min­da­vo­mės pa­tys iš tų pro­duk­tų, ku­riuos nu­si­pirk­da­vo­me par­duo­tu­vė­se ir neš­da­vo­mės su sa­vi­mi. Tai bū­da­vo tir­pi ka­va, už­pi­la­mos ko­šės ar­ba ma­ka­ro­nai, jo­gur­tai, šo­ko­la­du­kai ar­ba įvai­rūs ba­to­nė­liai. Vi­du­ti­niš­kai pus­ry­čiai ar va­ka­rie­nė kai­nuo­da­vo iki 4 eu­rų. Mais­tas ka­vi­nė­se kai­nuo­da­vo apie 15–20 eu­rų. Gė­ri­mai kai­nuo­da­vo nuo 3 iki 7 eu­rų. La­bai ge­ras da­ly­kas vi­so žy­gio me­tu tai, kad ne­te­ko nė kar­to mo­kė­ti už van­de­nį. Bu­vo la­bai daug vie­tų, kur pa­ke­liui pa­si­pil­dy­ti van­de­nį ga­li­ma iš van­dens čiau­pų ar­ba tie­siog iš kal­nų upe­lių. Tie­sa, mes tu­rė­jo­me van­dens fil­trą ir vi­są van­de­nį fil­truo­da­vo­me.

Nak­vo­jo­me pa­la­pi­nė­se, dėl to la­biau­siai ir su­tau­pė­me žy­gio me­tu. Kal­nų tro­be­lė­se ar­ba vieš­bu­čiuo­se bū­tų te­kę mo­kė­ti nuo 50 iki 80 eu­rų žmo­gui. Mes gi Pran­cū­zi­jos te­ri­to­ri­jo­je nak­vo­da­vo­me ne­mo­ka­mai, pa­si­sta­ty­da­mi pa­la­pi­nes ne kem­pin­gų te­ri­to­ri­jo­je. Šio­je ša­ly­je lei­džia­ma sta­ty­ti pa­la­pi­nes lau­ki­nė­je gam­to­je, bet tik nuo 19 val. iki 10 val. ry­to. Ita­li­jo­je sta­ty­ti pa­la­pi­nes ga­li­ma tik to­je te­ri­to­ri­jo­je, ku­ri yra aukš­čiau 2500 m virš jū­ros ly­gio. Dėl to vi­sas tris nak­tis Ita­li­jo­je pra­lei­do­me kem­pin­ge. Mū­sų kem­pin­gas kai­na­vo 8,5 eu­ro žmo­gui ir pa­pil­do­mas mo­kes­tis 7–10 eu­rų, pri­klau­so­mai nuo pa­la­pi­nės dy­džio. Švei­ca­ri­jo­je taip pat ne­ga­li­ma sta­ty­ti pa­la­pi­nių lau­ki­nė­je gam­to­je. Kem­pin­gas mums kai­na­vo 15 eu­rų žmo­gui.

Ka­dan­gi sa­vo ke­lio­nę te­ko pa­si­ko­re­guo­ti, te­ko nau­do­tis kel­tu­vais ir au­to­bu­sais. Kel­tu­vai (mes nau­do­jo­mės tri­mis) kai­nuo­da­vo 15–17 eu­rų. Au­to­bu­so bi­lie­tas La Fou­ly– Cham­pex-Lac kai­na­vo po 12 eu­rų. Au­to­bu­sai Ita­li­jos pu­sė­je bu­vo ne­mo­ka­mi. Pa­si­nau­do­da­mi tuo, ga­lė­jo­me pa­si­lik­ti pa­sta­ty­tas pa­la­pi­nes kem­pin­ge ir TMB ita­liš­kus eta­pus žy­giuo­ti be kup­ri­nių ir pra­dė­ti bei baig­ti eta­pus iš mums pa­to­gių vie­tų.

– Koks bu­vo di­džiau­sias ke­lio­nės iš­šū­kis?

