Pen­kios sa­vi­val­dy­bės – vie­nin­ga Pie­tų Lie­tu­va

Pen­kių Dzū­ki­jos re­gio­no sa­vi­val­dy­bių de­le­guo­ti at­sto­vai pa­si­ra­šė Aly­taus re­gio­no plėt­ros ta­ry­bos stei­gi­mo su­tar­tį ir nuo­sta­tus. In­ter­viu su Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ru Al­gir­du Vrub­liaus­ku.

koveris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Šiais me­tais pri­im­ta Re­gio­ni­nės plėt­ros įsta­ty­mo nau­ja re­dak­ci­ja, ku­rio­je nu­ma­ty­tas re­gio­nų plėt­ros ta­ry­bų sta­tu­so pa­kei­ti­mas. Kas šia lin­kme jau pa­da­ry­ta Aly­taus re­gio­ne?

– Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba lap­kri­čio 12 die­nos po­sė­dy­je nu­spren­dė steig­ti nau­ją sa­va­ran­kiš­ką ju­ri­di­nį as­me­nį – Aly­taus re­gio­no plėt­ros ta­ry­bą. Re­gio­no plėt­ros ta­ry­ba stei­gia­ma kar­tu su ki­to­mis sa­vi­val­dy­bė­mis, ku­rios pri­klau­so Aly­taus ap­skri­ties te­ri­to­ri­jai, – Laz­di­jais, Va­rė­na, Drus­ki­nin­kais bei Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­be.

Pri­ta­rė­me stei­gi­mo Su­tar­ties ir Nuo­sta­tų pro­jek­tams, už ku­riuos Aly­taus re­gio­no plėt­ros ta­ry­bos stei­gia­ma­ja­me su­si­rin­ki­me aš esu įpa­rei­go­tas bal­suo­ti kaip Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vas. Ta­ry­bos ko­le­gi­ją su­da­ro 10 de­le­ga­tų – po du iš vi­sų pen­kių re­gio­no sa­vi­val­dy­bių. Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei kar­tu su ma­nim at­sto­vau­ja vi­ce­me­rė Da­lia Ki­ta­vi­čie­nė.

Mū­sų tiks­las – kuo grei­čiau su­for­muo­ti Aly­taus plėt­ros ta­ry­bos ad­mi­nist­ra­ci­ją, reng­ti ben­drus re­gio­no pro­jek­tus ir pri­im­ti sa­va­ran­kiš­kus spren­di­mus, ku­rie bus nau­din­gi vi­sam Pie­tų Lie­tu­vos kraš­tui. Esu tik­ras, kad, veik­da­mos kar­tu ir iš­vien, mū­sų sa­vi­val­dy­bės dau­ge­lį svar­bių klau­si­mų ga­lės spręs­ti kom­plek­siš­kai, per ben­drus pro­jek­tus ga­lės gau­ti ir įsi­sa­vin­ti dau­giau lė­šų, to­kiu bū­du kon­ku­ruo­ti su ki­tais re­gio­nais. Ga­li bū­ti ir taip, kad mū­sų pro­jek­tai taps am­bi­cin­ges­ni, per­si­kels į ki­tų gre­ti­mų sa­vi­val­dy­bių te­ri­to­ri­jas, ta­čiau vi­sa tai tik pa­si­tar­naus ge­res­niam, gra­žes­niam kraš­to gy­ve­ni­mui.

Sie­kia­me spar­tin­ti so­cia­li­nę, eko­no­mi­nę re­gio­no plėt­rą, dar­nų ur­ba­ni­zuo­tų te­ri­to­ri­jų vys­ty­mą, ma­žin­ti at­ski­rų re­gio­no sa­vi­val­dy­bių skir­tu­mus.

Kar­tu Aly­taus re­gio­no plėt­ros ta­ry­ba ke­lia sau už­da­vi­nį tap­ti ly­gia­ver­te ki­tų sa­vi­val­dos ir cen­tri­nės val­džios ins­ti­tu­ci­jų part­ne­re pla­nuo­jant in­ves­ti­ci­jas bei so­cia­li­nius ir eko­no­mi­nius re­gio­no pro­jek­tus. Mes ak­ty­viai da­ly­vau­si­me Vy­riau­sy­bei at­ren­kant šiuos pro­jek­tus ir teik­si­me sa­vo iš­va­das dėl fi­nan­sa­vi­mo, teik­si­me pa­siū­ly­mus Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai ir Na­cio­na­li­nei re­gio­ni­nės po­li­ti­kos ta­ry­bai vi­sais re­gio­ni­nės po­li­ti­kos for­ma­vi­mo bei įgy­ven­di­ni­mo klau­si­mais.