– Sun­kiau­sia bu­vo su­ba­lan­suo­ti vi­sų mū­sų tri­jų ga­li­my­bes lai­ky­tis nu­ma­ty­to pla­no ir kar­tu ne­per­deg­ti dėl no­ro jį įvyk­dy­ti. Krū­vis bū­da­vo di­de­lis, juk ne­la­bai Lie­tu­vo­je daug vie­tų, kur ga­lė­tum pa­si­tre­ni­ruo­ti ko­pi­mą į kal­ną, kai ki­li­mas vie­nu me­tu 600–800 m. Dėl to jau nuo pa­čių pir­mų aukš­tes­nių pa­ki­li­mų į kal­nus kiek­vie­nas iš mū­sų jau­tė tą „sma­gu­mą“ su kup­ri­ne ropš­tis vir­šun su vil­ti­mi, kad kal­no vir­šū­nė jau vi­sai vi­sai ar­ti. Ir la­bai daž­nai ta iš to­li pa­ma­ty­ta vir­šū­nė, ku­ri at­ro­dė jau ran­ka pa­sie­kia­ma, dar pa­rei­ka­lau­da­vo daug tiek pra­kai­to, tiek ir mo­ra­li­nių jė­gų – ir ką aš čia da­rau? Be abe­jo, ga­li­ma bu­vo pa­ti­kė­ti vi­są žy­gį kom­pa­ni­joms, ku­rios or­ga­ni­zuo­ja to­kius žy­gius net ir su vi­siš­ku kom­for­tu – už­sa­ki­nė­ja už jus nak­vy­nės vie­tas bei mais­tą kal­nų tro­be­lė­se, per­ve­ži­nė­ja jū­sų daik­tus iš vie­no eta­po į ki­tą (ar­ba jū­sų daik­tus per­ve­ži­nė­ja su­krau­tus ant ar­klių, jei­gu iki ki­tos nak­vy­nės kal­nų tro­be­lė­je nė­ra ga­li­my­bės pri­va­žiuo­ti), bet toks ma­lo­nu­mas ne­la­bai pi­giai kai­nuo­ja. Ma­no ži­nio­mis – apie 2000 eu­rų.

– Ko­kia bu­vo la­biau­siai įsi­mi­nu­si ke­lio­nės aki­mir­ka, kai pa­gal­vo­jo­te: va, dėl ši­to ir bu­vo ver­ta!

– Ita­li­jo­je, kai už­li­po­me į aukš­čiau­sią ket­vir­tos die­nos taš­ką ir su­sto­jo­me at­si­kvėp­ti, bu­vo ta DE ŽA­VU aki­mir­ka, kai su­pra­tau kad dve­jus me­tus sva­jo­ta, pla­nuo­ta ir nuo­trau­ko­se ma­ty­ta vie­ta jau prieš ma­no akis. To­kio­se vie­to­se no­ri­si kuo il­giau sė­dėt ir tie­siog mė­gau­tis aki­mir­ka.

– Vaikš­čio­ji­mas pės­čio­mis Lie­tu­vo­je tam­pa vis po­pu­lia­res­nis, gal net ma­din­gas po­mė­gis, o ko­kių tri­jų da­ly­kų rei­kia no­rint leis­tis į to­kią ke­lio­nę?

– Ko la­biau­siai rei­kia – tai no­ro pa­tir­ti ką nors nau­jo, pa­tir­ti dar vie­ną pir­mą kar­tą, pa­bėg­ti nuo kas­die­ny­bės ir iš­ban­dy­ti sa­vo jė­gas, iš­tver­mę ar­ba tie­siog at­lik­ti ką nors to­kio, kuo ga­lė­si di­džiuo­tis ir pri­si­min­ti vi­są gy­ve­ni­mą. Ne­bū­ti­na iš kar­to verž­tis į kal­nus vos tik pa­ki­lus nuo pa­mėg­to fo­te­lio. Ma­no žy­giai pra­si­dė­jo nuo to, kad pra­dė­jau do­mė­tis Aly­taus is­to­ri­ja, pa­si­ro­do, kad „Oli­ta-Ora­ny“ or­ga­ni­zuo­ja žy­gius po is­to­ri­nes Aly­taus vie­tas. Taip po tru­pu­tį ten­kin­da­mas sa­vo žin­gei­du­mą, da­ly­vau­da­vau vis dau­giau jų or­ga­ni­zuo­ja­mų žy­gių ir kiek­vie­na­me žy­gy­je at­ras­da­vau kaž­ką nau­jo. Žy­giai pa­ma­žu ta­po ma­no pa­mėg­ta veik­la ir pa­si­da­rė įdo­mu ir pa­čiam su­si­gal­vo­ti įvai­rių žy­gio marš­ru­tų. Žy­giai po tru­pu­tį il­gė­jo ir ne vie­ną kar­tą iš­tį­so iki 50 km ar­ba dar dau­giau. Pa­grin­di­nis da­ly­kas pra­de­dant žy­giuo­ti – ne­per­deg­ti ir neuž­si­plėš­ti iš pa­čių pra­džių per di­de­lių tiks­lų. Vis­ką rei­kia da­ry­ti pa­laips­niui, di­din­ti žy­gia­vi­mo at­stu­mus, keis­ti marš­ru­tus, ieš­ko­ti gra­žių vie­tų ne tik ap­link sa­vo mies­tą, bet pa­si­dai­ry­ti ir po vi­są Lie­tu­vą ar dar pla­čiau po pa­sau­lį. O pa­ma­ty­ti tik­rai yra ką!