Tu­ri­me sa­vo vi­zi­ją, kaip tvar­ky­ti re­gio­ną kon­ku­ren­cin­gos, au­gan­čios eko­no­mi­kos są­ly­go­mis, kaip ska­tin­ti dar­nios ben­druo­me­nės for­ma­vi­mą­si, pa­nau­do­ti gam­tos iš­tek­lius tu­riz­mui ir rek­re­a­ci­jai, kar­tu – puo­se­lė­ti kul­tū­ri­nį Pie­tų Lie­tu­vos pa­vel­dą.

Va­do­vau­da­mie­si šia vi­zi­ja, įsi­pa­rei­go­jo­me per ar­ti­miau­sią mė­ne­sį pa­reng­ti At­ei­ties eko­no­mi­kos DNR pla­no Aly­taus re­gio­no plėt­ros pro­jek­tą, ku­ria­me iš­gry­nin­si­me at­ski­rų sa­vi­val­dy­bių stip­ry­bes ir kur­si­me ben­dras ga­li­my­bes, vie­ni ki­tus pa­lai­ky­da­mi, stip­rin­si­me re­gio­ną, ra­cio­na­liai pa­nau­do­da­mi nau­ją ES fi­nan­si­nę per­spek­ty­vą. Esu įsi­ti­ki­nęs, kad Aly­taus re­gio­nas tu­ri po­ten­cia­lo ir ga­li tap­ti vie­nu iš Lie­tu­vos re­gio­ni­nės po­li­ti­kos ly­de­rių.

Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja yra pa­ren­gu­si il­ga­lai­kių in­ves­ti­ci­jų eko­no­mi­kos ska­ti­ni­mui pla­ną. Dis­ku­tuo­si­me ir tar­si­mės vi­si: sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­riai, ver­slo ir pi­lie­ti­nės vi­suo­me­nės at­sto­vai, mū­sų re­gio­ne rink­ti Sei­mo na­riai, kad pa­reng­tu­me Aly­taus re­gio­no DNR met­me­nis. Mes tu­ri­me bū­ti vals­ty­bės at­ei­ties eko­no­mi­kos DNR pla­ne, su­si­tar­ti dėl in­ves­ti­ci­jų, va­di­na­mo­jo ge­ro­vės port­fe­lio. Tai da­ro­me jau da­bar, ne­lauk­da­mi nu­ro­dy­mų, nes tai mū­sų re­gio­no in­te­re­sas.

 

– Ko­kių pro­jek­tų, Jū­sų ma­ny­mu, rei­kė­tų im­tis re­gio­no mas­tu?

– Ma­no nuo­mo­ne, pir­miau­sia tai – dar­nūs ap­lin­kai ir gam­tai pro­jek­tai: at­si­nau­ji­nan­čių ener­gi­jos šal­ti­nių, su­si­sie­ki­mo ge­ri­ni­mo, tu­riz­mo pla­nai. Jie kur­tų pa­lan­kią ap­lin­ką, eko­no­mi­nę struk­tū­rą in­ves­ti­ci­joms ir ver­slo vys­ty­mui. Taip pat tu­ri­me vie­tos ben­druo­me­nėms duo­ti įran­kius, ku­riais bū­tų ska­ti­na­mas gy­ven­to­jų ak­ty­vu­mas, ver­slu­mas, kul­tū­ros pa­vel­do puo­se­lė­ji­mas, ma­ži­na­ma so­cia­li­nė at­skir­tis.

Aly­taus ra­jo­ne jau ke­le­rius me­tus vyk­do­me at­si­nau­ji­nan­čių ener­gi­jos šal­ti­nių įdie­gi­mo pro­jek­tus, pa­de­da­me gy­ven­to­jams. Kei­čian­tys se­nus šil­dy­mo ka­ti­lus gy­ven­to­jai, be vals­ty­bės pa­ra­mos, gau­na ir 10 proc. sa­vi­val­dy­bės pa­ra­mą. Šiais me­tais pra­dė­jo­me rem­ti bui­ti­nių nuo­te­kų įsi­ren­gi­mą – ski­ria­me iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to po 300 eu­rų. Sau­lės elek­tri­nės jau įreng­tos še­šiuo­se sa­vi­val­dy­bės įstai­gų pa­sta­tuo­se, ža­lio­ji ener­gi­ja bus ga­mi­na­ma dar sep­ty­nio­se švie­ti­mo, svei­ka­tos ap­sau­gos įstai­go­se.

Ga­li­my­bes dieg­ti at­si­nau­ji­nan­čius ener­gi­jos šal­ti­nius ma­to ir ver­slas. Jau vyks­ta vė­jo jė­gai­nių par­ko įren­gi­mo pa­ruo­šia­mie­ji dar­bai Sim­no se­niū­ni­jo­je. Dis­ku­tuo­ja­me apie van­dent­var­kos pro­jek­tą, ke­lių tvar­ky­mą, nau­jų dvi­ra­čių ta­kų tie­si­mą. Ypač svar­bus re­gio­no ob­jek­tas – ke­lias Aly­tus–Kau­nas, ku­riam ver­kiant rei­kia re­mon­to.

Kal­bant apie re­gio­no trans­por­to li­ni­jas, ne­abe­jo­ti­nai iš­kils lai­vy­bos (kro­vi­nių ir ke­lei­vių ga­be­ni­mo) Ne­mu­no upe pro­jek­tas, taip pat – avia­ci­jos pa­nau­do­ji­mo ga­li­my­bė, ben­dri kul­tū­ri­niai marš­ru­tai, to­kie, kaip, pvz., Jo­kū­bo ke­lias ir kt. Kal­bant apie eko­no­mi­kos, eko­lo­gi­jos ben­drus pro­jek­tus, siū­ly­si­me mo­der­nų že­mės ūkio tvar­ky­mą, įgy­ven­di­nant va­di­na­mo­jo trą­šų že­mė­la­pio su­kū­ri­mą.

 

– Nors šie me­tai ku­pi­ni įvai­riau­sių ne­ti­kė­tu­mų, bet sa­vi­val­dy­bė ne­ap­lei­do pra­dė­tų ar su­pla­nuo­tų dar­bų, tad ko­kiais nu­veik­tais dar­bais ga­li­te pa­si­džiaug­ti?

– La­bai džiau­gia­mės at­nau­jin­tu Kur­nė­nų mo­kyk­los kom­plek­su. Tai Ame­ri­kos lie­tu­vio Lau­ry­no Ra­dziu­ky­no iš­skir­ti­nis pro­jek­tas, do­va­na Lie­tu­vai – 1934–1936 m. pa­sta­ty­ta uni­ka­li mo­kyk­la. Šie­met ją at­nau­ji­no­me, pri­kė­lė­me nau­jam gy­ve­ni­mui. Per me­tus at­li­ko­me kul­tū­ros pa­vel­do sta­tu­są tu­rin­čio kom­plek­so tvar­ky­mo dar­bus, iš­sau­go­jo­me la­bai daug au­ten­ti­kos. Čia bus su­da­ry­tos są­ly­gos tra­di­ci­niams ama­tams, or­ga­ni­zuo­ja­mos edu­ka­ci­jos, pa­ro­dos, kul­tū­ri­niai ir švie­tė­jiš­ki ren­gi­niai bei šven­tės. Mes tu­ri­me per­lą – to­liau tę­si­me dar­bus, kad jis pra­dė­tų švy­tė­ti, kad ja­me bū­tų įvai­rios veik­los!

Nors ir pan­de­mi­jos re­ži­mu, bet šven­tė­me Sim­no – ma­žo­sios kul­tū­ros sos­ti­nės me­tus, Sim­no Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios 500 me­tų ju­bi­lie­jų.

Di­de­lį pro­jek­tą įgy­ven­di­no­me Mik­lu­sė­nų gy­ven­vie­tė­je – su­re­mon­tuo­tos gat­vės, ap­švie­ti­mas, įreng­tos lais­va­lai­kio zo­nos.