– Kiek lai­ko ir ko­kius at­stu­mus vaikš­to­te pės­čio­mis įpras­tai?

– Be­si­ruoš­da­mas žy­giuo­da­vau pri­klau­so­mai nuo tu­ri­mo lai­ko. Daž­niau­siai il­guo­sius žy­gius da­ry­da­vau sa­vait­ga­liais ir jie bū­da­vo nuo 30 iki 55 km. Bu­vo­me su duk­ra net nu­kly­dę į Bel­gi­ją, kur su­da­ly­va­vo­me 50 km tarp­tau­ti­nia­me žy­gy­je.

– Ar pa­si­tai­kė ko­kių links­mų nu­ti­ki­mų TMB ke­ly­je?

– Links­ma, o gal net ir kar­tais bai­so­ka, bu­vo kai pri­ei­da­vo­me be­si­ga­nan­čių kal­nuo­se kar­vių te­ri­to­ri­ją, ku­rią rei­kė­da­vo kirs­ti. Tai ten bu­vo to­kių kar­vių, kad po pil­vu ne­pa­žiū­rė­jęs ne­la­bai pa­sa­ky­tum, jog ten kar­vė. Rau­me­nin­gos ir su ašt­riais ra­gais jos ne kar­tą mums pa­sto­jo ke­lią, na, ir pri­ver­tė įvai­rius jų bai­dy­mo šūks­nius pa­var­to­ti, kad nu­vy­tu­me nuo ke­lio ir ga­lė­tu­me sau­giai ke­liau­ti to­liau.

– Ar jau tu­ri­te ki­tų me­tų iš­šū­kį, ku­rį ban­dy­si­te įveik­ti?

– Ki­tais me­tais la­bai no­ri­si iš­ban­dy­ti „Via fe­ra­tą“. Tai toks ko­pi­mas į kal­nus, kai rei­kia dė­vė­ti ap­rai­šus ir šal­mus, o vi­są ar­ba da­lį to žy­gio rei­kia bū­ti pri­si­ka­bi­nus prie kal­ne įmon­tuo­tų me­ta­li­nių tro­sų. No­ri­si iš­ban­dy­ti, kaip pa­vyk­tų įveik­ti ver­ti­ka­laus su­ki­li­mo bai­mę ir kar­tu už­lip­ti į to­kias vir­šū­nes, ku­rios ne­pa­sie­kia­mos be lai­pio­ji­mo įran­gos.

– Vi­są ke­lio­nę fil­ma­vo­te, kam smal­su, tas pa­žiū­rės. O ko­dėl ki­lo min­tis taip de­ta­liai įam­žin­ti ke­lio­nę?

– Su lai­ku vi­si pri­si­mi­ni­mai blės­ta, tad no­rė­jo­si įam­žin­ti sa­vo nuo­ty­kius. Be to, įkel­da­mas sa­vo ke­lio­nės vaiz­dus į „You­Tu­be“, pa­ma­niau, kad ga­li at­si­ras­ti to­kių pa­čių ne­nu­sė­din­čių žmo­nių kaip aš, ir jie, be­žiū­rė­da­mi šiuos fil­mus, gaus to­kiems žy­giams nau­din­gos in­for­ma­ci­jos. Aš taip pat daug rei­ka­lin­gų ži­nių apie TMB bū­tent ir su­si­rin­kau iš ki­tų žy­gei­vių nu­fil­muo­tų pa­sa­ko­ji­mų.

Jei­gu tu­ri­te no­ro, pra­šo­me pa­si­žiū­rė­ti mū­sų nuo­ty­kius ir jus. https://www.you­tu­be.com/watch?v=-gw-SB4IfLM&list =PL8My7IpdRGCrXMp-Pv_gza­eu­Uoc­SnnPOw

Vi­sos 9 die­nos su­dė­tos į at­ski­rus vi­de­o­fil­mu­kus, ku­riuo­se ra­si­te vie­to­ves, ku­rio­mis mes žy­gia­vo­me, tų vie­to­vių aukš­čius virš jū­ros ly­gio ir va­lan­das, kiek už­tru­ko­me tam tik­ro­je eta­po da­ly­je. Sėk­mės vi­siems tiek pra­de­dan­tiems, tiek jau pa­ty­ru­siems žy­gei­viams! Iki su­si­ti­ki­mo gam­to­je.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.