Džiau­gia­mės, kad dau­giau jau­nų žmo­nių ap­si­gy­ve­na mū­sų ra­jo­ne. Sten­gia­mės su­kur­ti jiems pa­lan­kias dar­bo ir gy­ve­ni­mo są­ly­gas, ar­ti­na­me prie žmo­nių švie­ti­mo, svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gas, ra­jo­ne tei­kia­mos mo­bi­lios me­di­ci­ni­nės pa­slau­gos, ku­rios ypač ak­tu­a­lios CO­VID-19 pan­de­mi­jos me­tu. Vie­nas iš svar­bių pro­jek­tų – mo­bi­lio­sios am­bu­la­to­ri­jos, ku­rio­se įreng­ta mo­der­niau­sia įran­ga ir ku­rios pa­gal po­rei­kį ga­lės at­vyk­ti į bet ku­rią ra­jo­no gy­ven­vie­tę.

 

– Ko­kie ra­jo­no iš­skir­ti­nu­mai ir kaip juos se­ka­si pa­nau­do­ti stip­ri­nant ra­jo­no eko­no­mi­ką?

– Aly­taus ra­jo­no eko­no­mi­kos pa­grin­dą le­mia vie­tos iš­tek­liai, to­kie kaip že­mės ūkis ir jo pro­duk­ci­jos per­dir­bi­mas, me­die­nos per­dir­bi­mas, tu­riz­mo ir po­il­sio pa­slau­gos, ku­riems aug­ti, plės­tis, kur­tis yra ge­ros ge­og­ra­fi­nės bei in­fra­struk­tū­ros ga­li­my­bės, su­da­ro­mos ad­mi­nist­ra­ci­nės są­ly­gos. Re­mia­me ver­slą, nu­sta­to­me tik sim­bo­li­nius mo­kes­čius, ge­ri­na­me ke­lių, ap­lin­kos in­fra­struk­tū­rą. Pvz., in­di­vi­du­a­lios veik­los li­cen­ci­ją mū­sų ra­jo­ne ga­li­ma įsi­gy­ti vos už 1 eu­rą.

Ana­li­zuo­ja­me po­rei­kį ir ga­li­my­bes at­nau­jin­ti bu­vu­sį ae­ro­dro­mą Kro­kia­lau­kio se­niū­ni­jo­je. Ran­da­me nau­jų plo­tų veik­lai. Su­tvar­kė­me vals­ty­bi­nė­je že­mė­je sto­vė­ju­sius be­šei­mi­nin­kius pa­sta­tus ir skly­pus. Tas te­ri­to­ri­jas pri­tai­ky­si­me vie­šie­siems po­rei­kiams ar­ba pa­siū­ly­si­me ver­slui.

Ra­jo­no ga­li­my­bes ir po­ten­cia­lą įver­ti­na ir žmo­nės, jie į Aly­taus ra­jo­ną ke­lia­si gy­ven­ti ne tik iš ša­lia esan­čio Aly­taus mies­to, bet ir ki­tų vie­to­vių, grįž­ta iš did­mies­čių, už­sie­nio. Jau­nė­ja gy­ven­to­jų am­žius. Gi­mus vai­kui, sa­vi­val­dy­bė tė­vams ski­ria 500 eu­rų iš­mo­ką.

Ra­jo­no gy­ven­vie­tė­se įren­gė­me 23 dau­gia­funk­ces spor­to aikš­te­les. Kul­tū­ros cen­tras, jo fi­lia­lai, sa­vi­val­dy­bės re­mia­mos ben­druo­me­nės šie­met su­ren­gė dau­giau kaip 60 įvai­rių kul­tū­ros ren­gi­nių, efek­ty­vus vai­kų ir su­au­gu­sių­jų ne­for­ma­lu­sis ug­dy­mas. Tai ska­ti­na žmo­nių ben­druo­me­niš­ku­mą.

Be že­mės ūkio veik­los, Aly­taus ra­jo­ne ska­ti­na­me pra­mo­nės ir ver­slo įmo­nių kū­ri­mą­si, jų šie­met įkur­ta dau­giau. Vie­na iš di­džiau­sių – už­sie­nio ka­pi­ta­lo įmo­nė „Vi­ta Bal­tic“, tu­ri­me ge­rai iš­vys­ty­tą bal­dų pra­mo­nę. Ska­ti­na­me gy­ven­to­jus im­tis kai­mo tu­riz­mo, van­dens pra­mo­gų, se­zo­ni­nės pre­ky­bos po­il­sio vie­to­se, ku­li­na­ri­nio pa­vel­do pri­sta­ty­mo, edu­ka­ci­jos ir ki­to­kių įdo­mių, re­tų ver­slų, pvz. ko­mer­ci­niams tiks­lams skir­tų me­džių pau­low­nia to­men­to­sa au­gi­ni­mo.

 

– Žvilgs­nis į 2021-uo­sius me­tus. Ko­kie dar­bai lau­kia sa­vi­val­dy­bės?

– Šiuo me­tu ren­gia­mas 2021–2028 m. stra­te­gi­nis plėt­ros pla­nas, ku­ria­me nu­ma­ty­si­me ke­lią to­lyn. Pri­ori­te­tas – tva­ri, dar­ni eko­no­mi­kos plėt­ra ir iš­vys­ty­ta in­fra­struk­tū­ra, veik­lios, su­si­tel­ku­sios ben­druo­me­nės, ku­rių ra­jo­ne yra net 61. Taip pat svar­bu – so­cia­liai at­sa­kin­ga sa­vi­val­da, sve­tin­gas, ža­lias, tu­ris­tams įdo­mus ra­jo­nas.

At­ei­nan­čiais me­tais dau­giau veik­lų bus Kur­nė­nų mo­kyk­lo­je, įreng­si­me mu­zie­jų prie po­pu­lia­raus But­ri­mo­nių mies­te­lio fon­ta­no. Ra­jo­nas bus dar ža­les­nis – dieg­si­me sau­lės elek­tri­nes vie­šuo­se pa­sta­tuo­se. Ti­ki­mės, kad pa­ju­dės Pu­nios pi­lia­kal­nio tvar­ky­mo dar­bų pro­jek­tas, ku­rį, mums da­ly­vau­jant kaip part­ne­riams, įgy­ven­di­na Ne­mu­no kil­pų re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­ja. Ša­lia per Ne­mu­ną kur­suo­jan­čio lai­vo prie Pu­nios pi­lia­kal­nio tu­rė­tų at­si­ras­ti kel­tas. Jis su­jungs Pu­nios mies­te­lį ir nuo­sta­baus gro­žio Pu­nios ši­lą, ku­ria­me pla­nuo­ja­me įreng­ti at­ski­ras rek­re­a­ci­nes zo­nas.

Ži­no­ma, to­liau bus tvar­ko­mi ke­liai, vie­šo­sios erd­vės. Pan­de­mi­ja lė­ti­na veik­las, bet ti­kiuo­si, kad ir sa­vi­val­dy­bė, ir ver­slas iš­nau­do­si­me vi­sas ga­li­my­bes ju­dė­ti į prie­kį, da­ry­si­me vis­ką, kad Dzū­ki­jos, Pie­tų Lie­tu­vos kraš­to žmo­nės gy­ven­tų ge­riau ir švie­siau.

 

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės in­for­ma­ci­ja

 

 

 

  Komentaras

  I really want to thank Dr Emu for saving my marriage. My wife really treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my wife has changed towards me then she told me to contact Dr Emu that he will help me bring back my wife and change her back to a good woman. I never believed in all this but I gave it a try. Dr Emu casted a spell of return of love on her, and my wife came back home for forgiveness and today we are happy again. If you are going through any relationship stress or you want back your Ex or Divorce husband you can contact his whatsapp +2347012841542 or email emutemple@gmail.com 

  Komentaras

  Per Alytų teka Nemunas ir kadaise kai eidavai panemune matydavai upės gilumoje besivartančių žuvų blyksnius. Dabar dėl to ,kad Druskininkų miestas ir jo sanatorijos neturi ir nesistato valymo įrenginių ,net ištiestos rankos iki alkūnės vandenyje nesimato! Rašytojas Petkevičius net pranašavo, kad būsime gyvi ,kol bus gyvas Nemunas! Tai gal jau mums ir atėjo paskutinioji ,kad pliurpiam apie viską , o nieko nedarom tiems banditiškiems Nemuno teršėjams? vandens

  Komentaras

  Sustambinta vienas savivaldybė. Savivaldybės vystomos pagal šalies vystymo bd prioritetus per ws paramą. Kur savivaldybės kreipias su paraiškom į ministerijas. O šios pagal nustatytus kriterijus skirsto. Dabar dalį krūvio nuima nuo ministerijų. Kur buvo sutelkti gana specializuoti. Per rgioną permetas savivaldybėm. Kur aktyvesni merai turi galimybių silpnesnių savivaldybių saskaita stiprėt. Dėl kelio Alytus -Kaunas seniai padaryt buvo galima. Bet kalbėt nepavargsta.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.